Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Oproep dorps- en wijkraden aan partijen Alderstafel: “Geef regio Schiphol een meer duurzaam pers

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1932 
|
 23 Dorps- en wijkraden 
Oproep dorps- en wijkraden aan partijen Alderstafel: “Geef regio Schiphol een meer duurzaam pers

Persbericht 10 september 2008

Iedere vier of vijf jaar is de vraag aan de orde hoe Schiphol zich verder kan ontwikkelen binnen de milieuvoorwaarden. Dit betekent dat de ene periode van onrust en onzekerheid, over wat de gevolgen voor de omgeving zullen zijn, nog niet is vergeten wanneer de volgende zich al weer aandient. De onderzoeken, die daarbij komen kijken, kosten de overheid en de luchtvaartsector veel geld en energie. De onzekerheid in de omgeving blijft intussen voortduren, waardoor bedrijven, bestuurders en bewoners worden belemmerd bij het maken van plannen. Dit kan en moet anders vinden dorps- en wijkraden in de regio.

23 Dorps- en wijkraden in de omgeving van Schiphol hebben een open brief gestuurd aan de partijen die deelnemen aan de z.g. Alderstafel. Dit overleg, onder voorzitterschap van voormalig minister en commissaris van de Koningin Hans Alders, brengt op verzoek van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM binnenkort een advies uit over de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn (t/m 2020). Als geen eenstemmig advies kan worden uitgebracht worden de beslissingen in Den Haag genomen zonder inbreng van de omgeving en is de toekomst voor Schiphol en de regio waarschijnlijk weer voor geruime tijd onzeker.

De partijen aan de Alderstafel zijn de luchtvaartsector, de lokale bestuurders, de vertegenwoordigers van bewoners en het rijk. In de bewonersdelegatie zijn de dorps- en wijkraden niet rechtstreeks vertegenwoordigd. Deze delegatie bestaat uit de bewonersvertegenwoordigers van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Vereniging Gezamenlijke Platforms.

De dorps- en wijkraden staan dicht bij alle inwoners voor wie de uitkomsten van het overleg van grote betekenis zijn. Dat zijn niet alleen de inwoners die zich tegen Schiphol willen verzetten maar ook degenen die dat niet willen omdat zij het belang van Schiphol inzien en wellicht daar zelfs hun boterham verdienen. Voor al deze inwoners vinden de dorps- en wijkraden een meer duurzaam toekomstperspectief van belang. Bedrijven en bestuurders kunnen hun plannen beter afstemmen op de toekomst als de ontwikkeling van Schiphol voor een langere periode duidelijk is. Het advies is van groot belang voor zowel welvaart als welzijn in de regio.

Daarom roepen de dorps- en wijkraden In een open brief de partijen aan de Alderstafel op om zich tot het uiterste in te spannen om tot een eenstemmig advies aan de ministers te komen. Zij vragen de partijen zo nodig deelbelangen ondergeschikt te maken aan het grote belang van een meer duurzaam perspectief voor bestuurders, bedrijven en inwoners in de regio.

Bijlage: open brief (zie hieronder, red)


Secretariaat Tafel van Alders
t.a.v. Mevrouw H. Boussen
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

10 september 2008

Open brief aan de partijen die deelnemen aan de Alderstafel


Geachte deelnemers aan de Alderstafel,

De dorps en wijkraden in de omgeving van Schiphol zijn niet rechtstreeks betrokken bij het overleg over de toekomst van de luchthaven en haar omgeving. Tegelijkertijd staan zij dicht bij de inwoners voor wie de uitkomsten van het overleg van grote betekenis zijn en komen zij op voor hun belangen.

De nabije ligging van onze nationale luchthaven is voor de welvaart van de omgeving en haar inwoners van groot belang maar heeft ook negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de omgeving waarin wij wonen en werken. U heeft de niet gemakkelijke taak om de ministers te adviseren over de wijze waarop Schiphol zich kan ontwikkelen waarbij zowel aan de belangen van de economie en de luchtvaart als aan het recht van inwoners op gezond en veilig leven recht wordt gedaan.

Als dorps- en wijkraden vinden wij het van het allergrootste belang dat de inwoners, voor het eerst in de geschiedenis, zicht krijgen op een toekomst met Schiphol die verder reikt dan de perioden van vier of vijf jaar waarna telkens opnieuw over de ontwikkeling van de luchthaven moet worden besloten. Voor veel bewoners roept dat steeds terug-kerende zorgen, vragen en emoties op. Voor bestuurders en bedrijven wordt het moeilijker om plannen te maken. Voor de regio is een langere periode van zekerheid bevorderlijk voor zowel welvaart als welzijn.

Met dit advies aan de Ministers hebben de partijen, waaronder de bewonersdelegatie waarvan wij de inzet zeer waarderen, gezamenlijk de sleutel in handen naar een helder zicht op de toekomst van Schiphol en omgeving t/m 2020. Wij doen een dringend beroep op alle partijen aan de Alderstafel om zich tot het uiterste in te spannen om tot een eenstemmig advies aan de ministers te komen ten dienste van het grote belang van een meer duurzaam perspectief voor bestuurders, bedrijven en inwoners in onze regio.

Met vriendelijke groet,

23 Dorps- en wijkraden in de omgeving van Schiphol.

Deelnemende Dorps- en wijkraden:

Haarlem
× Belangenvereniging Arkbewoners Lieoever
× Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

Haarlem/Haarlemmerliede en Spaarnwoude
× Dorpsraad Spaarndam

Haarlemmermeer
× Dorpsraad Beinsdorp
× Dorpsraad Buitenkaag
× Dorpsraad Burgerveen
× Buurtvereninging Cruquius
× Hoofddorp - Wijkraad Bornholm
× Hoofddorp - Wijkraad Floriande
× Hoofddorp - Wijkraad Graan voor Visch
× Wijkraad Hoofddorp-Noord
× Wijkraad Hoofddorp-Oost
× Wijkraad Hoofddorp-Overbos
× Stichting Dorpsbelangen Lisserbroek
× Buurtvereniging Nieuwebrug/De Liede
× Dorpsraad Nieuw-Vennep
× Nieuw-Vennep - Wijkraad Getsewoud
× Stichting ORA-belangen – vertegenwoordigend de kernen Oude Meer, Rozenburg en Aalsmeerderbrug
× Dorpsraad Rijsenhout
× Dorpsvereniging Vijfhuizen
× Dorpsraad Weteringbrug
× Dorpsraad Zwaanshoek
× Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Aan Mevrouw Ch Portegies wethouder Castricum
de heer van Schoor bewonervertegenwoordiger Castricum in CROS
de Heer von der Meer, voorzitter PVRC
de Heer H H Eilert

Ter kennisneming stuur ik U een copie van een nu openlijk bekend gemaakte brief aan de Tafel van Alders.

Hiermee worden de CROS bewonervertegenwoordigers en de VGP gedesavoueerd als vertegenwoordigers van omwonenden
In de brief ataat niets over de inhoud van het aan de Tafel van Alders voorbereide advies, dus het is onbekend wat deze druk op Alders wil bereiken.

Ik maak mij nu grote zorgen over de kwaliteit van het advies dat de Tafel van Alders naar de minister gaat zenden,
Tijdens de bijeenkomst van de Dorps- en wijkraden ven de gemeente Haarlemmermeer, waar deze brief door de Heer E Haverkort werd voorbereid, werd in het op dat moment door de Heer Vermeegen besproken advies aan de minister, duidelijk de bijdrage van Kennemerland aan het dragen van de overlast door vliegverkeer naar en van Schiphol gemaximaliseerd.
In een desgevraagde toelichting op de situatie werd door de bij de gesprekken aanwezige vertegenwoordiger van de LVNL gesteld, dat wij ons ten opzichte van Schiphol nu eenmaal in een geografisch ongelukkige positie bevinden.

Als burger van Castricum en van Kennemerland veroek ik U hier op te reageren
In het bovenstaande vind ik geen basis voor vertrouwen in het vermogen van onze regio de belangen van haar burgers te laten vertegenwoordigen in de besluitvorming rond de invloed van Luchtvaart op de leefkwaliteit van ons woongebied.

Het is mijn indruk dat U nog steeds deelneemt aan de voorbereidende gesprekken waarmee de Heer Alders tracht een compromis af te dwingen, onder het mom van dat wie niet aanwezig is ook geen invloed kan uitoefenen. Feitelijk laat U zich daardoor in een positie manoeuvreren waarin U wordt gedwongen in het kader van een compromis de rechten van Uw burgers in gevaar te brengen. Dit is onrechtmatig. Daar waar de burger verwacht wordt de autonomie van de overheid te respecteren, mag de burger ook van die overheid verwachten dat deze tenvolle de gelijke rechten van al haar burgers respecteert. Dit is hier niet het geval.

Ik verzoek U dringend deze zaak te willen repareren.


Hoogachtend

Prof dr O.L.M. bijvoet
van Haerlemlaan 18
1901 JN Castricum

Geplaatst door Observer uit Amstelveen

Voor wat betreft de brief door Dorpskernen in de Haarlemmermeer merk ik op, deze brief en het persbericht volstrekt overbodig te vinden!
Citaat: "Hiermee worden de CROS bewonervertegenwoordigers en de VGP gedesavoueerd als vertegenwoordigers van omwonenden". (Notabene door een VGP lid !)
Ik ben het hiermee volkomen eens !
Wie zou nu niet willen dat we tot 2020 een degelijke oplossing voor het schiphol dossier vonden?
Dit initiatief uit de Haarlemmermeer, valt onder het hoofdje: Stemmingmakerij.
Ronduit beschamend !

Geplaatst door Louis van Daalen uit Lijnden

Het bericht in het HD van vanmorgen, heeft ons genoodzaakt tot het volgende bericht aan deze krant:

Geachte heer Mooyman,

Artikel “Vrees voor mislukken Alderstafel”

Met belangstelling hebben wij vanmorgen kennis genomen van uw bovengenoemde publicatie. Het ware wenselijk geweest dat u had nagevraagd waarom Lijnden, Badhoevedorp en het in uw artikel niet genoemde Nieuwe Meer de open brief niet hebben ondertekend. Uit het artikel zou ten onrechte de conclusie getrokken kunnen worden, dat Rijssenhout leidend is geweest in de persoon van de heer Hans Paar. Niets is minder waar. De brief is opgesteld door de heer Haverkort, notabene afgevaardigde namens de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms) aan de Vermeegen tafel, onderdeel van het Alders overleg. Zwanenburg is een groot voorstander van een compromis maar dient als afgevaardigde van de VGP uiteraard het VGP standpunt te vertolken.

Het in de laatste fase van het Alders overleg - door de sector - ingebrachte VVA (Vliegen Volgens Afspraak), blijkt een mogelijk breekpunt en zou er inderdaad toe kunnen leiden dat de bewoners uit het Aldersoverleg stappen. Wanneer de bewoners een compromis accepteren, betekent dit automatisch het accepteren van VVA, waarbij de huidige handhavingspunten (met bijbehorende grenswaarden en daarmee de lokale bescherming van de individuele burger) worden afgeschaft. Zwanenburg hecht zeer aan dit compromis en nog meer aan het bevriezen van de status quo. Wie enigszins thuis is in de materie en de huidige grenswaarden van de verschillende handhavingspunten beziet, begrijpt onmiddelijk waarom Lijnden, Badhoevedorp en Nieuwe Meer niet voor het karretje van Zwanenburg gespannen wensen te worden. Ook de bewonersvereniging BAAT in Amsterdam West, waar zo'n 200.000 inwoners overlast ondervinden van de huidige "tijdelijke" route zijn "not amused" door deze, door Zwanenburg georkestreerde actie.

Een compromis accepteren, omdat de sector vast wenst te houden aan VVA, waarbij volstrekt onduidelijk is of er gelijkwaardige bescherming aan omwonenden wordt geboden (VVA is onvoldoende besproken, vanwege het feit dat het pas recent werd ingebracht), betekent feitelijk dat de sector dicteert wat de bewonersgroepen dienen te accepteren en valt dus niet onder de noemer “in goed overleg”.


Met vriendelijke groet,

Louis van Daalen
(contactpersoon vlieghinder)
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)

[edit red: Hr van Daalen is geen contactpersoon van http://www.vlieghinder.nl, maar van de Dorpsraad Lijnden.]