Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overleg overlast Schiphol muurvast

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1143 
|
 RTVNH 
Overleg overlast Schiphol muurvast

Klik voor een vergroting

SCHIPHOL Omwonenden van Schiphol liggen op ramkoers met de luchthaven. Schiphol wil af van het systeem dat controleert of het zich wel houdt aan de geluidsnormen.

Als de luchthaven zijn zin krijgt is dat een klap in het gezicht van bewonersorganisaties. Volgens ingewijden zullen zij zich dan terugtrekken uit het overleg met overheden, Schiphol en omwonenden;de zogenoemde Alders-tafel.
Bewonersorganisaties voelen zich niet meer serieus genomen. Vrijdag krijgen alle partijen de definitieve stukken. Dan zal echt blijken of de bewoners de Alders-tafel verlaten.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Staat er uberhaupt iets in het rapport waar de bewoners wat aan hebben tov verbetering buitengebied? Iets wat als speerpunt vanuit kabinet gepresenteerd was....

Zijn er ingewijden die iets kwijt willen?
En wel graag nu!
Zodat de echte bewoners nog kunnen reageren.....

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Men heeft zich laten ringeloren. Deze gang van zaken is sinds 2000 al bekend. Maar helaas. Dit is een forum van omwonenden. Maar u staat niet alleen. Ook prof. dr. ir. Berkhout is tegen die muur aangelopen en gooide alleen wat eerder het bijltje daarbij neer door de opdracht terug te geven. Zie al de informatie over zijn bemoeienis op deze site.
Zolang de gezondheid en wellevendheid van de omwonenden niet centraal staan en de overheid geen middelen geeft om dit te toetsen, kan men een oplossing, die ook de omwonenden tot tevredenheid stemmen, vergeten.

Geplaatst door Wolters A. uit Amsterdam Centrum

CROS is werkeloos en heeft geen enkel bestaansrecht meer. Een verspilling vn belastinggeld. Alders heeft deze raak schijnbaar overgenomen, maar loopt nu net als Berkhout tegen de Schiphol muur. Een muur die nooit om zal vallen.
Dat Berkhout gestopt is, is tekenden voor dit hele dossier.
Het almachtige Schiphol blijven groeien. "bewonersoverleggen" zijn een wassen neus en geven de indruk dat er inspraak bestaat..
De kracht van het kapitaal zal het altijd winnen.

Geplaatst door Observer uit Amstelveen

Geachte heer Wolters,
U bedoelt het goed, en heeft deels gelijk, maar uw uitspraak is me toch wat te defaitistisch. Als we allemaal het hoofd in de schoot leggen, is alles verloren. Ik kan niet anders dan in het leven staan, met hoop en verlangen.
Hoop ook op integere mensen, bestuurders wetenschappers,die omkeringen kunnen bewerkstelligen. Ik kan me niet voorstellen, dat die er niet meer zijn......
Frapper frapper toujours. Nu eens u, dan ik weer. Doen jullie mee?

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Misschien helpt het: de Tweede kamer bombarderen met e-mail. De gehinderden moeten echt keihard de zittende stropdassen het vuur aan de schenen gaan leggen, want iedere keer blijkt dat de Nederlandse Staat bv. het met haar belastingbetalende inwoners in de zogenaamde 'buitengebieden' totaal niet serieus neemt. Sterker nog: zij heeft er totaal maling aan. Het wordt tijd dat de inwoners maling gaan krijgen aan de heersende kliek.

Zie ook het stukje over de Brusselse Air Libre !

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Nee dus

Waar het deze keer om gaat zijn niet de kleine binnen-regionale verschuivingen, routes, combinaties, alternatieven of plafonds, caps, die in CROS en in het verlengde daarvan aan de Alders=tafel worden besproken, maar de beschadigende effecten die zaken als regionale accoorden en onrechtmatige toepassing naar buiten van de handhavingsmethodiek, hebben op de leefkwaliteit in het buitenregionale luchtruim waarlangs men luchthavens bereikt of verlaat. Eerst was er de schade door de Polderbaan, nu dreigt het gevaar van de regionaale convenanten.

De eisen die men moet stellen aan wat nodig is voor regionale gebieden zijn vaak juist tegengesteld aan die voor de nationale gebieden: concentratie tegenover spreiding, handhaving tegenover verantwoordelijkheid.

In het zogenaamde bewonersoverleg hebben van begin af aan de regionale belangen overheerst, omdat CROS stamt uit en gebaseerd is op een voorbije gedachtenwereld (de R in CROS en in BRS staan voor regionaal en de S voor Schiphol). Momenteel heerst er een stemming van laten we regionaal de krachten bijeenhouden, want anders is het te laat om onze eigen invloed op het resultaat binnen te halen.
Het 'doen jullie mee' klinkt mij niet zo fijn in de oren. Liever informatie en een helder overzicht van de stand van zaken. Dat zijn dingen waar ee nieder langzamerhand om vraagt. Liever een handhaven van de status quo, dan zo de hand te lichten met regels, dat dit vooral naar buiten een averechts effect kan (en zal blijven) hebben.
Jammer is dat deze situatie voorspelbaar was en ook is voorspeld. maar dat de naïviteit die de compromis-lievende leden van de Alderstafel de buitenstaanders in de schoenen schoven, uiteindelijk neerkomt op eigen naïviteit.

Ik denk dat de gemeenschap pas nu begint te vermoeden waar de schoen wringt, vandaar dat openheid nu wel bittere noodzaak wordt. Komt er een rapport zonder dat de wonde is blootgelegd, dan riskeren we jaren verlies.

Geplaatst door Observer uit Amstelveen

Voorspelbare Bijvoet, aardige zinnen, met erg veel scheve schaatsen.

Geplaatst door Olav uit Castricum

Ik mag mij gelukkig prijzen met de intense aandacht die deze psycholoog aan mij besteedt. Het is een betere zaak waardig.
Toch, het onderwerp van de discussie is anders: namelijk of het in deze samenstelling, en met dit soort instelling nog zin heeft verder te praten.
Uit de mond van iemand met het motto: "Frappez, frappez, toujours", dat is "ga door je punt er in te hameren", is voorspelbaarheid wel weer een compliment. Waarvoor mijn dank. Goed geobserveerd. Overigens, luisteren gaat voor en is toch beter dan hautain te observeren.

Geplaatst door Observer uit Amstelveen

Luisteren Ja, Oreren en kletskoek debiteren nee.

Geplaatst door Luisteraar uit Casticum

Overleg overlast Schiphol muurvast !

Geplaatst door Gelach C. uit Amsterdam

Waar twee honden vechten om een been...

Geplaatst door webbeheer uit NULL

Eenmalig bericht

Laat ik vooropstellen dat bijdragen aan deze website van onder andere de personen in deze thread zeer worden gewaardeerd. Ook als men het niet met elkaar eens is, dat is immers niet te vermijden en zelfs goed voor de gedachtenvorming en discussie.

Helaas speelt op deze site, zo ook in deze thread, steeds weer de 'incompatibilité d'humeur' tussen verschillende personen op.
Regelmatig zelfs als boventoon. Bijdragen in dit verband voegen niets toe en verlagen de discussie soms zelfs tot het niveau van een ordinaire taartsmijtwedstrijd.

Bedoelde (deel) bijdragen zullen voortaan zonder vooraankondiging worden gewist. Dit louter ter beoordeling van webbeheer, zonder verdere discussie.

Wie de schoen past trekke hem aan.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Hier ben ik het volledig mee eens.

Maar het zou jammer zijn als de discussie hier bij bleef.
Een tweede element speelt namelijk mee. Het is goed dat dat element over het voetlicht komt.
De onverenigbaarheid van oordelen geldt niet alleen voor deze discussie, maar ook voor het conflict waar de discussie over gaat. Te vaak zijn mensen geneigd het feit dat een ander niet van gelijke mening is gezien als een teken van onbetrouwbaarheid of van betreurenswaardige karaktereigenschappen. Dit lijkt ook te gelden voor wat zich afspeelt tussen de deelnemers aan het Aldersproces.

Het kan heel goed zijn dat dezelfde feiten door twee verschillende partijen heel anders worden beoordeeld. Dit komt natuurlijk omdat dezelfde feiten voor de ene partij heel anderes gevolgen heeft dan voor de andere. Dat is niet alleen het geval tussen sector aan de ene kant en omwonenden aan de andere, maar bijvoorbeeld ook binnen de verzameling omwonenden zelf. Tussen bewoners van het binnengebied bijvoorbeeld en die van op afstand van Schiphol gelegen gebieden. Het kan zelfs zijn dat dat niet alleen geldt voor het ervaren van overlast. Het kan zijn dat resultaten van berekeningen of metingen binnen het ene gebied grote geldigheid hebben, maar in het andere absoluut niet, en wel omdat de geldigheid afhankelijk is van de condities waaronder ze worden gemeten. Als die noodzakelijke condities in het ene geval bestaan en in het andere niet, dan ontstaat zo iets.
Als het om ingewikkelde zaken gaat als geluidmetingen of effecten van geluid, dan heb je de poppen aan het dansen.


De schuld voor het ontstaan van problemen ligt in het huidige geval wel degelijk bij de overheid. Het was al lang helder dat er een schoen wringt. Niet voor niets hebben talrijke mensen zich ingezet voor verbetervoorstellen en met ideeën voor een nieuwe benadering. Daar is niets mee gedaan. Het afschuiven van verantwoordleijkheid naar de Tafel van Alders, waar de mensen nodig verschillend tegen zaken aankijken, was een move die de eigen verantwoordelijkheid onzichtbaar maakt.

Natuurlijk zal de sector, zodra feiten ter sprake komen die de capaciteit of de efficiëntie van hun bedrijf betreffen proberen zelfs van bestaande knellende regelgevingen af te komen. Nu onvoldoende onderscheid gemaakt wordt tussen de overlast eisen die je nationaal moet stellen en regionale eisen en nu die drie toch in een hok zitten, zijn de poppen aan het dansen.
Naar mijn mening moet nu eindelijk iets worden gedaan aan het maken van onderscheid tussen regionale lastenverdeling enerzijds en anderzijds zorg voor behoud van leefbaarheid in het nationale luchtruim, waar dan ook.

De overheid heeft hier een taak die ze niet aan anderen kan overlaten.

Zo is de terechte ingreep van het webbeheer in de onderhavige discussie ook een voorbeeld van de noodzaak en vruchtbaarheid van politieke beslissingen, ditmaal op microniveau.

Geplaatst door Els uit Castricum

Misschien kan Burger nog eens zo'n uitstekend feuilleton schrijven, met als titel: De Alderstafel, de misleiding en de worst."
De worst, die de vertegenwoordigers van de Platforms en daarbij, wij, de omwonenden, is voorgehouden. Niets mocht naar buiten komen, dus een ieder hield werkelijk keurig zijn mond want er werd reus-ach-tig onderhandeld over nog meer vluchten maar dat was dan ook de limit! Dat was erg goed, als dàt er uit-ge-sleept kon worden. Reken maar dat dàt al een lekkere worst was. We moesten er erg blij mee zijn. Maar nu, dat de bewonerplatforms willen terugtreden, denk ik dat er nog veel meer aan de hand is en dat men goed om de tuin is geleid. Men zal zich echt niet aan de afspraken houden, die men dacht gemaakt te hebben. Wanneer is dat wèl gebeurd? Ik zou het niet weten. Dus platforms, bedankt voor jullie tijd en energie, dat waardeer ik echt en treed maar uit mijn naam terug want jullie wordt een worst voorgehouden. En daar zijn we te goed voor!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Els,

Wat jij terecht doet is nadenken over over wat de taak is van Platforms, maar ook van alle anderen die openlijk commentaar willen geven op wat in de publieke sfeer onze vrijheid en welzijn als burgers dreigt te beschadigen.

Ik las een uitspraak die een goede richting lijkt aan te geven:
Het gaat om mensen die horen tot degenen die getroffen worden, en die het woord nemen, niet omdat ze vertegenwoordigers zijn, maar uit solidariteit. Hoewel ze zorgvuldig de autonomie van de overheid blijven respecteren, proberen ze er in te slagen een klimaat van dialoog, ontspanning en zorgzaamheid te scheppen waarin vernieuwend kan worden nagedacht over rechten van individuele burgers, en de onjuiste gevolgen van wetgeving zichtbaar worden.

Dit kan naïef en oppervlakkig lijken, maar in werkelijkheid is het niet simpel, maar gewoon moeilijk, vooral ook omdat je er daarbij afziet van gerichtheid op macht, controle van anderen en eigen gelijk en gebruik van andere middelen dan volledige openheid. Eigenlijk zou het ook goed zijn dat men daarbij kan uitkomen voor wie men is en waar men staat.

Geplaatst door Els uit Castricum

Olav, bedankt en je ziet het goed. Ik wil graag alle mensen mijn respect betuigen maar kan daarbij niet langs de zijlijn blijven staan en niets doen als er iets onrechtvaardigs gebeurt. Daar is inderdaad moed voor nodig maar laf zijn vind ik nog moeilijker.