Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ministerraad stemt in met wijziging Schipholregels

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 833 
|
 VenW VROM 
Ministerraad stemt in met wijziging Schipholregels

Persbericht ministerraad
31 augustus 2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). Door het aanpassen van het LVB verandert de verdeling van het geluid rond de luchthaven en kan de luchthaven Schiphol groeien naar 480.000 vliegbewegingen per jaar. In het LVB zijn normen en regels opgenomen voor de vliegroutes, het luchtverkeer en milieuaspecten.

De beslissing past binnen het coalitieakkoord waarin staat dat Schiphol kan groeien binnen de bestaande milieu- en geluidsnormen. Het kabinet heeft aangegeven dat het de positie van Schiphol als één van de belangrijkste knooppunten wil behouden en wil zorgen dat er ruimte is voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven. Die ontwikkeling moet plaatsvinden binnen de bestaande milieugrenzen die worden uitgedrukt in het aantal mensen dat hinder ondervindt. In het kabinetsstandpunt is verder aangegeven dat de ontwikkeling van Schiphol samen moet gaan met maatregelen die de hinder beperken en de leefbaarheid vergroten.
       
Over de aanpassing van het LVB is advies gevraagd aan de zogenoemde Alderstafel met daarin Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, regionale bestuurders en bewoners. Deze partijen hebben in juni geadviseerd het LVB zo aan te passen dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol kan groeien naar 480.000 per jaar. In samenhang daarmee hebben de verschillende partijen uit het Aldersoverleg convenanten opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen die de hinder beperken. Hierbij kan gedacht worden aan verdere tariefdifferentiatie (lawaaiige toestellen moeten meer betalen), experimenten met andere vliegroutes (dus minder over bewoond gebied vliegen) en de aanpak van schrijnende situaties bij omwonenden.

Omdat de aanpassing van het LVB leidt tot meer vliegverkeer moet Schiphol maatregelen nemen om de luchtverontreiniging te beperken. Zo moet de luchthaven bij de meeste gates walstroom gaan aanleggen. Het gebruik van walstroom is schoner omdat vliegtuigen die elektriciteit nodig hebben hierdoor geen hulpmotor aan boord of dieselaggregaat op het platform meer hoeven te gebruiken.

De ontwerpwijziging volgt op het milieueffectrapport (MER) dat is opgesteld door Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). In de MER zijn milieueffecten zoals veiligheid, geluid en emissies van de aanpassingen in beeld gebracht. Uit de MER is gebleken dat de grote geplande bouwlocatie Hoofddorp-West voor een deel in een ruimtelijk beperkingengebied uit de Nota Ruimte komt te vallen. Naar aanleiding hiervan is met Alders afgesproken dat gezocht zal worden naar een passende oplossing voor deze situatie.

De ontwerpwijziging van het LVB, het MER rapport en de convenanten over maatregelen die de hinder beperken liggen vanaf 10 september 2007 zes weken ter inzage. Op 3 oktober 2007 is een informatie- en inspraakavond in Hoofddorp. Na afronding van de inspraakperiode worden de stukken naar de Tweede Kamer gestuurd. De reactie van de Tweede Kamer wordt vervolgens samen met het advies van de Commissie voor de MER naar de Raad van State gezonden. Bij een positief advies van de Raad van State wordt het LVB definitief aangepast.

RVD, 31.08.2007


Reacties op dit bericht