Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Rectificatie CROS Nieuwsbrief

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 740 
|
 CROS 
Rectificatie CROS Nieuwsbrief

In het artikel uit de CROS nieuwsbrief over de derde voortgangsrapportage van de CDV treft u een ongelukkig geformuleerde zinsnede aan. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de CROS geen voorstander zou zijn van het invoeren van een handhavingssysteem in het buitengebied. Dit is onjuist.
De CROS is niet tegen het invoeren van een handhavingssysteem in de buitengebieden. De CROS toont zich echter geen voorstander van het huidige handhavingssysteem en heeft derhalve aan de CDV verzocht alternatieven uit te werken.

Alternatieven die uiteraard bescherming tegen overlast moeten bieden, maar anderzijds ook ruimte moeten laten voor anders vliegen.

In een reactie op de Tweede Voortgangsrapportage van de CDV (12 juli 2004) sprak de CROS al haar zorg uit dat, met de voorliggende voorstellen voor een nieuw systeem voor handhaving in het buitengebied, het handhavingstelsel niet transparant en niet flexibel blijft.

Ten aanzien van deze inflexibiliteit wijst de CROS in reactie op de Derde Voortgangsrapportage van de CDV (21 december 2004) wederom op het gebrek aan sturingsmogelijkheden in het huidige stelsel voor sector en regio, en op de rigiditeit van dit stelsel die het zoeken naar hinderbeperkende oplossingen en maatregelen binnen CROS frustreert.

Wil CROS daadwerkelijk invulling kunnen geven aan haar taak, het doen van voorstellen voor hinderbeperking, dan is meer flexibiliteit nodig. Het begrip flexibiliteit zal in het kader van de bijdrage van CROS aan de evaluatie van de wet nader worden uitgewerkt.

Reeds genoemd zijn:
=Het creëren van “CROS onderhandelingsruimte” in relatie tot en in belang van de omgeving;
=Het vereenvoudigen van de geluidsregelgeving en daaraan gekoppelde wijzigingsprocedure;
=De mogelijkheid om met aanpassingen van het gebruik van Schiphol gericht op een verbetering van de geluidssituatie “proef te draaien” om de effecten daarvan te onderzoeken, zonder dat men daardoor direct wordt afgestraft omdat overschrijding van de grenswaarde in enkele handhavingspunten optreedt. Voor dergelijke onderzoeken wordt ook een rol voor geluidsmetingen voorzien.

Een en ander laat onverlet dat er toetsbare belastingsniveaus voor de omgeving moeten blijven.

Geen van bovengenoemde verbeterpunten werd opgenomen in de Derde Voortgangsrapportage van CDV. De CROS zou dan ook graag zien dat de CDV meer creativiteit aan de dag legt om, binnen de begrenzing van haar opdracht, een bredere uitwerking te geven aan het onderwerp flexibiliteit.

links:

 


Reacties op dit bericht