Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Olav Bijvoet legt bijl aan voet van sectorrapport

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 815 
|
 webredactie 
Olav Bijvoet legt bijl aan voet van sectorrapport

Auteur: Olav Bijvoet, lid van PVRC.
Kees Weijer stelde de vraag aan Jan Griese. Jan Griese overlegde met Olav Bijvoet.
Kees Weijer is voorzitter van het Platform Vliegoverlast Amsterdam PVA
Jan Griese is voorzitter van het Platform Leefmilieu Regio Schiphol. PLRS
Olav’s antwoord via Jan aan Kees:

dinsdag 5 juli 2005 11:14
To: j.griese
Cc: kweijer enz…

Beste Jan
Dit is een antwoord aan Kees op de vraag hoe ik nu (na het sectorrapport) sta tegenover de gedachte dat je de LVNL niet moet zien als onderdeel van de sector.
Omdat ik heb nagedacht voor ik antwoordde (gebeurt wel eens) wil ik het antwoord wat ruimer gebruiken en stuur ik het, zijn accoord veronderstellend, ook naar jou en naar het bestuur van onze Castricumse vereniging. Eigenlijk zou ik het best willen aanbieden als discussiestuk voor onze website.
Maar dat moeten de webbeheerders beslissen.
Groet
Olav


Ik wil je graag antwoorden, zeker omdat het de LVNL(=Luchtverkeersleiding Nederland, red.) betreft, die ik zo belangrijk vind.

Als vakman was het mij indertijd alleen op grond van consistentie mogelijk te vertrouwen op eigen handelen. Ik weet dat de resultaatgerichte managermentaliteit ven tegenwoordig wel eens anders werkt. Bij mijn generatie werkt dat anders.
Dat vertrouwen in consistentie was ook uitgangspunt bij de gesprekken met LVNL.

Per 1 juli laat iedereen zijn ware gezicht zien, alle vier: Sector, CROS, Omwonenden en Overheid,

[1] LVNL
Net als jij ben ik niet in staat om te begrijpen dat Kroese (direkteur LVNL, red) en de mensen van de LVNL die wij indertijd spraken dezelfde zijn die achter het verbetervoorstel van de sector staan.
Ik vind dat zelfs de opmerking daarin:
“Als Zelfstandig Bestuursorgaan valt Luchtverkeersleiding Nederland onder de politieke           verantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat en kan daarom niet zonder meer tot de Nederlandse Luchtvaartsector worden gerekend. Onder de term ‘sector’ valt in dit verbetervoorstel voor de leesbaarheid echter ook de Luchtverkeersleiding Nederland, mede vanwege de sterke verwevenheid van de bedrijfsprocessen van de Luchtverkeersleiding Nederland met de luchtvaartsector.”,
niet de laatdunkende en haast hooghartige toon van dat document richting lezer kan rechtvaardigen, als het gaat over het gebied van luchtverkeer. Het document ademt een leugenachtige sfeer, al vanaf de eerste regels, waar het suggereert dat de behoefte aan evaluatie er een was, afkomtig van de sector.
Het beschouwt de lezer als nitwit. Als Castricummer, na de vele contacten met de LVNL bekom ik niet van mijn verbazing dat men de onvoorbereide lezer dermate dom inschat dat die aanvaarden kan dat voorstellen danwel onderzoek van afwisselend starten en landen op de Polderbaan op even en oneven dagen wordt opgehouden door ingewikkelde afspraken in het LIB, alsof er geen wind bestaat die voornamelijk bepaalt of gestart wordt of geland. Het is slordig bovendien: dat naast Castricum, Limmen en Uitgeest ook Uithoorn gerekend wordt onder plaatsen die lijden onder landen op de Polderbaan, of het moet Jan Griese zijn die met ons medelijdt.

Opmerkingen als: toename van hinder kan niet het gevolg zijn van een toegenomen aantal vliegbewegingen, “want de omvang van het vliegverkeer is nu pas vergelijkbaar met die van 2001.” In 2001 vermeldt de nota van Toelichting bij de Schipholwet (pag 31), dat ondanks de toename van het vliegverkeer het aantal geluidbelaste huizen nog maar een derde is van 1993. Daar staat duidelijk dat het vliegverkeer in diezelfde periode is toegenomen. Uiteindelijk gaat het dus om een hinder die sinds 1990 is toegenomen. Is dan de luchtvaart daarna verder ingestort? Er worden verdraaiingen op verdraaiingen gestapeld. Het rapport weet zelf niet waarvan het spreekt. Het werkt met beweringen die het niet staaft. Je vind mij nu aan jouw kant, wanneer je zegt dat je als omwonende het spreken van de sector en de LVNL daarin niet kunt vertrouwen.

[2] LVNL en Sector in CROS sinds Ouwerkerk
Dezelfde desillusie geldt mijn inschatting van CROS sinds Ouwerkerk. Je herinnert je hoe we op onze website Ouwerkerk alle ruimte gaven. Uiteindelijk was er een soort mutual understanding geboren in de tijd van Ada Wildekamp. Er was alle bereidheid die voort te zetten.
Als je ziet wat CROS nu officieel over de evaluatie meedeelt:
CROS presenteert op zijn website het tot stand komen van van verbetervoorstellen:
“In de aanwezigheid van de Staatssecretaris is gisteren overeenstemming bereikt!
Dit meldt OUWERKERK op www.Crosinfo.nl
maar…
van 1 juli tot 1 oktober zal worden gekeken in hoeverre de voorstellen realistisch zijn en op draagvlak kunnen rekenen (hoezo draagvlak? er was toch overeenstemming?? Of willen ze aanpassen aan wat er later op tafel komt. Gaat het om management en verbale trucs en niet om de werkelijkheid? Heeft CROS een aparte relatie met V&W?)
en CROS gaat daarnaast ook nog adviseren over het hele pakket andere bij de staatssecretaris ingediende verbetervoorstellen (Platforms, Stallen, individuen, milieudienst IJmond, gemeenten, etc etc…) nadat dit “is getoetst aan de selectiecriteria en het toetsingskader dat op basis van de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van het beleid is geformuleerd”. (Wat kader betreft zie wat de Commissie MER daarover te zeggen heeft)
Dat allemaal voor 1 oktober, terwijl het reces en de vacantie op 1 juli beginnen
Wanneer je ziet hoe goed OUWERKERK zich sinds hij aan het bewind kwam heeft gehouden aan openheid en transparantie (zie de hele series mededelingen op de CROS Website over vergaderingen, voortgang, resultaten…) kan er op rekenen dat ook nu weer niets op heldere en transparante wijze zal worden uitgevoerd. Het enige dat met zekerheid is bereikt is dat de omwonervertegenwoordigers tregenwoordig aan het eind van het jaar voor hun werk zullen worden betaald. Zoveel meen ik te hebben begrepen.
Er zijn momenten dat je denkt dat je het snapt, Wat snapt? Het pakket of het inpakken?
Wie zijn die mensen, die commissies, die in het duister en geheim deze zomer hun adviezen uitvlooien zonder dat een hond daar inspraak heeft - behalve de voorlichters van de sector natuurlijk. Maandenlang heeft de overheid mensen aan het werk gezet om hun voorstellen in te dienen, om ze door obscure zelf-benoemde onbekende ongeteste groepjes te laten ziften onder leiding van een man die transparante woorden spreekt?
Wie is de baas, CROS of het parlement?
Dat gedoe heet “gezamenlijke inzet” van zowel de sector als de regio en vooral van Ouwerkerk om “bewegingsruimte en vertrouwen in het Schipholdossier te bewerkstelligen”.
In een reactie liet de staatssecretaris weten een brede evaluatie na te streven waarmee zij hoopt veel wantrouwen bij omwonenden weg te kunnen nemen en het luchtvaartdossier transparantie te geven.
CROS is in het leven geroepen om in goed overleg te streven naar beperking van de hinder als gevolg van het vliegverkeer waarbij evenwichtig rekening wordt gehouden met het mainport- en milieubelang.
Bah

[3] Omwonenden
Dat het omwonenden mogelijk is rapporten aan te bieden waarin men zijn situatie niet alleen helder en gedetailleerd uiteen zet, maar bovendien duidelijk aangeeft in welke richting verbeteringen mogelijk zijn, is allesbehalve vanzelfsprekend.
Het heeft mij eigenlijk verbaasd dat de overheid de last van constateren, analyseren en bedenken van oplossingen in die mate heeft laten neerkomen op daartoe volledig onvoorbereide burgers.
Dat zo veel mensen daarna zo ernstig, vasthoudend, deskundig en toegewijd aan die taak zijn begonnen mag wel een signaal zijn dat het niet meer gaat om banale overlast, maar om een vorm van ervaren onrecht.
Wij mogen dan ook van harte hopen dat de overheid van haar kant evenredige ernst zal maken met het luisteren naar de reacties.
Ik ben overigens erg blij met de reactie van de Commissie MER. Mijn eerste gang, toen ik me ging bemoeien met vlieghinderzaken was een bezoek aan Morel van de Commissie MER. Het doet me deugd hem aan het eind van de rit bij de evaluatievoorstellen terug te vinden. Veel van wat in onze voorstellen voorkomt en wat je daar leest rijmt met elkaar.


[4] Overheid
Nu we dit palet van voorstellen hebben en de commissie Derksen is het belangrijk niet te schreeuwerig te zijn. Mijn gedachte is even afstand te nemen van het geheel. We zijn in een politiek lege tijd. We moeten een goede analyse maken van het geheel op het moment dat alles in zijn geheel wordt gepresenteerd.
Ik denk dat de sector zichzelf geen goede dienst heeft bewezen door zich op een dergelijke arrogante manier te overschreeuwen. Zoals ik al schreef volgt uit de ernst waarmee omwonenden zich aan het voorgeschreven kader hebben onderworpen, hoezeer ze uitgaan van de gedachte dat het niet meer gaat om politiek gewin maar om recht en onrecht.

Er was een veelzeggend moment, vooraf aan het reces, iets wat me verontrust. Als er zo veel onrust ontstaat als nu het geval was na die laatste rapporten van de schipholraad en de sector, hoe kan het dat er van regeringswege geen woord wordt gesproken? Heeft de staatsscretaris op het moment dat men serieus heeft volbracht wat zij in haar plan van aanpak heeft gevraagd, niet de bestuurdersplicht om aan te geven hoe serieus zij met deze zaken zal handelen?

Er is nog iets wat me verontrust: stemmen die ik hoorde binnen de ministeries: “we hebben te doen met die mensen die zich zo inspannen: er zal een grote teleurstelling op ze afkomen”

Heb ik je zo geantwoord?

Groet

Olav


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

De morgenstond heeft goud in de mond.

OM half drie vannacht werd ik voor het eerst deze nacht lieflijk gewekt door het eerste vliegtuig. Ik ontwaakte blij, met het gevoel, dat de economie al zeer vroeg begon te draaien. En meteen kwam het tweede toestel. Het leek me leuk, om Cros daar ook even van te verwittigen. Ik wist, dat mijn dag begonnen was en begon vast na te denken over mijn klas vandaag. Slapen was er niet meer bij, temeer om dat om half vijf elke minuut er een over kwam. Ik lachte vertederd en dacht " bij de volgende verkiezingen ga ik VVD stemmen want die stellen de ECONOMIE bovenhet welzijn van de mensen en dat is precies de gedachte, die me aanspreekt. Het stoorde me, dat de vogels hun flirterig gezang lieten horen, want ik wilde naar die verukkelijke vliegtuigen luisteren. Dat brullen, dat gieren, dat remmen, die fluittoon, er is niets mooiers dan dat. Om de feestvreugde te verhogen ging ik om vijf uur maar weer eens thee maken en dook in een boek. Mijn twee poezen kwamen spinnend bij me liggen, en mijn geluk was volmaakt. Ik ben Schiphol toch zo dankbaar met deze toevoeging van ons woongenot. Hoe meer lawaai, hoe liever ik het heb. Al die stilte om ons heen, dat moet maar eens afgelopen zijn. Herrie, herrie, herrie is ons devies.
Het zit allemaal tussen onze oren, we moeten ons er gewoon op instellen en niet zeuren. Nee, we moeten er zelfs van genieten. We moeten er naar streven om na Amerika, de grootste luchthaven te worden. En wat maakt het uit, dat we Zuid-Holand, Noord-Holland en Utrecht helemaal slopen, dat moet toch kunnen??
En als er mensen zijn, zoals Olav vertelt in het stuk hierboven, die met ons te doen hebben dan zeg ik " nee hoor, we genieten er van, het wordt, althans van mij, een nieuwe hobby, tellen hoeveel er over vliegen, zien hoe er bijna een Boeing en een helicopter boven mijn huis op elkaar botsen, vliegtuigen, die elkaar te dicht naderen, enig!! werkelijk waar. Je ziet nog eens iets.
Dus mensen, geniet en jullie zijn niet alleen, ik geniet mee. Veel vliegtuigplezier vandaag.

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Els,

je droom wordt werkelijkheid.
Gisteren heeft de politie een proces-verbaal opgemaakt over sabotage en vernieling om testmetingen van vliegtuiggeluid in het buitengebied onmogelijk te maken.
Bij de melding van deze sabotage en vernieling bij het RIVM werd dat systeem eruit gegooid, omdat dit niet bij RIVM gemeld mocht worden!!!!
Cros is als opdrachtgever van deze testmetingen erbij betrokken. Op dit moment wordt deze testmetingen in Castricum gedaan.Geplaatst door Bob uit Limmen

Nico,

Verklaar je nader. Ik begrijp je verhaal niet helemaal. Is dit synisch, of echt gebeurd?

Geplaatst door Nico uit Den Haag

Dit is echt gebeurd. Ik ben zelf fysicus en word door het prestieuze ASA (Acoustical Society of America), meer dan 7000 leden waarvan 65 % gepromoveerd, en dat het belangrijkse tijdschrift op het gebied van de akoestiek uitgeeft, als de autoriteit op dit gebied beschouwd.
Het systeem mocht eigenlijk niet meedoen, volgens dr Giap Tan, niet van RIVM en TNO-TPD. En volgens RIVM niet van Cros, omdat de naam Roosnek eraan hangt. Het systeem is niet zo zeer ontwikkeld om vliegtuiggeluid te detecteren, maar om laten we het maar eufemistisch zeggen om als polygraaf te dienen.
Als de bewonersgroepen nu een beetje druk op de politie uitoefenen, dan kan ze zo de handlangers en hun bazen pakken. Het is interessant om te zien waar het uiteindelijk eindigt.
Niet zo moeilijk trouwens, ik wil ze wek een handje helpen.

Geplaatst door Bob uit Limmen

Nico,
Het is me (weer) duidelijk. Verdeel en heers.

Overigens:
Bijvoet--> Bijl aan voet. Het kan niet anders zijn. Klasseverhaal. Het verhaal geeft precies weer hoe de ene hand de andere wast.
Dit aangevuld met de gevoelens van Els en je weet in wat voor wereld we leven.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Bob,

is die wereld acceptabel? Wat doen we eraan?