Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Schultz Beantwoordt Kamervragen over Belevingsrapport

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 673 
|
 PVRC en meer... 
Schultz Beantwoordt Kamervragen over Belevingsrapport

Bron: PVRC

Antwoord van de Staatssecretaris op Kamervragen over het Belevingsrapport

De staatssecretaris wil de beleving van geluid verminderen door het ook zelf ter hand nemen van het informatiesysteem en zelf voorlichting te geven, bijvoorbeeld met een nieuwsbrief. Ze bedoelt daarmee niet verminderen van geluid maar verminderen van negatieve beleving door mensen via voorlichting over Schiphol en voorlichting over wat de Overheid doet.
Ze denkt aan een nieuwsbrief door de overheid en vliegberichten analoog aan weersberichten. Verder niets.
“Hopelijk vermindert dat de hinderbeleving.
Er zal hinder overblijven, maar luchtvaart van die grootte zal nu eenmaal altijd hinder geven.”

Wat het plan van aanpak voor de evaluatie van de luchtvaartwet (kopie vindt u hier) betreft:
De evaluatie kent drie elementen *):
1. hebben we ons aan de voorschriften van de wet gehouden?
2. zijn de voorschriften van de wet voldoende of onvoldoende geweest?
3. in brede kring aan instanties, maar ook aan omwonenden organisaties gelegenheid geven tot voorstellen tot vernieuwing van het stelsel (van de wet).

Dus wat evaluatie van de luchtvaartwet betreft:
- Evaluatie van hoe de regelgeving is uitgevoerd
- Evaluatie van de waarde van bestaande regelgeving
- Opening voor voorstellen voor aangeven tot alternatieve regelgeving, door instanties en partijen, maar ook door organisaties van omwonenden.

Ten derde: vliegen ‘s nachts. Het is nu niet erger dan vroeger: Ook volgens de PKB hield de nacht om 06:00 uur op.

Ten vierde:
Net als in Parijs denk ze dat aangegeven kan worden welke plekken hinder hebben, zodat dat effectief kan sturen bij het bouwen van huizen. Gemeenten moeten toekomstige bewoners goede informatie geven.

Het indienen van een motie van Duijvendak en Samson met een verzoek om de nacht van 06:00 tot 07:00 te verlengen wordt door de kamer ondersteund. Deze wordt door de Staatssecretaris ontraden.

Een motie om de evaluatie te versnellen wordt niet door de kamer ondersteund.

De motie’s zullen op een nader te bepalen tijdstip in stemming worden gebracht.

*) De Tweede Kamer krijgt een stappenplan voor de evaluatie. Het is gelijk aan het op 13 mei aan de Eerst Kamer voorgestelde stappenplan. De beslissing is daar nog even aangehouden omdat de Eerste Kamer nog aan de staatssecretaris moet aangeven wat zij mist in de visie van de Staatssecretaris op de implementatie van de motie Baarda.
Ze zal aandringen op haast.

Bijlage: Het plan van aanpak voor de evaluatie van de Luchtvaartwet vindt u hier


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

Oppervlakkig gezien lijken er in het bovenstaande tegenstrijdigheden te zitten:
- Een keer zeggen: : "Het zit tussen de oren, dat kunnen we door praten wel verminderen en voor de rest moeten ze niet zeuren"
- Een ander keer: "We moeten echt eens kijken naar het stelsel zelf: Zitten we met de huidige Schipholwet wel goed?"
Ik kan die twee niet goed verenigen.
Of het zou moeten zijn dat ze zegt:
"Misschien moeten we fundamentelere wijzigingen aanbrengen: daar wil ik wel de kans toe geven, maar voor waar dat heen gaat draagt U ook zelf verantwoordelijkheid. Dat wil ik niet alleen aangeven"
"Zo'n herzien van het stelsel kost tijd. In tussentijd moeten we wel iets doen, maar veel anders dan uitleggen wat we nu doen en waarom, kan ik ook niet."
In dat geval is de verwijzing naar het feit dat ze wil luisteren naar inbreng van organisaties van omwonenden, buiten de bestaande structuren om, hoopgevend.
Het betekent dat ze zegt dat het huidige stelsel te star is om ruimte aan veranderingen te bieden zonder de sector over je heen te krijgen. Alleen een echte stelselwijziging kan dat.
Met dat laatste legt ze een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de burger, die gelegenheid krijgt tot inbreng en die de aangeboden kans waar zal moeten nemen.
Daar gaan we dan voor!

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Olav, Dat is in ieder geval een opsteker, dat er een meerderheid is voor de nacht van 23 tot 7 uur! Tja, Trouw, de krant die later gevolgd door de Volkskrant altijd de meest essentiele en onderbouwde kritiek leverde, over het schiphol beleid (Vincent Dekker !)het zij ze vergeven, dat ze nu de primeur claimen. Maar als jij niet doorgeduwd had en bij Ven W informeerde, was dat onderzoek mogelijk niet eens in de publiciteit gekomen!
Ik deel je registratie inzake mevrouw Schultz
Enerzijds, anderzijds. Enfin, de eerste kamer nodigde ons uit om onze wensen en mogelijke kritiek aan hen te komen uitleggen.
Vanmiddag vergaderde de werkgroep ter voorbereiding van het bezoek aan de 1e Kamer.
Helemaal mee eens: we gaan er voor.

Jan Griese


Geplaatst door Olav uit NULL

De motie moet mijns inziens nog in stemming worden gebracht.

Wat de enquete betreft: Laten we eerlijk zijn: VenW maakte de nota zelf bekend in hun persbericht van 19 mei en niet op verzoek van wie dan ook. Dat is positief.

Negatief is dat we geen echt zicht krijgen op de quantitatieve gegevens. Ik ben lichtelijk verontrust dat de Management Summary van de enquete die ik in februari kreeg, een doelstelling bevatte die uit de huidige Management Summary is verdwenen, namelijk: "De uitkomsten kunnen dus tevens inzicht geven in de mate waarin de beleving van omwonenden ook werkelijk overeenkomt met bijvoorbeeld metingen van geluidsniveaus."

Hetzelfde is het geval met een hoofdstuk "Check op indeling effectgroepen en de controlegroep". Die effectgroepen "zijn samengesteld op basis van berekende geluidsnormen die resulteren in gebieden waar nauwelijks of geen hinder van vliegtuiglawaai waargenomen 'zou moeten' zou zijn en gebieden waar dat nu wel het geval 'zou moeten' zijn". Dat staat er niet meer in.

Dat vind ik niet zo chique.
Kennelijk is er iets met de beleving van het rapport.
De waarheid klinkt luid, ook als je hem weglaat, daaraan is het effe wennen...

Geplaatst door Olav uit NULL

De ideeën van staatssecretaris Schultz over de effecten van een vliegverwachting en over een nieuwsbrief zijn van een verbijsterende naiviteit.

Geluidshinder is dermate intens dat deze voor de duur dat die iemand treft gewoon allesoverheersend is. Vaak, bijna als regel, is het optreden van zo'n periode zelfs voor de verkeersleiding onvoorspelbaar. Is het eenmaal daar, dan is het erger dan regen of storm. Die hebben nog vertrouwde of imponerende schoonheid. Vliegtuigoverlast is alleen maar benauwend, zo lang als het duurt. Geen Beethoven zal er een pastorale aan wijden. (Hoewel... George Gershwin?)
Op de IKB site is na negen uur de baanverwachting dagelijks af te lezen, maar deze is niet in staat een beeld vooraf te geven van het fysieke karakter van de hinder. Het vliegbericht is een leunstoel-idee van iemand die denkt wel te weten waar de ander over spreekt, zonder ooit goed te hebben geluisterd. Hier praat een bewindspersoon die meent het wel zelf met wat manipulatie te kunnen versieren maar die blijk geeft te ver van mensen af te staan. In het woord ministerie hoor je dienstbaarheid te herkennen, niet gelijkhebberij.

De nieuwsbrief zal evenmin als de mlieumonitor geen ander dan een averechts effekt hebben.
Ook nu al laat Schultz bij het manipuleren van de interpretatie van de enquetedata al hetzelfde draai fenomeen zien als Schiphol toont met zijn Milieumonitor en als destijds CROS met haar berichtgeving. Alleen CROS laat tegenwoordig zien dat ze iets begint te begrijpen, maar begint daarmee ook van de beinvloedtour af te stappen.

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Nu ik het stenografisch verslag las, neemt mijn verbijstering over deze staatssecretaris alleen maar toe: Informatievoorziening, een soort weerberichtje en de metingen door Schiphol en de V en W Handhavingsdienst. Schultz: "Je moet niet mensen blijven wantrouwen" Welaan, dame daar hebben wij inmiddels HELAAS alle reden toe.
Dan het toppunt van brutaliteit: Ze zal de resultaten van het slaapverstoringsonderzioek nog eens laten onderzoeken, door de gezondheidsraad. Dat onderzoek werd in 1996, ja u leest het goed in 1996 GEVRAAGD door de 2e kamer!!(Motie Teveldhuis, van Gijzel van het Riet). Daarna is er tot ongenoegen ook van de 2e kamer zeer lang op gewacht. Min. Netelenbos beloofde de Eerste kamer in 2002 (juni 25) dat spoedig met beleid gekomen zou worden. Er zou alleen nog een klein onderzoekje komen naar de economische effecten. Nu bestaat deze Staatssecretaris het om er weer een ander naar te laten kijken. En dan kwam het RIVM al met de mededeling, dat er 320.000 slaapverstoorden zijn, terwijl 39.000 zijn toegestaan volgens de wet (die ook al niet deugt). Waar bleven die 2e kamerleden, van vooral VVD (TeVeldhuis is VVDer) en CDA?
Ik ervaar dit als ronsduit schandalig!!
Gelukkig komt er nog een gesprek tussen ons de 15 Platforms en de 1e kamer.
Laat ik daarom nu maar afsluiten. Ja, Olav, wel met zeer kromme tenen. En maar traineren en traineren, terwijl het onderzoek zelf mei 2002 gereed was en de reslutaten pas nov 2002 werden gepresenteerd, dus ná de behandeling van de Luchtvaartwet in de eerste kamer. Bah wat een bestuurders! Nee sjaggeraars, loopjongens van Schiphol.
Jan Griese Secr. PLRS