Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Persbericht:  Reactie bewonersdelegatie Alderstafel op Coalitieakkoord inzake Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1019 
|
 CROSnet.nl 
Persbericht:  Reactie bewonersdelegatie Alderstafel op Coalitieakkoord inzake Schiphol

De bewonersdelegatie van de CROS aan de overlegtafel over de toekomst van Schiphol heeft met instemming kennis genomen van de afspraken die in het Coalitieakkoord zijn opgenomen over de ontwikkeling van Schiphol. Deze bieden een basis voor een meer geloofwaardig beleid vanuit de overheid met eindelijk meer aandacht voor de belangen van de omwonenden.

Deze uitgangspunten dienen ook gehanteerd te worden bij de besprekingen over de toekomst van Schiphol aan de overlegtafel onder leiding van dhr. J.G.M. Alders.

De luchthaven wordt gehouden aan de huidige milieu- en geluidsnormen èn woningen op grotere afstand van Schiphol zullen beter beschermd worden tegen geluidshinder. Verdere ontwikkeling van de luchtvaart kan plaatsvinden door de ontwikkeling van Lelystad en andere regionale vliegvelden.

De bewonersvertegenwoordiging in de CROSsluit in haar plan ‘Groeien in kwaliteit’ aan bij deze visie. Hierin wordt uitgegaan van een groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol tot een maximum van 500.000 per jaar. Dit is voldoende om de mainportfunctie van Schiphol ook in de toekomst te garanderen. Vliegtuigen die niet van belang zijn voor deze mainportfunctie van Schiphol kunnen worden uitgeplaatst naar regionale luchthavens. De positie van homecarrier AirFrance/KLM kan hierdoor worden gewaarborgd. Deze ontwikkeling kan zonder dat hiervoor de milieuruimte wordt opgerekt.

Het plan ‘Groeien in kwaliteit’ zal aan de nieuwe ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu worden aangeboden.

Verdere informatie:
Dhr. C.A. (Kees) van Ojik

De hoofdlijnen van ‘Groeien in kwaliteit’ zijn hier te vinden.

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) is het overlegorgaan tussen luchtvaartpartijen, regionale en lokale overheden en bewonersvertegenwoordigers. De CROS overlegt over geluidhinder, geur, lokale luchtverontreiniging en externe veiligheid. De bewonersdelegatie vanuit de CROS aan de ‘Alderstafel’ bestaat uit de heren Van Ojik en Van Gijzel. 
 

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

TYPEREND VOOR CROS MAAR ONVOLDOENDE

Het rapport "Groeien in kwaliteit" weerspiegelt de opdracht van CROS: Regionaal overleg binnen de grenzen van het beperkingen-gebied rond Schiphol.

Het is een fraai rapport voor gebieden als Halfweg, Spaarndam en andere beperkingsgebieden. Daar waar het rapport over de grenzen van dit gebied heen kijkt is het onvoldoende. Het weerspiegelt daar helemaal wat de recente Schiphol-litteratuur beschrijft als "verstard contourenfetishisme".

Men heeft zich niet los kunnen maken van aanpassingen rond de slechts in het kader van een startnotitie voor milieu-effect-rapportage ontworpen rekenmethoden, en na te denken over wat de primaire grond moet zijn voor een passend hinderbeleid..
Men is niet in staat geweest in het rapport van de Commissie Eversdijk te onderscheiden tussen twee zaken:

Ten eerste: wat dit als noodzakelijke verbetring omschreef voor betere bescherming van het contouren-gebied, namelijk methoden die, wat waarnemen van geluidsneerslag betreft, steunen op accurate en precieze meting.
Ten tweede: Wat het rapport eveneens voor de goede lezer overduidelijk aangeeft. Dat dezelfde methode ongeschikt, dat wil zeggen niet precies of accuraat is wat betreft verder liggende gebieden.

In het rapport wordt - ondanks de beperkende opdracht - duidelijk aangegeven dat nieuwe studies noodzakelijk zijn voordat de uit sociaal oogpunt vereiste zorg voor de in die verder gelegen gebieden wonende burgers door de politiek kan worden omgezet in een wat zijn effecten betreft controleerbare regelgeving.

Met vele anderen zal ik wat die gebieden betreft blijven vechten voor duidelijke en expliciete opdrachten aan de Verkeersleiding om met behulp van in samenwerking met deze door het KDC te ontwikkelen methodieken te komen tot een ook daar beschermen van de veiligheid en leefbaarheid waar men recht op heeft.

Anders dan de vastere regelgeving en convenanten gericht op de meer voorspelbare situatie in de beperkingsgebieden zal hier sprake moeten zijn van minder rigide opdrachten, gericht op flexibeler, variabeler en steeds proefondervindelijk aan concrete situaties aanpasbaar handwerk van de LVNL.

Het is de heren omwonenden in CROS noch de Heer Ouwerkerk kwalijk te nemen dat zij hebben gekozen voor hetgeen in hun nota is beschreven. De leden en vertegenwoordiging in CROS worden namelijk afgevaardigd uit gemeenten die van oudsher behoren tot de vaste beperkingsgebieden rond Schiphol.

Er is nu echter behoefte aan nieuw geluid. De hoop is dat ook de overheid toe is aan een nieuwe beleving van het overlastprobleem dan die welke de Schiphol-discussies tot nu toe heeft gekenmerkt. Pas zo kan men het zo nodige vertrouwen terugwinnen.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Beste Olav,

voor Spaarndam is er weinig gunstigs aan:
in de aanbeveling plant de CROS 20.000 meer vluchten op de Polderbaan dan het kabinet (150 versus 120 duizend vluchten).
Halfweg krijgt iets minder last vanwege beperking op de Zwanenburgbaan. Overige winst wordt geboekt aan 'de andere kant van Schiphol'.

Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat het ook maar iets uitmaakt, tenzij er een kabinet komt dat het voor elkaar krijgt de te ontwikkelen wetten stand te doen houden. De kans daarop is echter miniem te noemen gezien de motivatie (milieu) en de werkelijkheid (capaciteit) omtrent de ontwikkeling van de Polderbaan.