Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Ontwikkelingen rond CROS en rond de Alderstafel

 |
 Geplaatst door: Liesbeth 
 |
 Bekeken: 563 
|
 Crosnet 
Ontwikkelingen rond CROS en rond de Alderstafel

Beknopte verslaglegging CROS plenair
05 juli 2007

Op 28 juni jongstleden heeft de CROS vergaderd met op de agenda onder meer een terugkoppeling op de ontwikkelingen rondom de Aldertafel.
1. Het verslag van de vorige plenaire vergadering van de CROS d.d. 31 mei 2007 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

2. De secretaris van de CROS dr. mr. T.G. Tan. Dhr. Tan beëindigt per 1 juli 2007 zijn dienstverband. De voorzitter van de CROS spreekt grote waardering uit voor de betrokkenheid, inzet en deskundigheid van dhr. Tan tijdens de afgelopen drie jaar.

3. De leden van de CROS maken kennis met de opvolger van dhr. Tan, drs. H. Boussen. De voorzitter van de CROS heeft haar gevraagd aanwezig te zijn om alvast de sfeer te proeven. Hij wenst haar veel succes in haar nieuwe functie.

4. Wethouder drs. R.P. Fransen informeert de leden van de CROS namens de gemeente Aalsmeer niet akkoord te gaan met de uitvoering van pilot 1 zoals door de CROS in meerderheid besloten tijdens de plenaire vergadering van 31 mei 2007. Dhr. Fransen beroept zich hierbij op het bestuursreglement CROS waarin staat dat afspraken in CROSverband alleen gemaakt worden indien alle leden van de CROS hier unaniem mee instemmen. Dhr. Fransen wenst zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden over de stand van zaken met betrekking tot de door hem gestelde voorwaarden en tijdsplanning met betrekking tot bespreking en besluitvorming van een ontwerpaanvraag in de CROS. Dhr. Fransen deelt mede dat een definitieve aanvraag eerst voorgelegd dient te worden aan CROS plenair waarbij afgesproken wordt of de aanvraag al dan niet ingediend wordt bij het ministerie. Indien hieraan niet wordt voldaan zal dhr. Fransen zich beraden om juridische stappen te ondernemen.
De voorzitter van de CROS, bewonersvertegenwoordiger drs. Van Ojik en wethouder drs. H. Eilert van Uitgeest wijzen in dit kader op de CROS besluitvorming over pilot 1 in het recente verleden. Afgesproken is akkoord te gaan mits in aanvulling op pilot 1 voor Aalsmeer/Uithoorn een aanvullende hinderbeperkende pilot kan worden uitgewerkt. Inmiddels is men doende hier invulling aan te geven. Dhr. Eilert meldt dat de door dhr. Fransen en anderen gemaakte kanttekeningen tijdens de vorige plenaire vergadering over pilot 1 zijn meegenomen en de werkgroep Hinderbeperking hiermee bezig is. Drs. J. Fukken van Verkeer en Waterstaat verzoekt om een pilotplan waarmee op het ministerie de beoordeling in gang kan worden gezet.

5. De CROS neemt kennis van de toelichting van drs. J. Fukken van Verkeer en Waterstaat op de ontwikkelingen rondom de Alderstafel. Dhr. Fukken deelt mede dat zowel de minister van Verkeer en Waterstaat als de minister van VROM in ieder geval een voorgenomen besluit kenbaar hebben gemaakt dat volledig in lijn ligt met het advies van Alders. Dhr. Fukken spreekt zijn waardering uit voor de inzet van alle deelnemende partijen aan de Alderstafel. Wel is naar voren gekomen dat een aantal betrokken partijen problemen heeft ondervonden met het weinig transparante karakter van de Alderstafel en de ‘ondertafels’ waardoor men niet het gevoel heeft gehad enige invloed te kunnen uitoefenen op het proces. De leden van de CROS benadrukken daarom het belang van een goede planning met ruimte voor terugkoppeling waardoor betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. Dhr. Fukken informeert de leden van de CROS dat op korte termijn een evaluatie van het Alderstafelproces zal plaatsvinden waarin deze gevoelens zullen worden meegenomen. Over de uitkomsten van de evaluatie zal dhr. Fukken te zijner tijd de kamer informere


Reacties op dit bericht