Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onderzoeken aangepast voor groei Schiphol (aangevuld met krantenartikel)

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 4541 
|
 Haarlems Dagblad 
Onderzoeken aangepast voor groei Schiphol (aangevuld met krantenartikel)

SCHIPHOL - Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft jarenlang gerommeld met onderzoeksrapporten om de groei van Schiphol mogelijk te maken. Dat concluderen onderzoekers van de TU Delft. 

Kritische bewonersgroepen stellen al langer dat informatie over geluidshinder wordt gemanipuleerd omdat de luchthaven anders niet mag groeien. De politiek hanteert al jaren de ‘dubbele doelstelling’: Schiphol mag alleen uitbreiden als de milieuhinder afneemt. De bewoners lijken gelijk te krijgen door de studie van de onderzoekers Menno Huys en Jan Anne Annema van de TU Delft. Zij stellen vast dat het ministerie vaak heeft ingegrepen om Schiphol toch te kunnen laten groeien. ,,De dubbele doelstelling veroorzaakt alle problemen’‘, aldus Huys. ,,In de loop der jaren bleek dat die niet haalbaar is. Dan moet je je als politiek in rare bochten wringen, zoals met de aanleg van de Polderbaan. Dan pas je bepaalde aannames rond het aantal vluchten aan en blijken die later niet uit te komen. Er is geschoven met normen en contouren. Maar ook worden bepaalde onderzoeksvragen niet gesteld of informatie niet gebruikt. Voor alternatieven is niet echt plaats.’’ Sommige onderzoekers werd gevraagd hun conclusies anders te formuleren of delen weg te laten.


Aangevuld met krantenartikel door webbeheer:

Het complete artikel uit de Gooi en Eemlander


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

En nu? Heffen we het ministerie inclusief de inspectie op en bouwen we een nieuw verkeer en waterstaat of rommelen we vrolijk verder?

Geplaatst door Maaike uit Leiden

Ik heb Eurlings altijd al een onbetrouwbare man gevonden. Ik herinner me nog zijn loze kreten in het 20:00 uur journaal van 8 oktober 2007. Hierin kwamen nieuwe ontwikkelingen aan de orde die de geluidshinder zouden moeten beperken:

"Wij willen allemaal dat ons land economisch vooruitgaat, dan kun je niet zonder dit soort mainports. Alleen we zijn wel als Nederland ook duurzaam en daarom vind ik het zo mooi want deze mensen laten zien dat groei tegelijkertijd kan gaan met duurzaamheid door nieuwe technologie."

Hoe kan je zo uit je nek lullen!

Geplaatst door Observer uit Nederland

Aan webbeheer : dit is slechts de voorpagina. Er zijn nog 2 artikelen inde GPD bladen! (NHD, Gooi en Eemlander, Leidse Courant, HD, IJmuider courant,Brabants Dagbla,etc)

Geplaatst door Roland uit Zwanenburg

Dit bericht staat ook op pagina 2 van Het Parool van 5 juni 2010. Het wordt gebracht als een klein regionaal bericht, maar het gaat wel over het omzeilen van de democratie bij een onderwerp waar veel bewoners overlast van ondervinden. De klagers zijn altijd weggezet als zeikerds, maar dit nieuws gaat voor onbeduidend.

Geplaatst door Maaike uit Leiden

Inderdaad Observer, in het Leidsch Dagblad is het voorpaginanieuws PLUS ook een uitgebreid artikel verderop in de krant (meteen op een van de eerste pagina's). Leiden heeft heel veel hinder van de Kaagbaan.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Maaike: Deel I De ChristenUnie wil dat op korte termijn fatsoenlijke geluidsmetingen worden gedaan rond Schiphol. Kamerlid Ernst Cramer (nr. 7 op de kandidatenlijst) en regio-kandidaat Frank Visser (nr. 33) vinden dat minister Eurlings eindelijk beloften aan de regio moet nakomen. Het Kamerlid heeft schriftelijke Kamervragen ingediend.

Ernst Cramer: “Door het vorige kabinet is al een geluidmeetsysteem toegezegd. Dit zou kunnen worden gebruikt om in de praktijk te controleren of de rekenmodellen die worden gebruikt voor het bepalen van de geluidsoverlast wel kloppen. Na vier jaar is er nog steeds hetzelfde gebrekkige, veel te dure systeem dat bovendien niet onafhankelijk is, maar wordt beheerd door de sector zelf.”

Meetpunten
De beide ChristenUnie-kandidaten vinden het een raadsel waarom Schiphol nog steeds werkt met het oude geluidsmeetsysteem. Er bestaat al jaren een beter en nauwkeuriger alternatief dat bovendien veel goedkoper is, de zogenaamde Luistervink. Zij brachten dinsdag een werkbezoek aan Noordwijkerhout waar in de duinen zo’n Luistervink staat. Ernst Cramer: “Ik wil van de minister weten waarom er de afgelopen jaren geen verbeteringen zijn aangebracht aan de officiële meetpunten in de regio rond Schiphol.”

Frank Visser: "Zowel TNO als RIVM hebben in rapporten in 2006 en 2007 al aangetoond dat het zogenaamde NOMOS-systeem onvoldoende bruikbaar is omdat er te veel lawaai van andere bronnen zoals auto's wordt gemeten en de meetdrempel te hoog is. Door deze hoge meetdrempel worden alleen geluidspieken gemeten en niet de totale geluidsoverlast."

Een ander kritiekpunt is dat de meetresultaten geen geluidbelastingen bevatten die vergeleken kunnen worden met de rekenmodellen die worden gebruikt of met wettelijke grenswaarden. Ernst Cramer: “Zo kun je dus geen zinnige conclusies trekken uit de metingen”.

Er moet volgens de ChristenUnie zoals beloofd in het kabinetsstandpunt Schiphol uit 2006 een moderner en onafhankelijk meetnet komen dat de totale geluidbelasting van het vliegverkeer meet. Er zijn al een paar gemeenten die op eigen kosten gebruik maken van een moderne geluidsmeter. Ernst Cramer: “Het Rijk moet gewoon zorgen voor een goed meetsysteem in alle gemeenten in de regio. De bewoners hebben daar recht op”.

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van VROM over geluidsmeetpunten rond Schiphol.


Kent u het bericht “Lawaai groeiend gezondheidsprobleem” en de presentatie over het geluidbeleid Schiphol die door een ambtenaar van het ministerie van V&W is gegeven op het NSG Symposium?
Klopt het dat het NOMOS-systeem blijkens onderzoeken van zowel RIVM als TNO in de periode 2005-2007 bestempeld is als onbetrouwbaar en onnauwkeurig omdat dit systeem een te hoge meetdrempel heeft en te veel stoorlawaai meet?
Wat zijn de kosten van een NOMOS-meetpunt en van een meetpunt van de stichting Luistervink? Zou u de verschillen kunnen verklaren?
Klopt het dat NOMOS geen Lden waarden produceert terwijl het rekenmodel en de handhaving wel werken met deze maat? Bent u bereid alsnog de Lden waarden te meten en te publiceren zodat de meetwaarden vergelijkbaar worden met de berekende waarden?

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Deel II: Waarom werkt NOMOS met theoretische vlieghoogten in plaats van de werkelijke vlieghoogtes die wel bekend zijn? Verklaart het gebruik van theoretische hoogtes het verschil in theoretische geluidsbelasting en de hogere meetwaarden van Luistervink in onder meer Amstelveen? Bent u bereid voortaan te meten met de werkelijke vlieghoogte?
Klopt het dat voor de invoergegevens van de lawaaiproductie van individuele vliegtuigen in de bestaande Nederlandse rekenmodellen gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde geluidsmetingen?
Bent u ermee bekend dat bepaalde fabrikanten deze gecertificeerde geluidsmetingen alleen boven de woestijn uitvoeren omdat dan de omrekeningstabellen van de ICAO meetvoorschriften annex 16 voor de atmosfeergegevens het gunstigst uitkomen? Deelt u de mening dat deze metingen hierdoor afwijken van de dagelijkse praktijk? Klopt het dat Duitsland om deze reden geen gebruik maakt van certificaatsgegevens, maar van eigen meetresultaten?
Klopt het dat u geen geld beschikbaar wil stellen aan het RIVM voor verder onderzoek over de mogelijkheden en betrouwbaarheid van meten in combinatie met rekenen van vliegtuiglawaai? Zo ja, wat is daarvan de reden?
Bent u bereid alsnog te komen tot een betrouwbaar en nauwkeurig systeem van geluidsmeetpunten rond Schiphol en in de buitengebieden conform het kabinetstandpunt Schiphol 2006 waarbij de meetgegevens kunnen worden vergeleken met de berekeningen in de rekenmodellen of de wettelijke grenswaarden?
Klopt het dat het huidige Nederlandse rekenmodel niet is gevalideerd? Zullen de rekenmodellen van het nieuwe handhavingsstelsel voordat het definitief wordt ingevoerd wel worden gevalideerd en gecalibreerd door metingen?
Wat is de stand van zaken met het Europese meet- en rekentraject dat in 2012 zou worden afgerond? Klopt het dat dit traject geheel is vastgelopen omdat de vliegtuigsector in enkele landen het proces blokkeert omdat zij niet willen dat het vliegtuiggeluid nauwkeuriger kan worden berekend?

Mogelijk plaatst webbeheer het originele persbericht. Nu te vinden op http://fcvisserblogspot.com

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

beste Roland, Alleen het Paroolbericht op pag 2. De rest van de GPD bladen, plaatst op voorpagina ! (Leidsch Dagblad,Gooi en Eemlander, met een fantastische Cartoon er bij..Ijmuider Courant, NHD, HD, etc. Dit bericht zal de zaak gaan opschudden.

Geplaatst door Matthijs uit NULL

Eindelijk weer eens een rapport waar ik op wachtte. Een duidelijk bewijs van oplichting door de sector en overheid. Welke politieke partij bestaat er nog die het hier mee eens is? Zeg het maar politiek nul,nul.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Matthijs,Welke partij,dat zal moeten wederom moeten blijken. Zoals je leest is het de C.U. in ieder geval ernst!

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

PS: Idem dito de SP, GroenLinks en PvdD

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Het is de CU/GL/SP/PvdD wellicht ernst,het is helemaal geen ernst bij het CDA noch bij de PvdA noch noch VVD en al helemaal niet bij de PVV.

De politiek in NL gaat geen oplossing geven tenzij er inderdaad een forse bezem door het Verenigd Bolwerk V&W directoraat Luchtvaart met alle satellieten gaat. Maar daar gaat nog minstens een generatie overheen als we op Den Haag moeten wachten.

Geld is de enige drijfveer. Het moet duidelijk worden dat al dit gemanipuleer tot dienst staat van een relatief kleine groep zakkenvullers die financieel belang hebben bij de ongebreidelde staatssteun.
Hun financiële gewin wordt gevoed met bijdragen uit de algemene middelen. De 'ondernemers' die profiteren genieten ook nog eens staatsbescherming voor het geval er iets ernstig misgaat (1,3 miljard verlies bijvoorbeeld). Stinkender ga je het niet krijgen.

Als dat eindelijk duidelijk is zullen ook de VVD, PvdA en CDA op de achterste benen staan.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

"Hoe kan je zo uit je nek lullen!" Eurlings en vele politici kunnen dit als geen ander.
Eurlings kan zelfs iets meer dan 'uit zijn nek lullen'. Op de valreep als demissionair minister nog snel even een aantal miljoenen wegsluizen naar je eigen geboorte-provincie!

Hoezo netjes? Witteboorden-criminaliteit is wel degelijk op zijn plaats! Cerlach Cerfontaine komt ook uit Limburg, zit hier geen verband tussen?
Het is echt de hoogste tijd dat de politiek eens helemaal en goed wordt doorgelicht in Nederland bv.. Dries van Acht zei het jaren geleden al: Nederland is ziek!

Geplaatst door Matthijs uit NULL

Wat heeft de C.U. al die tijd gedaan toen ze in de regering zat? Nulkomma niks.
Duidelijk weer een verkiezingsstunt om zieltjes tewinnen.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Matthijs. Je spreekt duidelijk als : NIET gehinderd door kennis van zaken! BLRS heeft vele contacten in den Haag. In ieder geval deed deze partij haar stinkende best, o.a.bij diverse A.O.s zei C.U.er Ernst Cramer, de minister duidelijk zijn mening, met SP, GL, en soms met coalitiegenoot pvda (CU en pvda dienden samen een -aangenomen-belangrijke motie in.) De nu gestelde vragen zijn daar een uitstekende voorzeting van! Al sinds 1990 steunt de CU de megalomane luchtvaartlobby NIET ! (Kamerlid: Dick Stellingwerf !)
Maar de CU had maar 6 zetels, dan zal ze toch de pvda mee moeten hebben,en die laat het voor deze verkiezingen vooralsnog ????volledig afweten. Niet eens een schiphol paragraaf in haar verkiezingsprogramma 2010.......??? BLRS nam daarom telefonisch contact op,en schreef een spoedbrief. Benieuwd wat men gaat doen bij de pvda.
Van VVD en CDA moeten we het geheel niet hebben,en helemaal niet van de PVV.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

V.O.S. Kan je mij uitleggen welke gelden Eurlings doorsluisde naar zijn eigen provincie? En Eurlings is wel de weldoener van Schiphol, maar wat heeft dat te maken met Cerfontaine IN DIT geval ?

Geplaatst door Matthijs uit NULL

Beste Jan Griese,

Ik wordt niet door kennis gehinderd maar door herrie en stank van Schiphol.Ik kijk alleen maar naar de resultaten en die is helaas nul,nul.
Als de C.U. het goed had gemeend dan hadden ze bij de formatie een punt kunnen scoren voor wat betreft geluidshinder Schiphol.
Wat heeft de BLRS al die jaren bereikt?
Schiphol kan en mag nog steeds doorgroeien!!

Geplaatst door Kees uit Leiden

Dit gerommel is al bekend sinds 2000. Een groot aantal lieden werkt daaraan mee. Het ministerie heeft zelfs mantelorganisaties daarvoor opgericht (TO70), stuurt met geldstromen de onderzoeksresultaten etc.. Niet alleen is de overheid op dit gebied maar ook bij strafrechtelijk onderzoek onbetrouwbaar. De Catshuisbrand en de Kevin Sweeney moordzaak zijn voorbeelden daarvan, geholpen door onderzoekinstituten van de overheid.
Ik heb er geheel geen fiducie dat de burger enige invloed op het Schipholgebeuren. De Chipshol-affaire is zo'n voorbeeld

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Matthijs, Blijf vooral zo ongenuanceerd bezig. Dat door jou bedoelde punt scoorden aanvankelijk de CU,de pvda,zelfs het CDA, lees de regeringsverklaring 2007 van het laatste kabinet. Maar het CDA lag 100 % dwars, de pvda talmde, (tot op heden! Reden: Alders zou nog bezig zijn...) ) en de CU maakte haar mening luid en duidelijk kenbaar. (We hebben het hier dus over het politieke proces van eerst de 2005 Evaluatie, die later overliep in het Alders-tafel gebeuren.
BLRS bestaat nu 20 maanden, en nam vroeger 5 jaar deel aan de VGP. (Ik was met PVRC Vz E. von der Meer oprichter van die VGP.Maar de VGP maakte gemene zaak helaas,o.l.v. 2 Zwanenburgers. Steeds vaker gaven de feiten BLRS gelijk: 1)Het Rapport van Prof. Michels, 2)Nu het TU delft rapport, en vooral nu ook de vragen van de C.U. ! We doen wat we kunnen. HetAldestafel gebeurenis inde Tweede Kamercontroversieel verklaard. Nu afwachten wat een nieuw kabinet gaat doen! Het enige waarover ik het met je eens ben, is dat de kloof burger/overheid middels het 20 jaar geklungel alleen maar groter werd/wordt. Gelukkig wordt er nu minder gevlogen door de Kredietcrisis en de aswolk, maar nieuw onheil diende zich hedenavond alweer aan: Een noodlanding op schiphol. Vliegtuig vloog brandend zeer laag over Schalkwijk Haarlem..... Dat kan hier allemaal maar !

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

V.O.S. Kan je mij uitleggen welke gelden Eurlings doorsluisde naar zijn eigen provincie? En Eurlings is wel de weldoener van Schiphol, maar wat heeft dat te maken met Cerfontaine IN DIT geval ?

Jan Griese: Eurlings heeft recentelijk een aardig bedrag beschikbaar gesteld t.b.v. de infrastructuur in onze mooie zuidelijke provincie. Heeft in de krant gestaan. Op de valreep zogezegd als demisionair minister. Eerder was er geen geld voor.....
Dat zet bij mij vraag tekens. Dat Gerlach Cerfontaine toevallig ook uit dezelfde provincie komt, behoefd niet te betekenen DAT het met een 'oldboy's netwerk te maken ZOU kunnen hebben. Ook dit zet bij mij vraagtekens. Eigenlijk de hele zaak, personen die aan de top zaten of zitten, lijken wel gebruik te maken of hebben gemaakt van 'oldboy's netwerken...........Daarom is mijn stelling dat de Nederlandse politiek 'ziek' is. Met een verwijzing naar de heer Dries van Acht.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Kleinigheid Dries van Agt. Ja er is wel het nodige goed mis ! Bouwfraudes, Boete paar millioen. Winst miljarden.... Brinkman ...Ook bij St Philadelphia,Failliet dank zei Brinkman en zijn CDA confraters.

Schiphol al jaren.


ER ZIJN NU VERKIEZINGEN DUS......? !

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

II Als ook Het Statenlid N-H VVD Hooijmaijers,
Oud weth GL: "Wat heeft die ons de laatste jaren belazerd.. " (met Schiphol ook nog in zijn portefeuille )

En nu mag Jan modaal alle rekeningen betalen?

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

wat een hoeveelheid samenzwering theorieën spuien jullie toch altijd, ik mis alleen nog UFO's en de rol van Elvis..

zeker "onafhankelijk" expert Griese, die het onder zijn Buitenveldertbaan toch echt aanzienlijk beter heeft gekregen dan in Zwanenburg (kijk maar naar de waardestijging van huizen daar na opening Polderbaan..) heeft volgens mij de boterberg op zijn hoofd.

Ga vooral door met het influisteren van onzinnige vragen van gefrustreerde ontwikkelaars en "experts" over geluid en meten etc aan onnozele politici van de CU. Dan komen er tenminste nog een paar kamers tegenstrijdige rapporten bij..

graag quote ik mevrouw Driessen, de huidige gedeputeerde van NH met Schiphol in haar portefeuille, tijdens een internationaal congres voor luchthaven regio's December jl hier in Amsterdam tegen de "bewonersvertegenwoordiger" Eef Haverkort: "meneer Haverkort, ik heb de laatse dagen begrepen dat u in het paradijs woont...weet u zeker dat U alle Schiphol-regio bewoners vertegenwoordigd, of alleen de mensen die klagen om te klagen.."

gelukkig leven we in Nederland in een echte democratie, waar de (zwijgende) meerderheid beslist. De partijen die jullie noemen hebben samen ca 10 zetels, dus.. de rest is er, ondanks hun getalm inzake Schiphol, achter dat je geen onverantwoorde besluiten kunt nemen, zoals eenzijdige vliegtaksen etc, tenzij je de consequenties ook accepteert

namens ca 100.000 families in de regio Schiphol die voor hun levensonderhoud van die luchtvaart (mede) afhankelijk zijn, en namens 40 miljoen tevreden luchtvaartgebruikers per jaar, vraag ik jullie iets meer respect te tonen in je woordkeuze en theorieën, en meer de feiten onder ogen te zien.

natuurlijk hebben we allemaal wel eens last van vliegtuigen (die moeten stiller en schoner..), maar ook van brommers, auto's, treinen, politici en opdringerige buren. Accepteer nou, juist vandaag, dat jullie een kleine minderheid zijn, en handel daar naar..

Geplaatst door vliegminder uit Almere

We hebben ondertussen 25.000 milieu doden per jaar. Dat betekent dat er een nog groter aantal families het zeker niet met uw stelling eens zijn schiphol regio bewoner. Tevens wordt er zoveel subsidie in de luchtvaart gestoken dat daar makkelijk 100.000 families van onderhouden kunnen worden. Die 40 miljoen tevreden gebruikers moeten in Nederland blijven en hier hun geld besteden. Resultaat geen tekort meer op de begroting en werk voor miljoenen ipv van die te verwaarlozen 100.000. Ook u maakt zich weer schuldig aan verdraaien van de feiten. Dus graag uw verhalen op een andere site want de luchtvaart kan ons gestolen worden. Geen doden meer door geluidsoverlast, om de zakken te vullen van een te verwaarlozen gedeelte van de bevolking. Zo snel mogelijk belasting op kerosine, vliegtax en dat geld besteden aan recreatie in Nederland, en videoconferentie mogelijkheden voor iedereen. Dat gevlieg moet minder. En nog een opmerking: We hadden deze week iemand uit Nepal. Hij heeft alleen maar foto's genomen van de vliegtuigstrepen. Niet te begrijpen voor hem dat we daar mee kunnen leven.

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

droom lekker door, meneer of mevrouw vliegminder.

ik heb alleen harde feiten genoemd, aantal Schiphol werkers (+ families, dus x2.5) en aantal Schiphol passagiers per jaar

25000 milieudoden per jaar??? ter wereld oid?
kom dus aub niet met in het extreme doorgetrokken interpolaties van verdwaalde gezondheidswetenschappers, gebaseerdd op niet wetenschappelijk bewezen causale verbanden

ik heb geprobeerd jullie forum met respect te beschrijven, overlast is immers vervelend, en er is vrijheid van meninguiting, dus ook voor positef kritische geluiden zouden jullie open moeten staan, ipv elkaar problemen en hele onwaarheden aanpraten..

Geplaatst door schiphol regio bewoner uit NULL

oh ja, uw gast uit Nepal is zeker komen lopen..

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Beste SRB,

in de afgelopen debatten is milieu nauwelijks aan de beurt geweest, u kunt wat dat betreft een grote zwijgende meerderheid achter u denken.

Als het milieu echter toch aandacht kreeeg dan zijn alle (behalve PVV) partijen het over 1 ding eens:

"De vervuiler betaalt".

Bovenstaande strofe is natuurlijk interpretabel. Het fundament is echter wel duidelijk.
Als de politici inderdaad voet bij stuk houden (zie Duitsland als voorbeeld) dan betekent dat dat de luchtvaart te maken gaat krijgen met kosten van geluidsisolatie (de contouren zijn volgens TU Delft bewust verschoven, minstens 800 miljoen), luchtvervuiling (20% aandeel CO2 uitstoot in 2020). Wellicht wordt de kerosine belast om al die kosten goed te maken.

Als het in de huidige markt al ondoenlijk is om economisch te vliegen (AF/KLM: 1.300.000.000 EUR verlies in afgelopen jaar), hoe moet het dan als de vervuiler luchtvaart ook nog es zijn eigen troep moet opruimen?

Milieudoden? 600 in NL alleen al door geluidsoverlast (ja ja, bagatelliseer maar en weiger te googlen). Door de aswolk weten we nu dat 90% van het geluid op alle meetpalen veroorzaakt wordt door vliegtuigen.

Ben erg benieuwd wat voor een afrekensysteem die 60.000 (en geen 100.000) werknemers van de SPL-omgeving de ongeveer 2 miljoen gehinderden gaan aanbieden. Of de 130.000 ernstig gehinderden (RIVM).

Geplaatst door J.h. Griese uit Amstelveen

Geachte heer SRB, Laten we van feiten blijven uitgaan. Dus geen Ufo, Elvis of uw verdraaide aantallen.
Maar ook u heeft recht op meningsuiting.
1)Lees het rapport Geluid en Gezondheid 1994
Prof. Ginjaar (VVD !)Gezondheidsraad Ws aangetoonde OORZAKELIJKE verbanden tussen o.a. Hart en vaatziekten etc. (dus geen correlaties !)
TOEN al beste SRB!
2)Daarna gevolgd door vele rapporten, RIVM,
TNO Leiden, (Prof W.Passchier) Gezondheidsraad,de man van W.Passchier
3)Ik heb altijd erkend: De Buitenveldertbaan profiteerde als enige van de Polderbaan. Dat was dan ook wel zeer nodig! Daar ontstonden in de eind jaren negentig Apocalyptische toestanden, met meer dan 60 LDen Met 2x uitpuilende gebouwen met ca 500 protesterende burgers,die het meer dan zat waren met jaargemiddeldenvan60 LDen jaargemiddelden. Voor uw informatie:

De Buitenveldertbaan ligt dichter tegen de bebouwing aan dan de Zwanenburgbaan(Bekijk de kaart !. Overigens nam de herrie de laatste 4 jaar weer toe op de B-baan.Nacht +15 Lden Dag +8 Lden (Jaargemiddelden gemeten!)
4) Duitsland gaat de vliegtax invoeren ...
5) Iedereen heeft recht op voldoende stilte. ook u te Zwanenburg.
6)De Polderbaan heette Milieubaan. Joritsma: Die baanhebben we eigenlijk helemaal niet nodig, het is eenuitwijk als hetdruk is.
Nu minstens 1/3 van alle vluchten!
7) Vele vele wetenschappers, die onafh van elkaar oorzakelijke feiten aantoonden. O.a.Munchen : Leerprestaties van schoolkinderenverminderden. Bevestigd later te regio Schiphol (RIVM)
Sterkte , vr gr

Geplaatst door vliegminder uit Almere


Geplaatst door SRB uit NULL

beste heer Aalegeiz

zo te zien bent u een vaste schrijver op dit forum, en doorgaans negatief kritisch, maar wel enigszins realistisch, op wat emoties als VLIEG TUIG na..

de vervuiler betaald is allang een EU breed geaccepteerd principe, het is echter nog voor geen enkele transportmode of (zware) industrie doorgevoerd, simpelweg omdat we daarmee eenzijdig de EU tot de nieuwe derde wereld helpen. we leven nu eenmaal in kapitalistische, globale samenleving, en daardoor kunt u als "zilveren generatie" met een hoop vd andere seniore bezoekers van dit forrum van een confortabel en waarschijnlijk welverdiend pensioen gebieten. of dat ook voor de huidige generatie 60.000 directe en 60.000 indirecte schiphol werken gaat gelden, is nog nooit zo onzeker geweest. daarom vraag ik u ook voor wederrespect, net zoals u vraagt van de sector en van de overheid

de luchtvaart betaald al >500 mio EUR, meer dan in welk land ter wereld ook, voor de geluidsisolatie, incl het dwaalbeleid van de NL overheid en het mismanagement van PROGIS. dat zijn objectieve feiten vd Rekenkamer

Mbt CO2: luchtvaart is vanaf 2012 zwaarder dan andere sectoren belast via het EU Emissie Handelssystteem, de auto en de trein krijgen een "free ride" en miljarden subsidie dmv aanleg infra, die dan marginaal of niet gebruikt wordt (HSL zuid)door mismanagement
idem voor lokale emissies (NOx)
over level playing field gesproken...

u verwart NL cijfers over=geluidsoverlast van alle transportvormen en mogelijk daaraan gerelateerd iets eerder overlijden aan hart- en vaatziekten met "milieudoden".. wie bagataliseerd hier nu? als u goed leest, en dat is lastig in die brij, zijn de echte experts het hierover nog lang niet eens (geen harde cijfers dus, maar onzekerheid op onzekerheid) is het merendeel agv het wegverkeer en hebben we al het meest verregaande stelsel ter wereld voor Schiphol

en ja, de sector maakt ongekend moeilijke tijden door, agv banken en politieke crises, maar is nog steeds bereid haar buren met respect te behandelen, dat vraagt echter een soortgelijke houding terug..

dus stop aub met cijfers strooien, dat verweet u de sector immers ook altijd.

meneer Griese: haal die boterberg is van uw hoofd, of val anderen niet lastig met uw "kennis" van selectieve achterhaalde zaken

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Beste SRB,
Dank voor uw respons. Ik ben blij dat u erkent dat ik op zijn minst ‘enigszins realistisch’ ben. Hoe u tot die kwalificatie komt is me verder niet duidelijk maar beschouw het als compliment.
Zoals u aangeeft is Europees-wijd het publieke besef aanwezig dat de vervuiler dient te betalen voor het opruimen van zijn troep. De regelgeving aangaande uitstoot wordt steeds stringenter voor de industrie. Als voorbeeld is Amsterdam Energie Bedrijf wel aardig: de lucht die deze fabriek binnen zuigt voor de verbranding is smeriger dan dat ze uitstoot.
Echter, in de luchtvaartsector is geen enkele beperking opgelegd. De enige ‘begrenzing’ aan de uitstoot wordt gevormd door hogere kosten voor vliegtuigen uit de jaren 60 van de vorige eeuw. En itt de overige transportsectoren betaalt het vliegverkeer geen enkele belasting over de kerosine die ze in grote mate verbruikt. Dat betekent dus niet dat de potentiële concurrentie een ‘free ride’ krijgt, het betekent dat er inzicht begint te bestaan dat er oneerlijke concurrentie in stand word gehouden.
Uit het onderzoek van de TU blijkt dat er geknoeid is met de contouren teneinde kosten te besparen. De 800 miljoen geprognosticeerde kosten werden zo teruggebracht. Schandalig want de kosten bepalen natuurlijk niet hoeveel overlast er is, de overlast bepaalt hoeveel kosten er zijn.
Overigens bagatelliseer ik helemaal niets. Feit blijkt dat 90% van het geluid gemeten door de verscheidene geluidsnetten (NOMOS, Geluidsnet, Luistervink) opgevangen wordt veroorzaakt door vliegverkeer. Als er al overlast is door geluid, dan is luchtvaart daar dus voor 90% de oorzaak van (in het gebied van die meetpalen). Dat is nogal wat en ik zie op geen enkele manier daar compensatie voor. Wetenschappers koppelen cijfers aan de overlast. Volgens mij bagatelliseert u die cijfers.
Ernstiger is dat er niet eens wordt gezocht naar een alternatief door de sector zelf noch door de politici. En dit terwijl technisch er zeer voor de handliggende oplossingen zijn.
Dat de sector moeilijke tijden doormaakt is totaal te wijten aan de sector zelf. Megalomane vastgoed projecten als de Polderbaan, gefinancierd met belastinggeld hebben niet geleid tot een eigen-broek-ophoudende-organisatie. De top verdient veel meer dan de Balkenende norm. Ondanks de crisis draait wereldwijd de luchtvaart weer positief, het is de oude west Europese luchtvaart die de verliezen veroorzaakt. Het is tijd voor aanpassing aan de 21e eeuw, zowel economisch als ecologisch. Ik zou het zeer op prijs stellen als de sector duidelijkheid schept en ophoudt rookgordijnen op te trekken om de inefficiëntie en machteloosheid te verdoezelen om zodoende tot een gezonde sector te groeien.

Geplaatst door Matthijs uit NULL

Geachte SRB,

Natuurlijk hebben we allemaal wel eens last van vliegtuigen (die moeten stiller en schoner..), maar ook van brommers, auto's, treinen, politici en opdringerige buren. Accepteer nou, juist vandaag, dat jullie een kleine minderheid zijn, en handel daar naar..


We hebben het hier niet over af en toe een vliegtuigje! Was dat maar waar!!
Een constant gebulder in de lucht verpest voor velen hun leefomgeving. De heren in Den Haag doen daar lekker aan mee ! Snoepreisjes betaalt uit algemene middelen.
Schiphol behouden als mainpoort ? Een grote oplichterij !!!Geplaatst door Otto uit Landsweer

@Jan Griese,

dat rommel is allang bekend. Zolang leken zoals jij meehuilen vanwege de macht, zal er niets veranderen. Zoals een psycholoog behoort te weten zit het in de genen. Maar tja de psycholoog maakt deel uit van de groep en ontkomt niet. Niet de minsten zijn je in de loop der eeuwen voorgegaan. Houdt hoop, hoop doet tot het eind leven. Je had i.p.v. zielenknijper zielenstreler (dominee) moeten worden.


Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

I) Tja heer SRB, lekker anoniem. U heeft het over respect,maar dat lijkt schijn. Ik heb u uitgelegd en laten weten, dat er vele ws rapporten zijn over gezondheids-problemen,die u wegwuift als achterhaald. Kom nou,verdiep u eens wat meer,en schreeuw niet wat rond,zonder het dossier te kennen. U maakt me cynisch uit als onafh expert.Zo afficheer ik me niet. Ik sta aan de kant van omwonen-den,die lijden onder herrie,zoals ik daar 10 jaar in A. veen-Noord onder leed. Onafh experts zijn b.v.: Het Plan Bureau voor de Leefomgeving,PBL (Prof K. van Egmond)die VenW beschuldigde van jatten van 1300 huizen extra in de huizen norm.! van Egmond: "Minister u verlaat de Oernorm "! Het RIVM, dat stelt: Er kan handhavend gemeten worden, maar dat is te bedreigend voor de Minister. De Gezondheidsraad, met 2x rapporten, met bewezen oorzakelijk verband-en. Nu het TU Delft rapport, leest u dat eigenlijk? U maakt zich zelf belachelijk. U mag zeker op komen voor de werkenden op schiphol. Maar laten we het fair spelen.

U zegt over feiten te wilen spreken. Voila hier zijn ze. Daar kwam het TU rapport nu boven op.
Feit is ook dat de vertraagde aanleg van de HSL net zo een feit is, waar u overschrijft. De misleidingen en vertragingen zijn toe te rekenen aan het min. van VenW, aan de Sector, en de LVNL, waar salarissen in de top bestaan van ruim 3x de Balkenende norm. Dat de Buitenv. baan eindelijk wat profiteerde werd tijd en erken ik. U begint weer over een boterberg op mijn hoofd. Waar blijft uw respect? Ik ben Vz van de regio club te Amstelveen,maar ook bestuurslid van de vereniging BLRS nu 15 substantiele grote regio Platforms waaronder geen kleine kernen,zoals in de Haarlemmermeer. Ons Uitgangspunt is : Geen herrie over de schutting bij de buren. Er bestaan nog veel misstanden,zoals b.v.Lijnden, Adam-west,Aalsmeer, omgeving Heemskerk, Omgeving Castricum/Limmen/Uitgeest, (vooral in de nacht !)Krommenie, Oegstgeest Leiden, etc. U doet bagatelliserend over onze steun in het parlement. Dat zal moeten blijken,al kwam er een ruk naar rechts. De waarheid , uw feiten, mogen gezegd worden.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

II)U stelt dat de vervuiler al genoeg betaalt.
In ieder geval GEEN belasting op kerosine. Oud min. Jorritsma stelde al in 1995 : Dat moet europees,om vervolgens daar geen poot meer naar uit te steken. Duitsland gaat nu een vliegtax instellen. Er is geen ontkomen aan,omdat deskundigen stellen, die handels emissies CO-2 stellen nog weinig voor. En Schiphol ligt nu eenmaal op een onmogelijke plaats. (Dichstbevolkte gebied op aarde)
Macro economisch zal aldie uitstoot moeten dalen voor en bij alle vervoersmodaliteit-en! We kunnen toch heel nederland niet onder een deken van asfalt, en lawaai bedelven.

Otto, Meestal wantrouw ik dominees. Als leek beschouw ik men niet meer,na 20 jaar expertise in het dosier.Aan de rest van je regels kan ik geen touw vast knopen. Sterke heren . Ik sluit hier mijn bijdrage aan dit item.

Geplaatst door SRB uit NULL

@Griese: net als vele anderen op dit forum ben ik 'anoniem', dit is nl niet mijn hobby of nieuwe doel in leven, waarmee ik vele ambtenaren, miljoenen belastinggeld en een hoop professionals bij sector en echte luchtvaart experts bij NLR, To70, Stratagem, Lochard, Frontier, Adecs, TNO, Wyle etc etc continu "veroordeel" voor vooringenomenheid oid; best vreemd dat u geen van deze instanties noemt in uw rijtje "feiten", terwijl deze partijen wel wetenscahppelijk correcte, objectieve en soms voor V&W of overheid heel pijnlijke adviezen geven

uw "experts" benaderen altijd hun "vraag" vanuit een kant, nl een veronderstelling dat er onaanvaardbare overlast of een gezondsheidsprobleem is. Zij voeren vervolgens vaak heel "unieke" theoerien aan, en niet onomstreden verbanden cq bewijzen om hun "stellingen" te bewijzen. Ze zijn dan ook nog zo slim om deze mogelijke "causale verbanden" op te schalen naar een zo groot mogelijk "onderzoeksgebied", door heel Nederland als onderzoeksgebied te definieren. Zij vergeten dan voor non-experts niet te doorgronden "zekerheidsmarges" bij te vermelden, en komen dus met "grote getallen" samenvattingen. Die worden maar wat graag door onze links georentieerde media opgepakt, en aldus hebben we een "Schiphol bashing" zoals al een paar decennia aan de gang is.
Partijen als de Volkskrant, Netwerk, NOVA ed hebben ook als "ongeschreven" beleid geen "positief" nieuws over Schiphol of de , luchtvaart te melden, tenzij als 3 regels op pagina 80. Ieder "afstudeerwerkje", zoals het TU Delft tussenrapport waarnaar u verwijst, is meteen groot nieuws, wat gespind wordt, zeker in verkiezingstijd..

Natuurlijk is dit ook in andere landen het geval, alleen niet zo extreem als in nederland, waardoor de verhoudingen onnodig lang en diep verziekt zijn in mijn ogen. Sommigen onder u willen er helemaal niet "uit" komen, stellen volstrekt onrealistische eiseen, en stappen als er een keer iets kan worden afgesproken uit topoverleggen, keer-op-keer. ook is het dan normaal om weer een nieuwe groep op te richten, net te doen of je de hele regio vertegenwoordigd zonder mandaat van wie dan ook behalve jullie kleine actieve kern en de mensen die wel doorgaan te beschuldigen van "verraad"

kom dus aub niet aan met dossierkennis..


Geplaatst door SRB uit NULL

II:
ik zou me ook nog maar eens verdiepen in het hele CO2 dossier, voordat u nog meer onzinnige uitspraken doet. ook hierover liggen kamers vol rapporten, dus wordt een expert voordat je weer dingen roept

belasting op kerosine en tickettax cq vliegtuigtax zijn uitgebreid gewikt en gewogen, en zelf getest, vaak in Nederland. De desastreuze gevolgen van zijn geen "rapport", maar duizenden verloren banen, dus kap nou eens met hierover "oordelen". het zou inderdaad veel geodkoper zijn om jullie "altijdklagers" af te kopen, maar dat is niet democratisch naar de zwijgende meerderheid, en dat geld is al uitgegeven laatste 30 jaar.

belastinggeld vloiet juist vd sector naar de schatkist, en nooit andersom. Naast genoemde GIS-fonds van >500 mio EUR, het allerhoogste ter wereld, zijn er 500 mio EUR superdividend dat Woutertje uit Schiphol haalde en meteen doorstortte om ABN in NL handen te houden. Idem met opbrengsten van verkoop KLM aandelen en zelfs van 8% Schiphol aandelen naar Frankrijk. Allemaal goede ontwikkelingen trouwens, Frankrijk komt nl wel op voor "haar" bedrijven, en niet alleen voor een paar lastige burgers

tenslotte, de valse claim van "dichtsbevolkte gebied op aarde": neem eens een vliegtuig, en kijk tijdens de start/landing naar beneden. Je kunt ook Google Maps gebruiken. De randstad is leuk, maar kleiner en groener dan de LA area, SF Bay area, NY Area, Mexico City, London area, Parijs etc etc. Ook hebben wij mede door het door jullie verguide beleid en met name pro-actieve acties van de sector het minste aantal gehinderden voor een zo grote luchthaven in stedelijk gebied, als je appels met appels vergelijkt. Misschien moeten uw "experts" dat maar eens onderzoeken.

Wat mij betreft dus einde discussie, laten we elkaar respecteren en proberen onze werkgelegenheid te behouden, en daar waar mogelijk de situatie ook voor omwonenden te verbeteren. Volgens mij moet u zich juist gelukkig prijzen met de KLM, Schiphol en de LVNL, die wereldwijd als "leaders" op dit gebied worden beschouwd, op basis van objectieve feiten. Ook de meeste overheids-eindverantwoordelijkheden weten dit en handelen daarnaar, maar hebben zuster-ministeries en handhavingsorganisaties die hun bestaansrecht moeten aantonen...


Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

SRB
Wat vindt u van het principe
"de vervuiler betaalt"?

Geplaatst door SRB uit NULL

@ Aalegeiz
zoal eerder gezegd, volledig acceptabel, zelfs publiek erkend door EU luchtvaartsector:
- allen EU breed (luchtvaart is over grenzen)
- gelijkwaardig met andere transport vormen
- afschaffing van "eco"subsidies voor trein etc zoals gratis infra, verkeersleiding en gesubsidieerde (OV)kaartjes, vliegen is ook OV
- zelfde rechten voor passagiers
etc

zover zijn we nog lang niet, maar stapje voor stapje gaan we juiste richting op

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Toch nog even een rectifcatie :"echte luchtvaart experts bij NLR, To70, Stratagem, Lochard, Frontier, Adecs, TNO, Wyle etc etc continu "veroordeel" voor vooringenomenheid oid; best vreemd dat u geen van deze instanties noemt in uw rijtje "feiten", terwijl deze partijen wel wetenscahppelijk correcte, objectieve en soms voor V&W of overheid heel pijnlijke adviezen geven"

Heer SRB, de studies van Prof.Willy Passchier werden samenmetTNO-RIVM uitgevoerd. Wat velen niet weten: Adecs en Peutz waarschuwden voor de rekenfout, die Schiphol ging maken, maar maar men ging gewoon door....
To-70 ontvangt haar inkomsten voor 95 van het min. van V en W Onafhankelijk ? Hoezo?
Bij NLR werkenveelintegere wetenschappers,maar als het er op aankomt,beslist de top, die ik niet vertrouw.
Directeur NLR dreigde zijn topmederwekster uit de CDV Berkhout terug te trekken, als Berkhout zaken niet zou wijzigen.....

NLR past tegenwoordig beter op, maar toch...

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

SRB
Waarom zijn dan duizenden mensen gedwongen isolatie aan te schaffen voor veel geld omdat de herrie van vliegverkeer hen anders te ernstig stoort, dan wel 's nachts dan wel overdag?

De gehele industrie is gebonden aan het principe de vervuiler betaalt, behalve de luchtvaart.
Schiphol is een lokale luchthaven die een enorme impact op de omgeving heeft. Deze luchthaven ruimt niets op en zuigt alleen maar subsidie geld op, tussen 1995 en 2005 meer dan 15 miljard.

Kortom, in de huidige toestand heeft luchtvaart in NL geen bestaansrecht. Het is dus tijd de sector grondig te herzien en te reorganiseren en de archetype luchthaven die SPL is te vervangen voor een duurzame oplossing.

Blijft resten mijn vraag waarom jij je zo druk maakt over de overlast die anderen ondervinden, voel je je misschien schuldig?

Geplaatst door SRB uit NULL

@Griese:
blijkbaar was u er zelf bij, en ik niet...
blijkbaar heeft u hier een opleiding voor gehad,en ik niet...
blijkbaar heeft u bij deze onaghankelijke buro's gewerkt of in de raad van toezicht gezeten, en ik niet..
blijkbaar zat u in het TOP-overleg, de CGS, de CROS, de Alders-tafels, en ik niet
of zal het andersom zijn? Tja...ik ben anoniem zult u wel zeggen.

heb reeds mijn bezwaren tegen eenzijdige benadering in studies van Passchier cs gedeeld, ook TNO geeft dit zelf gedaan, net als andere internationale experts. maar ja, als je vakgroep hiervoor bestaat,of jouw deel van het RIVM of TNO, dan doe je veel om je eigen baan en die van collega's te beschermen..
men is het er gewoon (nog) niet over eens, en er is zeker niet zoveel "zekerheid" cq breedgedragen wetenschappelijke consensus als met de klimaatverandering. Dus baseer hier niet het sluiten van een essentiele vervoersdienst voor onze huidige samenleving op, dat is wat ik vraag, en kom niet met het zgn voorzorgs-principe (vast een PvdA uitvinding), want dat geld ook voor banen, welvaart en gezondheid van honderdduizenden luchtvaart werkers

Geplaatst door SRB uit NULL

@Aalegeiz
jammer dat een ander geluid op jullie forum, of een beetje tegenwind meteen to bezwaren etc leidt. hhop dat jullie wel gelukkig zijn in andere zaken
nee, ik voel me niet schuldig, wel betrokken, woon immers in de schiphol regio (SRB..) en heb enige relatie en ervaring binnen luchtvaartsector
heb echter geen verantwoordelijkheid hiervoor, dus spreek als regio bewoner die zich verbaasd, en soms ergert, aan aantal te betrokken mensen die doorslaan in hun kritiek op een sector die overlast veroorzaakt, maar daar ook veel aan doet en meer teruggeeft aan de maatschappij. dat laatste is de politieke afweging die keer op keer gemaakt is, en hoe vervelend ook voor sommigen, zoals velen onder u, dat is de realiteit. ik zal jullie dan ook lekker elkaar verder complexen laten aanpraten, dat helpt wellicht. anders zijn er altijd nog oordopjes, of u kunt verhuizen. allemaal vrije keuzes..