Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Schiphol winnaar bij experimenten”

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 919 
|
 Gezamenlijke Platforms 
“Schiphol winnaar bij experimenten”

PERSBERICHT

Door het kabinet is de experimenteer wet Schiphol ingediend bij de Tweede Kamer. Omwonenden hadden samen met de sector aangedrongen op experimenten om zo te komen tot slimmer en daardoor minder hinderlijk vliegen. Een wetswijziging moet deze experimenten mogelijk maken. De insteek was dat zowel omwonenden als sector erop vooruit zouden gaan. Het tegendeel blijkt nu het geval te zijn.  De regering heeft gekozen voor het eenzijdig laten toevallen van de winst aan Schiphol. De Gezamenlijke Bewoners Platforms protesteren hiertegen bij de Tweede Kamer.

Door CROS zijn een aantal experimenten voorgesteld in het kader van de evaluatie van het Schipholbeleid. De gedachte erachter was dat er slimmer gevlogen zou kunnen worden waardoor er minder hinder zou gaan ontstaan. De experimenten zouden de juistheid van deze veronderstellingen aan moeten tonen. Hiervoor was het nodig de wet te wijzigen. Het wetsvoorstel experimenten Schiphol is vorige week ingediend bij de Tweede Kamer. Bestudering van het voorstel heeft bij de Gezamenlijke Bewoners Platforms tot grote verbijstering geleid. De totale winst zal, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gelijk worden doorgeschoven naar de sector. Dit in de vorm van meer vluchten voor Schiphol. Door te stellen dat per saldo de bescherming gelijk moet blijven pakt de sector de volledige winst. Want, wat met slimmer vliegen aan vermindering van de hinder wordt gewonnen, wordt teniet gedaan door de milieuruimte die er daardoor komt,op te vullen met meer vluchten. Dat is nooit de bedoeling van de omwonenden geweest, maar door de opstelling van de regering is dit wel de uitkomst. Voor de zoveelste keer staan de ministers van V&W en de VROM pal achter de belangen van de sector en dus frontaal tegenover die van de omwonenden.
In een brief aan de fracties hebben de Gezamenlijke Bewoners Platforms aangegeven dat zij wel degelijk het nut van de experimenten inzien, maar dat zij tegen het wetsvoorstel zijn.
De Raad van State heeft aangegeven dat een handhavingsysteem voor het buitengebied nodig is, vóórdat men kan gaan experimenteren, juist om te voorkomen dat er met hinder geschoven gaat worden. De ministers zijn hier niet op in gegaan. De Platforms hebben zich daarom gericht tot de Tweede Kamer met het verzoek om een systeem waarbij de bewoners eindelijk eens de bescherming krijgen waar zij recht op hebben. 

Bijlage:
Brief Platforms aan de Tweede Kamer
.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door leo uit de kwakel

** had iemand wat anders verwacht dan?

** Let op: er komen nog veel meer van dit soort streken !

Geplaatst door FD uit NULL

IS DE CRITIEK VAN DE "VERENIGING" JUIST ?

7. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat zendt, in overeenstemming
met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, uiterlijk drie maanden voor het einde van de werkingsduur
van een ministeriele regeling als bedoeld in het eerste lid aan de
Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van
het experiment in de praktijk, alsmede een standpunt inzake de voort-
zetting ervan anders dan als experiment.
8. Een ministeriele regeling als bedoeld in het eerste lid wordt niet
eerder vastgesteld dan nadat het voorstel voor advies is voorgelegd aan
de commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol, bedoeld in artikel
8.34, in de Staatscourant is bekendgemaakt en aan een ieder de
gelegenheid is geboden om binnen vier weken na de dag waarop de
bekendmaking is geschied, wensen en bedenkingen ter kennis van Onze
Minister van Verkeer en Waterstaat te brengen.

HOEZO "VERENIGING" ?

Zie de voornoemde brief. Deze werd niet geschreven door Platforms maar door een vereniging in oprichting van onheldere samenstelling. Platforms die unisono reageren staan sterker dan een vereniging die niet omwonenden bundelt maar willekeurige bestuurders van groepen met onduidelijke structuur en legitimiteit.
Dit lijkt een schadelijke ontwikkeling.
De afstand van de omwonende tot "het secretariaat" wordt erg groot en het vertegenwoordigend vermogen minder geloofwaardig.
Wordt hier wel een juist voorschot genomen op de instemming van de leden van bijvoorbeeld het PVRC?

Waar blijft de transparantie die men ook van anderen verwacht?

Geplaatst door Jan.Griese uit Amstelveen

Over transparantie gesproken. Wie is de schrijver van bovenstaande?
Laat dat eerst maar helder worden, voor ik/wij op dit geschrijf reageer/reageren.


Geplaatst door FD uit NULL

Mijn identiteit is niet van belang.
E-mail wordt bij de beheerder opgegeven, maar is niet bedoeld voor derden.
Úw "Ik/wij" betekent blijkbaar dat U medeverantwoordelijk bent voor optreden "namens omwonenden". Daarom verwacht ik dat niet ik maar U Uw handelen en schrijven uitlegt en op vragen uit het anonieme publiek ingaat.

Geplaatst door Jan.Griese uit Amstelveen

Dat zal ik dus niet doen

Geplaatst door FD uit NULL

Dus geen lef, alleen zuur?

Zie 'Schrijf! 2787" op deze stek:
Dus niet op straat, alleen in achterkamertje?

Ik hoopte meer open.
Zo zijn platforms niet.
Ze hebben hier een prachtplek
maar moeten die wel gebruiken.

Wat gij niet wilt...

Hiermee sluit ik dit af.

Geplaatst door Otto Oordop uit Castricum

FD heeft wel een punt, of liever puntje, wanneer hij zegt dat “De Vereniging” van onduidelijke samenstelling is. Maar hij zal begrijpen dat de gezamelijke platforms een rechtspersoon dienen te zijn om de overheid effektief te kunnen pareren. Mogelijk heeft FD niet gelezen dat deze vereniging in oprichting eerst op 6 oktober bij de notaris heeft gezeten. De vereniging zou er goed aan doen om zijn geboortekaartje maar eens rond te sturen.
De reaktie van Griese (“Dat zal ik dus niet doen”) op FD doet mij onweerstaanbaar aan een mokkende peuter denken.

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Geachte mevrouw/meneer FD,
De Vereniging Gezamenlijke Platforms is vandaag bij de notaris opgericht. Dit is mede op verzoek van de politieke partijen gedaan. O.a. door hen wordt het als belangrijk ervaren dat de gezamenlijke 19 platforms een juridische status als rechtspersoon krijgen. Aan deze wens is op deze wijze voldaan.
Erwin von der Meer voorzitter van de Vereniging Gezamenlijke Platforms

Geplaatst door Gerard uit NULL

Tjonge... Steken we onze energie in dit soort discusies? Wat zal de secor lachen! Ik zag liever dat de hinder door de inspanningen van 'ons allen' minder werd. Ik zie dat met dit soort discussies nog niet gebeuren! Tel eens tot 10, heren....