Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Niet computer maar Kamer gaat over Schiphol

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 664 
|
 NRC-Handelsblad 
Niet computer maar Kamer gaat over Schiphol Download het gehele artikel 'Niet computer maar Kamer gaat over Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Casticum

Net of de tweedekamerleden over voldoende informatie beschikken om te kunnen oordelen.
De zaak moet gewoon op de helling. Hoofdschuldige voor de verwarring is inderdaad Schiphol olv Cerfontaine.
De ministeries hebben zich in een situatie laten manouvreren waarin het haar ontbreekt aan de noodzakelijke kennis en inzicht om ter kunnen oordelen laat staan de politiek te informeren. Dat betekent: we zijn geheel afhankelijk geworden van Schiphol.

Als niemand de knoop doorhakt - het zou de taak zijn van Eurlings om daartoe opdracht te geven, maar zijn gebleken gevoeligheid voor misleiding laat het ergste vrezen - zal ooit de wal het schip moeten keren, in Nederland of daarbuiten.

Wie, naast de burger nog het meeste belang hebben bij een beter op punt zetten van de problematiek zijn de DG's of SG's van beide betrokken ministeries. Een rare situatie!Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Het MNP legt uiterst helder uit wat hier bij de laatste actualisatie via berekeningen is gebeurd: Een methodische fout werd gemaakt.
Dat men het huizen bestand van 1990 aanpast, daarmee is niets mis. Maar dat men het foute vliegen door de Luchtvaartsector nu maar weer met de mantel der liefde denkt te vergoeilijken, kan natuurlijk niet. Schiphol was veel te optimistisch met haar vorige plannen. Het netjes vliegen volgens de geplande routes bleek niet realistisch, door wat voor oorzaak dan ook. Er werd meer overlast veroorzaakt, dan men voorspelde of inschatte. Iets wat de bewoners op de grond natuurlijk allang hadden ervaren en wisten.
Enerzijds is deze heldere uiteenzetting de verdienste van het MNP, anderzijds lijkt MNP hier de deur open te zetten,om de afspraken uit 1995 maar te laten voor wat ze zijn, en opnieuw de politiek een norm te laten zetten. In 1995 kostte het de politiek al ruim 2 jaar om die norm te stellen. (PvdA, VVD en D-66 met grote steun vanhet CDA ! terwijl D-66 in 2002 tegenstemde om weer aan de afspraken te gaan tornen)Dan zou nu die hele discussie Economie versus Milieu-lees bescherming van omwonenden) weer helemaal opnieuw moeten gebeuren? Dan weet ik bij voorbaat al wat de uitkomst zal zijn.
Nee, de afspraken moeten gewoon worden nagekomen. En dat die berekeningen lastig zijn,dat weet een ieder. Maar er zijn nog steeds experts in dit land,die die berekeningen kunnen controleren. Zoals het MNP zelf deed. Zie hun website, onder webberichten, waar zij zelf concluderen: "Politiek u gaat de Oernorm (Dus de afgesproken norm) verlaten en geeft de sector er -via een truc-Griese- 37000 vluchten bij.
Als we onafhankelijke wetenschappers niet meer vertrouwen, dan is het hek van de dam.
Min. President Balkenende zit zelf in het Innovatieplatform, zal binnenkort op basis van wetenschappelijke kennis moeten besluiten over rekening rijden,zal moeten besluiten via wetenschappers over een eventueel eiland in zee, via de zelfde wetenschappers of de Deltawerken onze kust nog steeds goed beschermen.
En dat zegt het MNP niet. Wat ik ze wel zie schrijven is, dat de Politiek haar verantwoordelijkheid moet nemen. En zo is het. Politici moeten zich niet linksom, maar ook niet rechtsom verschuilen achter hun verantwoordelijkheden en zullen moeten trachten een betrouwbare overheid te zijn, die haar beloften en afspraken nakomt. Het kan niet zo zijn,dat schiphol via eindeloos gemanipuleer de regels stelt.


Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Schiphol moet nu eindelijk eens aandacht gaan besteden aan selectieve ontwikkeling: wat is essentieel voor de mainport en wat is franje en kan gemist worden?
twee essentiele maatregelen zijn bijvoorbeeld: - de Low Cost maatschappijen, die volstrekt onbelangrjik zijn voor een mainport - en op Heathrow e.a. LH's met weinig fysieke of geluidsruimte ook geweerd worden, niet met heel gunstige tarieven en andere voordelen lokken maar juist ontmoedigen; - nachtvluchten maximaal ontmoedigen, dus met name door hoge nachtarieven ook tussen 6 en 7 uur.
En niet zoals nu via enkele procentjes.

Geplaatst door O. Bijvoet uit Catsricum

Er zijn waarschijnlijk meer methodische fouten gemaakt dan het MNP hier weergeeft.

Voorbeelden zijn het geen rekening houden met de afwezigheid van de vereiste verdelingen over ruimte en tijd in de perifere contourgebieden, of met de variabiliteit van langdurige minimale horizontale vliegpaden bij landend vliegvertkeer. Tenslotte lijkt het hier alsof de afwezigheid van een over de tijd en tussen vliegvelden reproduceerbare relatie tussen inmissie van motorgeluid en het genereren van protesten niet een devaliderend maar mogelijk corrigeerbaar is.

Het MNP heeft bij het rekenen blijkbaar blindgevaren op theorie zonder eigen praktijkervaring.
Jammer genoeg is dit niet alleen het geval bij het MNP. Ook de heer van Deventer van de CGS heeft een al te dogmatische betekenis toegekend aan de bij het ontwikkelen van de regelgeving toegepaste evaluatiemethodieken.

Wat mij verbaast is het terugspelen van het probleem naar de politiek, terwijl juist deze alleen maar beslissen kan als ze goed is voorgelicht over de feiten waarover zij moet beslissen.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Correctie:

1) Het MNP rekent alleen maar na ! ! !
Het is het ministerie van V en W in samen werking met de sector,die rekenwerk uit besteden aan sector gelieerde instituten als T0-70 en NRL. Zo krijgt ook instituut Motivaction opdrachten.
2) de heer Ir F. van Deventer, vroeger werkzaam bij VROM, en de laatste jaren bij V en W,was secretaris van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, CDV, (commissie Eversdijk) en heeft nooit iets van doen gehad met de reeds lang opgeheven voorloper van Cros , de CGS. (Commissie Geluidhinder Schiphol)
3)De Politiek is eind verantwoordelijk, zoals de heer Bijvoet altijd bij herhaling
poneert. Als een instituut van naam als het MNP dan eind mei 2007 met een waarschuwing komt, dan is het zaak dat de politiek tracht uit te zoeken, wie hier gelijk heeft, en mag zij zich niet verschuilen,omdat het politiek mogelijk even niet uitkomt......Geplaatst door O. Bijvoet uit Catsricum

Perfect gezien Griese, CGS is een verschrijving. Ik bedoel duidelijk CDV. Mijn opmerking blijft staan.

Het MNP kan alleen naast het aannemen van opdrachten ook meningen ventileren wanneer ze deskundigheid in huis heeft. Het doet naar eigen zeggen onafhankelijke verkenningen. Ik verwijt in mijn commentaar juist het MNP dat ze blijkbaar niet onafhankelijk genoeg geweest is. Dat doe ik terecht want het bezwaar dat zij nu maken is al twee jaar geleden vanuit de samenleving naar voren gebracht. Kijk het maar na. Dat is anders dan To70 dat mijns inziens een meer werkt als een veredelde rekenmachine. Het NLR (niet NRL dacht ik, we verschrijven ons blijkbaar allemaal wel eens, U dus ook) is een laboratorium en doet dus onderzoek in opdracht. Ik schat dat het NLR verantwoord kritische uitspraken kan en mag doen over de waarde van methodieken, maar denk niet dat het functioneert op de manier van To70.

Ja, ik blijf denken dat de regering eindverantwoordelijkheid draagt en politieke beslissingen moet nemen. Onze wereld is nu eenmaal een complex en fraai geheel van tegenstrijdigheden, licht en donker. Wat de beste evenwichten zijn staat meestal niet in de sterren geschreven. Vandaar dat wij politici kiezen om tussen die tegenstrijdigheden een wijze en rechtvaardige keuzs te maken onder het wakend oog van het parlement. Ze wisselen veel en ontberen vaak pasklare kennis, en zijn daarom voorzien van ministeries die ze deskundige inzicht dienen te verschaffen in de mogelijkheden.

Helaas lijkt wat Schiphol betreft het ministerie vaker gediend te hebben als instrument om de burger zo deskundig mogelijk te bedotten, in plaats van als instrument om de burger zo deskundig mogelijk te dienen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat kritische planbureaus hun best moeten doen om het naadje van de kous te kennen. Wat het MNP nu zei, vind ik verontrustend.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

De Kamer moet maar 1 ding vaststellen: hoeveel hinder en hoelang mag een individuele bewoner dat ondergaan. Wat is acceptabel voor een mens. Daarna komen de regels en vervolgens hoeveel vluchten er dan uitgevoerd kunnen worden. Helaas zijn de regels het uitgangspunt geworden.