Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Provincies negeren somber vooruitzicht vliegveld Eelde

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 813 
|
 binnenlands bestuur.nl 
Provincies negeren somber vooruitzicht vliegveld Eelde

Van: Saskia Buitelaar

De Noordelijke Rekenkamer veegt in een vernietigend rapport de vloer aan met de rol van de provincies Groningen en Drenthe bij de luchthaven Eelde. Terwijl economische belangen het hoofdmotief vormen voor hun betrokkenheid, is nauwelijks sprake van sturing door de provincies en zijn de economische perspectieven van de luchthaven belabberd.

Negeren economische realiteit
Waarom de provincies eigenlijk aandeelhouder zijn in de NV Groningen Airport Eelde (GAE) is de rekenkamer onduidelijk. In de afgelopen periode is de discussie over de meerwaarde van de provinciale betrokkenheid bij de luchthaven structureel uitgesteld, constateert de rekenkamer in het rapport. ‘Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe beriepen zich daarbij steeds op gedateerde en rooskleurige toekomstverwachtingen. Het negeren van de economische realiteit en gebrek aan sturing heeft de financiële continuïteit van de luchthaven verder onder druk gezet.’

Pas kostendekkend in 2030
De luchthaven zou het Noorden economische bedrijvigheid opleveren (300 banen) en tot een aantrekkelijk vestigingsgebied maken. Die visie is te optimistisch en niet gestoeld op een maatschappelijke kosten-batenanalyse, aldus de rekenkamer. ‘De Staten gaan daarmee voorbij aan de economische realiteit dat de luchthaven te maken heeft met een dunbevolkt achterland en met nabij gelegen concurrenten, Lelystad en Eindhoven. Daardoor zal een kostendekkende exploitatie niet of pas op zeer lange termijn (niet eerder dan 2030) mogelijk zijn.’

Gebrek aan sturing
De rekenkamer stelt verder vast dat de sturing door beide provincies als belangrijke aandeelhouders van de luchthaven beperkt is. De bedrijfsvoering is er ondoelmatig, maar GS doen daar niets aan. Dat brengt de continuïteit van de luchthaven in gevaar. De informatievoorziening aan Provinciale Staten schiet tekort door een veelvuldig beroep op de afstandelijke rol die de publieke aandeelhouders volgens Gedeputeerde Staten moeten spelen. Een debat over nut en noodzaak van de luchthaven heeft ondanks toenemende zorgen bij Provinciale Staten niet plaats gevonden.

Reactie provinciebesturen
In een gemeenschappelijke reactie laten beide provinciebesturen weten dat zij zich baseren op een zo reëel mogelijk groeiperspectief. Ook stellen de provinciebesturen dat zij jegens de Rijksoverheid een contractuele verplichting zijn aangegaan zich in te spannen om de regionale luchthaven voor onbepaalde tijd in stand te houden. De provinciebesturen zijn bereid de door de rekenkamer bepleite maatschappelijke kosten-batenanalyse te laten uitvoeren indien nieuwe besluiten worden genomen over een eventuele financiële bijdrage. De rekenkamer tekent bij de bestuurlijke reactie aan dat de provinciebesturen niet ingaan op de sombere toekomstperspectieven voor de luchthaven die de rekenkamer in haar rapport schetst.


Reacties op dit bericht