Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Nieuw geluidstelsel Schiphol vol fouten

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 827 
|
 Amstelveen Blog 
Nieuw geluidstelsel Schiphol vol fouten

Volgens GroenLinks toont het rapport van onderzoeksbureau Helios naar het gebruik van de Buitenveldertbaan aan dat het nieuwe geluidstelsel ‘belangrijke weeffouten’ bevat.

Het CDA vindt dat het onderzoek van Helios nogal verschilt van een eerder ingesteld onderzoek door de Luchtverkeersleiding Nederland, dat als basis diende voor een advies van de zogenoemde ‘Alderstafel’ (een praatgroep van alle betrokken partijen onder leiding van Hans Alders) over de normen voor de inzet van de Buitenvelderbaan. Helios was ingehuurd door de gemeente Amstelveen en de Amsterdamse stadsdelen Zuid en Zuid-Oost. En zoals gebruikelijk krijgt elke opdrachtgever nu eenmaal de ‘onafhankelijke’ uitslag die hij wenst.


Helios adviseert de normen en de toepassing van het door Hans Alders aan de regering voorgestelde stelsel te verduidelijken en duidelijker informatie te verstrekken over de redenen voor het feitelijk gebruik van de Buitenveldertbaan. Het CDA verzoekt de Alderstafel en LVNL dat advies over te nemen.

Volgens GroenLinks heeft het streven naar een eenvoudig systeem geleid tot zoveel vrijheid voor de luchtvaartsector dat daarmee de beoogde transparantie en bescherming van bewoners tegen geluidsoverlast deels verloren is gegaan. Helios constateert dat de verklaarbaarheid van het gebruik van de Buitenveldertbaan slechts 71% is. Veel lager dan de beoogde norm van 90%. Raadslid Evelien van Roemburg (GroenLinks Amsterdam) vindt dat er sprake is van een gebrek aan transparantie van de oorzaken voor het gebruik van de Buitenveldertbaan. “Veel bewoners van Amsterdam-Zuid en Amstelveen begrijpen niet waarom er zo vaak gebruik gemaakt wordt van de Buitenveldertbaan. Uit het rapport blijkt nu dat Schiphol inderdaad onvoldoende motiveert wanneer er wordt gekozen voor de Buitenveldertbaan. Dat kan en moet anders.”

De raadsfracrtie van GroenLinks in Amstelveen sluit zich daar bij aan. Ook die wil een fysiek meetsysteem en afdwingbare regels over geluidsoverlast behouden. Amstelveens raadslid Sander Mager: “Meten is weten. Een meetsysteem is de beste garantie dat Schiphol binnen de afspraken blijft opereren. Het is cruciaal dat vliegtuigen, mede afhankelijk van het weer, echt alleen banen gebruiken die de minste overlast geven. Bij een strikt preferentieel baangebruik hoort ook een norm- en handhavingstelsel per baan.”

Volgens GroenLinks moet het rapport van Helios “de aandacht krijgen die het verdient”. Mager: “Het Schipholdossier is nog steeds omgeven door wantrouwen tussen de sector en bewoners. Het zou goed zijn als een gedegen discussie over het Helios-rapport bijdraagt aan meer begrip over en weer. Het is in ieders belang dat de overlast van Schiphol beperkt wordt en het systeem transparant, begrijpelijk en effectief is.”

Het CDA wijst ere op dat volgens Helios 17 % van het aantal vluchtbewegingen van en naar de Buitenvelderbaan in 2011 niet verklaarbaar is. “Dit wijkt af van het onderzoek van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)”, zegt CDA-raadslid Geert Janssen. Zijn fractie wil dat Alderstafel en LVNL zo spoedig mogelijk met een reactie komen om de verschillen te verklaren. Zij vindt dat bewoners en de Schiphol Werkgroep Amstelveen/ Buitenveldert (SWAB). Evenals de twee gemeenten, duidelijkheid moeten krijgen over het gebruik van de Buitenveldertbaan. “Het CDA hoopt dat door dit onderzoek de transparantie voor de bewoners over het gebruik van de Buitenveldertbaan wordt vergroot. Dit kan bijvoorbeeld door een baangebruiksverwachting per dag online te vermelden”, zegt Janssen. Bij het onderzoek was de SWAB nauw betrokken. Die is het uiteraard met de conclusies van Helios (UK) eens. Alle bewonersplatforms delen de mening die in het rapport wordt aangedragen. “Afspraken om zo min mogelijk geluidshinder te veroorzaken worden nog niet waargemaakt”, zegt de SWAB, die meent dat het door Hans Alders in Den Haag ingediende advies moet worden gerepareerd. De conclusies van Helios bevestigen volgens de SWAB de eerdere waarnemingen van bewoners. Zoals dat

meteorologische omstandigheden niet het baangebruik rechtvaardigen. SWAB en de platforms verlangen van staatssecretaris Mansveld en Alders “zich niet langer te verschuilen achter ‘het weer’ maar de geconstateerde problemen te gaan oplossen”.

Volgens Helios geeft het nieuwe systeem de Luchtverkeersleiding te veel operationele vrijheid, met als gevolg onbedoelde negatieve effecten voor de bewoners. Afgesproken preferenties voor baangebruik zouden onvoldoende worden gevolgd. In plaats van het voorziene gebruik van twee parallelle banen wordt de meer overlast gevende Buitenveldertbaan ingezet. SWAB constateert ook dat Helios tot de conclusie is gekomen dat het nieuwe systeem zich weliswaar kenmerkt door strikt preferent baangebruik (inzet van banen die het minste geluidshinder veroorzaken). maar onderdelen zoals “de mate van zicht” het systeem minder strikt preferent maken dan het oude stelsel. “Met als gevolg meer geluidsoverlast voor de bewoners”, zegt de SWAB, die er bij staatssecretaris Mansveld op heeft aangedrongen ook de wijze van handhaving van het nieuwe voorgestelde stelsel te repareren. “Forse lokale overschrijdingen van de geluidsoverlast worden nu onzichtbaar gemaakt door het ‘totaliseren en aansluitend middelen ’ over alle banen”, zegt de SWAB. “Bij een strikt preferentieel baangebruik systeem hoort ook een norm en handhaving per individuele baan. Voor de lokale geluidsbescherming van bewoners is het bovendien noodzakelijk dat goede afspraken worden gemaakt over de maximale lokale geluidsbelasting. Zonder dat zijn de bewoners materieel gezien rechteloos.”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

UITGEEST: WONEN EN VLIEGEN II

"Bij een strikt preferentieel baangebruik systeem hoort ook een norm en handhaving per individuele baan. Voor de lokale geluidsbescherming van bewoners is het bovendien noodzakelijk dat goede afspraken worden gemaakt over de maximale lokale geluidsbelasting. Zonder dat zijn de bewoners materieel gezien rechteloos.”

Voor de gemeente Uitgeest gaat dit helemaal op! Uit een antwoord van de PVRC webmaster aan Uitgeester V.O.S. in de rubriek "Schrijf" blijkt er een verticale scheiding van vliegverkeer voor polderbaan en Zwanenburgbaan te zijn ingesteld. Boven Uitgeest worden dus niet 88.000, maar in totaal zefs ca. 116.000 (!) landingen per jaar te worden uitgevoerd.

Dit is dan 4,5 x zoveel als bij de zo in de belangstelling gebrachte Buitenveldertbaan. Een heel gevaarlijke teneur lijkt nu dat er wordt gepleit voor het verruimen van de veiligheidsnormen om nog meer verkeer via de al overbelaste preferente polder/ZB banen af te wikkelen.
Leden van PVRC in Uitgeest verbazen zich al langer over het wegwuiven van geconstateerde gevaarlijke situaties. Blijkbaar met instemming van het PVRC bestuur dat zeer nauwe relaties met de BLRS en SWAB onderhoudt?

Een krachtige uitspraak van het PVRC bestuur lijkt gewenst en men kan dan meteen de vraag beantwoorden of het thema voor de komende Raadsverkiezingen niet zou kunnen worden:

VLIEGEN EN WONEN IN KENNEMERLAND KNELT!

Geplaatst door E. von der Meer uit Castricum

Voor de goede orde het volgende. PVRC opereert onder de vlag van BLRS gezamenlijk met 18 platforms verdeeld over de gehele regio Schiphol. Waarom? Om voor politiek Den Haag (leden van de 2e Kamer) als gesprekspartner serieus te worden genomen. Vanaf het begin van het experiment met het nieuwe Normen/Handhavingstel “ Vliegen volgens afspraak” (VVA) is PVRC (BLRS) kritisch geweest m.b.t. het wegvallen van lokale rechtsbescherming/zekerheid en de grote operationele vrijheid die met dit nieuwe stelsel aan de Luchtverkeersleiding wordt gegeven. Deze inschatting heeft zich helaas bewaarheid. M.b.v. Wob procedures hebben wij geprobeerd aan te tonen dat dit stelsel weinig transparant is voor de bewoners. Buitenveldert heeft onder invloed van dit nieuwe stelsel een forse stijging aan vliegverkeer gekregen en heeft daar als Stichting Woonomgeving A’veen/B’veldert (SWAB) sterk en met veel argumenten tegen geageerd. Onder druk van de bewoners is uiteindelijk door de Gemeente A’veen en Deelraden van A’dam besloten tot een onafhankelijk onderzoek door Helios/U.K. M.b.v. de conclusies uit dit onderzoek is een media offensief van start gegaan en is politiek Den Haag bestookt met harde argument. Buitenveldert dient als voorbeeld om aan te tonen dat het nieuwe stelsel VVA in de huidige uitvoering m.b.t. de bewoners ondermaats is. Wij willen aanpassingen zodat LVNL gedwongen wordt te vliegen o.b.v. strikt preferentieel baangebruik. Dat is mogelijk maar dat gaat t.k.v. de operationele vrijheid van de Luchtverkeersleiding. Het laatste woord is daarover nog niet gezegd maar BLRS/SWAB/PVRC zullen dit onderwerp op de agenda houden. Wat hebben de gemeenten Uitgeest/Castricum e.a. actief gedaan m.b.t. de Schiphol problematiek? Weinig (lees niets). Dit in tegenstelling tot de opstelling van A’veen en B’veldert.
Bij VVA zijn de preferente banen Polder- en Kaagbaan. Deze 2 banen zullen preferentieel gebruikt voor het landen/starten. Indien nodig worden de secondaire banen Zwanenburg/Aalsmeer ingezet. Dat de Polderbaan daarmee grote hoeveelheden vliegtuigbewegingen (vtb.) moet verwerken spreekt voor zich. Omdat de capaciteit van de Polderbaan grotendeels is volgevlogen zal de hoeveelheid vtb.’s weinig meer toenemen in vergelijking tot de andere banen. Zodra Schiphol fors gaat groeien zal dit weinig invloed hebben op de Polderbaan (nagenoeg al vol) maar wel op de secondaire baan Zwanenburg.
Het wegwuiven van veiligheidsrisico’s door PVRC en/of BLRS is onzin/onwaar. Een krachtige stem van PVRC onder de vlag van BLRS wordt regelmatig gehoord in politiek Den Haag en bij de heer Hans Alders. Politiek Den Haag blijkt tot nog toe weinig interesse te hebben getoond om zich actief tegen dit nieuwe stelsel te keren. Wellicht dat dit recente persoffensief o.b.v. de Helios uitkomsten het tij zal keren. Medestanders in de 2e Kamer zijn tot nu toe met name D66, GL, SP, CU. PvdA heeft een halfslachtige houding. Attje Kuiken, woordvoerder Schiphol van deze partij spreekt grote woorden om daarna weer een neutrale houding in te nemen. VVD, CDA en PVV acteerden tot nu toe neutraal tot positief voor Schiphol waarbij de bewonersbelangen weinig aandacht kregen.
Ik hoop hiermee zaken duidelijk te hebben gemaakt. Als bewoners niets doen gebeurt er niets. Datzelfde geldt voor Gemeenten.
Erwin von der Meer vz. BLRS en PVRC

Geplaatst door Rob uit Amsterdam

De Zwanenburgbaan zit fors onder de prognoses omdat de verkeersleiding operationeel liever de Buitenveldertbaan inzet. Heeft niets met veiligheid van doen. Verder is er zowel een verticale als horizontale scheiding. De Zwanenburgbaan en Polderbaan hebben een andere route.