Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meer geluidshinder Schiphol in strijd met regels

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 889 
|
 Stichting Natuur en Milieu (SNM) 
Meer geluidshinder Schiphol in strijd met regels

Vindplaats: SNM

Door de voorgestelde nieuwe geluidsnormen voor Schiphol kunnen duizenden mensen extra geluidsoverlast ervaren. Dat is in strijd met de wettelijke regels die in 2002 zijn vastgesteld. Dit schrijft Stichting Natuur en Milieu in een brief van 16 januari 2008 aan de leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat.

Natuur en Milieu vraagt de Tweede Kamer ervoor te zorgen dat de geluidshinder niet toeneemt. Dit kan door met de juiste berekeningen de nieuwe geluidsnormen en geluidscriteria vast te stellen.


Op 24 januari 2008 (mogelijk volgt uitstel) bespreekt de commissie in een algemeen overleg de voorstellen van de Minister over aanpassing van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol. Volgens Natuur en Milieu bieden de voorstellen ruimte voor een groter zogenaamd ‘zwaar geluidsbelast gebied’, waardoor dit kan uitbreiden met ruim duizend woningen. En het aantal mensen dat last krijgt van ernstige geluidshinder mag met 20.000 stijgen.

Denkfout
Natuur en Milieu schrijft dat het ministerie van V&W een ernstige denk- of rekenfout heeft gemaakt waardoor er veel meer geluidhinder wordt toegestaan dan tot nu toe mocht. Het Natuur en Milieu Planbureau komt tot een zelfde conclusie. Deze denkfout is ook gemaakt in de Milieu Effect Rapportage bij de ‘Wijziging Luchthavenverkeersbesluit Schiphol, juli 2007’. Hierdoor blijft de geluidstoename verborgen.

De kern van de denkfout is het verschil van interpretatie over de hardheid van de criteria waarbinnen de geluidshinder van het vliegverkeer moet blijven. De wijze van berekening die hiermee samenhangt leidt tot een toename van de geaccepteerde geluidsbelasting bij omwonenden.

Door de nieuwe berekeningen met nieuwe geluidsnormen en geluidscriteria worden de gebieden waar ernstige geluidshinder mag voorkomen groter. Hierdoor stijgt het aantal mensen dat last heeft van ernstige geluidshinder. In het zwaar geluidsbelaste gebied ervaren meer dan 40 procent van de bewoners ernstige geluidshinder.

Dit gebied is echter maar een fractie van het totale lawaaigebied waar gemiddeld 20 procent van de bevolking ernstig geluidshinder ervaart. Als het zwaarbelaste gebied groter mag worden, wordt ook het totale lawaaigebied meer belast. En omdat daar veel meer mensen wonen neemt het totale aantal ernstig gehinderden zo sterk toe.

Luchthavenverkeersbesluit 2004
In 2004 is het geluidsnormenstelsel aangepast en vastgelegd in het Luchthavenverkeersbesluit 2004. Hierbij gold beleidsneutraliteit als uitgangspunt, dat is vastgelegd in de Wet Luchtvaart.

In artikel 8.17 staat: “elk besluit volgend op het eerste Luchthavenverkeersbesluit, biedt een beschermingsniveau ten aanzien van externe veiligheid, geluidbelasting en lokale luchtverontreiniging [..] dat per saldo gelijkwaardig of beter is dan het niveau zoals dat geboden werd door het eerste besluit.”

De hoeveelheid zwaar belaste woningen en de hoeveelheid ernstig gehinderden mag dus niet toenemen. Het criterium voor gelijkwaardigheid, het aantal van maximaal 10.000 zwaar geluidsbelaste woningen, is dus keihard. Dit criterium is om een tweede reden keihard, aldus Natuur en Milieu: het is in 1991 als randvoorwaarde voor het Schiphol geluidsbeleid vastgesteld en sindsdien steeds toegepast.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt dat het criterium van maximaal 10.000 zwaar belaste woningen, een uitkomst is van de berekeningsmethodiek en geen politiek hard criterium. Natuur en Milieu stelt dat dit al sinds 1991 als hard criterium wordt gehanteerd. Het ministerie wil nu voor het eerst van dit criterium afwijken.


Zie ook: SNM: “Fout in de mer Schiphol leidt tot veel meer geluidhinder voor omwonenden”


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

"Meer geluidshinder van Schiphol in strijd met regels." Als ik dit lees dan denk ik,
"alle regels zijn al lang en te erg overschreden." Het is toch bespottelijk dat er over nog méér hinder gesproken wordt? En dat dàt dus een probleem wordt?Dat probleem is er al lang. Het is zelfs zo, dat de mensenrechten al vele jaren geschonden worden door alle geluidshinder, die we nu al voor onze kiezen hebben gehad! Wie wordt er nu eens wijs en wanneer??