Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuw klachtenreglement CROS: Voortaan éérder hinder melden!

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 682 
|
 CROS 
Nieuw klachtenreglement CROS: Voortaan éérder hinder melden!

De CROS heeft met recent het klachtenreglement van het IKB aangepast. Helaas is het de toelichting op het klachten formulier nog niet hierop aangepast.

Veel mensen weten nog niet dat een hindermelding voortaan binnen 10 dagen moet worden ingediend. Voorheen was dat 3 weken. Je moet wel tot de ‘incrowd’ behoren om deze belangrijke verandering tijdig op te merken.

Vanwege de sterk verkorte indientijd verwachten wij een afname van het aantal hindermeldingen bij gelijke hinder. (‘De politiek’ gaat hier als het even kan gebruik van maken! )

Het officiele nieuwe klachtenreglement van het IKB vindt u hier


Uit de laatste CROS nieuwsbrief:

De leden van de CROS hebben ingestemd met het vernieuwde klachtenreglement van het Informatie en Klachtenbureau ( IKB). Herziening was nodig door de inwerkingtreding van de Wet luchtvaart begin 2003. De CROS-werkgroep Klachten heeft voor de herziening van het klachtenreglement in januari 2004 een subwerkgroep opgericht. Deze bestond uit vier vertegenwoordigers van de verschillende CROS-partijen. Om het klachtenreglement aan te laten sluiten bij de huidige werkwijze, zijn de medewerkers van het IKB geïnterviewd. Het aangepaste klachtenreglement is uitvoerig in de Werkgroep Klachten besproken en vervolgens
voorgelegd aan de leden van de CROS. Op 25 februari 2005 stemde de CROS-vergadering in met het herzieningsvoorstel.

Wijzigingen
De belangrijkste verschillen met het oude reglement zijn de volgende:
• De termijn voor het indienen van een klacht is veranderd van eenentwintig naar tien dagen. Deze termijn is aangepast omdat uit onderzoek blijkt dat de meeste klachten binnen tien dagen na de ondervonden hinder worden ingediend.
Bovendien maakt de aanpassing het mogelijk om de maandelijkse klachtenrapportage eerder te kunnen publiceren.
• Het indienen van een klacht per fax is komen te vervallen.
• De klachten die betrekking hebben op veiligheid, militair vliegverkeer sport- en reclamevluchten worden wel geregistreerd, maar niet behandeld. Deze klachten worden doorverwezen naar de desbetreffende instantie.
• De expliciete vermelding dat ook verzoeken om informatie in behandeling worden genomen.

Het nieuwe klachtenreglement wordt binnenkort gepubliceerd op de CROS-website en zal met ingang van 1 mei 2005 van kracht zijn.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Gek toch dat je van het klachtenforumulier nog steeds drie weken mag opzouten alvorens in te dienen. En onduidelijk is of er nog per e-mail kan worden ingediend..

Op het webformulier van de CROS staat:
"Klachten kunnen in behandeling genomen worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
a. telefonisch, per fax, via e-mail of schriftelijk binnen 3 weken na de overlast te zijn ingediend.
b. zijn voorzien van naam, handtekening (met uitzondering van de via e-mail ingediende klachten) adres en postcode. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
c. een omschrijving bevatten van de ondervonden overlast, vanwege luchtvaartactiviteit, en waardoor deze is veroorzaakt onder vermelding van datum en tijdstip van die overlast.
d. de klager moet woonachtig zijn in een van de volgende provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht of Flevoland."

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Als de meeste klachten toch al binnen tien dagen ingediend worden wat is dan het probleem? Het duurt nu zo'n 6 a 7 weken voor de woonplaatsen lijst gepubliceerd wordt. Dat kan toch nooit liggen aan die paar klachten die dan tot 3 weken na het eind van de maand nog ingediend worden. Het lijkt mij ook een manier om de boel te frustreren.
Het enige voordeel is dat een klager nu niet woonachtig moet zijn in N-H,Z-H,UT,FL maar er ook mag verblijven. Je kunt dus nu ook overlast op je werkplek in deze provincies melden.