Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Startnotitie m.e.r. Schiphol aangeboden aan het Rijk

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1053 
|
 crosnet.nl 
Startnotitie m.e.r. Schiphol aangeboden aan het Rijk

17 april 2007 - door de deelnemers aan de Aldertafel


Gisteravond hebben de deelnemers aan de Alderstafel de startnotitie Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio vrijgegeven. De overlegtafel, onder leiding van de heer Hans Alders, is in december 2006 opgericht met als doel ontwikkelingen voor de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving gezamenlijk uit te werken. Alle deelnemers hebben de gelegenheid hun inzichten en opvattingen hierover in te brengen. De overlegtafel is ingesteld na de evaluatie van het Schipholbeleid en de overleggen vorig jaar tussen Kamer en kabinet en de belanghebbenden rond Schiphol.De Alderstafel (het Rijk, Schiphol Group, LVNL, KLM, provincie Noord-Holland, omliggende gemeenten waaronder Haarlemmermeer en Amsterdam verenigd in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en vertegenwoordigers van bewoners via de CROS) werkt aan voorstellen voor de duurzame ontwikkeling van Schiphol en de regio. De partijen zijn in overleg over een op te stellen milieueffectrapportage en maken afspraken voor convenanten over hinderbeperkende maatregelen en kwaliteit van de leefomgeving.

De startnotitie is opgesteld door Schiphol Group en Luchtverkeersleiding Nederland. Zij geven in de startnotitie aan voor de periode tot 2018/2020 ruimte te willen creëren voor de versterking van het netwerk van Schiphol en de kwaliteit ervan te willen verbeteren, terwijl ook de hinder zo veel als mogelijk beperkt wordt en er mogelijkheden ontstaan voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling. Dit alles binnen bestaande milieugrenzen en het huidige banenstelsel.

Schiphol Group en LVNL hebben de startnotitie aangeboden aan de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, die in de m.e.r.-procedure de rol van Bevoegd Gezag vervullen. De startnotitie is de eerste stap in het proces naar een milieueffectrapportage. Op deze startnotitie is inspraak mogelijk. De inspraakperiode loopt van 19 april tot en met 16 mei aanstaande en ligt in die periode op een groot aantal locaties ter inzage.

In het proces zoeken partijen naar een goede balans tussen de ontwikkeling van het netwerk van verbindingen op Schiphol, de kwaliteit van de leefomgeving en de ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving. De luchthavensector kan de omvang en de kwaliteit van het wereldwijde netwerk van verbindingen behouden, uitbreiden en versterken, ten gunste van de economische positie van de Randstad. Volgens het Coalitieakkoord moet dat binnen de bestaande milieu- en geluidnormen. Er moet op basis van de ingediende verbetervoorstellen bij de evaluatie meer worden gedaan om de hinder te beperken en terug te dringen. Daarnaast en in aanvulling daarop zullen extra investeringen in de woon-, werk en leefomgeving worden gedaan. Ook moeten overheden een duidelijk perspectief krijgen voor het realiseren van hun ruimtelijke ontwikkelingsopgaven.

Inhoud van de m.e.r.
In één m.e.r. procedure worden twee MER-rapporten opgesteld waarin voor de korte respectievelijk de middellange termijn alternatieven worden onderzocht voor het gebruik van de luchthaven met het huidige banenstelsel. Dit leidt op twee momenten tot besluitvorming. Van de alternatieven zullen in de m.e.r. de milieueffecten zoals veiligheid, geluid en emissies worden onderzocht. Eén van de alternatieven is aangedragen door vertegenwoordigers van bewoners via de CROS.

Kopie van startnotitie.jpg


Voor de korte termijn, tot 2010, wordt een oplossing gezocht voor het beter benutten van de luchthaven. Deze oplossing moet de ontwikkeling van het netwerk veilig stellen en voldoen aan de milieugrenzen die het Rijk heeft gesteld.

Voor de middellange termijn (periode 2010 – 2018/2020) worden verschillende alternatieven onderzocht voor de afhandeling van het verkeer. De alternatieven zijn gericht op het creëren van ruimte voor versterking van het netwerk van bestemmingen op Schiphol en de kwaliteit ervan. Daarbij moet de hinder zo veel als mogelijk worden beperkt en moeten er mogelijkheden ontstaan voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling. Parallel aan de m.e.r.-procedure verkent het Rijk de mogelijkheden om het huidige stelsel te verbeteren.

Besluitvorming
Besluitvorming over de korte en middellange termijn kan mogelijk leiden tot aanpassing van het Luchthavenverkeerbesluit en het Luchthavenindelingbesluit Schiphol. Over een dergelijke aanpassing zal het Kabinet in samenhang met de convenanten over hinderbeperking en kwaliteit van de leefomgeving besluiten.Klik voor de startnotitie hier =>'Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio'


Reacties op dit bericht