Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Publieke belangen leiden tot selectief gebruik van Schiphol

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1104 
|
 Raden Verkeer en waterstaat en VROM 
Publieke belangen leiden tot selectief gebruik van Schiphol

Het Schipholbeleid voor de lange termijn moet gebaseerd zijn op nationale publieke belangen. Schiphol moet daarbij zorgen voor de optimale bereikbaarheid, waarbij voldaan wordt aan de nationale belangen van zowel economie als milieu. Een selectief gebruik van Schiphol en de overige Nederlandse luchthavens is de beste oplossing om deze optimale bereikbaarheid te realiseren. Het is aan de politiek om heldere keuzes te maken in de afweging van deze nationale belangen. Dit schrijven de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad aan Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat over de langetermijnontwikkeling van Schiphol.

In zijn advies ‘Helder kiezen, keuzes helder maken’ adviseert de Raad voor Verkeer en Waterstaat over de langetermijnverkenning Schiphol die de Minister van Verkeer en Waterstaat 20 maart 2008 naar de Tweede Kamer heeft gezonden.
Na de mythe van de dubbeldoelstelling uit 1995 en het toestaan van groei van Schiphol binnen vaste milieurandvoorwaarden in 2003, pleit de Raad voor een ander uitgangspunt voor het Schipholbeleid. Het gebruik van Schiphol en de overige Nederlandse luchthavens moet zorgen voor de gewenste mate van bereikbaarheid waarbij voldaan wordt aan de publieke nationale belangen economie en milieu. De omvang van Schiphol volgt uit deze nationale belangen en niet uit het bedrijfsbelang van Schiphol.  

De gewenste mate van bereikbaarheid vereist een politieke keuze in de afweging tussen economie en milieu. Deze afweging dient continu plaats te hebben zonder vaste economische en milieurandvoorwaarden. Naar de mening van de Raad dient maximale groei van Schiphol het milieubelang niet en vergaande krimp de economie niet. 
De Raad pleit daarom voor selectief gebruik van Schiphol en de overige Nederlandse luchthavens. Dat kan door niet hubgebonden luchtvaartsegmenten uit te plaatsen uit Schiphol. Chartervluchten, low cost carriers en vliegtuigen die alleen vracht vervoeren, komen hiervoor in aanmerking. Voor uitplaatsing kunnen regionale luchthaven, militaire luchthavens en mogelijk ook buitenlandse luchthavens worden gebruikt. De Raad adviseert tevens om prioriteit te geven aan die bestemmingen en frequenties die nodig zijn voor de benodigde bereikbaarheid van Nederland. 
Voor de realisatie van selectief gebruik van Schiphol en de overige Nederlandse luchthavens ziet de Raad een grote rol voor het Rijk weggelegd.

Naast selectief gebruik van luchthavens pleit de Raad ervoor bij de totstandkoming van het langetermijnbeleid voor Schiphol rekening te houden met de effecten van huidig en toekomstig CO2-beleid op de vraag naar luchtvaart.

Om de betrouwbaarheid van de vliegoperaties op Schiphol te verhogen kan aanleg van de 6e baan (parallelle Kaagbaan) belangrijk zijn. De Raad adviseert derhalve de ruimtelijke reservering van deze baan te verlengen. Naar de mening van de Raad zou het dan mogelijk moeten zijn een andere baan te sluiten.

Het volledige advies vindt u via onderstaande link:


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Laat ik nou ook een raad hebben aan de regering en die raad kost helemaal niets!!
Schrap 200.000 vluchten van het waanzinnige aantal van nu. En ga dan eens bekijken hoe het aantal klachten afneemt, hoe gelukkiger de mensen, kinderen en dieren worden, hoe het ziekteverzuim afneemt, hoe de kinderen zich weer kunnen concentreren, hoe de lucht weer schoner wordt, de wegen naar Schiphol (wat) minder vol, het weer prettiger wonen is in de randstad en de "economie" helemaal niet afneemt maar eerder gevoed wordt door die gelukkige mensen. En verkwansel niet het het beetje luchtruim, dat we in ons kleine landje hebben aan lokale luchthavens, waar het hele proces dan ook weer van voren af aan begint. Laat Nederland weer mooi worden en stiller. Daarin kunnen we onze identiteit weer terug vinden!

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Ik schrap met je mee, Els!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

EEN NIEUWE LENTE, EEN NIEUW GELUID

Ja, dit zijn hoopvolle geluiden. Om er maar wat uit te halen:

De dubbeldoelstelling is een mythe. Opruimen!
De beleidsuitgangspunten dienen opnieuw te worden geformuleerd :

Daarbij moet niet het luchtvaartbedrijf doel zijn. Het luchtvaartbedrijf moet ondergeschikt zijn aan het nationale belang.
Nationaal belang houdt rekening met luchtvaart als een van de lijnen die communicatie met de rest van de wereld mogelijk maken, naast water, wegen en spoor.
En het houdt vooral ook op een realistische manier rekening met grenzen ten behoeve van de bescherming van het milieu en het land en zijn bewoonbaarheid voor allen.

Verder doet het rapport ook interessante operationele uitspraken :

- dat spreiding van toegankelijkheid (meer luchthavens, c.q. meer banen per haven) een optie kan zijn om de lasten en toegankelijkheid te verdelen
- dat (binnen de variabiliteit van behoeften en omstandigheden) de voorkeur bestaat voor een levend beleid. Dus geef voorkeur aan continue bijstelling van luchtvaart, boven rigide regels (dus toch eigen en separate verantwoordelijkheid voor verkeersleiding als regelinstrument?)

Alles bij elkaar:
We mogen wel zeggen: "Een Nieuwe Lente, een Nieuw Geluid"

Laten we hopen dat het kabinet goed luisteren zal naar dit unanieme (!) advies van zijn raden...

GELUKKIG PASEN !

Geplaatst door Els uit Castricum

Ik vergat in mijn advies aan de regering te vermelden, dat met het schrappen van die 200.000 vluchten het steeds weer dreigende gevaar van neestorten boven een woonkern ook afneemt. Want dat er een keer een ramp op deze manier gaat gebeuren, die zijn weerga niet kent, staat voor mij tot nu toe als een paal boven water.
Bedankt Victor voor je adhesiebetuiging. Allen een rustig pasen gewenst, al weet ik, dat dat niet zo is voor velen!!

Geplaatst door Rose uit Randstad

Heer Bijvoet, ik benijd uw optimisme, maar ben bang dat u voor de zoveelste keer teleurgesteld zult worden.

Ik citeer uit het rapport van de Raad voor Verkeer en Waterstaat:
“Bepalend voor de groei van Schiphol is de bijdrage die het luchthavensysteem, met Schiphol als hoofdonderdeel daarvan, levert aan de DOOR HET KABINET GEWENSTE BEREIKBAARHEID. De gewenste mate van bereikbaarheid volgt uit een afweging tussen de benodigde bereikbaarheid om enerzijds als internationale topregio te kunnen functioneren en anderzijds de beperkingen die nodig zijn om milieubelangen te kunnen dienen. Het pakket van luchtvaartoperaties die aan de bereikbaarheid bijdragen, moet voor de luchtvaartmaatschappijen wel aantrekkelijk genoeg zijn om uit te voeren. Of concreter: AIR FRANCE/KLM MOET SCHIPHOL ALS HOOFDONDERDEEL VAN EEN NATIONAAL LUCHTHAVENSYSTEEM WEL WILLEN BLIJVEN GEBRUIKEN.”

Dus: als Air France/KLM gaat piepen, staat het kabinet in de houding.

In het rapport lees ik verder:
“…de ruimtelijke reservering voor de zesde baan (parallelle Kaagbaan) te verlengen; een NIEUW GELUID-HANDHAVINGSSYTEEM te ontwerpen dat VOLDOENDE AANPASSINGSVERMOGEN bezit om de NATIONALE BELANGEN te kunnen borgen.

Nota bene: tot die nationale belangen behoren dus volgens de Raad klip en klaar het tevreden houden van Air France/KLM!

Bij de inmiddels door het kabinet gelanceerde plannen hoort zelfs de bouw van een COMPLEET NIEUWE LUCHTHAVEN, niet in zee, maar in de Polder.
“De tweede ruimtelijke mogelijkheid is het gebruik van de regionale luchthavens Lelystad Airport, Eindhoven Airport en Luchthaven Twente als overlooplocaties voor Schiphol. Het kabinet onderzoekt voor de vervolgfase ook een meer noordoostelijk gelegen luchthavenlocatie in Flevoland grenzend aan de Hanzelijn.”

Ik ben niet optimistisch over dit rapport, noch over de denkrichting van dit kabinet.


Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Heer/Mevrouw Rose

Dank voor het uitlichten van deze passage. Inderdaad klinkt dat weinig overtuigend: dat de rol van Nederlandse of Europese belangen in de afwegingen van het kabinet afhankelijk zouden moeten zijn van de wil van een luchtvaartmaatschappij, die zelf niet meer het nationale belang behoeft te dienen.

Het klinkt zonwaarschijnlijk, maar, inderdaad, het staat er echt. Mijn eerste reactie is dat het zo niet bedoeld kan zijn. Daar staat tegenover dat dit dan wel erg dom is. Het wantrouwen van de burger is langzamerhand zo groot geworden dat wat je ook zegt negatief uitgelegd zal worden.

Uw opmerking is tijdig en geeft aan waar we op moeten letten. Misschien dat de opmerking ingegeven wordt door het feit dat er nu al een trek is van KLM/Air France naar Charles de Gaulle. Maar dat betekent niet dat we ziel en zaligheid moeten offeren.

Wat de algemene denkrichting van het advies betreft: ik vind die wel positief, duidelijk en verfrissend. Ik ervaar er een nieuw geluid, met andere en betere en meer logische prioriteiten. Dat is wat anders dan de formuleringen van het kabinet. Keer op keer laten die laatste zo veel dubbelzinnigheid bestaan dat ieder wel dubbele bodems moet gaan zien. Dat is dit advies van de raden in mijn ogen echt verfrissend en duidelijk. Afgezien dan van het voorbehoud waar uw opmerking terecht aanleiding voor geeft.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Na enige voorlopige korte bestudering van dit stuk, deel ik de mening van Rose. Ik wordt hier weinig vrolijk van:
1) Het gaat hier om een notitie die in amper 3 weken tot stand kwam. De opdracht van min. Eurlings dateert van 25 februari 2008
2) In deze commissie zit slechts 1 lid van de VROMraad alsook in de VenW raad een oud directielid van schiphol, mevr Lier-lels.
(Merk op dat Voorzitter van de VROMraad de VVDer de heer Meijdam is, die bekend staat als geharnast voorstander van groei van Schiphol (als oud Schipholportefeuillehouder Prov NH) met aan zijn zijde de VVDer F. van Tielroy.
3)Het gaat hier weliswaar om een advies voor de Lange termijn, maar Minister Eurlings noemt in zijn brief wel een (dramatisch slecht-Schultz-van Haegen !)kabinetsbesluit van 2006, terwijl het huidige kabinet inmiddels in het Regeeraccoord zaken bijstelde.
4)De Dubbeldoelstelling (1990)mag dan de afgelopenjaren vaak geschonden zijn en onderhevig aan kritiek, opheffing evenals het vorige kabinet de het TVG wilde opheffen, wijst in een bedenkelijke richting.
5) Tesamen met de door Rose genoemde zaken
ben ik hier verre van gerust op.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

LICHT EN SCHADUW

Wat de actualiteit van Schiphol betreft, het gaat toch om het vinden van nieuwe oplossingen waarmee het het grote monster kan worden bedwongen en omgevormd tot een dienstbaar, onschadelijk trekdier van onze economie?

Men kan de ontwikkeling daarheen, naar believen, van de licht- of schaduwzijde bezien. In zekere zin hebben beiden gelijk, de mopperaars en de optimisten, in weer een andere vergissen ze zich, want de zaken liggen nu een keer gecompliceerd. Wil het werk daarom deugen dan moet het in zijn geheel, en moeten allen. aan die ontwikkeling meewerken. Ook de raden geven daar blijk van. Snel tot stand gekomen? Zo'n fraaie brochure, net als die wat luidruchtige van V&W met het portret van Eurlings, en 'randstad urgent' (voor 2040!), zijn niet plotsklaps ontstaan.

TREUREN OF DOORGAAN

Daarom, beste Rose en Observer, heeft het naar mijn persoonlijke overtuiging weinig zin om alleen maar naast de weg te staan en uiting te geven aan bezorgdheid, of treuren om verlies van oude concepten. Liever zou ik waardering zien voor het feit dat oude vergissingen, als de dubbeldoelstelling er een is, als vergissing worden bergrepen, want dat geeft kans aan een nieuwe visie. Zo'n nieuwe visie, daar kunnen we allemaal, ook U aan meewerken.

VERSTARDE BEGRIPPEN

Wat die dubbeldoelstelling betreft, groei en bescherming, daar ligt het probleem niet bij de onmogelijkheid van de dubbelheid, maar bij de aard van de doelen. Groei is nooit een doel, maar is een middel en dat lang niet altijd. Het moet verder gelegen doelen te dienen, zoals de communicatie met de rest van de wereld, met behoud van eigen waarde. Ook bescherming is geen absoluut doel, wanneer die uitgedrukt blijkt te worden in statistische of procentuele grootheden of acceptaties, met voorbijgaan aan de betekenis van de burger als mens en persoon en aan diens plicht om zich ook persoonlijk voor een gemeenschappelijk doel te kunnen inzetten.

OF MEERWAARDE ZOEKEN

Ik denk dat een gemeenschappelijk forum als dit daarom niet alleen maar hoeft functioneren als muur voor de graffiti van onze ontevredenheid, remmende treurnis bij de broodnodige ontwikkeling.
Het mag ook forum zijn waar we in gesprek de verschillende kanten belichten, waarlangs oplossingen zouden kunnen worden gevonden voor de problemen die ons bezig houden. En inspiratie opgedaan. Dat heeft meerwaarde, boven, bijvoorbeeld, zo'n tafel waar mensen, waarvan we de gedachten en namen niet of nauwelijks kennen, afspraken maken (namens ons? wat is de juridische status?) binnen een gedwongen kader van vastgestelde en onwrikbare randvoorwaarden.

Geplaatst door Rose uit Randstad

Heer Bijvoet,

De dubbeldoelstelling was een vondst van de politiek, evenals de Alderstafel.

De volgende stap is een NIEUW GELUID-HANDHAVINGSSYTEEM dat VOLDOENDE AANPASSINGSVERMOGEN bezit om de NATIONALE BELANGEN te kunnen borgen.

Die omschrijving alleen al zou u als kenner bij uitstek van het Schipholdossier moeten doen huiveren

Ik sluit mij aan bij de visie van Els: schrap 200.000 vluchten van het waanzinnige aantal van nu!

Waarom rijden de snelle treinen nog niet op de reeds lang gerealiseerde sporen?
Wij willen toch graag voorop lopen!


Geplaatst door Frits uit Leiden

Het topje van de ijsberg van misleiding op het Plein heeft misschien veel indruk gemaakt op de omstanders. De politici kijken het aan, tellen hun knopen en gaan weer verder met de orde van de dag, met de verkoop.
Waar zijn al die clubjes en Everdijks, Ouwekerks, Tan's, To70, etc. gebleven? Volgende generatie politici staat al weer in de steigers.
Over de hoofden van de burgers vliegen de witte zwanen. Zelfs vogels gebruikt de sector om via associatie de leugen te verkopen.

Geplaatst door Olav uit Castricum

Precies, Frits

Daarom is begrijpen beter dan beweren.
Het ideale dubbelresultaat zou zijn, dat én overheid én burger begrijpen, hoe en waarom het probleem, dat niet alleen een Nederlands probleem is, intelligent kan worden aangepakt. Dan pas kunnen we op weg.

In ieder geval ligt de oplossing niet en nooit bij beweren. Dat hinder wel wel of niet optreedt bij een bepaald aantal vliegbewegingen is bewezen noch begrijpelijk.

Els vlagt tegen onrechtvaardigheid. Daaraan werk en werkte ik graag mee.
Ze vlagt niet tegen domheid

Geplaatst door Rose uit Randstad

Olav,

Begrijp ik uit jouw betoog dat we begrip moeten hebben voor wéér nieuwe uitbreidingen, zoals zelfs een kersverse luchthaven bij Dronten?

En introduceer je hier na de onzinnige dubbeldoelstelling van Wim Kok c.s. nu een 'ideaal dubbelrestaat', namelijk dat én overheid én burger 'het' begrijpen.

Wie is hier 'intelligent' en wie dom?

Laat de overheid nu eens begrijpen dat er al veel te veel overlast is via de multinational Air-France-KLM en consorten.

De hinder moet minder!