Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minister Schauvliege heeft het bij het rechte eind

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 791 
|
 bontbeterleef milieu.be 
Minister Schauvliege heeft het bij het rechte eind

Met het volgende opiniestuk steunt het Platform Klimaatrechtvaardigheid minister Schauvliege.

Afgelopen woensdag maakte Vlaams-minister Kris Peeters duidelijk dat zijn regering nog niets heeft beslist over het voorstel van Joke Schauvliege om tegen 2020 de broeikasgassen met 30% intern te verminderen. Vanuit het middenveld willen we als vakbonden, milieubeweging en Noord-Zuid organisaties dan ook in deze onze steun uitspreken voor de minister. We hopen dat al haar collega’s in de Vlaamse regering kiezen voor het driedubbel voordeel van meer klimaatambitie: meer jobs, een gezonde leefomgeving en een zegen voor diegenen die wereldwijd bedreigd worden door de klimaatverandering.

Het draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid groeit zienderogen. In Vlaanderen spraken Groen, Sp.a en Open Vld zich al uit voor de 30% doelstelling. Het federale regeerakkoord, mee ondertekend door CD&V, stelt dat “De regering met kracht zal pleiten, zowel bij de gewesten als op internationaal vlak,  voor een reductiedoelstelling op EU-niveau van 30%  van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 en van 80 tot 95%  in 2050 ten opzichte van 1990.” Ook bij NVA staan sommigen open voor meer klimaatambitie. Maar tot nog toe mondde dat niet uit in een duidelijk standpunt van de Vlaamse regering.

Minister Schauvliege heeft het bij het rechte eind. Het verhogen van de reductiedoelstelling is niet alleen de enige manier om het risico op gevaarlijke klimaatverandering te verlagen, het is ook de goedkoopste manier om dat te doen. De voorbijgestreefde -20% doelstelling is zoals de Europese Commissie beargumenteert niet kostenefficiënt. Ze staat voor duur en inefficiënt beleid omdat ze inspanningen doorschuift naar de volgende jaren. Beleid gericht op 30% minder broeikasgassen levert een driedubbel voordeel op. Daarom scharen we ons als vakbonden, milieubeweging en Noord-Zuid koepel achter meer klimaatambitie.

Meer groene jobs

Vooreerst kunnen er door de 30% doelstelling jobs bijkomen in Vlaanderen. De doorgedreven energierenovatie die bijvoorbeeld het Vlaams woningbestand moeten ondergaan is niet meer of minder dan ‘een werf van de eeuw’. De laatste jaren kwamen die werken goed op gang. Gezinnen installeerden jaarlijks meer dan 50.000 nieuwe ketels, dakisolatie en superisolerende beglazing. De bouw-, vastgoed, energie- en milieubedrijven, die samen bijna een kwart van onze economie vertegenwoordigen, varen er wel bij. De 30% doelstelling zal bijkomende investeringen in Vlaanderen genereren en zo de werkgelegenheid in die sectoren ondersteunen. De Europese Commissie berekende dat er in België tussen 2016 en 2020 maar liefst 400 miljoen euro bijkomend zal geïnvesteerd worden om de 30% doelstelling te halen, in vergelijking met de 20% doelstelling.

Betere luchtkwaliteit

Een tweede voordeel is een verbeterde milieukwaliteit. Minder fossiele brandstoffen verbranden, zal de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Kinderen, ouderen en mensen met aandoeningen aan de luchtwegen zullen minder last ondervinden van de luchtvervuiling door de gebouwenverwarming, het transport of de industrie. Zo kunnen we er mee voor zorgen dat we niet langer de grenswaarde voor gezondheid voor fijn stof en stikstofoxiden overschrijden en vermijden we hoge boetes van Europa. Los van die boetes rekende de commissie voor dat België met een 30% reductie jaarlijks tot 347 miljoen euro kan besparen, door minder gezondheidskosten en kosten ter bestrijding van de luchtvervuiling.

Minder klimaatslachtoffers

Minder broeikasgassen in Vlaanderen, België en Europa is tenslotte bittere noodzaak. De huidige wereldwijde emissies brengen ons bij meer dan drie graden opwarming. Dat staat gelijk met honger voor 1.3 miljard mensen, waterschaarste voor 3.2 miljard mensen en naar schatting 330 miljoen klimaatvluchtelingen. Dit alles leidt momenteel tot 300.000 klimaatdoden per jaar. In de toekomst voorspellen wetenschappers dat dit aantal zal oplopen tot een half miljoen. In zo een geval spreken we beter over ‘klimaatchaos’. De blik op het Zuiden leert ons ook dat de 30% reducties slechts een bescheiden doelstelling is.

Tijd voor duidelijkheid en actie

De andere Vlaamse excellenties kunnen het zich niet veroorloven nog lang te twijfelen. Nu gaan voor 30% is niet duurder dan de 20% doelstelling in 2008, blijkt uit de berekeningen van de Europese Commissie. Als de Vlaamse regering wil dat gezinnen en bedrijven, aangemoedigd door de hoge olieprijs,  investeren in energiebesparing dan moet ze eensgezind de klimaatkaart trekken. We zijn alvast bereid om in het kader van de opmaak van het Vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020 mee onze schouders te zetten onder klimaatmaatregelen die de 30% nastreven en het driedubbel voordeel opleveren. Zo pleiten we voor slimme stimuli, zoals de groene waarborg of een rentekorting, die investeringen uitlokken.  We reiken ook de hand uit naar de werkgevers voor een ‘alliantie voor werk en milieu’, die zich richt op een grootschalig investeringsprogramma in energiebesparing, naar analogie met het Duitse voorbeeld.

Gezien de hoogdringendheid van het probleem vragen wij - milieuorganisaties, Noord-Zuidorganisaties en vakbonden – dat de Vlaamse regering het standpunt, zoals door minister Schauvliege geformuleerd, te steunen en te bevestigen als officieel Vlaams standpunt.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgische federale politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en gevormd met Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijke Delen, CADTM, ACV-CSC, ACLVB-CGSLB, Entraide et Fraternité, FGTB-ABVV, FSTM, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Climat et Justice sociale, Oxfam-Solidarité, Oxfam Magasins du monde, Oxfam-Wereldwinkels, PROTOS, SLCD, SOS FAIM, Tourisme Autrement, VODO, Vredeseilanden, WWF en Natuurpunt.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Wij mogen "gelukkig" 130 rijden op de helft van onze snelwegen en extra vervuilende energiecentrales bouwen voor de export van stroom. O ja, Schiphol en onze regering voeren nog steeds een
(achterhoede)beleid, gericht op groei,terwijl de kerosine alleen maar schaarser en daarmee duurder wordt.Het kan niet op in Nederland.