Platform Vlieghinder Kennemerland
 

“Luid; maar duidelijk”, rapportage Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1644 
|
 CDV 
“Luid; maar duidelijk”, rapportage  Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid

COMMISSIE DRINGT AAN OP DUIDELIJKE STELLINGNAME OVERHEID

Den Haag – De Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid (CDV) heeft vandaag haar rapport uitgebracht over handhaving van vliegtuiggeluid in de wijdere omgeving van Schiphol. Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Van Geel van VROM gaven in 2003 opdracht voor het onderzoek van de onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van oud-senator Huib Eversdijk. De CDV geeft in dit rapport verschillende mogelijkheden aan om vliegtuiggeluid te controleren.

Naar de mening van de commissie bieden harde en handhaafbare grenzen voor de hoeveelheid geluid de beste garantie dat omwonenden van Schiphol niet aan te veel geluid worden blootgesteld. De Commissie geeft daarbij niet aan hoe dat moet, wel hoe het kan. Het is vervolgens aan de politiek om keuzes te maken waarbij natuurlijk geldt: hoe meer bescherming voor de bewoners, hoe minder flexibiliteit voor Schiphol.

Welk besluit de politiek ook neemt: in elk geval moet duidelijk worden hoeveel geluid Schiphol mag maken en hoe dat wordt gecontroleerd. Op dit moment gelden er grenzen voor het gebied in de directe omgeving van Schiphol, maar daarbuiten niet. Geluidsgrenzen zullen het vliegtuiggeluid niet terugdringen of de luchthaven meer ruimte geven, maar beide partijen weten met harde en handhaafbare grenzen wél waar ze aan toe zijn voor de toekomst. Behalve duidelijkheid over de geluidsgrenzen, moet ook duidelijk worden wat de consequenties zijn als die grenzen worden overschreden.

Het advies betekent overigens niet dat de Commissie de groei van Schiphol wil verbieden. Maar als de luchthaven het aantal starts en landingen wil verhogen, dan kan dat alleen binnen de (wettelijk vastgestelde) grenzen. Het belonen van stiller vliegen of beperking van het aantal nachtvluchten en wachtrondjes kan Schiphol dan soelaas bieden, aldus de Commissie. Ook zou méér lawaai maken gestraft moeten worden.

De tweede belangrijke conclusie van het onderzoek is dat geluidsmetingen nodig zijn om de rekenmodellen te controleren en te verbeteren. Directe controle door middel van metingen is nog niet mogelijk, omdat dit onvoldoende eenduidige resultaten oplevert, wat het juridisch niet mogelijk maakt om Schiphol er op af te rekenen. Tevens kunnen er met metingen onvoldoende goede voorspellingen worden gedaan voor de toekomst. Maar door de berekeningen te verbeteren met behulp van nieuwe metingen, ontstaat een betrouwbaar beeld van het vliegtuiggeluid.

Iedereen mag roepen om metingen, maar op dit moment zijn berekeningen volgens de CDV de beste manier om het ‘zuivere vliegtuiggeluid’ te bepalen, omdat omgevingsgeluid hierbij niet wordt meegenomen. Schiphol kan immers alleen worden aangesproken op het geluid dat de luchthaven veroorzaakt, niet op omgevingsgeluid. Door volledige openheid te geven over de manier waarop het geluid wordt berekend, kan het vertrouwen van de omgeving worden teruggewonnen.

Huib Eversdijk: “Heldere grenzen en duidelijke controle zijn cruciaal om de verstoorde relatie tussen Schiphol en de omgeving en tussen de omgeving en de overheid te herstellen. Omwonenden hebben vaak de indruk bedot te worden met de berekening van het geluid. Dat is vaak niet zo … er is eigenlijk nooit goed uitgelegd hoe die berekeningen werken en nooit is de mogelijkheid geboden om mee te kijken of de berekeningen kloppen. Daar moet verandering in komen.”

Documenten:

Eerder verschenen van de CDV:

Zie ook onze reactie op de 5e voortgangsrapportage ==>hier

 

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ton uit NULL

De bewoners van de wijde omgeving geven al járen aan dat de geluidsoverlast TEVEEL is.
Dat heeft met berekeningen en/of metingen of wat dan ook niéts te maken. Die konstateringen door de bewoners (via de CROS én door de verbetervoorstellen)mogen best voor waar worden aangenomen. Het zijn er nogal wat!
TE VEEL betekent in goed Nederlands dat er grenzen zijn overschreden, te vér overschreden in dit geval.
Dat betekent weer dat je op je schreden moet terúgkomen om het evenwicht te herstellen.
Fijn dat dhr. Eversdijk vindt dat er duidelijke grenzen gesteld moeten worden aan het vliegtuiggeluid.
Nog fijner zou het zijn als gekonstateerd (zoals de omgeving doet) én geaccepteerd zou zijn dat de huidige grenzen voor deze omgeving al járen véél te ruim zijn.
Maak die grenzen maar krapper. DAT vermindert!

Geplaatst door Vos uit Uitgeest

Als leek meekijken naar de berekeningen.......
Dat zijn helaas de meeste burgers,
leken, als het gaat om het berekenen van vliegtuigherrie.
Bij de niet-leken (dus de dames/heren die zich beroepsmatig bezig houden met dit soort berekeningen) zal 1+1 wel 1 zijn, want anders
kan Schiphol niet steeds maar blijven groeien
zonder meer herrie te produceren.
Geloof alleen je eigen oren en metingen, en laten ze die berekeningen maar in de open haard gooien.
Ondanks alle mooipraterij om al die berekeningen goed te praten, wordt er steeds meer herrie geproduceerd, het lost niets op!
Schiphol is gewoon een absurde realiteit, een ongelooflijke in-efficiente luchthaven op een verkeerde plaats.

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Ik snap de geuite verontwaardiging wel van bovenstaande heren. Maar: Ton Je hebt gelijk dat wij als bewoners al jaaaaaaren horen dat we te veel herrie ondervinden, dat we dat lieten weten....en dat er niets meegebeurde. Toch heeft dat wel degelijk ook met berekeningen te maken, waarvan blijkt/bleek, dat die niet correct zijn. De metingen geven/gaven structureel meer herrie aan.
Het is winst dat de heer Eversdijk op het journaal toegeeft dat de bewoners belazerd werden. Dat hoorden we de gevestigde politici nog niet zeggen. Ja de heer Haverkamp, ook CDA, had het er recent ook over: "Met die 5e baan zijn we gefopt.".
Mijn eerste indruk is dat er nu een statement ligt. Wij moeten het rapport nu grondig bestuderen. Er zijn nog wel enige kanttekeningen te plaatsen, maar mijn eerste indruk is, dat we hier verder mee kunnen. Er komen nog een paar rapporten en verslagen van V en W. Een aantal commissies zal nog haar oordeel geven en......dan komt de politiek aan het woord.
Was het niet veelzeggend dat de heer Cerfontaine nog niet wilde reageren?
Wordt ongetijfeld vervolgd
Jan Griese

Geplaatst door leo uit de kwakel

Blij met een dooie mus ?

Zolang de Ke of Lden - norm blijft bestaan kan het aantal vliegbewegingen toch nog sterk groeien.
Als een vliegtuig zo'n 3 dB minder geluid maakt ( 3dB verschil is voor het menselijk oor nauwelijks waar te nemen ) mogen er toch tweemaal zoveel vliegbewegingen plaats vinden.
Omgeving Schiphol: tel uit je winst !

Geplaatst door Olav uit Castricum

Belangrijk is dat wordt geadviseerd dat men gaat werken aan zindelijker vliegverkeer en dat het zaak is de werkelijk geproduceerde hinder te bepalen met het doel deze te beperken.
Tot nog toe is er alleen maar gewerkt aan het handhaven van geluidsuitstoot binnen een beperkt en vlak rond Schiphol gelegen gebied.
De termen 'eerlijk' en 'luid en duidelijk' vaststellen wat er aan de hand is, zijn bij iedereen goed overgekomen.
De beurt is nu aan politiek, dat is aan kabinet en kamers .

Of de concreet genoemde voorstellen allemaal zo effektief zijn als maar mogelijk is, is nog een kwestie van onderzoek en overleg. Vergeet bijvoorbeeld niet dat een geluidscontour in eerste aanzet gebieden begrensde waar BINNEN de hinder bepaalde grenzen mág OVERstijgen. Ik zou het niet toejuichen wanneer die in Castricum bijvoorbeeld ineens merken dat ze binnen een dergelijke contour zijn komen te liggen. Dan gaan ze er toch op achteruit? Vandaar dat Eversdijk er óók op wijst dat er nog helemaal niets bedacht is voor BUITEN de contouren.

Op dit moment lijkt het me goed de discussie daarover even op de tweede plaats te zetten. Het is belangrijk dat men zich realiseert dat deze commissie CDV, onder leiding van Huib Eversdijk in staat is gebleken om binnen het kader van haar opdracht te blijven en desondanks luid en duidelijk te laten horen dat er wat moet veranderen. Dat is pure winst

Olav Bijvoet

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Een van de sterke kanten van het CDV rapport ligt in zijn luide en duidelijke aanwijzing dat het eindoordeel over de maatschappelijke inbedding van de luchtvaart in Nederland uiteindelijk verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is van de politiek.

Ik herinner er aan dat de commissie CDV letterlijk stelt dat er op dit moment in Nederland geen methode bestaat om de hinder in het luchtverkeersgebied te meten en te beheersen en dat de inspanning, nodig om die ten behoeve van de handhaving te ontwikkelen niet moet worden onderschat.

Instellen daarvan is een politieke verantwoordelijkheid. Met de deskundigen die daartoe nodig zijn en die ook naar internationale overeenstemming zullen moeten streven, wordt vast en zeker geen interesselobby bedoeld.
Hetzelfde geldt ook voor de maatschappelijke positionering van het zich steeds sneller dan voorspelbaar ontwikkelende continentale en intercontinentale luchtverkeer.

Een dergelijke onafhankelijke kennisontwikkeling hebben de Omwonenden van meet af aan voorgestaan.

Geplaatst door nico uit NULL

Olav, laat nu al sinds 1999 bekend zijn dat deze hinder wel te meten is. De heer Bram Koppert heeft toentertijd het initiatief genomen om de methode te laten onderzoeken. Een aantal professoren van de TUD weigerde de methode te onderzoeken. Collega van Prof Thoen prof Botteldooren van de Rijks Universiteit van Gent heeft dat toen gedaan. Bij de insteeling van de commissie Eversdijk was opeens het evaluatierapport zoek op het ministerie van V&W en hadden ze nog nooit van een velddemonstratie in 2000 gehoord. Blijkbaar is bij jou, Olav, de demonstratie in Castricum in 2004 ook niet meer bekend. Bram Koppert heeft daarna zich niet meer met vliegtuiggeluid in Nederland bezig mogen houden. Hem bleef alleen over om met de VUT te gaan. Waarom hij zich daar niet mee mocht bemoeien, dat moet u maar ingewijden vragen. Ook de bekende adviesmaffia heef daarin haar werk goed gedaan.
Dus mensen laat je geen oor aannaaien. U kunt toch ook duidelijk de hinder met uw eigen oren i.p.v. met dat aangenaaide oor meten. Dus die moeilijke kwestie is grote onzin en dat zeg ik als zeer gewaardeerde peerreviewer van het meest belangrijke wetenschappelijke akoestische tijdschrift van de wereld en niet verbonden aan enige lobbygroep.

Ik kan me niet voorstelllen dat er duistere krachten schuil gaan in de Nederlandse samenleving. Die tijd hebben we toch gehad?

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Nico

Natuurlijk weten we dat geluid heel precies kan worden geregistreerd. Jij hebt zelf gewerkt aan een methode die toelaat dat te doen, een methode die ook heel bijzondere verfijningen kent.

Maar met meten alleen ben je er nu eenmaal niet. Iedereen kent het grapje van de patient, voor wie geldt: de cijfers zijn goed maar de patient is dood.
Wat Eversdijk bedoelt is niet dat je niet kunt meten.

Eversdijk zegt juist dat je wel moet meten, maar dat het aantal plaatsen waar je kúnt meten beperkt is, dat de aspecten van geluid waar we rekening mee moeten houden er vele zijn. Nog veel belangrijker is voor hem het volgende. Eversdijk zegt dat het noodzakelijk is te beginnen met de omwonende in zijn waarde te laten en hem serieus nemen. Het meten komt pas daarna.

Eversdijk zegt verder dat er te veel is nagedacht over Schiphol zelf, maar dat de verdere omgeving, verder van Schiphol, waar het luchtverkeer noodzakelijk overheen gaat, is vergeten. Waar de overheid nog helemaal niet aan is begonnen is systemen te ontwikkelen die zo omgaan met de gegevens dat ook in dat luchtverkeersgebied gezonde relaties ontstaan tussen welbevinden van de bewoners en de voor de maatschappij noodzakelijke luchtvaart.

Hij zegt in een interview zelfs dat, met de te verwachten groeisnelheid van de mainport, de politiek maar beter een begin kan maken met aan iets anders te denken. Een luchthaven in zee bijvoorbeeld, of op de Maasvlakte, of op kleinere vliegvelden, of over andere verdeling van dag en nacht of van plezier en vracht.

Jouw probleem is dat je kijkt met de ogen van een technisch deskundige. Eversdijk is niet met deskundigen in gesprek maar met de politiek.

Olav

Geplaatst door nico uit NULL

Olav, letterlijk begint Eversdijk zijn voorzitterschap met te zeggen dat het meten van geluid donders lastig is en vervalt constant in die reflex. Wat ik laat zien dat meten juist wel kan en heb meerdere malen laten weten dat de Fletcher Munson curve, waarop iedereen zich baseert, een hele grove benadering is van de belevingswereld van het individue en welke per individue nogal verschilt. Maar als men zelfs niet in staat is enige systematiek in de metingen te brengen of zelfs niet door heeft welke mogelijheden er zijn, of dat rapporten daarover wegraken, dan heeft men een nog groter probleem.
Je hebt vaak zelf ook over een andere maat, nou dat is allemaal met die verfijnde techniek mogelijk.
Ook het relateren van de klachten aan het geluid en om daarmee NaX curven te maken. Hierbij kan ook nog achter af andere maten uit de geluidsoverlast worden gedestilleerd.
Eversdijk neemt nu al een voorschotje door 2012 te noemen. Dat vinden zeker de bewoners niet leuk.
Olav, ik heb helemaal geen probleem met de zienswijze of dat nu van een technicus is, fysicus, wiskundige, electronicus, akoesticus, of een werktuigbouwkundige is , geen probeem hoor. Soepel van geest, dat heb je met die fysici. Zelfs Bastiaanse zei eens kan studeren wat die maar wilt. De onderwijzer op de lagere school vond de mulo al te hoog gegrepen, dus voor mij lariekoek.
Om een voorbeeld te geven: het dichten van doven is een fantastisch onderzoeksgebied, spraakcentrum/gebarencentrum etc.., ontwikkeling van de taal als individue in een groep. Wanneer is, als de evolutie-theorie wordt aangehangen, het spraakcentrum er bij gekomen.
Hoe is de lichaamstaal bij dieren, dolfijnen vogels etc./ grammatica (gebaren of gesprekscentrum).
Terug naar het vliegtuig, de Papoeas bouwden modellen van vliegtuigen om ze net als met vogels te lokken en nu willen wij ze zo min mogelijk in onze omgeving hebben. Hierbij speelt de lichaamstaal wonderwel ook nog een rol.
Een van de adviezen aan de politiek is om deze hinder te meten, en daarom staat deze techniek, waar iedereen naar op zoek was, ter beschikking. Juist door de beheersing van al voornoemde disciplines is zo'n ontwikkeling met zeer lage kosten mogelijk (prof. dr. ir. Berkhout had het over fl 800.000 als ontwikkelingsbudget voor een 100 microfoonsysteem).

Vandaar dat ik mij ten dele verbaas over het rapport van Eversdijk. Wat het andere gedeelte betreft, dat is juist vreselijk moeilijk, maar als advies/discussiestuk goed gebracht.