Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Schiphol voedt dagelijks het wantrouwen.

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 1112 
|
 NRC rubriek Brieven 
Schiphol voedt dagelijks het wantrouwen.

Eén van conclusies van het Ruimtelijk Planbureau over de geluidshinder van Schiphol en de geluidsproductie is dat het beleid de geluidhinderbeleving verergert.
President-directeur Cerfontaine zegt in deze krant van 20 december dat hij dat allang wist. Vervolgens wijst
hij naar de rijksoverheid.
Niet Schiphol veroorzaakt geluid, maar de overheid. Niet Schiphol maakt keuzes in aantallen vliegtuigen, maar de overheid.
Niet Schiphol communiceert slecht met zijn omwonenden, maar de overheid.
Cerfontaines suggestie is dat hij alleen staand beleid uitvoert.
Niets is minder waar. De Schiphollobby richting de overheid is groot. Schiphol bepaalt zelf welke vliegtuigen
worden toegelaten en heeft de mogelijkheid om de nachtvluchten te verminderen. De tactiek van naar een
ander wijzen als je de afspraken niet nakomt, heeft sterk bijgedragen aan het wantrouwen tussen omwonenden en Schiphol.
De fracties van PvdA en Groen- Links in de gemeenteraad van Haarlemmermeer bepleiten al jaren Schiphol als normaal bedrijf te behandelen, dat zich aan gestelde regels en wetten moet houden. De overheid moet niet bij elke zucht de regels aanpassen. Onlangs is voor het eerst de wethouder Luchthavenzaken van
Haarlemmermeer aan tafel geschoven bij een officieel overleg over de toekomst van Schiphol. Vóór die tijd
vond Schiphol het blijkbaar niet nodig zijn gastheer bij de ontwikkelingen te betrekken.

Anne de Rooij PvdA, Haarlemmermeer
Peter Boerman GroenLinks, Haarlemmermeer

Download het gehele artikel 'Schiphol voedt dagelijks het wantrouwen. '

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Gastheer zijn de bewoners van ieder gebied waar schiphol intensief overheen vliegt. Niet alleen maar de Haarlemmermeer. Haarlemmermeer voedt het wantrouwen op deze manier net zo hard.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

beste Gerard, Ik kan je je kwaadheid begrijpen, maar ervaar je opmerking ook wat kort door de bocht.
De laatste 4 jaar is er ook in de Gem. Haarlemmermeer erg veel oppositie ontstaan
tegen de megalomane plannetjes van Cerfontaine, inclusief zijn trucjes.
Denk aan hun nota: Lasten en Lusten.
Zo zijn ze pertinent tegen nog een extra baan. Gem Haarlemmermeer is vanuit het verleden veel te verwijten, maar deze oppositie is voorlopig mooi meegenomen.......


Geplaatst door Gerard uit NULL

J.H. Griese, U hebt mijn opmerking kennelijk niet goed begrepen. Het gaat me niet om 'oppositie', het gaat me om het feit dat de Haarlemmermeer slechts zichzelf als gastheer ziet. Dát is kort door de bocht! De hele wijde regio rond schiphol is 'gastheer', immers de aanwezigheid van schiphol manifesteert zich meer búiten de grenzen van het luchthaventerrein dan er binnen. Of deze oppositie in uw woorden 'mooi is meegenomen' valt nog te bezien, het is immers maar de vraag welke belangen van deze 'gastheer' dan wel niet verdedigd worden. Die hoeven niet noodzakelijkerwijze in het belang te zijn van de andere gastheren van schiphol die er rond deze luchthaven zijn.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

GASTHEREN ZIJN VERANTWOORDELIJK

Deze discussie lijkt me opmerkelijk. Toen ik de opmerkingen uit het Haarlemmermeerse las, was mijn eerste reactie eerder instemmend.

Het draait allemaal op wat bedoeld wordt met gastheer. Het was natuurlijk overdrachtelijk bedoeld. Mijn woordenboek heeft het over 'regio die bepaalde dingen herbegt'. Het geeft als treffend voorbeeld: "Australie herbergt enkele van de schadelijkste dieren ter wereld".

Zo'n gastheershap legt mede-verantwoordlijkheid bij Haarlemmermeer voor wat op of rond Schiphol gebeurt. Is de Burgemeester van Haarlemmermeer vorig jaar niet afgetreden omdat regelgeving en praktijken onvoldoende waren voorbereid op de schipholbrand? Ze houden daar niet van afchuiven.

Daarom dient ook Schiphol te bedenken, dat het feit dat de gemeente Haarlemmermeer dit Schiphol binnen haar grenzen herbergt, juist aan deze gemeente een bijzondere en unieke mede-verantwoordlijkheid geeft om te zorgen, dat regelgeving en praktijken aangaande Schiphol, ook die ten aanzien van derden, waaronder de zustergemeenten, naar behoren worden geregeld. En dat houdt meer in dan alleen een M.E.R. of een eigen convenantje.

Geplaatst door Gerard uit NULL

Olav, ook de gemeenten tussen pakweg Leiden en Heiloo faciliteren met het verplicht herbergen van vliegroutes die onlosmakelijk bij Schiphol horen. Daarmee zijn deze gemeenten wel degelijk gastheer, op hetzelfde niveau (maar letterlijk iets hoger ;-) ) als de Haarlemmermeer. Wij zijn gewend om 'aards'te denken, maar zouden dat in dit geval beter kunnen vermijden.

Het nimby-denken (Not In My BackYard) van Lelystad is een voorbeeld van verkeerd gebruik van 'aards gastheerschap'. Men wil daar wel de lusten (werkgelegenheid), maar niet de lasten (vluchten over de stad) en denkt dat recht te ontlenen aan het feit dat het grondgebonden gedeelte van hun luchthaven binnen de eigen gemeentegrenzen valt.

Ik ben het met je eens dat de verantwoordelijkheid van de Haarlemmermeer als 'aards gastheer' veel verder reikt dan de eigen gemeentegrenzen.

Geplaatst door cns uit IJmond

En dan te bedenken dat de groep bevlogen mensen met de vlag VIVF (verontruste inwoners van Flevoland, destijds in Den Haag opvallend aanwezig) NIET in het platformoverleg worden opgenomen.
Men is daar in stille onderhandeling met Prof.Dr. G.Cerfontaine en denk wat hinder te kunnen 'uitplaatsen'.
Er zal nog veel moeten veranderen voordat de bewoners die hun leefomgeving voor het opkomende Megacity-denken moeten opgeven in grote gezamenlijkheid kunnen optrekken. Toch is dat een uitdaging. Maar even geen cosmetische aanpassing van deze site maar liever een inhoudelijke opwaardering om de werkelijke vijand het hoofd te bieden?
De nieuwe heilige drie-eenheid: 'Technologie,Management en Governance' begint te zeer in de weg te staan! Na J. Griese dienen ook vz. Von der Meer en secr. G. Huiting afstand te nemen van de 'Metropolitane strategie'. Zo niet dan rest slechts 1 middel: lidmaatschap opzeggen!!

Geplaatst door Gerard uit NULL

huh? staan genoemde heren achter de 'Metropolitane strategie' van Schiphol? da's kras! Waar blijkt dat uit?

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

DUIDELIJK

[A] Herbergen betekent ruimte bieden voor het uitoefenen van een bedrijf. De gemeente Haarlemmermeer geeft het bedrijf vergunningen en maakt afspraken.. Het komt mij voor als de normaalste zaak van de wereld dat de aanwezigheid van Schiphol en daarmee verbonden bedrijven ook een niet te verwaarlozen bron van inkomsten is voor de gemeente Haarlemmermeer. Dat is herbergen en schept verplichtingen.
[C] Natuurlijk heeft luchtvaart ook vliegtuigen nodig en die weer verkeersleiding, anders 'kunnen ze er niet komen', zoals de Heer Cerfontaine wonderschoon zegt. Maar gemeenten die ongewild zijn blootgesteld worden niet om bedrijfs vergunningen gevraagd. De last komt van de beheerders van het vrije luchtruim, de Luchtverkeersleiding, die ons luchtruim ter beschikking moet stellen van luchthavens. Aan luchtvaart verdienen doen de bewoners niet, behalve via de algemene economie.
Er is tussengebied, waar door vaste banen onvermijdelijk overlast wordt veroorzaakt. Dat tussengebied is, anders dan luchtruim, ruimtelijk wel vast met de luchthaven verbonden. Dat gebied, het Buitengebied, behoort beschermd te worden. "Voor wat hoort wat". Het betreft convenanten.

Overlast in de gebieden [A] en betekent niet overlast voor burgers maar overlast voor bedrijven. Bestaande regelgeving en handhavingspraktijken beperken daar de vrijheid van alle burgers.. Schiphol wil echter onder die grenzen uit en via afspraakjes (convenanten) zoveel mogelijk capaciteit binnenhalen.
Het echte slachtoffer is de omwonende op afstand [C]. Geen enkele regel of vastgelegde praktijk beperkt zijn overlast. De verkeersleiding probeert wel wat, maar wil, net als de bedrijven, vermijden dat de overheid iets struktureel vast legt. Niet morrelen waar geen regels zijn!

De omwonende op afstand heeft last van vliegtuigen niet van milieuproblematiek of economie. Die komt pas als men individueel belang gaat afwegen tegen economische capaciteit. Dan zegt hij gewoon NJET! Zijn belang is dat de Overheid eindelijk eens voor zijn belang gaat zorgen.
Platforms als PVRC moeten geen economische of NIMBY discussies voeren. want dan wint de sterkste en niet de zwakste. Het is ook stom om convenanten of macht te willen want dat leidt af van waar het om gaat. Maar het snoepje, de commissie Alders binnen CROS heeft, wat de platforms betreft blijkbaar zijn doel al bereikt. Verwarring alom. Zie 'Dossier Schipholgate', hiernaast.

Zoals het recente proefschrift van Bröer liet zien, ligt het belang van overheid en Schiphol bij status quo en te blijven doen of alle discussie alleen maar handhavingspunten, contouren, gelijkwaardigheid en convenanten betreft.

Laat de convenanten toch plaatselijk regelen door gemeenten, afzonderlijk of in samenwerking. Maar de overheid dient eidelijk eens grondig verantwoordelijkheid te nemen voor twee separate probleemvelden.
(1) centraal en Bedrijfsmatig: Regel economie versus milieu, veiligheid en een menswaardige ruimtelijke ordening. Nederland is mijn lánd, geen BV.
(2) Perifeer ter bescherming van de individuele leefbaarheid: Ontwerp eindelijk een praktijk voor de periferie. Schep een verantwoordleijke en goed uitgeruste verkeersleiding ter preventie van individuele, niet van collectieve overlast.

Haarlemmermeer, het gebeurt bij jou: Zet de zaken eens goed op een rijtje.

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

geachte CSN
Om maar meteen met de deur in huis te vallen, U roept maar wat zonder te weten waar het over gaat. Wat weet U over het standpunt van von der Meer en Huiting m.b.t. de metropolitan city (???, als ik zelf nog niet eens weet waar U op doelt. Zowel Huiting als ik zetten zich intensief in voor de doelstelling "de hinder moet minder". Zo eenvoudig is dat en niet anders. Wilt U a.u.b. stoppen met insinuaties en verdachtmakingen die nergens op zijn gestoeld. Het jaar is pas begonnen en dan al onzin schrijven. Schaam U.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

JAMMER VAN HET VINGERTJE

Zo is het. "Die hinder kan minder" was van het begin af aan al het motto van deze stek ('site' in goed Nederlands).

In mijn 'onvolprezen' ochtendblad staat vandaag (tweede dag van 2007) een opmerkelijk verhaal. Dat je 11 tot 12 jarige boefjes kunt leren om na te denken (filosoferen). Daarmee worden ze meteen een stukje minder boef, want ze gaan beseffen dat ze waarde hebben, ook in de ogen van anderen. Zo wordt de behoefte om je te verdedigen meteen al kleiner. Meer rust in de tent en meer onderling begrip tussen de boefjes zijn het gevolg. Ik denk dat we hier wat van kunnen leren.

Deze website (uh... stek) heeft ook de bedoeling dat we samen nadenken over wat er gedaan kan worden om die hinder minder te maken enne, over wat daarbij beslist niet helpt. Een voorbeeld van wat niet helpt is bijvoorbeeld de achtergrond van deelnemers bespreken en daarbij moeilijke woorden gebruiken als "megacity-denken" (woorden die door hun moeilijkheidsgraad de ander meteen al als verdacht in de oren gaan klinken). Zoiets hoort daar beslist niet bij. Een goed beginsel is dat je geen namen noemt, niet persoonlijk wordt en je richt op functies en niet op personen. Iedere persoon heeft namelijk recht op zijn eigen politieke visie, maar de beheerder van een functie vertegenwoordigd alle leden, ongeacht de politieke kleur. Hij moet dus geen politieke richting uitstralen maar besef van zijn taak.

Wat op deze stek natuurlijk wel mag en zelfs moet is zelfkritiek. Al gaat het daarbij om hartige woordjes gericht aan de eigen groep. Wanneer we zelf niet van onze eigen fouten mogen leren dan komen we nergens. Dus kritisch denken, ook over het eigen bestuur, is gezond.

Jammer dus. De bedoeling van deze 'thread' ('draad', zouden onze zuiderburen zeggen) was om, uitgaande van het bewustzijn van gastheerplicht in de gemeente Haarlemmermeer, duidelijk te maken dat het bij praten over over de oorzaak of bestrijding van 'hinder' steeds van groot belang is dat je oplet van wat voor plaats of verantwoordelijkheid sprake is. Je moet steeds onderscheid maken. Heb je het over dit of over dat, over deze of over die? Anders wordt het een chaos. Daar wordt de hinder niet minder van maar dan wint de tegenstander. Ik denk dat het fraaie stukje hiernaast, "Dossier Schipholgate", dat dat goed duidelijk wil maken, nog beter dan een opgeheven vingertje.

Geplaatst door cns uit IJmond

Heren, heren, als u het bent vergeten of liever voor u houdt:
Het centrale uitgangspunt bij de BRS-nota 'Naar een betere relatie'(!) is de 'Metropolitane strategie'.
Door de Hr. P. Visser, fractieleider P vd A voor de provincie ter vergadering dd 28/09/06 in Schipholrijk (!) ronduit ondersteund. Was dat ook niet de gespreksleider op uw JV 2005? En was de Hr. Bijvoet daar niet aangemeld en aanwezig?
Wij nemen u niets kwalijk maar frissen wel even uw geheugens op.
Tot slot een mooie zin uit de nota, die beter tot uitgangspunt richting een betere relatie zou kunnen dienen:

'DE POSITIE VAN SCHIPHOL ALS OVERLEGPARTNER VAN DE OVERHEDEN IS OP DIT MOMENT IN HEROVERWEGING ZODAT BETER WORDT AANGESLOTEN BIJ DE MAATSCHAPPELIJKE VERWACHTINGEN OVER TRANSPARANTIE EN ZUIVERHEID VAN OPENBAAR BESTUUR'
Met de verkiezingen op komst iets wat voor de PVRC leden wellicht interessant is. En Mijnheer Bijvoet, voordat u ondoordacht vergelijkingen maakt, er staat toch echt VZ. naam I en SECR naam I. Wij halen formeel en informeel echt niet door elkaar.
En o ja, een betere relatie vraagt om openheid en duidelijkheid naar uw leden die ook mede het Platformoverleg bekostigen en graag goed op de hoogte worden gehouden. Een gezond en bewust 2007 allemaal!

Geplaatst door webbeheer uit NULL

cns, waarom stelt u dat genoemde persionen de informatie mogelijk 'liever voor zich houden'? Graag geen verholen insinuaties! Daar is niemand mee gediend.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

HET WORDT TIJD VOOR EEN PUNTJE OP DE i

cns:
[1] U schreef (ik citeer): "bewoners die hun leefomgeving voor het opkomende MEGACITY-DENKEN moeten opgeven"
Zoals U kunt nagaan is dit een term die te maken heeft met het bewustzijn dat enorme steden de dominante leefgemeenschap van de mensenmaatschappij lijken te gaan worden (http://www.megacities.nl). De Megatcities foundation is een initiatief dat werd genomen als antwoord op de zorg van de UNESCO over deze ontwikkeling, die ook in Nederland (Randstad en Schiphol) zichtbaar lijkt te worden.
De manier waarop U citeerde, zonder uitleg ontlokte aan mij de opmerking over Uw gebruik van "moeilijke woorden als "megacity-denken" (woorden die door hun moeilijkheidsgraad de ander meteen al als verdacht in de oren gaan klinken). Ik blijf daarbij.
Op Uw gebruik van 'Metropolitane strategie' ben ik al helemaal niet ingegaan.

[2] Op de JV 2005 was ik niet aangekondigd en niet aanwezig. U kunt dit ook nalezen in de notulen. Ik ben namelijk in het begin van 2005 teruggetreden als voorzitter van het PVRC en als lid van het platform-overleg omdat ik mij niet met de gevolgde strategie wilde en kon verenigen. Ik heb dit officieel verantwoord. Sedert dien ben ik niet betrokken bij, of geïnformeerd over hetgeen in bestuursvergaderingen plaats vindt, zowel bij het PVRC als bij de verzamelde platforms. Mijn aanwezigheid op deze site geschiedt vanuit persoonlijke betrokkenheid anderszins en eigen deskundigheid.

[3] Op Uw opmerking: "Na J. Griese dienen ook vz. Von der Meer en secr. G. Huiting afstand te nemen van de 'Metropolitane strategie'. Zo niet dan rest slechts 1 middel: lidmaatschap opzeggen!!" reageer ik terecht met: Een goed beginsel is dat je geen namen noemt, niet persoonlijk wordt en je richt op functies en niet op personen. Iedere persoon heeft namelijk recht op zijn eigen politieke visie, maar de beheerder van een functie vertegenwoordigd alle leden, ongeacht de politieke kleur. Hij moet dus geen politieke richting uitstralen maar besef van zijn taak. Het blijkt alweer nodig te zijn dat ik dit hier nog eens herhaal.

[4] Tenslotte blijf ik het jammer vinden dat weinig doordachte en op de persoon gerichte reacties als de uwe afleiden van de zaak waar het om gaat. Ook ik heb soms bezwaren tegen de manier waarop zaken worden aangepakt; het is mijn gewoonte om als ik vind dat het bestuur fouten maakt daarover direct naar het bestuur te schrijven. Maar als het past is het goed er aan mee te werken dat op deze website samengewerkt wordt aan het verkrijgen van helder inzicht (door als je iets zegt te proberen het helder uit te leggen) en niet aan insinuaties en achterdocht. En soms moet er ook wat leven blijven. Wat ook de uitgangspunten zijn, solidariteit en vriendschap tussen lotgenoten wordt alleen gediend door gezamenlijk streven. En daarom denk ik steeds goed na over wat ik hier schrijf!
Geplaatst door cns uit IJmond

Mijnheer Bijvoet:

Ad 1: 'Metropolitane strategie'
Dit onderwerp lijkt intussen wel een taboe. Toch is het 't uitgangspunt voor de BRS-nota 'Naar een betere relatie'. Of dat juist is blijft o.i. de vraag.

Ad 2:
Gedoeld wordt op uw aanwezigheid bij de behandeling van genoemde nota. Wij nemen dan aan dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. Dan kunt u de vraag ook beantwoorden of daar van af zien. Uw goed recht.

Ad. 3:
Er staat toch echt VZ. x en SECR. y van het PVRC, voegen we dan maar toe.
Vervolgens gaat het niet om de persoonlijke mening van deze mensen maar om de inhoudelijke keuze die het PVRC bestuur hier maakt. Het kan zijn dat het ook voor het PVRC bestuur taboe is (?) maar duidelijk is dat niet.

Ad 4.:
Men kan al dan niet duidelijkheid scheppen. Begin niet meteen met het toedichten van bedekte toespelingen maar probeer ook t.a.v. lastige vragen een juist antwoord te formuleren. Niet meer en niet minder.
Hoe heette die nota ook weer?

Geplaatst door Bijvoet uit Castricum

Tja,
ik ben niet zoals jij vindt dat jij had moeten zijn als jij ik was.
Jammer.

Geplaatst door cns uit IJmond

-ik zie ik zie wat jij niet ziet-

Discussie gesloten.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

DISCUSSIE EN GESPREK

Precies, de discussie is geloten. Er is weer ruimte voor gesprek.

Waar ging het ook weer om? De verantwoording van de gemeente Haarlemmermeer, die verder gaat dan het eigen belang en zelfs iets te maken heeft met het belang van individuele burgers op afstand van Schiphol.
Van cns, van wie we nu weten dat hij iets heeft met Lelystad, horen we dat hij bang is voor metropolitane strategie. Angst betekent dat hij iets wil veilig stellen. De boefjes die we aan het begin binnenvoerden waren er om na te denken.
Laten we dat doen.

Bij metropolitane strategie gaat het waarschijnlijk om de kunst van ruimtelijke ordening rond grote steden. Daar is niets mis mee, zolang als ruimtelijke ordening niet het doel is maar middel voor het welzijn van de burger. Zelfs steden zijn er voor burgers, en burgers niet voor steden. Economie is voor burgers, de burger niet voor economie. Wat je veilig wilt stellen is de aandacht voor de burger. In mijn dienst bij de marine, die begon in 1946, leerde ik al: 'burger is de hoogste rang'. In Stratego draagt de sterkste, de spion, geen uniform maar een hoedje.

Belangrijk is dus niet als maar te blijven hangen op het niveau van strategie, zo van: het beste gemiddelde resultaat wat de burger betreft. Iemand noemde dat laatst planologisch fetisjisme. Het slechtste wat je daarmee kunt doen is machtsspelletjes. Het geprek blijft in kringetjes ronddraaien. Zie deze discussie. De kunst is het belang van de burger veilig te stellen, zonder ons vermogen strategisch te denken en ruimtelijk te ordenen te verliezen. Dat is een lange weg en de oplossing ligt niet voor de hand.

Ik gaf als voorbeeld het goede gebaar van Haarlemmermeer bij de Schipholbrand. In het verloop van strategisch denken over veiligheidsmaatregelen in het algemeen, was de concrete situatie, waarbinnen de mens in gevaar komt, uit het oog verloren. Uiteindelijk heeft de burgemeester laten zien dat hij oog heeft voor die verantwoordelijkheden. Misschien dat het hebben van een luchthaven binnen je grenzen ook op andere terreinen verantwoordlijkheid meebrengt. Het berichtje uit het college doet dat hopen. That's all.