Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nota ‘RUIMTE’ : Is er Plaats voor Meewerken? 

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 901 
|
 PVRC 
Nota ‘RUIMTE’ : Is er Plaats voor Meewerken? 

NOTA RUIMTE:

Bewonersgroepen en Milieubeweging

Dezer dagen ontstond onrust rond de komende nota ‘Ruimte” van VROM, die zich bezig houdt met de planologische toekomst van Nederland. De sfeer van die Nota, die jaren grondig werk omvat, wordt vooral gekenmerkt door een sterke economische visie. Officieel is de nota nog niet gepubliceerd, maar, omdat er noodzakelijk vooroverleg is met gemeenten en instellingen is de inhoud in zekere zin wel openbaar. In de nota krijgt Schiphol naast de Maasvlakte vanzelfsprekend een vooraanstaande plaats als Toegangspoort tot de Randstad.

Gezien die plaats kan de nota Bewonersorganisaties rond Schiphol evenmin onberoerd laten als Milieubewegingen.
Het is daarom op zijn plaats om hier te wijzen op het belangrijke onderscheid tussen beider belangen, omdat er anders ongelukken gebeuren.

De Milieu-defensie-groepen hebben belang bij het aan het licht brengen van waarden of van feilen in de achter de Nota liggende strategische visie op milieugebied. Zijn ze het met die lange-termijn visie van de nota niet eens, dan ligt hen maar een weg open: mentaliteitsverandering en soms cobfrontatie of actie. Een uitweg die nu voor de hand ligt is een juridische procedure, waarin aan de orde komt of er al of niet voldoende gelegenheid is gegeven tot betrokkenheid bij het tot stand komen van de PKB (Planologische Kern Beslissing). Ze kunnen een eventueeel te uitsluitend economische, en te weinig ecologische blik op de toekomst proberen te corrigeren.

De Bewonersorganisaties hebben een heel ander belang. Hun strategie is vooral korte-termijn gericht. Doel daarvan is beter vliegen, maar vooral een rechtvaardige uitkomst van de evaluatie van de schipholwet in 2005/6. ‘De hinder moet Minder’. De mogelijkheid tot een gezamenlijk en geïnformeerd voorbereid advies van bewoners en gemeenten in CROS verband, evetueel gesteund door de kamers, is daarin belangrijk, evenals voorstellen van de Commisie Eversdijk. Strategisch gezien is het voor de Bewonersorganisatie beter, dat ze niet kiezen voor een conflictmodel, want het gaat daarbij niet om bestrijden maar om evalueren van de wet. Laten ze zich verleiden tot strijd, dan lijkt hun zaak bij voorbaat verloren. Het gaat om overleg en planning.

De voor Bewonersorganisaties betere weg is dus vooralsnog niet dezelfde als die van de milieuorganisaties.
Voor de bewoners is van belang dat zij kunnen overleggen over een binnen een harmoniemodel realiseerbare, gezamenlijke strategie. Binnen een democratie moet altijd ruimet zijn voor samenwerking. De strategie van bewonersgroepen kan gericht zijn op het tot stand brengen van een betere en duidelijkere ecologische begeleiding van twee belangrijke processen: de dagelijkse bedrijfsvoering en de toekomstige groei van Schiphol. Deze begeleiding, die nog maar slecht op gang is gekomen, moet geinstitutionaliseerd en onderbouwd worden. Alleen een structureel ingebouwd instituut dat meten, handhaven en bevorderen van de welzijnsbelangen van de omwonenden tot taak heeft, biedt en nu en voor de toekomst garanties. Het moet daarvoor de instrumenten en middelen krijgen. Meten is weten maar een meetpaal denkt niet.

Om het kort maar bondig samen te vatten:

Natuurlijk maken we nog een onderscheid: Niemand zegt dat bewoners geen lid kan zijn van beiden: van algemene milieuorganisaties en van plaatselijke bewonerorganisaties. Ze verschillen als een rechter en linkerhand.

Al zijn ze niet met elkaar in tegenspraak, de doelen van bewonersgroepen en van milieugroepen verschillen fundamenteel. Je kunt het met beide eens zijn, of met de een wel en met de ander niet of omgekeerd. Maar het is schadelijk wanneer ze worden verward, hoe verleidelijk dat soms ook is. 

Milieuorganisaties willen beperking van de ongebreidelde groei en van een te uitsluitend economisch dictaat van Schiphol. Uiteindelijk willen we de kwetsbare wereld beschermen en behouden voor de toekomst. Meer is er niet.

Bewonerorganisaties rond Schiphol gaat het om vermindering van hinder, in het bijzonder geluidhinder door vliegtuigen. Ze willen actieve aandacht voor stilte in stad en land en bescherming van hun recht op en behoefte aan RUST.

Olav Bijvoet
voorzitter PVRC


Reacties op dit bericht