Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Miljoenen meer mensen vliegen en toch een duurzaam Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1164 
|
 duurzaam nieuws.nl 
Miljoenen meer mensen vliegen en toch een duurzaam Schiphol

Bron: iNSnet | 397

De werkgroep toekomst luchtvaart (WTL) meldt, dat Schiphol bij 510.000 vluchten de grenzen van zijn capaciteit bereikt. Het gaat om baangebruik, luchtruim en geluidhinder. Als de groei te ver doorschiet zal te grote drukte in het luchtruim en op de landingsbanen de kwaliteit van de luchthaven aantasten. Niet alleen van het leefklimaat, maar ook van het luchtvaartnetwerk. Volgens omwonenden in de Werkgroep Toekomst Luchtvaart blijkt dat uit de Luchtruimvisie van de demissionaire staatssecretaris Atsma en het akkoord van de Alderstafel, dat binnen afzienbare tijd gereed is voor invoering.

Woningbouw onmogelijk
In de komende jaren stuit het luchtverkeer op verscheidene harde limieten, namelijk gelijkwaardigheidscriteria voor geluidhinder, beperkte baancapaciteit, beperkte luchtruimcapaciteit en de externe veiligheid die onder druk komt te staan. Als de gelijkwaardigheidscriteria zouden worden opgerekt, worden de geluidscontouren groter en wordt woningbouw in het binnengebied en zelfs in delen van het buitengebied van Schiphol onmogelijk. Het ministerie van I en M blijft nog vaag over de consequenties van deze limieten en de daardoor onmogelijke groei na 2020. De provincie houdt wat betreft de rol van Schiphol in de MRA onvoldoende rekening met een trendbreuk in de ontwikkeling van onze welvaart. Die ontstaat door toenemende olie- en grondstoftekorten, veranderingen in de mondiale welvaartsverdeling en een lage economische groei in Nederland vanwege een niet meer groeiende beroepsbevolking.

Tickets worden duurder
Schiphol is bovendien sterk afhankelijk van de mondiale luchtvaartgroei, die door een alsmaar stijgende prijs van schaarser wordende ruwe olie bedreigd wordt. Verdubbeling van de olieprijs in de komende tien jaar verlaagt de vraag naar luchtvaart. Tickets worden duurder en mensen zullen selectiever kiezen voor vliegreizen vanwege een afbrokkelende mondiale welvaart. De noodzakelijke omschakeling naar biokerosine zal moeizaam en kostbaar zijn; daarna zullen resterende broeikasgassen als niet te reduceren NOx en waterdamp nog minstens evenveel opwarming veroorzaken als alleen CO2. De luchtvaart zal uiteindelijk een van de grotere oorzaken van de opwarming worden. Zo komt luchtvaartgroei in het gedrang.

Zuinige vliegtuigen op tekentafel
In 2050 moet fossiele CO2 ten opzichte van 2005 gehalveerd zijn door grootschalige invoering van biokerosine, terwijl de luchtvaart steeds blijft groeien. Die 50% is veel minder dan de doelstellingen van de gehele wereld. Als iedereen zich tot slechts 50% zou beperken, zal de temperatuur zeker meer dan twee graden stijgen. De luchtvaartwereld rekent er op dat het brandstofgebruik minder snel toeneemt, omdat de gehele luchtvaart elk jaar 2% zuiniger wordt. Dat is waarschijnlijk een veel te optimistische verwachting. De luchtvaartsector denkt veel te bereiken met nieuwe soorten zuinige vliegtuigen. Die moeten zich nog bewijzen, want verder dan de tekentafel is men nog niet gekomen. Het kost tientallen jaren om zulke ingrijpende innovaties waar te maken en in de gehele luchtvaartwereld door te voeren.

Geen eenzijdige economie Schipholregio
De keuze van de provincie voor uitsluitend luchtvaartgebonden activiteiten in de Schipholregio veroorzaakt een eenzijdige regionale economie die de omschakeling naar een meer gevarieerde, duurzame economie dwarsboomt. Bovendien wordt de regio onnodig gevoelig voor conjunctuurveranderingen en de hiervoor genoemde bedreigingen van de luchtvaart. De groei van de vorige eeuw kan niet worden herhaald. Voorkom capaciteitsproblemen op de luchthaven, een eenzijdige economische opbouw, mislukte projecten, leegstand en kapitaalvernietiging.

Treinen op groene energie
De omwonenden stellen voor om een blijvend wettelijk maximum (cap) voor het luchtverkeer vast te leggen en het netwerk van Hispeed op Schiphol te koppelen aan het luchtvaartnetwerk om in te spelen op de vraaggroei in het internationale vervoer. Daardoor kan het aantal passagiers doorgroeien terwijl de luchthaven goed blijft functioneren en het milieu minder zwaar wordt belast. Deze koppeling verbetert de exploitatie van de hogesnelheidslijnen waardoor de tarieven meer in lijn komen met die van luchtvaart. Korte vluchten kunnen dan door langere vluchten met grotere vliegtuigen worden vervangen. Het aantal passagiers kan met miljoenen groeien zonder toename van het luchtverkeer. Als bio kerosine wordt ingevoerd, zullen de verminderde opwarmingseffecten niet door toenemend luchtverkeer worden opgeslokt. Als treinen op groene energie gaan rijden (een recent voorstel van D66) zal een belangrijk deel van het gecombineerde netwerk volledig klimaatneutraal worden. Als een gemoderniseerde luchtvloot geleidelijk stiller wordt, zal de vlieghinder kunnen afnemen omdat ook die winst niet door toenemend luchtverkeer wordt verdrongen. Schiphol kan echt duurzaam worden.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door hans buurma uit hilversum

Ik heb duurzaamnieuws.nl er op attent gemaakt dat de door hen gebruikte titel verwarring veroorzaakt. De Werkgroep Toekomst Luchtvaart wil natuurlijk niet dat er miljoenen mensen meer gaan vliegen, want dat is heel slecht voor milieu en klimaat. Wel geven we de suggestie dat Schiphol een eventueel groeiende vraag naar internationaal vervoer (let op de term vervoer) accommodeert met het veel duurzamere netwerk van Hispeed. Als er een definitieve cap op het luchtverkeer komt, is die overstap ook voor de luchtvaartmaatschappijen aantrekkelijk om hun netwerk uit te breiden.