Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overzicht van toezeggingen Algemeen Overleg Schiphol op 6 februari

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 617 
|
 Cie VenW 
Overzicht van toezeggingen Algemeen Overleg Schiphol op 6 februari

1. Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over het tijdpad en de stappen om te komen tot een vereenvoudigd normenstelsel/milieustelsel voor Schiphol, dat binnen de huidige kabinetsperiode moet worden vastgesteld;
2. Bij zo’n nieuw stelsel betrekken de ministers de eerdere voorstellen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) uit de evaluatie van 2005.
3. De heer Alders wordt gevraagd om aan zijn tafel de criteria voor de bescherming voor de omgeving te toetsen en te betrekken in zijn advies over de periode tot en met 2020.
4. De Kamer wordt in mei door de ministers geïnformeerd over het Aldersadvies (nb. de Kamer heeft het aanbod voor een technische toelichting op de stand van zaken aan de Alderstafel in april aangenomen).
5. In mei informeert minister Eurlings de Kamer over een bijdrage aan het leefbaarheidsfonds voor Schiphol, passend bij advies over periode 2020.
6. De ministeriële regeling voor experimenten rond Schiphol wordt aan de Kamer gezonden (is afgehandeld op 7 februari).
7. Minister Eurlings informeert de Kamer spoedig over de luchtverkeersdienstverlening op de luchthaven Lelystad.
8. Minister Eurlings zal de Kamer (jaarlijks) informeren over de voortgang van het Deltaplan Schiphol.
9. Minister Eurlings informeert de Kamer over verlaagde vliegroutes voor zweefvliegers en reageert op de vraag of dit betekent dat het straalverkeer lager zal vliegen en niet hoger zoals als hindermaatregel is voorgesteld.
10. In de rapportage over de geluidisolatie (GIS) zal minister Eurlings ingaan op het aantal nog te isoleren woningen en de kosten daarvan. De rapportage is toegezegd voor maart, uiterlijk begin april 2008.
11. Het verkenningenbesluit voor de ruimtelijke ordening rond Schiphol (met aandacht voor mogelijke baanuitbreiding) zal de minister van VenW in april 2008 naar de Kamer zenden.
12. Over de effecten van geluidisolatie in relatie tot leerprestaties zullen de ministers de Kamer informeren.
13. Minister Cramer van VROM informeert de Kamer per brief over de geluidsreductie in binnen- en buitengebied sinds 1990.

Opmerkingen die niet door de Kamer als toezegging zijn opgenoemd:
- Daarnaast zegden de ministers toe om nog een keer in de Kamer terug te komen op de gelijkwaardigheid.
- Motie over bijhouden effecten vliegbelasting wordt uitgevoerd.
- Aandacht in het Aldersproces om vliegverkeer tussen 6 en 7 te beperken tot het noodzakelijke netwerkverkeer en dit in convenant mee te nemen.
- Uitvoering motie over beloning top Schiphol ligt bij minister van Financiën.


mogelijke moties / Vervolg AO
Groenlinks overweegt een motie over de voorgestelde criteria voor bescherming van de omgeving en wil een Vervolg Algemeen Overleg. Dat VAO volgt dan waarschijnlijk begin maart - gelet op de afwezigheid van de minister in India.


Reacties op dit bericht