Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Toekomstvisie Luchtvaart: ‘Vluchten kan niet meer’.

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1290 
|
 Schultz 
Toekomstvisie Luchtvaart: ‘Vluchten kan niet meer’.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Contactpersoon

Datum
8 juli 2005
Ons kenmerk
DGTL/05.005367
Doorkiesnummer

Bijlage(n)

-
Uw kenmerk

-
Onderwerp
Toekomst visie Luchtvaart

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u het advies Toekomstvisie Luchtvaart van de Raad voor Verkeer en Waterstaat aan.

Indertijd is de Raad gevraagd om in de periode 2004 - 2005 een advies op te stellen over de toekomst van de luchtvaart en de Mainport Schiphol in Nederland.
De Raad richt zich in het advies zeer nadrukkelijk op de spanning tussen publieke belangen inzake “milieu, veiligheid, gezondheid en ruimtelijke ordening”, en het publieke belang van “continuïteit van de luchthaven als vitale schakel in de Mainport”.

De hoofdlijn van het beleid van het kabinet voor de luchtvaart en de Mainport Schiphol is vastgelegd in de Nota Ruimte. De hoofdlijn luidt dat groei van de luchtvaart mogelijk moet zijn binnen duidelijke randvoorwaarden van milieu, veiligheid en leefomgeving. Het advies dat er nu ligt stelt mij in staat om, via een onafhankelijk en deskundig oordeel, de robuustheid van het luchtvaart- en luchthavenbeleid af te wegen.
Via een inhoudelijke analyse van ontwikkelingen wijst de Raad voor Verkeer en Waterstaat op de risico’s voor de middellange termijn van de huidige beleidsinzet. Deze risico’s neem ik serieus en ik zal deze daarom nadrukkelijk betrekken bij de te maken afwegingen over de toekomst van de luchtvaart en de Mainport Schiphol.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat doet aanbevelingen en adviseert maatregelen om de inzet van groei binnen randvoorwaarden ook in de toekomst te kunnen realiseren. De aanbevelingen en maatregelen zijn gericht op de volgende punten:
capaciteitsbenutting
aanpassing normenstelsel
capaciteitsuitbreiding
selectiviteit
hinderbeperking en -acceptatie
milieu-efficiente oplossingen
communicatie

De aanbevelingen en maatregelen van de Raad verdienen de aandacht van alle betrokken partijen en vereisen, zoals wordt aangegeven, de inzet van alle bestuurlijke niveaus en het bedrijfsleven. De reacties van betrokken partijen op het advies, de aanbevelingen en de maatregelen zie ik met belangstelling tegemoet.

Met de Kamer heb ik heldere afspraken gemaakt in het kader van de evaluatie van de Schipholwet. Omdat de aanbevelingen en maatregelen ook raken aan de vigerende Schipholwet, zal ik inhoudelijk pas reageren nadat ik de Kamer in 2006 heb kunnen informeren over de uitkomst van de evaluatie van de Schipholwet.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mw drs M.H. Schultz van Haegen

Klik hier voor het rapport.


Noot redactie vlieghinder.nl
Veel omwonenden herkennen zich in de door VenW aangehaalde tekst:

“ Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten hoe,
Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten waar naar toe.”

(Uit: Vluchten kan niet meer, Jenny Arean en Frans Halsema)

Jammer dat VenW deze tekst vanuit het standpunt van Schiphol ziet. De past - helaas- beter gezien bij de situatie van de omwonenenden: ‘Waar naar toe??’


Reacties op dit bericht