Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Naleving milieuregels gebruiksjaar 2009 LVNL in teken van experimenten

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1626 
|
 Luchtverkeersleiding Nederland 
Naleving milieuregels gebruiksjaar 2009 LVNL in teken van experimenten

Luchtverkeersleiding Nederland heeft in het afgelopen gebruiksjaar de norm van één van de twee regels voor het nachtelijk baangebruik op Schiphol overschreden. De overschrijding betreft de regel die stelt dat na 23.00 uur niet van de Zwanenburgbaan in noordelijke richting mag worden gestart. Daar de norm voor het toegestane aantal afwijkingen op deze regel nul is, zorgde één vlucht die om 23.05 uur van de Zwanenburgbaan is gestart voor de overschrijding. Voor de afhandeling van het luchtverkeer van en naar Schiphol is LVNL gehouden aan negen wettelijke regels voor het gebruik van het luchtruim rond Schiphol en twee voor het baangebruik. Per regel geldt een norm voor het aantal toegestane afwijkingen. Deze normen mogen over een geheel gebruiksjaar bezien niet worden overschreden. Afwijkingen omwille van de veiligheid worden daarbij niet meegerekend.

Op de meeste andere regels presteerde LVNL beter of gelijk in vergelijk met het gebruiksjaar daarvoor. Het gebruiksjaar 2009 liep van 1 november 2008 t/m 31 oktober jl.
Op grond van de prestaties van het afgelopen gebruiksjaar verwacht LVNL het lopende gebruiksjaar binnen de normen van alle regels te blijven, ondanks dat die voor het nachtelijk baan- en routegebruik uiterst streng zijn.
Net als in het gebruiksjaar 2008 stond ook het afgelopen gebruiksjaar in het teken van een aantal experimenten om de geluidhinder door vliegverkeer te beperken. Het gaat om experimenten waartoe de deelnemers aan het overleg onder leiding van de heer Hans Alders over de verdere ontwikkeling van Schiphol en de regio hebben besloten. Op basis van een ministeriële regeling wordt voor afwijkingen die optreden in het kader van deze experimenten vrijstelling verleend bij de handhaving op de naleving van de regels voor baan– en routegebruik.
Ook het ongeval met een Boeing 737-800 van Turkish Airlines in februari van dit jaar is van invloed geweest op de toepassing van de milieuregels. Omdat de Polderbaan enige tijd niet inzetbaar was heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat vrijstelling verleend voor het gebruik van de Zwanenburgbaan in de nachtperiode voor starts in noordelijke richting.
LVNL rapporteert haar verrichtingen aan de Inspectie in het kader van de Regeling milieu-informatie. De Inspectie beoordeelt deze en kan namens de minister van Verkeer en Waterstaat bestuurlijke boetes opleggen. In de gebruiksjaren 2005, 2006 en 2007 heeft LVNL, zoals gemeld in de jaarrapportages, de normen van enkele regels overschreden. In december 2008 heeft de Inspectie het voornemen tot het opleggen van bestuurlijke boetes over deze jaren bekend gemaakt. Voor de overtredingen van de regels in de gebruiksjaren 2005 en 2007 zijn geen boetes opgelegd.

Voor de overtredingen in het gebruiksjaar 2006 heeft de Inspectie besloten LVNL een bestuurlijke boete op te leggen van 48.000 euro. Toen zijn de normen van twee regels overschreden. LVNL heeft tegen deze boete bezwaar aangetekend. Daarnaast heeft de Inspectie in september jl. LVNL een bestuurlijke boete opgelegd van 20.000 euro voor overtreding van één van de bepalingen van een vrijstellingsbesluit voor het gebruik van de Aalsmeerbaan in de nacht van 30 op 31 december 2005. Als gevolg van hevige sneeuwval was het luchtverkeer van en naar Schiphol op de avond van 30 december van dat jaar ernstig ontregeld. Om de vertragingen op 31 december te beperken gaf de Inspectie aan Amsterdam Airport Schiphol en LVNL toestemming om die nacht de Aalsmeerbaan beperkt te gebruiken voor starts in zuidelijke richting. LVNLheeft tegen het besluit tot het opleggen van de boete bezwaar aangetekend.


Het volledige verslag vindt u op www.lvnl.nl


Reacties op dit bericht