Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Reactie op de Vierde Voortgangsrapportage van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 758 
|
 VenW-Schultz 
Reactie op de Vierde Voortgangsrapportage van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Contactpersoon

Datum
14 juli 2005
Ons kenmerk
DGTL/05.004910
Doorkiesnummer

-
Bijlage(n)

1
Uw kenmerk

-
Onderwerp
Reactie op de Vierde Voortgangsrapportage van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid

Geachte voorzitter,

Mede namens mijn ambtgenoot van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bied ik u hierbij de Vierde Voortgangsrapportage van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) aan, die op 9 juni jongstleden is gepubliceerd.

Ook geven wij in deze brief ons gezamenlijk standpunt over deze Voortgangsrapportage weer.

Voortgang en planning

In vergelijking met de vorige Voortgangsrapportages heeft de CDV in de afgelopen periode minder inhoudelijke voortgang geboekt. Dit is grotendeels te wijten aan overmacht, zoals het overlijden van een belangrijke externe adviseur. De CDV hoopt de opgelopen vertraging gedurende de komende maanden te kunnen inhalen. Niettemin baart de planning ons zorgen. Wij hebben voorzitter Eversdijk van de CDV in kennis gesteld van deze zorg en aangedrongen op afronding van het eindadvies voor het einde van dit jaar.

Alternatieve systemen voor handhaving

In de Derde Voortgangsrapportage zette de CDV een aantal voor- en nadelen van alternatieve systemen voor handhaving uiteen. Het ging hierbij om alternatieve geluidmaten: Lden over periodes van een maand (in plaats van een jaar) en NA60/NA70.

In de Vierde Voortgangsrapportage gaat de CDV een stap verder: zij ontraadt het gebruik van deze ‘andere maten’ voor een handhavingsysteem en zal in het verdere onderzoek naar een handhavingsysteem voor het buitengebied uitgaan van de geluidmaat Lden over een heel jaar, zoals die ook in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) is gebruikt. Wij delen deze mening van de CDV. Voor informatievoorziening ziet de CDV nog wel mogelijkheden voor deze alternatieve maten. Wij zien de adviezen van de CDV hierover met interesse tegemoet.

Handhaving in het buitengebied

De CDV zal in het verdere onderzoek naar handhaving in het buitengebied niet langer de 20 Ke-contour als leidraad nemen. In plaats daarvan zal de CDV een studiegebied hanteren dat wordt begrensd door de plaatsen Alkmaar, Almere, Laren, Woerden, Bodegraven, Voorschoten en Wassenaar. Daarbij zal ook de vraag worden beantwoord of zinvolle handhaving overal in dit gebied technisch mogelijk en wenselijk is. Wij delen de overwegingen van de CDV die tot deze keuze hebben geleid, en kunnen ons dan ook vinden in deze werkwijze. Tevens onderschrijven wij het onderzoekstraject dat voor een handhavingsysteem in het buitengebied in de Vierde Voortgangsrapportage is geschetst en zien met belangstelling uit naar de resultaten.

Meten voor handhaving

Ofschoon deze Vierde Voortgangsrapportage daar niet in detail op in gaat, is de CDV ook druk bezig met het beantwoorden van de vraag of, en zo ja op welke wijze metingen een rol kunnen spelen in handhaving. Dit is complexe materie, die meer tijd in beslag neemt dan aanvankelijk gedacht. In de Vierde Voortgangsrapportage wordt nog geen antwoord gegeven op de vraag of het al dan niet wenselijk is om geluidmetingen te gebruiken bij de handhaving. Er worden dan ook nog geen aanbevelingen daarover gedaan.

Uit proefmetingen van de CDV blijkt dat gemeten waarden van vliegtuiggeluid hoger zijn dan berekende waarden. De oorzaken hiervan zijn niet helemaal bekend. De CDV buigt zich hier nog over.

De CDV vermeldt in de Vierde Voortgangsrapportage wel, dat gemeten en berekende waarden niet zonder meer met elkaar vergeleken kunnen worden. Aan berekeningen liggen immers modellen en aannames ten grondslag, die nooit geheel overeenkomen met de werkelijkheid. Die werkelijkheid is veel complexer. Om een voorbeeld te noemen: uit andere metingen is gebleken dat exact hetzelfde vliegtuig, onder exact dezelfde omstandigheden, en met overeenkomstige kenmerken zoals gewicht en snelheid, tóch zeer verschillende meetresultaten kan opleveren. De wetenschap is er nog niet helemaal uit wat hier de oorzaken van zijn.

Het is dus niet zo dat nu de conclusie getrokken mag worden dat geluidbelasting door vliegverkeer thans verkeerd wordt berekend. De CDV benadrukt dat evenmin mag worden geconcludeerd dat er meer geluid wordt gemaakt dan wettelijk is toegestaan. De grenswaarden zijn immers berekende waarden. Handhaving op die grenswaarden kan dan ook alleen op basis van berekeningen, omdat anders appels met peren worden vergeleken.

Stille vliegtuigen
De CDV beveelt aan om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om in bepaalde perioden, bijvoorbeeld de avond en de nacht, Schiphol alleen open te stellen voor geluidarme toestellen. Deze suggestie nemen wij graag in overweging. Wij tekenen hierbij echter wel aan dat in het huidige stelsel de sector en niet het Rijk dergelijke afwegingen maakt. Het Rijk bepaalt alleen de randvoorwaarden waarbinnen de sector zijn eigen afwegingen kan maken.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mw drs M.H. Schultz van Haegen


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

Twee commentaren.

[1] Gemeten geluidsbelasting is hoger dan berekende geluidsbelasting. De oorzaak is niet bekend omdat de werkelijkheid ingewikkeld is en de berekeningen berusten op aannames.
Volgens de de staatssecretaris mag nu niet de conclusie worden getrokken dat geluidsbelasting thans verkeerd wordt berekend. Maar in werkelijkheid is de logische conclusie natuurlijk, dat het onwaarschijnlijk is dat de geluidsbelasting goed wordt berekend.

[2] De opmerking van de CDV dat niet mag worden geconcludeerd dat er meer geluid wordt gemaakt dan wettelijk is toegestaan, berust op heel andere gronden dan op vertrouwen in het werkelijkheidsgehalte van de berekeningen. Die CDV zegt dat het er niet toe doet of de inschatting van het toegestane geluid goed is. Het argument van CDV is dat als toegestaan en werkelijke geluid maar op dezelfde manier worden gemeten je ook bij foute technieken kunt zien of iemand meer geluid maakt dan afgesproken. Zelfs hier

In mijn commentaar "Met het Oog op de Toekomst" (Zie onder 'Actueel' bij verbetervoorstellen) heb ik uitgelegd dat statistische gronden aangeven dat de jaarmaat Lden nergens op slaat als deze wordt gebruikt in gebieden met sterk naar aard, plaats en tijd wisselend luchtverkeer. De maat wordt ook internationaal alleen gebruikt om het mogelijk te maken aansprakelijkheid voor geluid vlak rond industriegebieden in te schatten. Lden onbruikbaar voor het in vlieggebieden uitoefenen van verantwoordelijkheid voor individuele geluidsoverlast. Het is wel belangrijk om daar zowel als elders naast andere maten ook Lden te berekenen. Dit kan helpen
de beperkingen ven Lden eens en voor altijd goed vast te leggen.

Wanneer de staatssecretaris, die ook niet gek is, in dit moeilijke gebied namens de regering keuzes maakt, dan dient zij duidelijk aan te geven dat haar keuzen alleen maar door politieke motieven zijn ingegeven.

De schijn wekken dat die keuzen op berusten logische gronden, terwijl ze dat niet zijn, leidt tot verlies van geloofwaardigheid. Het versterkt de behoefte aan overdracht van het concrete schipholbeleid aan een werkelijk deskundig en onbevooroordeeld luchtruimschap. (Zie "Aansprakelijk en Verantwoordelijk" en "Een goede Buur" onder 'Actueel', verbetervoorstellen). In Nederland zijn daarvoor voldoende sociale en economische deskundigheid en wetenschappelijke ervaring aanwezig, maar dan eerder buiten dan binnen overheid en ministeries.

Olav Bijvoet

Geplaatst door Flipje uit Betuwe

Geachte heer Bijvoet,

Ik weet er niet veel van, maar als al meer dan 10 jaar bekend is dat de berekeningen niet kloppen met de metingen (Mooyman?), dan denk ik als de CDV nu pas tot die conclusie komen: kleuters in de wetenschap, alleen maar geleuter.

Het blijkt weer eens hoe waar de uitspraak van Berkhout is: geen wetenschapper van enig benul gaat in zo'n commissie zitten.

Wordt het niet eens tijd om een frisse conclusie te trekken, dan constant op dat geleuter te reageren, dat uit die bedompte achterkamertjes komt?


Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Volledig mee eens! Prof. Berkhout stapte niet voor niets op, deze man toonde nu eens karakter.
Alle bestuurskundige spelletjes om de noodzakelijke aanpassing van de wetgeving te voorkomen, incl. de steeds maar dooretterende z.g. wetenschappelijke discussie over geluid: doorprikken die ballon!
Als enige remedie resteert een door zo veel mogelijk maatschappelijke organisaties gedragen eis om de wetgeving JUIST TE INTERPRETEREN en te HANDHAVEN. En om de steeds maar toenemende onveiligheid en verzwegen pollutie door het luchtverkeer veroorzaakt, onmiddellijk serieus aan te pakken.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Een van de problemen:

het woordje 'juist' wordt gepolitiseerd:
'juist' kan net zo goed betekenen, in de ogen van de lobbyisten:
'het niet in twijfel brengen van de economische waarde van GROEI van Schiphol'.

Dat is en blijft de eeuwige motivatie voor de groei van Schiphol.
Zou het mogelijk zijn, de politici te overtuigen van het gewicht van de overlast van vliegtuigen als werd duidelijk gemaakt dat de groei van Schiphol niet per definitie gelijk is aan banenschepping? Er wordt dan nog bij gezegd dat het gaat om laagopgeleiden.
Echter, dat soort werk wordt steeds verder geautomatiseerd en gemechaniseerd. Dat is relatief eenvoudig vanwege de hoge graad van herhaling (denk aan bagageafhandeling) of het tanken van een vliegtuig.

De VVD, met Zalm als financiële man en Melanie S. van H. als staatssecretaris duidelijk niet. Het CDA? PvdA? Wie twijfelt eraan behalve SP en GL?

Al ben ik het roerend met De Jong eens: liever vandaag nog dan morgen de barricades op. Echter: hoe?

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Als we nu eens het bestuurskundig gemanipuleer van mevr. Schultz c.s. en de gevolgen daarvan beschouwen als door de opponent opgeworpen barricades? Pogingen om een eerlijke toepassing van de wettelijke richtlijnen te voorkomen?
Het is zonneklaar geworden dat de "wetten van het bedrijfsleven", dit weekend in het NHD nog eens prachtig verwoord door de directeur van RTL: alles moet wijken voor omzet en beurswaarde (belang van de stakeholders) bij de huidige coalitie voorop staan. Dar is natuurlijk heel merkwaardig. Want deze coalitie is gehouden aan de wetten van onze Nederlandse samenleving als geheel plus niet te vergeten de Europese wetgeving op het onderhavige terrein. Dus: overheden (Staat + gemeente Amsterdam= stakeholders SG) zijn zozeer "in business" dat zij het belang van de bewoners van belaagde gebieden ( van Alkmaar via Almere tot Wassenaar!!)ondergeschikt maken aan hun ondernemersbelang. Louter omdat talrijke adviesraden/mediaconsulenten e.d. rijkelijk financieel gecompenseerd worden (u mag op eigen risico een andere omschrijving invullen....) wordt dit proces permanent op gang gehouden. Dit is m.i. de barricade die opgeruimd moet worden, weg met Zalm's "Oligarchie van de nieuwe eeuw" en terug naar de strikte scheiding van Overheid en Bedrijfsleven inclusief de daarbij horende, legitieme wetten en ingestelde systemen voor handhaving daarvan.

Geplaatst door Els uit Castricum

Goedemorgen Nederland,

Vannacht heb ik weer gedroomd en dat vertel ik graag.
Er stonden, midden in de nacht 3 engelen naast mijn bed met vliegtuigvleugels. Die wiegden zachtjes heen en weer. Ik schrok er niet van en keek ze aandachtig en verwachtingvol aan.
De eerste begon te spreken " ik ben de engel van Normen en Waarden, met een hoofdletter, jawel! En ik vertel je ,dat de Normen en Waarden in dit land op een liefdeloze manier worden overtreden. Elk levend wezen heeft recht op respect. Recht op schone lucht, recht op stilte boven zijn hoofd, recht op veiligheid.
De tweede engel trad naar voren en sprak, "ik ben de engel van Rechtvaardigheid en ik wil er aan toe voegen, dat er gesproken wordt over terrorisme. En hoe verschrikkelijk verkeerd en onrechtvaardig dat ook is, ook dit, wat jullie overkomt is een vorm van terrorisme. Jullie vrijheid wordt afgenomen, jullie beetje schone lucht ook, jullie veiligheid, jullie rust. En dat er vandaag of morgen wat gaat gebeuren is zo klaar als een klontje"
De engel van Eenvoud trad naar voren en sprak " waar is het land, dat zo trots was op zijn eenvoud? Op zijn leuke volksaard?
Bescheiden was? Jullie zijn geen Amerika en worden dat ook nooit". Ik knikte, het was allemaal zo waar.
En opeens veranderden hun vleugels in de kleuren van rood,wit, blauw en daarna werden het witte veren vleugels.
Ik werd wakker daar een bulderend vliegtuig.

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Ja, Els het is zo eenvoudig. Maar ik zal het niet duiden. Ik heb het opgegeven. Nou nog eentje dan. Maar dat heeft niets te maken met waarop ik doelde.

Spreekwoorden zijn tijdslijpsels van de geest.


PS. Wees gerust, ook het idee van de normen en waarden (kleine letter) van P.M. is afkomstig uit een Amerikaans boek. P.M. heeft waarschijnlijk niet eens de essentie begrepen. Vandaar dat oppervlakkige vrijblijvende ge... .
Trouwens, mevrouw Terpstra is eens door een zesjarig jongentje gevraagd wat dat betekende: normen en waarden. Zij, toch niet de minste met haar gymnasium beta en haar gedeeltelijke studie Chinees, wist daar geen antwoord op.
Ik zal het maar eens herhalen voor de lezers hier.
Wat temperatuur betreft je kunt het in allerlei maten meten, Celcius, Fahrenheit, Reamur, etc.. Je meet dan een waarde in die maat (of op die schaal) uitgedrukt. De norm voor koorts is dan.. ,vul maar in.

En nu komt het, er is geen maat en ook geen instrument (thermometer) voor de normen en waarden die P.M. bedoeld. Dus overloos gezwets.

Maar als er dan een maat genomen moet worden, laten we dan de maat nemen, hoeveel uren men besteedt aan ouderen in verpleeghuizen aan daadwerkelijke zorg als maat voor de Nederlandse beschaving. Zie daar de zorgwaarde loopt terug.
Geachte Mr. Dr. Balkende, welke norm zou u nemen, hoe noemt u deze norm, in welke eenheden gaat u deze uitdrukken en welke waarde geeft u deze norm?

Terug vertaald naar vliegtuiggeluid, vul ook maar in.Geplaatst door OB uit Castricum

Deze discussie beweegt zich nu wat ver buiten het gegeven, de reactie van de Staatssecretaris op de vierde voortgangsrapportage van de CDV.

De adviezen van de CDV horen volgens het Plan van Aanpak deel uit te maken van het pakket waar de evaluatie op is gebaseerd. De Sats moet zich dan ook houden aan de voorwaarden zoals zij die zelf heeft opgesteld.
In afwijking daarvan bevat de reaktie van de Stas op het rapport geen inhoudelijke vragen, maar is het als eerdere commentaren vanuit de ministeries politiek gekleurd en naar buiten gericht i.p.v. tot de CDV.

Ik vind dat het tijd wordt dat de procescommissie eens wat laat horen.

Zie de eerste uitspraken van deze commissie:
http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=1918_0_1_0_C
en de reacte van de Stas:
http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=2019_0_1_0_C


Wat Nico's opmerking aangaat:
Ja, de MP volgt de onder huidige regeringsleiders populaire nieuwe sociale filosofie van het "Communitarian Network" geinspireerd door de gedachten van een zekere Amitai Enzioni. De schuld van de morele desintegratie van de maatschappij ligt volgens die leer bij excessief individualisme. Er wordt naar een middenweg gezocht tussen bescherming van individuele rechten en sociale verantwoordelijkheid ninnen een soort netwerk van cultuurgroepen met eigen verantwoordelijke gemeenschapszin. De nadruk valt op groepsethiek boven individuele verantwoordelijkheid. Zolang als die groep maar niet de Schiphol Group is en Balkenende geen dominee met een nieuwe religie.

zie:
http://www.gwu.edu/~ccps/communitarian_update_n62.html
en
http://www.gwu.edu/~ccps/dwu_positionpaper.html