Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ongeloof of Vertrouwen?

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1257 
|
 PVRC 
Ongeloof of Vertrouwen?

Onrust rond nieuwe opdracht aan Commissie CDV

De weergave in de pers (Trouw, NRC, NHD) van een persbericht van deze commissie geeft te denken.

Het project MEIS van Verkeer en Waterstaat werd oorspronkelijk opgezet met als doel de populariteit van Schiphol nieuw leven in te blazen. Een kersverse staatssecretaris zou dit varkentje wel wassen. (MEIS betekent Management Evaluation Information Schiphol: Managen van de argeloze burger in het buitengebied; het betekende ‘Sijmen betaal!’)

Helaas heeft de uitbreiding van Schiphol met de Polderbaan, die zij in dit kader opende met enthousiaste aansporingen, geleid tot het omgekeerde. De Polderbaan veroorzaakte een dramatische toenemen van klachten over geluidsoverlast. Geen van de verzekeringen van de Staatssecretaris en van haar omgeving, dat namelijk de nieuwe klachten berustten op onwennigheid en wel gauw zouden afnemen, zijn uitgekomen. Niet alleen klachten namen toe, maar ook de problemen van Schiphol zelf met die twee zo vlak naast elkaar liggende banen. De leefbaarheid van Noord Kennemerland is naar de maan.

Een belevingsonderzoek, en ook een plaatselijk uitgevoerde enquête, om de stelling te bevestigen dat buitengebieden als Castricum geen ernstige hinder ondervinden, kwamen uiterst onvoordelig uit.

De staatssecretaris leek eerst wijzer geworden, vooral in haar omgang met de Eerste Kamer. In een inhoudelijk groeiend Plan van Aanpak van de evaluatie van de inrichting van het Stelsel schiep zij zelfs ruimte voor de gedachte dat er iets kon mankeren aan het Stelsel zelf.

Helaas, bij haar laatste optreden in de Tweede Kamer, een Kamer waarvan de visie op Schipholgebied nooit de vooruitziendheid van die van de Eerste Kamer heeft getoond, blijkt ze weer terug te vallen op haar oude idee dat je de oorzaak van de onrust alleen maar moet zoeken in verkeerde voorlichting aan omwonenden van Schiphol. Zij ‘zal de voorlichting wel zelf ter hand nemen’. Geruchten suggereren zelfs dat ze het geld dat CROS ontvangt voor het klachtenbureau IKB zal blijven doorbetalen, wanneer CROS het IKB, het klachtenbureau, naar de Luchtvaart overhevelt. Ontneem Sijmen de kans van spreken.

Wij putten niettemin nog steeds hoop uit het feit dat de wetgever ooit heeft beloofd dat de overlast, zelfs al zal Schiphol groeien, nooit zal toenemen en dat dit zorgvuldig zal worden getest (Motie Baarda, Eerste Kamer).

Een verder bron voor hoop op een wending ten goede lag in de houding van de door MEIS ingestelde commissie Eversdijk (CDV, Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid. De oorspronkeijke uitspraken van deze commissie die U nog steeds op haar website kunt vinden geven daar alle aanleiding toe:

De doelstelling is om één eenduidig systeem te ontwikkelen om de hoeveelheid geluid te bepalen ten behoeve van de handhaving.
De commissie is
onafhankelijk en laat zich voorlichten door alle betrokken partijen, zoals overheden, milieugroeperingen en luchtvaartindustrie.
Voor de ontwikkeling van het systeem zal de commissie aan
geen van de betrokken partijen en belangen de voorkeur geven.

Daar ligt onze reden voor vertrouwen in die commissie. Zonder meer hechten wij geloof aan deze ferme uitgangspunten. Die uitspraken hebben betrekking op handhaven. Let wel Handhaven, dat is zorgen dat het nooit meer erger zal worden. In de ‘dubbeldoelstelling’, groei van Schiphol en toenemen van leefbaarheid, gelooft wel geen mens. De Commissie kreeg crediet. De omgang van de commissie met de reacties op haar tweede rapportage gaven steun aan het vertrouwen waarmee ook de platforms uitkijken naar een serieuze bespreking van hun eigen reactie op deze rapportage.

Maar nu neemt de commissie, die zegt haar oren naar geen partij te zullen laten hangen een opdracht aan, die zij, ondanks ‘ingewikkeldheid’, met voorrang moet uitvoeren. Een opdracht die streng handhaven van orde lijkt in te ruilen voor het verstrekken van wat informatie over de wanorde: ‘De eisen die worden gesteld aan metingen ter informatie zijn minder hoog dan aan metingen voor handhaving. Aan meetresultaten ter informatie zijn geen juridische gevolgen verbonden.’

Lees het bovenstaande goed.
Dat zijn niet metingen zoals oorspronkelijk metingen zijn bedoel, voor toepassingen als:
1. meting om de geluidsbelasting in bepaalde punten rechtstreeks vast te stellen (“als er te veel geluid wordt gemeten, wordt opgetreden”);
2. meting om nauwkeuriger te rekenen (“aan de hand van de meetgegevens wordt gekeken in hoeverre de berekeningen verbeterd kunnen worden.”). 

Is de enige bedoeling de arme omwonenden ook wat aandacht te geven? Geruststellen heet dat. Volgens de pers is dat nodig om het wantrouwen van de omgeving jegens Schiphol en de Overheid over geluidshinder te doen afnemen.
Er is evenwel een ruimere doelstelling mogelijk. Indien de meetresultaten naar beide zijden van de scheidslijn worden verschaft. Indien ook de Luchtvaart profijt trekt, om beter te leren zien wat hinder is; dan zit het beter. Dan komt de maatregel veel dichter bij wat ook het overleg van de gezamenlijke platforms als doel stelt, én voor meten én voor registreren van klachten. Dat namelijk alle middelen moeten worden aangewend om beter te begrijpen wat er aan de hand is. In dat geval kunnen wij, burgers, luchtvaart en overheid inderdaad gaan vertrouwen. Niet omdat de twee laatsten ons, de burgers, voorlichten, maar omdat zij er bovendien voor zorgen zelf voorgelicht te worden over wat er bij ons aan de hand is. Zoiets noemen wij wedersijds begrip.

Ik waag het dus om er aan twijfelen dat de conclusie ven Trouw de enig mogelijke is.
Een laatste strohalm?  Laat het niet waar zijn. 
Het is inderdaad een zaak van Ongeloof of Vertrouwen.
Laten we beginnen om in de Commissie CDV te blijven vertrouwen als “in een goed instrument”.
Het recent door haar uitgegeven persbericht laat die mogelijkheid nog wagenwijd open.
Daar gaan we voor.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Angela uit Limmen

Olav,
In het vandaag uitgegeven persbericht van de commissie CDV staat: (Citaat)" Als onafhankelijke commissie zullen wij in elk geval zorgen dat geen van de betrokken partijen de cijfers in zijn voordeel kan manipuleren"
Dat impliceert volgens mij ten eerste dat op schrift staat dat zij (de commisie Eversdijk) onafhankelijk is en ten tweede dat zij waarde hecht aan de cijfers (geen manipulatie toestaat). Als zij waarde toekent aan de cijfers is dit misschien toch niet alleen een zoethoudertje (= informatie) voor de burgers??
Wij burgers hoeven de cijfers niet te manipuleren, deze spreken voor zich!
Jij denkt toch aan een addertje onder het gras?

Angela
Limmen

Geplaatst door Olav uit NULL

Angela,

Dank
Toen ik Trouw in de bus kreeg had ik dat persbericht ondanks naarstig zoeken nog niet gevonden.
Het commentaar heb ik navenant en dank zij jou wat aangepast!

Olav
Castricum

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Het lijkt mij hier om een extra opdracht
aan Eversdijk te gaan naast die opdrachten die al in zijn instellingsbesluit stonden.
Schultz lijkt in te spelen op de publiciteit rond Geluidsnet.
Dus de opdracht aan Eversdijk om een Handhavingssysteem te ontwikkelen via meten in combinatie met eventueel berekenen had hij al. Daarbij komt nu dus een nieuwe opdracht (onderzoek of Geluidnet te gebruiken is)

Jan Griese
Secr PLRS

Geplaatst door Gerard uit NULL

Jan, ze heeft de oplossing al gegeven: het mag op z'n best goedbevonden worden als speeltje voor het publiek, maar zal nooit gebruikt mogen worden voor handhaving. Ik verdenk haar ervan dat ze het bij voorkeur officieel laat afkraken, en daar heeft ze onafhankelijke deskundigen voor nodig. Ik denk dat dat er achter zit. Eenmaal afgekraakt is alle discussie rondom geluidsnet voortaan bij voorbaat de mond gesnoerd. 't is maar een gedachte, maar vooralsnog blijkt Schulz als het erop aan komt geen enkele boodschap aan de omwonenden te hebben.

Geplaatst door Olav uit NULL

De letterlijke tekst van de opdracht werd (nog) niet gepubliceerd.
Volgens de eerste persberichten zou de opdracht gericht zijn op informeren van de burger en met voorrang moeten worden uitgevoerd.
De opdracht naar meetsystemen te kijken in het kader van handhaven behoorde al tot de opdracht, maar stuitte bij de commissie op problemen.
In onze ogen zijn hebben ook de berekensystemen als aanwijzers van hinderbelasting grote tekortkomingen (zie onze nottie), zo dat zowel voor berekenen als voor meten geldt dat de achtergrond van de systemen wetenschappelijk beter moet worden uitgewerkt.
Het inzicht van de CDV in hoe deze uiteindelijk zal adviseren komt tot stand in dialoog met overheid, luchtvaart en omwonenden, vandaar dat het belangrijk is dat we zowel officieel als ook hier aan de dialoog deelnemen.
Teleurstellend is dat dat het er naar uit ziet de gemeenten (maar niet de luchtvaart of de omwonenden) de mogelijkheid om ook onafhankelijk op de voortgangsrapportage te reageren ongebruikt hebben laten voorbijgaan.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Onder Polderbaan

1) "Ja maar via Geluidsnet meet je ook brommers en zo, daarom kan het niet gebruikt worden om te handhaven.”
Let op mijn woorden, Melanie S. van H. gaat hier minstens een jaar mee rekken.

2) “Het is niet een eenvoudige optelsom van decibellen en frequentie, de berekening is veel ingewikkelder”.
Ook hier scoort ze minstens 24 maanden mee, ze moet tenslotte haar kabinetsperiode overleven, dat heet politiek. Een kind begrijpt dat het wel een optelsom is van frequentie en decibellen maar een kind is Melanie niet meer. Overigens is de gehele kostenmethodiek zo opgebouwd alleen met uitsluiting van een groot aantal veel overlast genererende zaken.

3) De aandacht wordt afgeleid door het proces dat op 1 januari begint omdat Schiphol wijzigingswet Schiphol overtreedt, de ‘niet – haalbare wet’. Ik heb geen idee hoe lang procedures tegen de overheid gerekt kunnen worden, laat staan als Schiphol in de tussentijd geprivatiseerd wordt (wellicht een reden om alle bestaande wetten van tafel te vegen omdat Schiphol niet meer in overheidshanden is).

4) Gezien het feit dat alle wetten - die ertoe hadden moeten leiden dat Schiphol beperkt wordt in haar overlast – van tafel zijn geveegd zal ook met het meten van geluid een desinvestering worden gepleegd. Het is allemaal voor niets en de burger betaald de overlast van Schiphol via waardevermindering van onroerend goed.

5) Tot slot voor Angela: wat gebeurde er ook alweer met die vorige commissie, Berkhout?


U ziet het, mijn vertrouwen in het winnen van de loterij is groter dan in een rechtvaardig bestuur van ons land maar da’s misschien heel persoonlijk.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Onder Polderbaan

Excuus aan de heer Borghouts die ik in bovenstaande inzending per ongeluk Berkhout noemde.

“De doelstelling is om één eenduidig systeem te ontwikkelen om de hoeveelheid geluid te bepalen ten behoeve van de handhaving.”

Volgens mij roept Schultz dat het slechts ter informatie van de bewoners is... Fopspeen?

Wie weet of en wanneer er ook maar 1 vliegtuig bebeot is vanwege het afwijken van routes, te laag vliegen, te veel overlast genererend? Handhaven? Laat me niet lachen... Straks willen luchtvaartmaatschappijen niet meer op Schiphol landen vanwege de boetes...


Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Onder Polderbaan

Nogmaals excuus. Door slaapgebrek haal ik alle namen door elkaar...