Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Over de invloed van geluid op de slaap en de gezondheid

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1528 
|
 Gezondheidsraad en Reactie 
Over de invloed van geluid op de slaap en de gezondheid

P E R S B E R I C H T


Nachtelijk omgevingsgeluid verstoort de slaap en leidt tot slapeloosheid Nachtelijk lawaai haalt veel Nederlanders uit de slaap. Bij een aantal van hen leidt dat tot slapeloosheid en mogelijk tot andere gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Dat concludeert een commissie van de Gezondheidsraad in een vandaag aan staatsecretaris Van Geel van VROM aangeboden advies over geluid, slaap en gezondheid. De staatssecretaris vroeg het advies in verband met de aanpassing van de Nederlandse regelgeving aan Europese voorstellen voor de beperking van nachtelijk geluid.

Slaapverstoring door nachtelijk lawaai is een probleem dat veel Nederlanders bezig houdt, zo blijkt uit enquêtes onder de bevolking. Maar over de invloed daarvan op gezondheid en welbevinden op de lange termijn is nog weinig bekend. Het meeste onderzoek is verricht naar de invloed van weg-, vlieg- en railverkeersgeluid. Daaruit is komen vast te staan, zo concludeert een commissie van de Gezondheidsraad, dat nachtelijk verkeersgeluid bij verscheidene honderdduizenden Nederlanders leidt tot als erg betitelde slaapverstoring. Bij enkele procenten van hen leidt dat tot slapeloosheid en daarmee tot een inbreuk op gezondheid en welbevinden.
Van de drie bronnen van verkeersgeluid hebben de meeste mensen last van wegverkeer: vracht- en personenauto’s, motoren en bromfietsen. Daarna komen vlieg- en railverkeer. Hoe effectief de maatregelen zijn om de slaapverstoring en de last voor gezondheid en welbevinden tegen te gaan, is niet goed onderzocht. Wel is bekend dat de theoretische geluiddempende wering van de gevel in de praktijk niet wordt gehaald, ook al omdat mensen hun slaapkamerraam ’s nachts graag op een kier zetten. Bij alle geluidbeperkende maatregelen is overigens een probleem dat het effect daarvan door de toenemende mobiliteit voor een deel te niet wordt gedaan.
Om de overlast te beperken zou men het nachtelijk geluid aan grenzen kunnen binden. Door de EU is hiervoor een maat, Lnight, voorgesteld, die het totale geluid tussen 11 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends representeert. De commissie acht, in navolging van een advies van de Gezondheidsraad uit 1997, die maat bruikbaar. Wel wijst ze er op dat er mensen zijn die al voor 11 uur te ruste gaan en dat veel Nederlanders ‘s ochtends om 7 uur nog in bed liggen. Bij een gegeven nachtelijke geluidbelasting kan men vervolgens het geluid verder aan banden leggen door eisen te stellen aan aantal en aard van de geluidgebeurtenissen. De commissie geeft aan dat in dat verband het maximale geluidniveau van een auto-, trein- of vliegtuigpassage van veel minder belang is dan het aantal voertuigen of vliegtuigen dat ’s nachts passeert.
De commissie breekt een lans voor nader onderzoek naar de gevolgen van nachtelijk geluid voor de gezondheid van kinderen. Daarover is namelijk zo weinig bekend, dat er geen wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te doen zijn.
De commissie die het advies opstelde, bestond uit:

· prof dr JJ Heimans, neuroloog; VU Medisch Centrum, Amsterdam; voorzitter · ir M van den Berg, beleidsmedewerker; Ministerie van VROM, Den Haag; adviseur · dr JJ van Busschbach, psycholoog, onderzoeker; Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam · ir JH Granneman, akoesticus; Peutz bv, Zoetermeer · dr HME Miedema, psycholoog; TNO Inro, Delft · prof dr FJN Nijhuis, psycholoog, arbeid en organisatie; Centrum voor Arbeidsperspectief, Hoensbroek · prof dr WF Passchier, chemisch fysicus, Gezondheidsraad, Den Haag; adviseur · dr H Tiemeier, psychiatrisch epidemioloog; Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam · prof dr AJJM Vingerhoets, gezondheidspsycholoog; Universiteit van Tilburg · dr AW de Weerd, neuroloog/slaapdeskundige; Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag · drs W Passchier-Vermeer, fysicus; Inro, Delft en Gezondheidsraad; secretaris

22 juli 2004


- Het persbericht en nadere gegevens vindt U hier
- De samenvatting van het rapport vindt U hier
- Het volledige rapport vindt U hier


____________________________
Reactie op dit bericht:


Dit rapport is belangrijk. Er is geen spoor van twijfel aan, dat de rapporteurs bij hun onderzoek alleen oog hebben gehad voor de gezondheid van de bevolking en niet onder druk hebben gestaan van welk ander belang dan ook. Zij zijn gekozen om hun vakmanschap en dat is wat hun vak onvoorwaardelijk eist.

Het is dan ook de moeite waard dat we de waarde van dit rapport niet schaden door overhaast daaruit te concluderen en om goed te letten op de beperkingen die de onderzoekers zelf aangeven.

Ik maak één uitzondering en wel omdat de Gezondheidraad daar zelf het voortouw neemt. Ten aanzien van nachtelijk lawaai maakt de Gezondheidsraad namelijk een opmerking die hij zo belangrijk vindt, dat hij die zelfs tot in zijn persbericht meeneemt:

“De commissie geeft aan dat het maximale geluidniveau van een auto-, trein- of vliegtuigpassage van veel minder belang is dan het aantal voertuigen of vliegtuigen dat ’s nachts passeert.”

Die opmerking is feitelijk een waarschuwing. Die waarschuwing betreft een voor de hand liggend vooroordeel.
De overheid moet zich deze waarschuwing dan ook wel zeer aantrekken. De oplossing die de overheid op dit moment hanteert: namelijk ‘s nachts alle verkeer achter elkaar langs een en dezelfde route te laten passeren, gaat dwars tegen deze waarschuwing in en heeft dus een averechts effect. Het stelt de getroffenen bloot aan het maximaal mogelijke aantal herhalingen van vliegtuigpassages.

De partiele vermindering van geluidsniveau die de overheid daarbij belooft [door glijvluchten waarvan het effect bovendien in de praktijk illusoir is ten gevolge van gebrek aan vliegruimte en te scherpe bochten en welke na 06:00 uur zelfs in het geheel niet worden uitgevoerd] kan klaarblijkelijk deze zaak niet zoals de overheid meent, gemakkelijk compenseren.

Die waarschuwing maakt duidelijk dat de maatregel van overheid en verkeersleiding berust op een feitelijk onjuist gebleken vooroordeel en beantwoordt daarmee ook een van de vragen die ook de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid zich in zijn tweede voortgangsrapportage had gesteld.

Wat nog veel belangrijker is: zij ondersteunt de eis van velen dat het nu eindelijk eens moet zijn afgelopen met dat geconcentreerd langs identieke routes te laten vliegen van het ‘s nachts en vooral in de kleine uren van de ochtend binnenkomend vliegverkeer.

Nog iets. Kijk ook eens naar de volgende opmerking:

“Wel wijst ze er op dat er mensen zijn die al voor 11 uur te ruste gaan en dat veel Nederlanders ‘s ochtends om 7 uur nog in bed liggen”. Dat is toch niet mis!

We moeten dus bedenken dat dit opmerkingen zijn van een officieel bij wet aangesteld advieslichaam, en worden gericht tot minister en alle bewindslieden. Het is dus niet zo maar het geluid van een willekeurige commissie. Het is wat een door de wet hiertoe aangestelde raadgever in zake gezondheidszaken aan de minister vertelt en wel als antwoord op een uitdrukkelijke vraag van de minister over wat feitelijke waar is. Die vraag is verder pas beantwoord nadat die raadgever zich door ter zake echt deskundigen heeft laten voorlichten over de actuele stand van zaken in de wetenschap. Zo zit het systeem in elkaar. (Lees daartoe ook het voorwoord van het rapport).

Als Mevrouw Schultz of wanneer bewindslieden daar van gaan afwijken moeten ze over goede papieren beschikken, want het gaat nu niet meer over meningen maar over feiten. Ik denk dat je van een kamerlid of -commissie die zijn zaak serieus opvat wel mag verwachten dat ze scherp opletten hoe deze zaak nu verder loopt, zowel op Nederlands als ook op Europees niveau.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Michel uit Castricum

Vergeet niet dat de regering alleen onderzoeken gebruikt die haar uitkomen.
Er is een commisie geweest die de Polderbaan sterk afraadde (was dit commissie Bijvoet ??).
De voorzitter en enkele commissie leden werden 'vriendelijk' doch dringend aangeraden hun conclusies bij te stellen omdat deze niet waren wat de regering in haar hoofd had !!.
Dit werd geweigerd en de commissie werd via de achterdeur afgesoupeerd en Bijvoet werd zwart gemaakt.