Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Regio sterker tegover SchipholOverlegplatform uitgebreid

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1086 
|
 Oegstgeester Dagblad 
Regio sterker tegover SchipholOverlegplatform uitgebreid Download het gehele artikel 'Regio sterker tegover SchipholOverlegplatform uitgebreid'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door de Groene IJmond uit IJmond

Ons rupsje Nooitgenoeg en de BRS opperspin wrijven zich in de handen.
Het schooltje in Schipholrijk waar de rode bovenmeester '(mis)reken onderricht' geeft begint uit z'n voegen te barsten. Dat levert vast weer een mooie bouw opdracht op!

Naar verluid wil eminentie P. Visser 'voor A'dam en de rest van NH' in de race als rode fractie vz. in de Staten de schaapjes graag op het synthetisch orgel begeleiden: 'Als alle geknechten op aarde hand in hand....'

KORTOM: ophouden met deze belazerij, gewoon gecertificeerd meten en afrekenen!!
Genoeg is genoeg!!

Geplaatst door OB uit Castricum

GEVAARLIJKE ONTWIKKELINGEN

Per 1 januari jongstleden waren de gemeente Noordwijk en de gemeente Heiloo al toegetreden tot de CROS en kwam het het aantal CROS-gemeenten op 28.


Noordwijk en Heiloo hadden in het verleden al eerder interesse getoond, maar de toenmalige regeling voor het lidmaatschap van de CROS liet dat niet toe. Omdat er in toenemende mate verzoeken van gemeenten werden gedaan om lid te kunnen worden van de CROS, werd de regeling voor deelname van gemeenten op advies van het ministerie van Verkeer en Waterstaat verruimd.

Gemeenten uit de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht die zich geheel of gedeeltelijk binnen de 48Lden-contour werden uitgenodigd zich aan te melden.

PROBLEEM

Indien er een nieuw buitengebied onstaat (begrensd door een 48 Lden contour) onstaat er een nieuw gebied waarbinnen van meet af aan wordt aangenomen dat beperkingen van de leefbaarheid in die regio's als onvermijdelijk worden geaccepteerd.

Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Het is het soort ontwikkelingen dat door algemene acceptatie van een eerder vastgeteld, maar nooit gevalideerd rederingspatroon leidt tot vergroting van de problematiek en van het algemeen wantrouwen. Het is daartegen dat het proefschift van Bröer waarschuwt, evenals bijdragen van sociologen als Prof Bijsterveld uit Maastricht ("A booming Business, 2005. Paemium Erasmianum).

Het is belangrijk wanneer in een nieuw kabinet afstand wordt genomen van deze status quo.

Uitgangspunt van het beleid mag niet zijn de in het verleden al planologisch vastgelegde praktijk van hinderpreventie, maar het bewustzijn dat ten allen tijde alleen de verantwoordelijkheid van de overheid voor het welzijn van de individuele burger uitgangspunt moet blijven. Natuurlijk moet een gezonde ecomomie de basis zijn voor de mogelijkheid van individueel welzijn. Daaraan moeten de rechten van de bedrijven rond Schiphol worden afgemeten. Het maken van beslissingen en regels die dat moeten realiseren is opgave van de politiek (niet van belangengroepen). Maar dan op grond van steeds hernieuwd inzicht en niet als reaktie op de snelle ontwikkeling van de luchtvaart die de overheid in het verleden voor voldongen feiten leek te plaatsten en die een machtspositie en praktijk schiep die de sector door steeds weer nieuwe regionale convenanten probeert te continueren.

Laat CROS dus een facilitair orgaan zijn met de taak zinvolle geprekken te faciliteren. Maar het mag niet stuurmiddel zijn om onterechte verworvenheden en machtposities van de sector te gecontinueeren. Gelukkig lijkt er al een kentering op te treden in het zelfverstaan van CROS.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

HELDERE WIJN

Graag wil ik hier het volgende aan toevoegen:

Zoals eerder gezegd: het uitgangspunt van bescherming is: Zorg dat het luchtverkeer nergens problemen oplevert, ook zonder dat er een luchthaven is. Dat kan door middel van verkeersleiding.
Er zijn aan deze opdracht geen grenzen. Contouren (grenzen) hebben te maken met aanscherpen van het probleem door dat ergens ook nog een luchthaven ligt. Noodgedwongen verlenen deze de luchthaven extra rechten in een beperkt gebied om die luchthaven heen. Het beperkt daarmee de bescherming van de bewoners, maar maakt dit goed door convenanten ("U belast mij, dus ik wil iets terug", zegt de deskundige). De grenzen van het gebied worden zogenaamd 'objectief' vastgelegd in contouren, opdat men kan spreken van gelijke monniken, gelijke kappen.

De vermelding van de 48 Lden-contour is om twee redenen problematisch. Ten eerste wordt de suggestie gewekt alsof hier sprake is van bescherming tegen luidheid van 48 db(A). Dat is om twee redenen in het geheel niet waar.
1. db(A) is alleen een maat voor hoe luid lawaai is als het gaat om gelijktijdig optredende verstoringen van de stilte. Hier gaat het om na elkaar opgetreden verstoringen. Het heeft dus niets, maar dan ook niets met luidheid te maken.
2. Contouren omsluiten een gebied waarbinnen de vrijheid bestaat om méér geluid te produceren dan 48 decibel. Het gaat dus niet om bescherming, maar om beperken van bescherming. Contouren kenmerken een luchthaven.

Ten tweede: Nieuwe en ruimere contouren aanwijzen en nieuwe gemeenten opnemen kan dus gelijk staan met het uitwerpen van een net waarmee die gemeenten dreigen te worden gevangen in een steeds groter wordend beperkingen-gebied. De opmerking dat registreren van geluid gemeenten geluidoverlast in de gaten laat houden is gevaarlijk. Het lijkt de verantwoordelijkheid aan de verkeerde kant te leggen. Het is in eerste instantie de plicht van de verkeersleiding, niet van de gemeenten om dit te doen.