Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Sloop huizen voor Schiphol onacceptabel

 |
 Geplaatst door: Liesbeth 
 |
 Bekeken: 827 
|
 A'veens Nieuwsblad 
Sloop huizen voor Schiphol onacceptabel

A’veen kan zich niet vinden in Schiphol-advies
Sloop huizen voor Schiphol onacceptabel

AMSTELVEEN - Gemeente Amstelveen is het niet eens met het advies dat de Raad voor Verkeer en Waterstaat vorige week heeft gegeven over de groei van Schiphol. De Raad stelt dat Schiphol de ruimte moet krijgen om verder te groeien.

Het systeem van geluids-, milieu- en veiligheidsnormen moet daar-voor worden vernieuwd. In het advies wordt ook de optie genoemd om woonkernen te slopen. De ge-meente Amstelveen vindt dit abso-luut onacceptabel.
De gemeente vindt het advies eenzijdigheid, waarbij de nadruk alleen op groei ligt en niet op leef-baarheid en milieuaspecten.
Paul Regouin, wethouder Ruimte-lijke Ordening, betreurt het dat het advies niet is besproken met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS), een overlegor-gaan van bewoners, lagere overhe-den en de luchtvaartsector. ,,In mijn optiek wordt er door partijen in CROS geïnvesteerd in het herstel van vertrouwen en het verbeteren van relaties. Daardoor is er een sfeer waarin partijen gezamenlijk aan oplossingen kunnen werken met respect voor elkaars belangen.”
,,Ik vind dat een serieus te nemen adviesorgaan niet met dit soort adviezen moeten komen, ook al zijn ze voldoende onderbouwd, zonder daar eens een goed gesprek met de betrokken overheden over te heb-ben. Die krijgen uiteindelijk te ma-ken met alle onrust die zulke advie-zen veroorzaken bij bewoners,” aldus Regouin.
  De gemeente Amstelveen hoopt dat het rijk het advies van de com-missie van de MER overneemt. Deze commissie adviseert in een maatschappelijke kosten-batenanalyse het economisch be-lang van de activiteiten van Schip-hol af te zetten tegen de `kosten voor het milieu. Dat is tot op heden niet gebeurd.
Regouin is bang voor de leef-baarheid in bepaalde wijken. De Raad adviseert namelijk om vlieg-routes maximaal te bundelen, zodat in sommige gebieden de overlast minder wordt, maar in aantal ge-bieden ook veel erger.
Bewoners van de ´herrie-gebieden kunnen worden uitge-kocht of financiële compensatie krijgen. Regouin: ,,Wanneer deze maatregel wordt ingevoerd ben ik bang dat er in grote gebieden niets meer kan gebeuren. Het heeft ont-zettend veel impact op de bewoners en heeft grote consequenties voor de ontwikkeling van een gemeen-te.” De Raad voor Verkeer en Wa-terstaat heeft nog geen aantallen en locaties voor sloop genoemd.
Onlangs heeft de gemeente gere-ageerd op de evaluatie die het mi-nisterie van Verkeer en Waterstaat heeft gehouden. De gemeente pleit voor betere bescherming van de woongebieden en meer duidelijk-heid voor de ruimtelijke (on)mogelijkheden.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Zolang dit land nog een rechtsstaat is, kan men in bepaalde delen de normale rechten niet beperken en via deportatie / uitkoop de wil van de bouw- en vastgoedsector aan de bevolking opleggen. De nieuwe Europese richtlijnen beschermen de burger tegen dit soort middeleeuws machtsmisbruik; locale en regionale overheden zouden zich niet langer moeten laten ringeloren door een coalitie die blijkbaar niet meer in staat is om het eigen nest schoon te houden. De Hr. Balkenende en Mevr. Peys mogen zich wel eens wat meer bekommeren omtrent de broodnodige hygiene binnen de ministeries en hun doorgeslagen adviesraden. Bewonersorganisaties hebben de teleurstelling, waarmee nu blijkbaar wordt gedreigd, allang omgezet in krachtige samenwerking en weldoordachte verbetervoorstellen. Het is eerder zeer teleurstellend dat de sector en Rijksoverheid deze afkeurenswaardige en misplaatst arrogante weg zijn ingeslagen. Moet dan uiteindelijk de rechter de overheid op haar verantwoordelijkheid wijzen?!

Geplaatst door Ruud Ronteltap uit Badhoevedorp

Sinds eind 2004 worden wij in Badhoevedorp (net als vele anderen trouwens) doorlopend geterrorisserd door Schiphol. Enorme geluidsoverlast van smorgens vroeg tot half een snachts is geen uitzondering.Daarna komen nog regelmatig van die bulderende bakken overdenderen die die je geregeld wakker maken. Volgens Gerlach C. is een hazeslaapje meer dan voldoende eigenlijk meer een slavenslaapje.
Vroeger was het hier lekker om te wonen, dat is nu voorgoed verdwenen. Slampamperinstanties als Het Cros en het schadefonds zijn geen oplossing. De feitelijke terreur van Schiphol blijkt aa n het systeem van verbetervoorstellen. Schiphol veroorzaakt ellende, dat is vervelend maar als je een voorstel doet waardoor deze pleurislijers niet in hun terreur gehinderd worden willen ze er mogelijk over denken. Een pas op de plaats komt niet eens in het hoofd op.
Ik vindt het schandalig dat onze overheid dit allemaal maar toelaat maar ja wat kan je anders van een groot aandeelhouder (het Rijk en de gemeente Amsterdam) verwachten immers geld stinkt niet en de democratie is slechts een probleem van eens in de vier jaar.
Ik had graag hier willen blijven wonen maar Schiphol heeft dit gebied geclaimd. Gerlach C. heeft zijn poot opgetild en het geurspoor uitgezet, dit houd niet meer op.
Ik vindt het verschrikkelijk dat ik niets tegen deze terreur kan doen, belachelijk dat hier zo'n enorm gebied voor opgeofferd wordt.
Maar het ondertussen wel onleefbaar, dus als Schiphol mijn woning wil kopen voor de sloop dan graag want ik wordt zo langzamerhand helemaal gek van deze doorlopende TERREUR.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Ruud,

Ik ben het volstrekt met je eens. Het is staatsterreur, onze overheid is grootaandeelhouder en doet niets maar dan ook echt helemaal niets om de burger te beschermen tegen geluidsoverlast, stank en ongevalrisico’s.

Er worden wetjes verzonnen en opgesteld, compleet opportunisme naar aanleiding van de Bijlmerramp maar die verdampen zelfs al voordat kan worden vastgesteld dat de regels overtreden worden.
Er worden nieuwe wetjes gedeponeerd en daar gaat precies hetzelfde voor op.
Schiphol is een vrijstaat die de politiek volledig in de tang heeft zitten. Als er al gediscussieerd wordt (wat niet gebeurt, zie de media) dan gaan politici mee in de onwaarschijnlijk complexe materie die helemaal niet complex is maar zo gemaakt wordt om tijd te rekken om weer nieuwe wetjes te positioneren.

Verkeer en Waterstaat, het bolwerk van openbare staatscriminaliteit, stimuleert Schiphol en LVNL hun ding te doen. Metingen worden gefalsificeerd (wij kunnen naast elkaar zittend in de tuin elkaar niet verstaan maar de online NOMOS paal geeft maximaal 78 Dba aan).
Het plan is net zo lang door te vliegen over de gebieden totdat de huiswaarde nog minder is dan de waarde van bakstenen waarmee het gebouwd is en de dagwaarde wordt uitgekeerd aan de mensen die dan uiteindelijk toch maar weggaan.

Schiphol is een uitzaaiend kankergezwel, Noord en Zuid Holland zijn het lichaam. Onze overheid blijft er kankerwekkende stoffen in stoppen en wacht net zo lang tot delen van het lichaam geamputeerd worden.

Op 25 maart werd de preferentie van landen en vertrek gewijzigd. Het geluidsslot was reeds volgevlogen. Tot november kon er dus niet meer onbeperkt gestart worden vanaf de Polderbaan want dan zou de geluidsnorm overtreden worden.
Per 8 juli echter wordt dat gewoon omgedraaid:
Men spreekt zichzelf tegen, liegt en bedriegt, mensen betalen met de waardevermindering van hun huizen de megalomane gedachte van Melanie S. van H en Gerlach C.

Mijn agressie is tomeloos aan het worden. Ik ben uitermate zachtaardig van aard. De onmacht en het continue gebulder van vliegtuigen krijg ik niet meer uit mijn systeem. Nog even en ik sta niet meer voor mezelf in. Ik overweeg psychische hulp. Echter, ik ga ook vechten totdat ik erbij neerval. Dit heeft niets meer met bedrijfsvoering te maken, dis is publieke openbare criminaliteit en ik vind dat ik in een land dien te wonen dat dat aanpakt.


Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

We kunnen inmiddels wel spreken over het Ministerie voor ontwikkeling van MOBICRIMINALITEIT.
Wat stellen wij daar tegenover? Eeenvoudigweg een pleidooi voor een VERANTWOORDE ONTWIKKELING VAN MOBILITEIT.
Omdat wij dit aan de komende generaties verplicht zijn. Omdat een Rijksoverheid die de veiligheidsrisico's afwentelt op de eigen bevolking waar hij deze dient te beschermen, chaos schept uit louter winstbejach en arrogantie en zelfs crimineel gedrag ten toon spreidt, niet lang meer acceptabel is.