Platform Vlieghinder Kennemerland
 

NIEUWE TIJDELIJKE MAATREGEL VOOR PARALLEL STARTEN SCHIPHOL(Met commentaar van de redactie)

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 884 
|
 LVNL 
NIEUWE TIJDELIJKE MAATREGEL VOOR PARALLEL STARTEN SCHIPHOL(Met commentaar van de redactie)

PERSBERICHT LVNL (zie –> Hier)

Met ingang van 25 november a.s. zal Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een nieuwe
procedure invoeren voor het gelijktijdig gebruik van parallel liggende startbanen in
noordelijke richting. Het betreft opnieuw een tijdelijke procedure.
Deze nieuwe tijdelijke beheersmaatregel vermindert de geluidhinder in Spaarndam, Zwanenburg en Halfweg. De geluidbelasting in Lijnden neemt daarentegen toe. In mindere mate zal er meer geluidhinder kunnen optreden in Badhoevedorp. In Amsterdam zal sprake kunnen zijn van enige verplaatsing van geluidhinder.

Met deze beheersmaatregel zal in principe worden gewerkt tot een structurele oplossing voor het vraagstuk ‘parallel starten’ beschikbaar is. Een recent afgerond onderzoek toont aan dat voor zo’n oplossing innovatie en aanvullende technische middelen nodig zijn. Het Amerikaanse onderzoeksbureau op luchtvaartgebied MITRE is inmiddels door LVNL betrokken bij de ontwikkeling hiervan. LVNL stelt alles in het werk om zo’n oplossing zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. Dit zal echter niet voor de zomer van het volgend jaar zijn.

Met de nieuwe beheersmaatregel volgen de vliegtuigen die van de links gelegen Polderbaan vertrekken een koers die overeenkomt met de wettelijk vastgestelde vertrekroutes. Deze lopen direct na de start korte tijd in noordelijke richting. Nu nog wordt direct na de start een westelijke koers ingeslagen. Vliegtuigen die van de rechts gelegen Zwanenburgbaan vertrekken draaien na 25 november direct na start scherper naar het oosten weg dan nu nog het geval is.

Waar mogelijk zullen de vertrekkende vliegtuigen na het allereerste deel van de vlucht weer naar de standaard vertrekroutes worden geleid. Het moment en het punt waarop deze opgepakt kunnen worden hangt af van het type vliegtuig, het gewicht, de weersomstandigheden, de ligging van de standaard vertrekroute en de verkeerssituatie in de lucht. Hierdoor zal in het verdere gebied aan de noordkant van Schiphol meer spreiding in de vliegpaden ontstaan.

In november van het vorig jaar werd de nieuwe Polderbaan op Schiphol voor het eerst gebruikt in combinatie met de parallel gelegen Zwanenburgbaan voor startend verkeer naar het noorden. Voor het gelijktijdig starten van deze beide banen moest een geheel nieuwe procedure ontwikkeld worden. Deze moest de door de gebruikers van Schiphol gewenste uurcapaciteit van ruim 70 vertrekkende vliegtuigen per uur bieden. Daarnaast moest voldaan worden aan het nieuwe stelsel van milieuregels dat voor Schiphol geldt sinds de ingebruikname van het nieuwe banenstelsel.

Direct na de ingebruikname van de nieuwe procedure deden zich enkele voorvallen voor waarbij vliegtuigen direct na de start van de voorgeschreven standaard vertrekroute afweken. Omdat dergelijke afwijkingen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties zag LVNL zich genoodzaakt vanaf dat moment preventieve maatregelen te nemen in afwachting van de uitkomsten van een omvangrijk onderzoek naar een structurele oplossing. Bij dit onderzoek zijn verschillende mogelijke oplossingen uitgewerkt. Ze zijn getoetst op veiligheid, op capaciteit en op de effecten voor de milieuregels. Geen daarvan voldeed op alle drie kenmerken aan alle gestelde eisen. Het onderzoek leverde twee opties voor een tijdelijke beheersmaatregel op in afwachting van de beschikbaarheid van een structurele oplossing: voortzetting van de huidige en de nu gekozen optie.

Door het opdragen van koersinstructies aan de vertrekkende vliegtuigen tijdens parallel starten volgen deze niet de standaard vertrekroutes. Daardoor ontstaat een andere verdeling van de geluidbelasting rond Schiphol. In het afgelopen gebruiksjaar voor Schiphol dat op 31 oktober jl. is geëindigd, heeft dit niet tot overschrijding van de grenswaarden voor de geluidbelasting geleid. Er is alleen sprake van parallel starten tijdens pieken in het uitgaande verkeer. In alle andere omstandigheden worden wel de standaard vertrekroutes gevolgd.


Commentaar van de Redactie

Het bureau MITRE is het MITRE Corporation Center for Advanced Aviation System Development. Het is interessant er –> Hier een kijkje te nemen.
Eigenlijk is het jammer dat er zo langdurig geprutst moet worden en dat het er naar uit gaat zien dat ook hier misschien weer een trage MER-procedure op gang zit te komen. Niemand zit daar op te wachten. Evident is dat een orgaan als CROS ongeschikt is om dergelijke problemen op te lossen. Ook is dat orgaan evenmin geschikt om te kunnen voorzien of een zesde en zevende baan niet voor nog meer of andere problemen zullen zorgen dan alle mislukkingen en onaanvaardbare overlast met de Polderbaan. Als de LVNL het niet kan, waarom zou CROS het dan ineens wel kunnen?

Wat wij niet begrijpen is dat de Overheid niet wil inzien dat de opgave gecompliceerd zijn omdat het hier een van de grootste Europese Luchthavens betreft die meer dan de andere midden in een dichtbevolkt gebied is gelegen. Het is onbegrijpelijk dat we geen kenniscentrum ontwikkeld hebben dat de voor Nederland specifieke problemen aan kan. We moeten nu gaan werken met een Amerikaans instituut dat geen ervaring heeft met de concrete omstandigheden zoals die in Nederland gelden.

We wijzen er maar weer eens ten overvloede op dat het niet zo gek klinkt om aan te dringen op het binnnen de randvoorwaarden van de wet stichten van een onafhankelijk Kennis- en Luchtruimschap Schiphol dat is toegesneden op het vinden van creatieve mlilieugunstige oplossingen voor de toekomst van onze Luchthaven. Het gaat niet zozeer om flexibiliteit als om creativiteit..

Voor meer informatie over onze voorstellen rond een Luchtruimschap Schiphol lees:
(1) –> Debat Schiphol in Cruciale fase
(2) –> Is er wel een oplossing?
(3) –> “Als een Goed Instrument”


Reacties op dit bericht