Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

PvdA rond Schiphol wil afspraken die echt nagekomen worden

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 958 
|
 pvda amsterdam zuid.nl 
PvdA rond Schiphol wil afspraken die echt nagekomen worden

Sinds er afspraken over geluidhinder gemaakt worden met Schiphol melden omwonenden problemen over de handhaving van die afspraken. Ook na instelling van een overleginstelling onder regie van onze partijgenoot Hans Alders blijken ‘de autoriteiten’ de gemaakte afspraken telkens weer anders te interpreteren dan de bewoners. Zo ook bij het laatste voorstel van de Alderstafel (waar steeds minder bewoners willen aanzitten).
De gemeenten Amstelveen en Amsterdam en de stadsdelen Zuidoost en Zuid hebben daarom een onafhankelijk bureau opdracht gegeven het gebruik van met name de Buitenveldertbaan te onderzoeken. Aanvankelijk leek het er op dat staatssecretaris en Kamerfractie hieraan weinig aandacht wilden besteden, maar PvdA-volksvertegenwoordigers en -bestuurders rond Schiphol trekken in Den Haag aan de bel.

Download (onderstaand) de brief die Gohdar Massom (Statenfractie), Michiel Mulder (Gemeenteraad Amsterdam), Tjeerd Herrema (stadsdeel Zuidoost), Egbert de Vries (stadsdeel Zuid) en Dolf Veenboer (Gemeenteraad Amstelveen) aan Attje Kuiken schreven.

Amsterdam/Haarlem, 15 januari 2014
Geachte mevrouw Kuiken, beste Attje,
Op donderdag 23 januari bespreekt de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu tijdens het AO Luchtvaart onder meer het nieuwe normen- en handhavingsstelsel, de gebruiksprognose Schiphol 2014. Daarnaast zal het rapport van onderzoeksbureau Helios ter sprake komen, wat afgelopen week nogal wat stof deed opwaaien.
Uit dit rapport blijkt dat Schiphol de Buitenveldertbaan niet alleen vaker gebruikt dan is afgesproken – maar in 30 % van de gevallen zonder goede reden. Omwonenden en hun belangenorganisaties geven al jaren aan dat Schiphol de geluidsnormen op de Buitenveldertbaan overtreedt. Nu stelt een onafhankelijk onderzoeksbureau ze in het gelijk. De kwestie heeft consequenties voor de besluiten die donderdag voorliggen. Vanuit de PvdA-afdelingen Noord-Holland, Amsterdam, Stadsdeel Zuid-Oost, Stadsdeel Zuid en Amstelveen willen we je daarom verzoeken om de 23e onderstaande zaken in je bijdrage mee te nemen.
Uitgangspunt van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel was in 2010 een strikt preferent baangebruik. De Buitenveldertbaan heeft van alle banen de laagste preferentie – want van deze baan ondervinden omwonenden de meeste hinder. Bij aanvang van het experiment met het nieuwe normen- en handhavingsstelsel werd op basis hiervan verwacht dat het jaarlijkse aantal vliegbewegingen op de Buitenveldertbaan in 2011 ongeveer 27.000 zou zijn. In werkelijkheid hebben er rond de 41.500 starts en landingen plaatsgevonden. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) concludeerde een verklaarbaarheid van 97% - met ‘weersomstandigheden’ als voornaamste reden1. De onderzoekers van Helios kunnen echter maar 71% van de vluchten verklaren; 12% gedeeltelijk en 17% helemaal niet2.
Het verschil met de gegevens van de LVNL is opvallend, en roept de vraag op welke cijfers er nog meer niet kloppen. Dit is van belang omdat de cijfers van de LVNL ten grondslag liggen aan het nieuwe normen- en handhavingsstelsel zoals dat nu voorligt. Wat is volgens de Minister de verklaring voor de 30 % starts en landingen op de Buitenveldertbaan waarvoor in het Heliosrapport een gedeeltelijke of geen verklaring wordt gevonden? En als de Minister na navraag het antwoord hierop schuldig moet blijven, is zij dan bereid onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de uitwerking van het preferentieel baangebruik alvorens de regeling wordt verlengd?
In het nieuwe normen- en handhavingsstelsel krijgt Schiphol de vrijheid om de Buitenveldertbaan in te zetten als ‘weersomstandigheden’ hier aanleiding toe geven3. Aangezien Schiphol de Buitenveldertbaan nu al vaker gebruikt dan nodig onder het mom van ‘weersomstandigheden’, levert
1 Notitie ‘Gebruik Buitenveldertbaan in 2011’ (nr. 29665-190)
2 Onderzoeksrapport Helios, p. 42
3 Regeling (nr. IenM/BSK-2013/129725), p. 16
dit een potentieel zeer onwenselijke situatie op voor omwonenden. Die ondervinden immers de meeste hinder van juist deze baan.
Ondergetekenden vinden het van groot belang dat Schiphol gemaakte afspraken over geluidsbelasting nakomt. Dat is nu niet het geval, en het normen- en handhavingsstelsel biedt onvoldoende waarborgen dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Wij zouden daarom graag zien dat in het stelsel duidelijke afspraken worden opgenomen over maximale geluidsbelasting van de Buitenveldertbaan. Die maximale geluidsbelasting moet - met inbegrip van een kleine marge - overeenkomen met de prognose die vooraf door Schiphol wordt gemaakt. Zo wordt een duidelijke grens gesteld, wordt onnodig gebruik van de baan voorkomen en worden de belangen van omwonenden beschermd.
Wij roepen de PvdA Tweede Kamerfractie op om geen besluiten te nemen op basis van onjuiste of onduidelijke informatie. Liever zien we dat wat extra tijd wordt genomen om zaken goed helder te krijgen. Mocht het zo zijn dat Schiphol afspraken met voeten treedt zonder dat hier een goede reden voor is, dan moet de regeling wat ons betreft terug naar de Alderstafel.
Tot slot vragen we je aandacht voor de bewonersvertegenwoordiging in de nieuw op richten Omgevingsraad Schiphol. De oprichting van deze Omgevingsraad, opvolger van de commissie regionaal overleg Schiphol (CROSS) is inmiddels ruim anderhalf jaar vertraagd. Bewoners geven aan hierdoor onvoldoende inspraak te hebben gehad in de besluitvorming rond het baangebruik. We hopen dat je de minister kunt aansporen om vaart te zetten achter een goede bewonersvertegenwoordiging.

Met vriendelijke groet, namens de afdelingen,
Gohdar Massom (Statenlid Noord-Holland)
Michiel Mulder (Gemeenteraadslid Amsterdam)
Tjeerd Herrema (Stadsdeelraadslid Zuid-Oost)
Egbert de Vries (Stadsdeelraadslid Zuid)
Dolf Veenboer (Fractievoorzitter PvdA Amstelveen)


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit IJmuiden

Antwoord:
De Kolder - en de Bulderbaan zullen nog strikter worden ingezet dan al het geval was vanwege het kleinere aantal bewoners in de herrie-zone.

Kusjes erop,
Attje.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

In het laatste Algemeen Overleg luchtvaart werd slechts afgesproken om de informatievoorziening uit te breiden, dat zou wel helpen volgens de Staatssecretaris.

De grote landelijke partijen brachten niets in tegen de uitspraak van de CDA woordvoerder dat Schiphol "de allergrootste luchthaven van Europa" dient te worden.
Alles lijkt men verder te hebben neergelegd bij de heren Nijhuis en Alders. De eerste wil z.s.m. van 50 naar 75 miljoen passagiers per jaar, de ander verzamelt de bewonersvertegenwoordigers die met hem verklaren dat die groei zonder extra hinder gerealiseerd kan worden. Een pijnlijke carte blanche door de Kamer afgegeven, waar de tientallen platforms, dorpsraden etc. in al die jaren helaas nog niets tegen in hebben kunnen brengen.

In plaats van weer braaf aan te schuiven aan de Alderstafels (ofwel daarnaast toch ergens achteraf met de kwartiermaker te overleggen) mogen de verantwoordelijken zich wel eens af vragen of dit nu de manier is om de belangen van hun leden en steunbetuigers te behartigen?

Anderhalf jaar vertraagd is de ORS met wederom Alders aan de knoppen. Waar blijft de moed om nu eens gezamenlijk die ORS definitief af te wijzen? En daarmee die idiote gedachte dat forse groei geen extra en ontoelaatbare hinder met zich mee brengt?Geplaatst door E. von der Meer uit NULL

PVRC/BLRS spreekt niet achteraf met Hans Alders maar heeft een periodiek overleg. Goed geinformeerd zijn/blijven is noodzakelijk om een mening te kunnen vormen/uitdragen. Daar waar de info niet spontaan wordt gegeven heeft PVRC/BLRS ook in de loop van 2013 Wob proceduers aangespannen om deze alsnog te krijgen. Hetgeen ons is gelukt. Om de ORS af te wijzen kan wel maar daarmee belet je niet het gaan opereren van ORS. Dat komt namelijk voort uit de Wet Luchtvaart. Bewoners hoeven niet te particeperen maar zijn daarmee uitgesloten voor verdere discussie. Immer van het gremium waar zijn hun stem zouden kunnen laten horen maken zij geen gebruik van. Dat geeft politiek Den Haag een riante positie naar deze kritische bewoners. Zal ORS gaan functioneren? Wellicht zoals de oude CROS en dat was een vrijblijvende praatclub. Ik hoop hiermee zaken weer even geordend te hebben. Erwin von der Meer vz. PVRC/BLRS

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

Inderdaad geen eenvoudige afweging. Maar het betekent thans wel positie kiezen in een sterk veranderende bestuurlijke omgeving:
schaalvergroting bij gemeenten, provincies die tot landsdelen uitgroeien en het voortschrijdende proces van ongelimiteerde metropolisering. Een EU - deltametropool met als voorlopige begrenzing BENELUX en Noordrijn Westfalen is onderweg. En wis de o.a. door de Raad voor leefomgeving en infrastructuur geadviseerde governance door Schiphol niet uit. Aan de Omgevingsraad Schiphol ORS i.o. zijn ook taken op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening toebedacht. Wanneer de bewonersdelegatie, net als in het mislukte CROS, verre in de minderheid is, heeft de luchtvaartlobby ook op die terreinen straks vrij spel.

Zo gezien lijkt een gedegen bundeling van alle kritische platforms, dorpsraden e.d. waar ook de Kamer echt niet omheen kan, noodzakelijk om het bewonersbelang t.a.v. de woon en leefomgeving nog een kans te geven.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@Kijk naar de toekomst,u begint echt een nare bedweter te worden. Cynische beschouwingen, die deels op zijn plaats zijn,maar volstrekt onvolledig. U doet het afgelopen A.O.te kort. U noemt niet hoe goed D-66, Gr.Links en SP het deden,en het CDA begon zich ook zorgen te maken. D66: Stas : "Bent u nu de baas van Alders of is het omgekeerd?" En VVD liet na Alders de lucht in te prijzen. Intussen publiceerden praktisch alle kranten er over het Heliosrapport. Na 1 mei,is de Kamer weer aan zet. St.SWAB/BLRS blijft zeer alert en actief.
Heeft u al actie ondernomen naar de politieke partijen in uw gemeente, droeg u zelf al bij aan het realiseren van de inhoud van uw laatste alinea? Of..?