Platform Vlieghinder Kennemerland
 

PVRC met luchtverkeersleiding aan tafel over verlegging van vliegroute

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1057 
|
 DC 
PVRC met luchtverkeersleiding aan tafel over verlegging van vliegroute Download het gehele artikel 'PVRC met luchtverkeersleiding aan tafel over verlegging van vliegroute'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Mijn voorgevoel komt nog eerder uit dan ik had gedacht ( zie SCHRIJF 2826 ).
Concentreren, grote bevolkingscentra ontzien, de ellende maar blijven stapelen op de hoofden van enkelen, dus échte slachtoffers maken.
Let op: binnenkort worden de omwonenden in de vorm van hun al dan niet gekozen, aangewezen of vrijwillige vertegenwoordigers koninklijk ontvangen op Schiphol bij de volgende stap in het grote charme-offensief.
Uiteindelijk zal de Koepel door Schiphol uit elkaar worden gedreven door beloftes over het mijden van Castricum ten koste van plaatsen in de omgeving en vooral ten koste van het levensgeluk van mensen (ja, je leest het goed), ménsen op het platteland.
Concentreren van herrie, maar vooral: Platforms innemen, voor je karretje spannen en uitspelen.

** HINDER heb je door OVERVLIEGENDE VLIEGTUIGEN,
** MINDER hinder heb je door MINDER overvliegende vliegtuigen.

Wat is daar nu zo moeilijk aan?
Ik wens de mensen ( !! ) van de Platforms sterkte maar als de uitlatingen van dhr. van de Meer hierboven juist blijken is het einde al in zicht en wordt neo-Nimby voorgoed onderdeel van ons cultuurgoed.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

beste Leo, Voorlopig heb ik nog veel vertrouwen in dit PVRC bestuur.(Ik was ook op de avond te Castricum) Ik deel je mening overigens, dat men niet zal nalaten ons uit elkaar te spelen. De 19 Platforms hebben een groot gemeenschappelijk belang.Het grootste collectieve belang is, de megalomane groei te stoppen, zoals jij terecht opmerkt: Minder hinder, door minder vliegen.Lees de Gezamenlijke Verbetervoorstellen. Maar dat laat onverlet, dat elk van de 19 Platforms
voor haar regiobelangen kan blijven opkomen, zonder die van de andere Platforms te schaden.
Hoewel het ook veel energie vergt, acht ik met open vizier elkaar (PVRC versus LVNL) te spreken en de waarheid zeggen nog van groot belang.
Mijn grootste verbazing van die avond was, dat Ir. Rienmens van LVNL opmerkte dat hun opdracht was: Hoe lootsen jullie 600.000 vlgbwn naar en van Schiphol? Daar ligt dus al een groot probleem, want dat zal met dit stelsel zonder grote overschrijdingen en nog meer ellende niet lukken.
Daarbij zal ook het heilloze wijzen van LVNL naar Schiphol en omgekeerd doorbroken moeten worden. Als het goed is zal de politiek het laatste woord hierin dienen te krijgen.
We zullen zien.......

Geplaatst door FD uit haarlem

EEN WANHOOPSKREET

Heer Griese, ik sta vierkant achter Leo.
U vertelt hier niets nieuws. Minder hinder door minder vliegen is een loze kreet.

De ingeslagen wegen zijn heilloos. De volgende propaganda stap is het 'groot overleg' dat nu weer door CROS wordt georganiseerd.

Wat de inhoud betreft, want klagen is zinloos:

De enige reden dat ook overdag niet gekozen wordt voor een route over Noordeind/Limmen en Uitgeest is dat overdag het aantal vliegtuigen daarvoor te groot is. Het zou bovendien een al te grote Lden en Lnight saldering vragen.
Bij een vaste CDA-route wordt iedereen die die niet onder die route ligt ontlast.

Bij een CDA route wordt gekozen voor definitief permanent blootstellen van een vaste groep burgers aan onophoudelijk vliegtuiggeluid, behalve in in de perioden dat de windrichting gebruik van de Kaagbaan noodzakelijk maakt.

Alternatief is spreiding, maar spreiding eist meer inspanning van de verkeersleiding. Het eist namelijk een waarnemingssysteem waarin wordt voorkomen dat welke burger dan ook wordt overbelast.

Een tweede valkuil is die waar Wilms op wees; gebruik van de CDA-route over Castricum eist bochtenwerk dat meer en ander geluid produceert dan de motoren zelf en dat niet wordt meegemeten als overlast (Lden). (Bij de Kaagbaan - breder vliegpad en grotere straal, is dat soort overlast - bij Noordwijk en Warmond - wat minder).


De discussie over Buitengebied en Lden meetpunten is ven nul en gener waarde voor mensen die buiten het buitengebied wonen. Sluiten van de 20 Ke ring met meer meetpunten voorkomt niet dat ALLE inwoners van het buitengebied overdag tot en met 35 Ke mogen worden blootgesteld. De heer Griese moge zich dat eens realiseren.

Buiten de 20 Ke contour (dus in het GROOTSTE DEEL van het dagelijks overbelaste Kennemergebied) is de waarde van Lden voor inschatting van overlast van nul en gener waarde omdat daar, door onvoorspelbare spreiding van vliegtuigen in ruimte en tijd in dat gebied de uitgangspunten waarop berekenbaarheid en voorspelbaarheid van hinder berust, wetenschappelijk en aantoonbaar ongeldig zijn. Dat weet nu iedere deskundige.
Dit laatste punt is iets dat uitdrukkelijk buiten de opdracht werd gehouden die aan de commissie Eversdijk werd verstrekt. Er is meen ik herhaaldelijk daarop gewezen, ook in deze website, maar klaarblijkelijk tevergeefs.

Het is de angst van LVNL en van de Sector voor de noodzakelijke investering in studies en de relatief kostbare inzet die voor nodig zijn een aanvaardbare handhaving van burgerbescherming en angst voor de ontkoppeling van LVNL en sector, die de invloed van Schiphol verkleint, welke voorkomen dat er op dat gebied iets gebeurt.


Ik vind de houding van het PVRC van een hoog NIMBY-gehalte, zwak en fantasieloos, en de bevordering van schijn-invloed door allerlei ondeskundige bewonersorganisaties funest. De CROS is op dit gebied een machteloos orgaan. hoe verwacht je een behoorlijke discussie hierover wanneer de genen die dit zouden moeten aansnijden: mensen als de heer Tan, dermate afhankelijk zijn van een wit blaadje bij overheid en sector.

Het gaat om leiding, volharding, verantwoordelijkheidsgevoel, inzet, verbeeldingskracht en moed. Ik zie die nergens.

Ik denk dat de afstand tussen verantwoordelijke bewindslieden en de praktische werkelijkheid te groot is geworden. Dan krijg je rampen. Dat zie je vaker in de huidige politiek.

Geplaatst door FD uit haarlem

INTERESSANT

Interessant overigens, dat de LNVL bij stormweer ineens de route naar de Polderbaan wél kan verleggen met minder overlast in Castricum.

Zie Radar, hierboven.

Zou het kunnen dat een scherpe bocht bij Castricum wat moeilijker wordt met storm onder je staart?
Eigenbelang weegt zwaarder dan andermansbelang?
Of zijn ze toch hun leven aan het beteren?

Zien ze ineens overal gaatjes:
• hoog boven Alkmaar
• tussen Alkmaar en Heiloo
• tussen Heiloo en Limmen
. tussen Limmen en Noordeind

Heel kundige jongens/meisje die daar bezig zijn!


Geplaatst door Gerard uit NULL

FD, dat het kennelijk wel mogelijk om de hinder eerlijk te delen onder omwonenden als het technisch even niet anders kan. Als ze dat nu ook met de nachtroute doen, dan zijn we al een stuk verder. En zo kan gelijk en passant het maatschappelijk draagvlak voor een zo groot Schiphol getoetst worden. Ieder zijn deel.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Het zou mooi zijn als de nutteloze overlast ook verdween:
als je kijkt op de radarplaatjes en je kijkt naar de route van de landers naar de Polderbaan, dan vliegt men dus BOVEN DE KUSTSTROOK naar het noorden om boven bewoond gebied af te buigen naar het zuiden en alsnog te landen.

Welke r@nddeb##l heeft dit bedacht? Tien kilometer westelijker en je ziet ze nog wel maar je hoort ze niet meer en ze kunnen boven zee ook best draaien.

Geplaatst door cns uit Deltametropool

Hoger aanvliegen en wachtgebieden boven zee dus!
Het enige overgebleven verbetervoorstel (van de regio IJmond incl. pvrc destijds en met dank aan CDA regionaal!) dat naar een oplossing leidt.
Benieuwd welke geheime route de woordvoerders Von der Meer (en Griese?)in hun onderonsje met LVLN gaan voorstellen en wie daar dankzij deze heren dan de dupe van mogen worden.........

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

CNS: Het lijkt mij verstandiger en constructiever de zaken goed voor te stellen.
1) De route boven Castricum is een zaak van vooral het PVRC bestuur, haar leden, het gemeente bestuur van Castricum, hun collega- regiogemeenten,en hun respectievelijke burgers. Voor zo ver het niet raakt aan de collectieve belangen van de 19 Platforms, heb ik als secr. van een van deze Platforms hier dus niets mee van doen.
2) Uw suggestie van een geheime route lijkt mij eveneens weinig elegant.Voorzover ik het begrepen heb, gaat PVRC met LVNL om de tafel zitten om te bezien welke mogelijkheden er zijn om de route te verleggen. Een belletje naar het bestuur van PVRC had u mogelijk wat meer info kunnen verstrekken. Ik neem aan,dat als PVRC hierover nieuws heeft zij dat op haar gebruikelijke open manier zal communiceren.
Ik heb het als erg moedig en constructief ervaren dat PVRC de 3 organisaties waaronder LVNL uitnodigde, en dat zij die uitnodiging aan namen. De inhoud van de discussie/infoavond heeft voorlopig veel duidelijkheid gebracht. Nog geen oplossingen. Maar je zult toch ergens moeten beginnen.

Geplaatst door cns uit Deltametropool

Wij raden U ten zeerste de BRS nota 'Naar een betere relatie' aan. Vindt u o.a. op de site van de provincie.
Zolang als centraal uitgangspunt de 'metropolitane strategie' wordt gehanteerd (VVD+PvdA!), mag U het voorhoofd blijven fronsen.
Wordt het uitgangspunt: 'De positie van Schiphol als overlegpartner van de overheden is op dit moment in heroverweging, zodat beter wordt aangesloten bij de maatschappelijke verwachtingen over transparantie en zuiverheid van openbaar bestuur', dan klaart de lucht op! Alle cie. leden zijn hiermee en met de dubieuze rol van de sector in deze geconfronteerd. Verdiept U zich hier s.v.p. eens in voordat U tot b.v. eenzijdig overleg met LVLN besluit.