Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overleg Platforms /  CROS / V&W / Eerste Kamer (Komen de dingen in beweging?)

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 804 
|
 Overleg Platforms Schiphol 
Overleg Platforms /  CROS / V&W / Eerste Kamer (Komen de dingen in beweging?)

CROS
Op 22 april vond in Haarlem overleg plaats tussen de voorzitter, Mevrouw Wildekamp en de heer Carlo Schoonebeek algemeen beleidsmedewerker van CROS, met woordvoerders voor van vier Platforms rond Schiphol, de heren Weijer, Griese, van den Brink en Bijvoet. De aanleiding was het eerdere protest van de Platforms tegen een te eenzijdige berichtgeving van CROS (zie tevens het dubbelinterview in de laatste CROS-nieuwsbrief).

Het overleg had plaats in een opbouwende sfeer. Mevrouw Wildekamp benadrukte dat de rol die CROS heeft gekregen in het regelen van overleg tussen de partijen op de marktplaats die CROS. niet de gemakkelijkste is. De werkwijze van CROS is indertijd overeengekomen op een moment dat er nog geen ervaring met een dergelijk overlegorgaan bestond.  Er zijn kinderziekten, onvolkomenheden en fouten. Het moment voor evaluatie en eventueel veranderen van regels, is nu aangebroken.

Een feit is dat CROS de enige plaats is waar de omgeving zijn problemen met de sector kwijt kan. CROS is op zijn beurt afhankelijk van de sector voor praktische informatie en uitleg. De medewerkers van CROS komen daardoor voor een moeilijke taak te staan. Het is een groot probleem wanneer onvrede van omwonenden over het onvermogen veel aan het stelsel te veranderen juist op CROS wordt afgewenteld, omdat de medewerkers van CROS als enigen bereikbaar zijn en de verantwoording hebben de relatie met sector te bemiddelen. Dat gaat al gauw lijken op verdedigen van de sector. Ook is de afstand naar gemeenten en bewonervertegenwoordigers die om praktische redenen getrapt is, voor dezen te groot en terugkoppeling moeilijk.

Waarmee niet wordt gezegd dat CROS altijd voldoende aandacht aan de omwonenden heeft geschonken. Dat is niet het geval. Waarschijnlijk zijn de belangen van de omwonenden in ruime zin binnen CROS inderdaad onvoldoende geprofileerd. Het is de taak van de evaluatie om uit te vinden of, hoe en waarom dat komt en hoe dat verbeterd moet worden. 

Het gesprek tussen CROS en de Platforms vond plaats in een open sfeer. De Platforms kregen ruim de gelegenheid hun problemen nog voorafgaande aan de evaluatie van CROS aan CROS voor te leggen zo dat daar rekening meek gehouden kan worden. De nota van het platformoverleg is bekend en wordt met zorg bestudeerd. Besloten is dat beide partijen, Platforms en de CROS medewerkers, in het vervolg een open houding tegenover elkaar zullen innemen, en vanaf nu steeds wederzijds voor open en onbemoeilijkt overleg bereikbaar zullen zijn. Zo wordt een begin gemaakt met een proces waarin wederzijds vertrouwen kan groeien. Dit zal worden aangemerkt als belangrijk concreet resultaat van het overleg.  Het doel moet gelijk zijn: doen wat je kunt om te zorgen dat de belangen van de omwonenden een rechtvaardige invloed krijgen op de relatie tussen sector en omwonenden.

Verkeer en Waterstaat
Op dezelfde dag werd een uitnodiging ontvangen van het directoraat Generaal Luchtvaart van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een gesprek.

Eerste Kamer
Verder zijn veel van de sporen die de Platforms volgen dezer dagen in de Eerste Kamer uitdrukkelijk in bespreking gekomen en zijn er juist langs die kanten deuren op een kier gezet.
Met name de inbreng van het platform Leefmilieu over de nota Baarda wordt door Mevrouw Schultz zelfs bij name in overwegingen betrokken. Wat ook boeiend is is haar opmerking dat de Overheid nadere studies doet wat betreft de regie over luchtverkeersleiding en kenniscentrum. Waar hebben we dergelijke geluiden meer gehoord? Ook qua ‘buitengebied’ staat de deur open, want er is zelfs nog ‘geen advies van Eversdijk’. Als ik zo hoor wat daar besproken is zijn er ten aanzien van de evaluatie allemaal deuren ontsloten, juist waar het onderwerpen betreft die de platforms in hun nota’s en brieven hebben ingebracht als elementen die bespreking vragen.
Met enig optimisme zou ik zeggen dat dit goede geluiden zijn. In ieder geval blijken de sporen die wij als platforms hebben gekozen om te volgen de sporen waarlangs iets te beleven valt.
Volgens de berichten, ook de laatste woorden van Schultz, is er nog van alles te beleven. Het gaat nu om openheid zegt zij en ze klonk als iemand die iets nieuws wil gaan doen. Laten wij als Platforms daar op in gaan luisteren en op geeigende momenten en weloverwogen meedenken over goede oplossingen.

Conclusie
Wij, de Platforms, gaan uit van de optimistische veronderstelling dat de grote inspanningen van veel medewerkers van de Platforms en van anderen vrucht beginnen te dragen. De algemene doelstellingen die de Platforms hebben geformuleerd in hun nota, en die wij onlangs nog eens helder hebben samengevat, zijn bekend. Op deze weg zullen wij verder gaan en wij zullen er met Uw steun naar blijven streven het vertrouwen van gemeenten en overheid te verwerven en zo de zo door U gewenste invloed op het beleid proberen te verwerkelijken.


Reacties op dit bericht