Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2010

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1612 
|
 Cluster Noord 
Nieuwsbrief 1e kwartaal 2010

Nieuwsbrief

“Onze problematiek meenemen in planvorming”

Vanaf 1978 is hij bestuurder in Heemskerk. Hij startte als raadslid. In 2002 werd hij wethouder. Twee termijnen later, geeft hij het stokje over. In die tijd nam hij acht jaar lang zitting in het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond. In die functie was Schiphol een van de belangrijkste dossiers. Leo van der Kolk, wethouder gemeente Heemskerk, vertelt over hoe hij het dossier heeft zien ontwikkelen, wat we als regio bereikten en waar we komende jaren op in moeten zetten. “Als bestuurders moeten we samen met bewonersvertegenwoordigers het buitengebied een stem geven. Onze problematiek bespreekbaar maken en ervoor zorgen dat deze worden meegenomen in planvorming.”    
    lees verder  >>

Voortgangsnotitie Strategische nota Schiphol 2007

Sinds de raden van de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen de Strategische nota 2007 vaststelden, hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan die invloed hebben op de in de nota verwoorde visie. Bestuurders besloten daarom een voortgangsnotitie op te stellen waarin de stand van zaken wordt aangegeven in relatie tot de ontwikkelingen rond de luchthaven.    
    lees verder over deze notitie  >>

Jaarverslag Alders

Op 29 januari 2010 heeft de heer Alders het jaarverslag over 2009 (afspraken uit de convenanten voor Schiphol en omgeving) aangeboden aan de ministers Eurlings en Cramer. Ook is het jaarverslag aangeboden aan de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Met het jaarverslag rapporteert de Alderstafel over de afspraken uit de convenanten voor Schiphol en omgeving. In deze nieuwsbrief een samenvatting en link naar het document.    
    lees een samenvatting van het jaarverslag  >>

Website uitgelicht

De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is verantwoordelijk voor het vernieuwen en beheren van technische systemen, het verstrekken van luchtvaartinlichtingen, het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersleiding en het verzorgen van luchtvaartkaarten en -publicaties. Kerntaak van de LVNL is luchtverkeersleiding. Via hun website www.lvnl.nl vindt u daarover meer informatie. Maar we willen u graag wijzen op de website www.luchtverkeersleiding.nl.    
    lees verder  >>

Gebruik Polderbaan kwartaal november-januari

In het laatste kwartaal waren er 19.226 landingen en 8.992 starts op de Polderbaan. In totaal waren het er 3.511 (11%) minder dan een jaar geleden in hetzelfde kwartaal. Het aantal landingen op de Polderbaan bedroeg 43% van het totaal aantal landingen (44.939) op Schiphol; de starts maakten 20% uit van het totaal (44.934). Op 12-maandbasis bedraagt het aantal landingen op de Polderbaan 35% van het totaal; bij de starts is dat 25%. Het uiteenlopen van de cijfers wordt veroorzaakt door weersinvloeden.

Meetresultaten van de NOMOS-meetposten in Cluster noord

De rapportage in deze nieuwsbrief heeft betrekking op de periode november 2009 t/m januari 2010.      
     
     
De aantallen tussen figuren 1 en 2 verschillen. Dit is te verklaren doordat registratie pas vanaf een bepaald niveau start, maar ook doordat niet ieder vliegtuig dat start of landt van de Polderbaan over alle meetposten vliegt. Tenslotte kan er verschil zitten in tabellen in de rapportage onderling voor wat betreft het aantal events als gevolg van zogenaamde fly-overs. Dat zijn vliegtuigen die niet van of naar Schiphol gaan, maar waarvan het geluidsniveau wel door de meetpost wordt geregistreerd.    
   
    Extra toelichting op meetresultaten >>

 

 

 

*************************************

“Onze problematiek meenemen in planvorming”

 

(vervolg)    
    leo van der kolkIn 2003 werd de Polderbaan geopend. Direct na de opening werd de impact van de nieuwe baan op de regio echt goed zichtbaar. Van der Kolk: “In de regio schaalden we de problematiek direct op door op bestuurlijk niveau samen te werken. Waar de Polderbaan werd neergezet als milieumaatregel om de vlieghinder te verminderen, kregen we in de IJmond vooral te maken met de nadelige gevolgen van de baan. We kozen ervoor om onze standpunten te clusteren in één document; de Strategische Nota. In 2004 presenteerden we deze. Met de nota konden we raadsleden, maar ook burgers, informeren over hoe we ontwikkelingen rondom Schiphol konden beïnvloeden en hoe we het probleem oppakten. De Strategische Nota kreeg in 2007 een update. Maandelijks schuiven de bestuurders om tafel om de voortgang te monitoren. Dit onderkent ook dat we het dossier serieus nemen.”    
   
    Positieve ontwikkelingen      
     
“In de acht jaar dat we als regio samenwerken, hebben we veel bereikt. Vrijwel direct na de opening van de Polderbaan werkten we aan een netwerk van meetpunten om de vlieghinder te monitoren. Op dit moment hebben we een goede spreiding van het meetnet. De meetresultaten vind je elders in deze nieuwsbrief. Via succesvolle lobbytrajecten zorgden we ervoor dat de nadelige effecten voor deze regio in Den Haag op tafel kwamen te liggen. We nemen deel aan diverse Schipholoverleggen, waar voorstellen voor hinderbeperkende maatregelen worden gedaan die moeten leiden tot minder hinder. We blijven daarin wel realistisch. De hinder zal nooit volledig verdwijnen, maar we stellen wel: de hinder kan en moet minder.”    
   
    Samenwerking met bewoners      
     
Het zijn echter niet enkel de bestuurders die samen moeten werken. Ook de samenwerking met bewoners is van groot belang. Elke gemeente heeft een bewonersvertegenwoordiger. Deze persoon is aangewezen door de gemeente. Van der Kolk: “Zowel bestuurders als bewoners hebben te maken met de effecten van Schiphol. Wij zitten maandelijks met bewonersvertegenwoordigers om tafel. Door, daar waar mogelijk, een gezamenlijk standpunt uit te dragen, slaag je er nog beter in om dit gebied op de kaart te zetten.”    
   
    Toekomst    
    Vanwege allerlei ontwikkelingen zoals het advies van de Tafel van Alders is besloten een voortgangsnotitie over de Strategische nota op te stellen. Hierin toetsen we de standpunten uit de Strategische nota aan het Aldersadvies. Dit document geldt tevens als overdrachtsdocument voor de volgende lichting bestuurders. Zie meer informatie over de voortgangsnotitie verderop in deze nieuwsbrief. Van der Kolk: “Op dit moment worden diverse hinderbeperkende maatregelen uit het Aldersadvies getest. Belangrijk is dat we de resultaten hiervan nauw volgen, maar dat we de maatregelen wel een kans geven om zich te bewijzen.”

ga naar volgend artikel

Voortgangsnotitie Strategische nota Schiphol 2007

(vervolg)    
    De notitie dient ook als overdrachtsdocument voor de nieuw te vormen colleges en raden na de verkiezingen van maart 2010. De door de gemeenten aangewezen bewonersvertegenwoordigers in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) is een reactie gevraagd op het concept van deze bestuurlijke notitie. Gelet op het verschil in verantwoordelijkheden en dus in afwegingskader zijn niet alle door de bewonersvertegenwoordigers gemaakte opmerkingen in de notitie verwerkt.    
   
    Conclusie      
     
De meeste kernpunten uit de Strategische nota Schiphol zijn via CROS of de Alderstafel, in ieder geval op papier, verwezenlijkt. De praktijk is vaak anders. De toekomst zal uitwijzen of werkelijk sprake is van minder hinder. De oorzaak daarvan is dat het Aldersadvies een looptijd heeft tot 2020 en de uitvoering van de hinderbeperkende maatregelen ook in die tijd uitgezet zijn. Daarom is het onmogelijk nu al aan te geven wat het effect is van de uitwerking en of de in het Aldersadvies opgenomen vermindering van het aantal EGH met 5% in 2020 bereikt wordt. Duidelijkheid over die doelstelling en de lokale effecten op de omgeving mag verwacht worden bij de implementatie van de maatregelen uit het Aldersadvies.    
   
    Het blijft noodzakelijk de uitwerking van het Aldersadvies actief en kritisch te volgen en de belangen van cluster noord te behartigen via de geëigende wegen zoals de BRS, vanwege de participatie aan de Alderstafel, de CROS en (in)direct via de politiek.

ga naar volgend artikel

Jaarverslag Alders

(vervolg)    
    Belangrijkste punten :

       
  • Hinderbeperkende maatregelen hebben in 2009 gezorgd voor circa 18.000 minder ernstig gehinderden, met name in Amsterdam-West.
  •    
  • Er is meer tijd nodig voor het ontwikkelen van het nieuwe normen en handhavingstelsel voor Schiphol.
  •    
  • Op korte termijn volgt advies over Eindhoven en een plan van aanpak voor Lelystad.
  •  

schipholIn 2009 is het netwerk van verbindingen kwalitatief op peil gebleven, ondanks de zware economische tijden voor de luchtvaart.     
   
    Luchtvaartpartijen, het Rijk, bewonersvertegenwoordigers en bestuurders spraken, onder leiding van de heer Alders, intensief over een nieuw te ontwerpen normen en handhavingstelsel. In de aanbiedingsbrief bij het jaarverslag vraagt de heer Alders namens de partijen om tijd en ruimte om de besprekingen zorgvuldig af te ronden. Daarna kunnen de ministers een regeling opstellen voor een experiment met een nieuw stelsel. Een experiment met een nieuw stelsel start dus niet op 1 mei 2010. Op korte termijn belegt Alders een brede informatieve bijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden.    
   
    De heer Alders geeft ook aan dat het advies over de ontwikkeling van de luchthaven Eindhoven zich in “een afrondende fase” bevindt en dat hij zeer binnenkort een plan van aanpak voor verdere besprekingen over Lelystad presenteert.    
   
    Op de website www.alderstafel.nl vindt u de volgende stukken:

ga naar volgend artikel

Website uitgelicht

(vervolg)    
    De website www.luchtverkeersleiding.nl is opgezet door het LVNL. U vindt hier actueel en historisch baangebruik en routegebruik en via deze website kunt u via uw postcode precies zien welk vliegverkeer over uw woning vliegt. De site kent ook een gedeelte met veel gestelde vragen. Doordat u veel uitleg vindt op deze site en omdat u via de website voor u gerichte informatie kunt opvragen, staat deze site in deze nieuwsbrief centraal in onze rubriek ‘website uitgelicht’.

ga naar volgend artikel 

Meetresultaten van de NOMOS-meetposten in Cluster noord

(vervolg)    
    Figuur 1 toont het totaal aantal starts en landingen van en naar de Polderbaan. Figuur 2 toont het aantal geregistreerde vliegtuigbewegingen. Figuur 3 geeft, per meetpost, het aantal geregistreerde vliegtuigbewegingen aan met een geluidniveau van 70 dB(A) of meer. Gekozen is voor een geluidniveau van 70 dB(A) of meer omdat bij dat geluidniveau sprake is van een luide passage. Uit figuur 4 blijkt hoeveel dagen er in dat kwartaal geen vliegbewegingen werden geregistreerd door de meetposten. Figuur 5 bevat de top 10 van vliegtuigbewegingen van de meetposten met het hoogste geluidniveau dat gedurende 1 vliegtuigpassage optreedt. 36L is startend verkeer op de Polderbaan. 18R is landend verkeer op de Polderbaan. 18C is landen op de Zwanenburglaan. 27 is landen op de Buitenveldertbaan. LAmax is het maximale geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), van een vliegtuigpassage.Reacties op dit bericht

Geplaatst door JHGriese uit Amstelveen

Men blijft maar leunen op dat Nomos systeem. Nomos meet alleen piekbelasting en is eigendom van Schiphol. Geluidsnet is mooi voor de beeldvorming,maar veel te onnauwkeurig. De beste resultaten geeft Luistervink van Geluidconsult. Deze zijn zelfs geschikt om handhavend te meten. (RIVM 2006 Geluidmonitor) Ook TNO heeft een degelijk systeem. Daar komt nog bij dat 1 Nomospost E100.000, kost. Een Luistervink post kost E30.000,-
Verder zijn hierboven niet de figuren 1 , 2 en 3 te zien, zoals onder Meetresultaten gesuggereerd wordt. Of doe ik iets verkeerd ?

Het klinkt allemaal nogal ambtelijk.

Geplaatst door cns uit deltametropool

De nota voor de gemeentelijke belastingen ligt weer overal op de mat. Naast het bestuurlijk gedrocht CROS/SOCROS/Cie van "Wijzen" wordt ook de zelfstandige uitvoerings organisatie "Milieudienst IJmond" hieruit gefinancierd! De nieuwe huisvesting in het te bouwen stadhuis te Beverwijk viel deze week alweer veel duurder uit, CROS zetelt in Schipholrijk, kortom de hele constructie deugt van geen kant.
Het "Publieksonvriendelijk vliegen", opofferen van veiligheid voor maximale capaciteit en steevast verhinderen van deugdelijke Meetmethodiek (en handhaving daarvan) wordt door de betrokken bestuurders gelegimiteerd, erger nog: men heeft zich alom voor verdere groei - ondanks alle gevaar en hinder - uitgesproken. Slechts de crisis en windrichting bieden voorlopig enig soulaas!

Dat dit alles kritiekloos op deze site wordt gepubliceerd is uitermate te betreuren. De vraag is namelijk of aldus de belangen van de leden van PVRC wel worden gediend?

Wees eindelijk verstandig en pas de opzet van deze website aan; het is nu allemaal te vaak een podium voor dit soort sectorgevoelige bestuurders en aanverwanten?