Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Meer vertrouwen in professionals nodig’

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 1269 
|
 WRR 
‘Meer vertrouwen in professionals nodig’

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) legt de overheid te veel nadruk op controleren en afrekenen. Overheid en de betrokken sectoren zouden meer rekening moeten houden met de wensen van de klant in plaats van met de wensen van de controleurs. De onafhankelijke adviesraad constateert een grote afstand tussen beleid en uitvoering. Dit leidt tot kennisverspilling en bureaucratisering.

De WRR adviseert de overheid meer ruimte te geven aan instellingen en professionals. Verbeteringen in de dienstverlening moeten worden beloond en kunnen als voorbeeld worden gebruikt. Kennisuitwisseling tussen beleid en praktijk moet worden gestimuleerd.

Reactie minister Hoogervorst
Minister Hoogervorst (VWS) gaf een korte eerste reactie op het advies van de WRR. Het kabinet komt later nog met een uitgebreide reactie.

De minister schaart zich achter het advies van de WRR dat de overheid minder moet aangeven hoe zaken precies moeten worden geregeld. De invulling kan meer aan professionals en instellingen worden overgelaten. Het is volgens Hoogervorst de rol van de overheid om grenzen te stellen, zodat instellingen en klanten samen afspraken kunnen maken. Dit vraagt volgens de minister wel om een cultuuromslag.

COMMENTAAR REDACTIE:

De redachtie schaart zich achter het advies, ook wat betreft de omgang met onze Mainport.
Dus op weg naar een Luchtruimschap, met Luchtverkeersleiding en Luchtvaartcoördinator, geleid door een professioneel kennisinstituut.

Over de wrr
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) is een onafhankelijke denktank voor de Nederlandse regering. De wrr geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen vanuit een langetermijnperspectief. Deze onderwerpen zijn sectoroverstijgend en hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken waarmee de regering in de toekomst te maken kan krijgen. De wrr-adviezen krijgen hun weerslag in openbare rapporten, die zowel een probleemstellend als adviserend karakter kunnen hebben. Bij de voorbereiding van adviezen wordt soms onderzoek uitbesteed aan externe deskundigen. De resultaten hiervan worden veelal gepubliceerd als verkenning.
Zie –> Hier


Reacties op dit bericht