Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schipholexperiment ‘VLIEGEN VOLGENS AFSPRAAK’ mislukt. Fundamentele wijzigingen noodzakelij

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1539 
|
 BLRS 
Schipholexperiment ‘VLIEGEN VOLGENS AFSPRAAK’ mislukt. Fundamentele wijzigingen noodzakelij

PERSBERICHT van de Vereniging Bescherming Leefomgeving Schiphol (BLRS)
(18 Platforms in de regio Schiphol)

Castricum, 16 December 2012
                     
Woensdagmiddag 19 december a.s. spreekt de Tweede Kamer tijdens een gepland Algemeen Overleg met de staatssecretaris mevr. Mansveld weer eens over het Schipholdossier. Bij dit dossier kunnen nog steeds de nodige vraagtekens worden gezet en dat niet voor de eerste keer. Al jaren worden burgers in deze regio op een dwaalspoor gezet en nu weer met de beoogde invoering van een nieuw handhavingstelsel (Vliegen Volgens Afspraak / VVA). 

Na 2 jaar experimenteren is de conclusie dat dit stelsel wel alle flexibiliteit voor de Schiphol operaties biedt doch geen enkele lokale rechts/zekerheid-bescherming van bewoners tegen geluidsoverlast. Voorts worden de afgesproken hinderbeperkende maatregelen (o.a. het CDA landen) uit het Aldertafel akkoord nauwelijks/niet nagekomen. Het in het Alderstafel akkoord afgesproken experiment VVA, (kern eigenschap: het strikt preferentieel baangebruik) werd niet voorzien van vooraf gedefinieerde beoordelingscriteria en bij eventuele invoering ontbreken operationeel handhaafbare normen. Met “het weer” als alibi kan naar goeddunken van Schiphol en de LVNL gevlogen worden zonder rekening te hoeven houden met de geluidsoverlast voor de omgeving. 

Schiphol heeft (in samenwerking met LVNL) het klachtenbureau BAS in beheer. Op basis van 220 mailberichten van een groep ervaringdeskundigen uit de BLRS - achterban, waaruit blijkt dat frequent misleidende, niet consistente en vage antwoorden worden gegeven op schriftelijke vragen, of vragen zelfs niet worden beantwoord. Deze groep burgers (vrijwilligers!) wacht nu al 4 maanden op een door LVNL toegezegd gesprek met de LVNL.

De voormalige staatsecretaris hr. Atsma en zijn adviseur de hr. Alders beweren dat het nieuwe stelsel aan de verwachtingen voldoet. Er was helaas wel meer overlast dan verwacht, maar dat zou in de meeste gevallen te wijten zijn aan de meteorologische omstandigheden (“het weer”). Een verzoek van BLRS tot nader onderzoek naar de wijze van de totstandkoming van de periodieke rapportage door de uitvoerende instantie LVNL werd niet ontvankelijk verklaard. Dit geldt ook voor het BLRS verzoek tot het verstrekken van de onderliggende gegevens. Op dit ogenblik loopt een door BLRS geïnitieerde WOB procedure om deze gegevens alsnog te verkrijgen om daarmee een onafhankelijk oordeel over het functioneren van dit nieuwe stelsel te kunnen vellen. Opmerkelijk is dat de Milieu-inspectie geen enkele controlerende rol heeft m.b.t. dit experiment. De LVNL voert het VVA experiment uit, maakt zelf de periodieke rapportages en controleert hiermee zichzelf.  De BLRS heeft eigen onderzoek gedaan (zie bijlage 2) en kan hiermee aantonen dat het beoogde nieuwe handhavingsysteem Vliegen Volgens Afspraak op geen enkele wijze volgens verwachting functioneert. 

Fundamentele verbeteringen in het VVA-stelsel zijn noodzakelijk. Zo zijn er operationeel handhaafbare normen noodzakelijk met kwantitatieve limieten voor de lokale overlast. Bij het Alders Akkoord in 2008 is o.b.v. berekeningen toegezegd dat de lokale overlast niet toeneemt. Het is nu zaak om dit ook te controleren en te handhaven. De nog aanwezige handhavingpunten in combinatie met het strikt preferentieel baangebruik zouden een garantie kunnen geven om het afgesproken vliegvolume met de minste overlast voor de omgeving af te handelen. Hiermee wordt de huidige lokale rechtzekerheid/bescherming van de omwonenden gehandhaafd.  Zie bijlage 2 voor de gedetailleerde voorstellen en onderbouwing. 

De negatieve aspecten van het experiment Vliegen Volgens Afspraak komen het meest duidelijk naar voren bij de Buitenveldertbaan en de Schiphol Oostbaan. Veel onnodige overlast in dichtbevolkte gebieden van Amsterdam en Amstelveen. 
Het in 2008 afgesproken toekomstige CDA vliegen (het Alders Akkoord is één en ondeelbaar) gaat voorlopig niet door. Dit ondanks dat vanaf 2006 werd beloofd dat de buitengebieden door deze wijze van landen zullen worden ontzien qua geluidshinder.

Bestuur BLRS :

Erwin von der Meer (vz.) 
vondermeer at casema.nl                  

drs J.H. (Jan) Griese
jhgriese at ziggo.nl


Reacties op dit bericht