Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Persbericht MER Korte Termijn SchipholLessen voor de langere termijn

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 724 
|
 commissie mer 
Persbericht MER Korte Termijn SchipholLessen voor de langere termijn

Het milieueffectrapport, dat de gevolgen beschrijft van aanpassing van de ge-luidsnormen rondom Schiphol voor de korte termijn (MER KT), geeft voldoende informatie om het luchthavenverkeersbesluit aan te kunnen passen. Voor aan-passing van het milieustelsel op de langere termijn zal opnieuw een MER moe-ten worden opgesteld. Uit het MER KT moeten lessen worden getrokken voor de langere termijn. Dit schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in het advies dat zij vandaag heeft uitgebracht aan de Minister van Ver-keer en Waterstaat.

Ten opzichte van het MER KT moet in het MER voor de langere termijn een verbe-terslag gemaakt worden. De belangrijkste lessen, die daarvoor getrokken moeten worden uit het MER KT, zijn:

 • Alternatieven moeten op dezelfde uitgangspunten worden gebaseerd, zodat ze goed vergelijkbaar zijn.
 • Er moet een meest milieuvriendelijke alternatief worden onderzocht. Dit is een reëel alternatief, waarbij de milieubelasting maximaal wordt teruggedrongen.
 • De onzekerheden in de berekeningsmethoden voor de geluidsbelasting zijn te groot. Deze onzekerheden moeten worden ingeperkt door gebruik te maken van betere gegevens over vliegroutes en geluidsproductie van vliegtuigen. Hierbij moe-ten weersinvloeden en operationele aspecten worden betrokken.
 • Luchtkwaliteit en externe veiligheid moeten beter in beeld worden gebracht.
 • Bij iedere wijziging van het milieustelsel rondom Schiphol moet aangetoond worden dat de omgeving gelijkwaardig of beter wordt beschermd. Voor de korte termijn is de onderbouwing hierbij niet navolgbaar. Ten behoeve van het MER voor de langere termijn moet de gelijkwaardigheid wel navolgbaar worden aangetoond.

  Het advies vindt u hieronder:

 • Advies commissie MER Schiphol KT

 • Vindplaats: www.commissiemer.nl

  Bekijk bericht op "commissie mer"

  Reacties op dit bericht

  Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

  Eerste indruk: Persbericht wat onderkoeld opgeschreven. In het advies zelf staan belangrijke punten van kritiek.

  Geplaatst door Rose uit Randstad

  "Bij iedere wijziging van het milieustelsel rondom Schiphol moet aangetoond worden dat de omgeving gelijkwaardig of beter wordt beschermd. Voor de korte termijn is de onderbouwing hierbij niet navolgbaar."

  Als de onderbouwing niet navolgbaar is, hoe is het dan mogelijk dat de 'politiek' er wel mee akkoord gaat?
  Er is wettelijk vastgelegd dat de omgeving recht heeft op minimaal gelijkwaardige bescherming!

  Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

  mee eens !

  Geplaatst door Olav Bijvoet uit Casticum

  COMMISSIE MER MACHTELOOS ?

  Ook bij de vorige procedure heeft de overheid de adviezen van de commissie m.e.r. niet naar de letter opgevolgd.
  De huidige opmaat getuigt niet van een voornemen het probleem nu wel ernstig te nemen. ik denk dat de overheid zich weer zal inspannen formules te vinden die het probleem oplossen naar de schijn, maar het in wezen niet ernstig nemen.

  ALDERSTAFEL TEKEN AAN DE WAND

  Een teken aan de wand is het woordgebruik van Mw Boussen als woordvoerder van de Alderstafel.
  Volgens haar zeggen gaat het om verminderen van de beleving van hinder. Nergens staat dat het gaat om het produceren van minder hinder. Dat is ene geluid rechtsreeks afkomstig uit het vorige kabinet. Dan is er dus niets veranderd.
  Ik vind het verbijsterend dat de tafelaars hiermee kunnen instemmen.

  De reden dat ik het bestuur ooit heb verlaten was mijn stelling dat je de overheid als gesprekspartner ernstig moet nemen, maar dat je het verliest wanneer je in commissies gaat zitten in plaats van heldere grenzen te trekken. Men hoopt zo te kunnen manipuleren al heeft men in werkelijkheid geen ander mandaat dan je eigen verantwoordelijkheid. Het offer dat dat van je vraagt is al schipperend zelf te worden gemanipuleerd. Dit nu, is ten tweede male gebeurd.

  Het was niet mijn bedoeling nog aan deze site bij te dragen. Alles is al gezegd. Door velen. Maar ik wil mijn bijdagen aan deze site niet afsluiten zonder mijn hoed af te nemen voor het werk, de duidelijkheid en de openhartigheid van de commissie-mer en voor degenen die de commissie door hun bijdragen hebben ondersteund.

  Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

  Met veel kan ik het eens zijn. Niet met:
  1)"Ik vind het verbijsterend dat de tafelaars hiermee kunnen instemmen."
  Dat deden we nog steeds niet. En "dat de Platforms hier niet aan mee zouden hebben moeten doen." Garanties hebben we niet,die zullen moeten blijken, maar aan de kant blijven staan zou naief geweest zijn.
  Zie overigens onze Inspraak Reactie MER KT en Positionpaper. En mee eens: Velen deden goed werk met hun resp. inspraaknotities.
  2) De commissie MER deed goed werk, maar voor mij volstrekt onduidelijk hoe ze er toe kunnen komen: Gaat u maar door, terwijl de onderbouwing gelijkwaardigheid niet navolgbaar is.

  Geplaatst door Olav Bijvoet uit Catsricum

  Heer Jan Griese

  1) De woorden van Mevrouw Boussen geven de positie van de Alderstafel correct weer, zoals ik elders op deze site ook lees. Het is draaien en draaien, zonder klare taal.

  2) De commissie MER oordeelt alleen over de toereikendheid van methodieken voor het bereiken van noodzakelijke doelen maar schrijft voor zover ik weet niet zelf de methodieken voor.

  3) Wat gelijkwaardigheid betreft: het valt nog te bezien waarom en of gelijkwaardigheid een zinnige term is. Het terugkerend hameren op gelijkwaardigheid veronderstelt dat de betekenis van historische veranderingen met rekenmodules te beschrijven valt. De concrete realiteit is dat, én maatschappij én luchtvaart in korte tijd zo veranderd zijn, dat geen enkele module kan aangeven op welke wijze de huidige situatie gelijkwaardig gemaakt kan worden aan een vroegere. Dat is denken dat doel en middelen verwart.
  We willen namelijk het oude doel: beschermen van de burger, onderschrijven, maar niet de middelen.
  Dokters willen, net als vroeger, hun patiënten goed behandelen. Daarin blijft hun handlen gelijkwaardig. Maar de middelen en omstandigheden van toen en nu zijn onvergelijkbaar.

  Welnu de commissie mer zegt alleen maar het volgende: "Wat jullie hier doen overtuigt ons niet." Darin is de commissie MER wel overtuigend.
  Belangrijker nog is in mijn ogen dat de commissie mer aantoont dat de bewering dat de bescherming nu over een groter gebied wordt uitgestrekt op geen enkele wijze waar wordt gemaakt.

  Ik ben het met U eens dat de commissie geen alternatieven geeft waarover je naar huis kunt schrijven. Daarin ben ook ik teleurgesteld. Wat dan wel weet U even goed als ik. De verkeersleiding ontspringt hier de dans. Een efficiente verkeersleiding zou inderdaad ontdekken dat de opgave waar ze eigenlijk voor staat in de huidige omstandigheden niet te halen valt zonder de doelstelling van groei te laten vallen. Maar in dat geval wordt dit geen emotionele maar een aantoonbaar noodzakelijke beslissing en moeten oplossingen in andere richtingen worden gezocht. Ik denk men gewoon terugschrikt voor de consequenties en probeert het probleem uit te stellen.

  Ik zit nu in het buitenland en reed vandaag langs Frankfurt. Hoeveel meer ruimte dat land heeft voor een vergroting van die luchthaven in vergelijking met Schiphol. Waar zijn we in 's hemels naam in Holland mee bezig?
  Maar dan: Ajgezien mogelijk van de milieuschade. De bossen in de directe omgeving van die luchthaven zien er schrikbarend uit. Dode akken priemen naar de hemel. Maar daar heb ik genen verstand van.


  Ik heb mij toch laten verleiden tot een reactie. Als ik hiermee echt afsluit is dit niet om het laatste woord, maar omdat ik het geloof in een zinnige ontwikkeling heb verloren. Men heeft zich door slimme zetten in een hoek laten manouvreren.

  De uitweg is helaas geen slimmigheid of flink doordouwen, zoals zoals de overheid lijk te denken, maar een politicus met grote visie en overtuigingskracht en die hebben we blijkbaar niet.

  Geplaatst door JHGriese uit Amstelveen

  ad 1)Besef,dat Mevrouw Bousson secretaris is van CROS, en van de Alderstafel. Niet meer en niet minder. Ze is dus geen formele partij aan beide overleginstituten.

  *En verder ziet Bijvoet het hier juist. Wat willen we nu in zo een klein land?
  *En: ik ben eveneens erg somber over het vele geklungel, en gemanouvreer,(Eufemisme?) maar kan mij niet permiteren het hoofd in de schoot te laten zakken.