Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaart blijft een groeimarkt

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1469 
|
 HDC Media/ Paul Riemens 
Luchtvaart blijft een groeimarkt Download het gehele artikel 'Luchtvaart blijft een groeimarkt'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Niet verbazend, als je bedenkt dat de sector stijf staat van de subsidie (belastingsgeld). Dan kun je als sector de prijzen wel laag houden!

Overigens heb ik het stukje in de krant ook gelezen en nog een klein stukje over het Cross en de daarbij nut en noodzaak om klachten over de sector, in te dienen.
Wat mij opviel was dat de geinterviewde mensen toch vooral voor Schiphol zijn.
Dat geeft mij te denken: zijn ze naief?
Of behoor ik tot de zeldzame groep mensen die er wel degelijk last van ondervinden?
Mijn mening steek ik niet onder een stoel of bank: Schiphol mag van mij 5 meter onder water verdwijnen. Waarom? Omdat Schiphol en de Luchtverkeersleiding Nederland vooral arrogant zijn. Het indienen van (terechte) klachten is vrijwel onmogelijk gemaakt en als je dan wel een klacht indient, wordt er niets mee gedaan. De slager keurt zijn eigen vlees! Bovendien zijn wij in de regio Castricum (vooral Uitgeest) vanuit een 'nulsituatie' beland in een enorm zwaar belast gebied! Dus niet zoals veel mensen beweren dat je dan maar niet in de buurt van Schiphol moet gaan wonen, nee, Schiphol is naar ons toegekomen, en hoe!
Vrijwel alle vliegverkeer wordt over de regio geloost, dat is asociaal!
Daarom ben ik mijn sympathie voor de sector volkomen kwijt geraakt. Nimby gedachte?
Nee, eerder sociaal, omdat ik een ander de exorbinante herrie ook niet toewens. Er zijn betere oplossingen, een vliegveld in de Noordzee bijvoorbeeld. Dan mogen ze groeien en vooral zichzelf als 'groen' voordoen. Nu niet.

Geplaatst door Prof dr OLM Bijvoet uit Haarlem

STELLING VAN Dr ir PAUL RIEMENS

DE OMWONENDEN ZIJN MEDE VERANTWOORDELIJK VOOR DE GROEI VAN SCHIPHOL ALS INTERNATIONAAL KNOOPPUNT VAN VERBINDINGEN

Terecht, schrijft Riemens, praten en denken omwonenden mee over de toekomst van deze luchthaven. Dat brengt hun de verantwoordelijkheid mee om mee te werken aan het vinden van een bovenliggend gezamenlijk doel. Ze moeten niet vasthouden aan het eigen doel: beperking van hinder door minder vliegverkeer.

Het uitgangspunt vanwaaruit deze groei wil worden bereikt is een zogenaamde topsectoren-aanpak. Dit is een goede wisselwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en ook de overheid. Die wordt ook wel aangeduid als de « gouden driehoek ». Let wel: Paul Riemens schrijft niet ‚samenwerling’ maar ’goede samenwerking. Dat suggereert evenredigheid.

'There is the rub', daar zit 'm de kneep.
De « gouden driehoek » bestaat in werkelijkheid helaas niet uit drie gelijkwaardige partners. Bedrijven en kennisinstellingen dienen inderdaad beide innovatief te werken aan groei en verbterering van het bedrijf en van zijn netwerk. Maar dat is niet de taak van overheid. De overheid heeft een heel andere rol. Die rol is in het kort het bewaken van een evenwichtige verdeling tussen gebruik en exploitatie van milieu en gemeenschap enerzijds en milieubehoud en winst voor de gemeenschap anderzijds. Vaak staan die in een gespannen verhouding. De kunst van het bereiken van een rechtvaardig evenwicht heet politiek.
Maar hoe zit het dan met Omwonenden?

Per definitie heeft de omgeving niet de middelen, bekwaamheden en mogelijkheden om op verantwoorde manier aan dit bovenliggende doel mee te werken. Zowel het ondersteunen van de positieeve kanten als het minimsaliseren van de negatieve kanten. Daarvoor benoemt de gemeenschap nu juist zijn politici. Ook bedrijven en kennisinstellingen willem voorkomen dat eigenbelang en overmatige rol speelt. Daarvoor dienen ook zij te kunnen vetrouwen op steun en aanwijzingen vanuit de poltiek. De overheid dien dus actief de paradox van tegenstrijdige belangen op rechtvaardige manier op te lossen.
Waarop berust die rechtvaardigheid?

De medeverantwoordelijkheid van de omgeving ligt dus NIET bij het medeweken aan die « goeden driehoek », maar bij vormen en kritisch ondersteunen van een bekwame en verantwoordingsbewuste overheid. De taak van de overheid daartegenover is wél om op zodanige wijze met de lokale en met de wijde omgeving te communiceren, dat zij inzicht krijgt in gevarenzones tussen ondernemingen enerzijds en milieu en gemeenschap aan de ander. Ze bemiddelt tussen bedrijf en gemeenschap.

Dynamiek en groei van een dynamisch Schiphol vragen dynamische aanpassing van de interactie tussen bedrijf en omgeving. Omgeving is echter onbekwaam, dat wil zeggen dat de Overheid de tasask heeft actueel geïnformeerd te blijven over de gevolgen van een steeds veranderende situatie. Niet de burger draagt hiet vernatwoordelijkheid, maar de overheid is er verantwoordlijk voor steeds kwalitatief goed geïnformeerd zijn. Daartoe stichtte zij instanties als commissie m.e.r.. en CROS.

WISSELTRUC

Het verhaal van Riemens heeft de schijn van redelijkheid. In werkelijkheid keert hij dus de zaken om. Hij legt verantwoordleijkheid bij ondeskundige omgeving. Hij maakt deze zelfs niet alleen afhankelijk van interactie met Schiphol, maar zelf medeverantwoordelijk voor. de doelsstellingen van Schiphol. Hier schrijft hij over een bovenliggende doel.
Het bovenliggeng doel ligt echter altijd bij verantwoordelijkheid voor Gemeenschap niet voor Schiphol.

De truc is helaas niet nieuw. Ze was al handig ingebouwd in de laatste luchtvaartnota. Overlegtafels als de commissie ALDERS verschuiven namelijk de verantwoordelijkheid voor milieu en gemeenschap naar de hiertoe niet uitgeruste omgeving - als zou zij de gemeenschap. Onlangs is deze zaak in het ongerede geraakt.

De zo noodzakelijke voelhorens als CROS, klachtencommissies en door deskundigen (!) geadviseerde meetinstrumenten zijn of worden afgebroken. De kern van deze zo fraai verwoorde wisseltruc ligt bij het verschuiven van politieke verantwoordelijkheid van de burger naar een zakelijke verantwoordelijkheid die hij per definitie niet dragen kan.

Riemens fraaie betoog gaat geheel voorbij aan het werkelijke hogere doel van innovatie en vindingrijkheid, dat is verder zien dan het belang van het bedrijf. Dat is het belag van een gemeenschap waarin mensen leven in vrede en wederkerig respect.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

De heer Bijvoet raakt de kern van waar het omgaat. De regering en de politici hebben de taak het land te besturen en evenwichtige besluiten te nemen. Daarbij gaat het in dit schipholverhaal om de inkomsten van ons land en het welzijn in bredere zin. De heer Riemers springt in zijn verhaal ineens van de de moeilijke jaren 90 Naar het succes van de KLM. Daarmee wekt hij bij mij de suggestie, dat de Luchtvaart zo esentieel is voor Nederland. Laat hij beseffen, dat Schiphol bijdraagt aan het BNP met ca 1 % Dat die groei vanaf de jaren negentig zo een groei kon beleven, had ook vandoen met de ongebreidelde steun èn manipulatie van het ministerie en de regering ! De heer Riemers spreekt over hernieuwde samenwerking van bedrijven en kennisinstituten... Hij zou 13 october naar de PROMOTIE dienen te gaan van drs M Huijs die aan de TU Delft tracht te promoveren op de werktitel "20 jaar manipulaties bij het schipholbeleid van 1990 tot heden"! En laat hij de Zembla uitzending Schiphol Vrijstaat eens terugkijken. Of het Journaal van een zondag in januari 2006 toen dat begon met de Uitspraak van CDV Vz Huib Eversdijk: DE OMWONENDEN ROND SCHIPHOL WORDEN BELAZERD ! Welke kennisinstituten zou Riemers toch op het oog hebben ? Stichting Natuur en Milieu wordt als het er op aankomt bij besprekingen weggehouden. Het vroegere NMP, Nu PBL legde de vinger op de verkeerde Huizennorm,waarbij men er 1300 huizen bijpikte die gehinderd mochtenworden! De heer Bijvoet zal zich nog herinneren, dat een delegatie van PVRC bij de LVNL op bezoek ging, die ik meen in 2004 door de LVNL wijs gemaakt werd: de methode van CDA vliegen zou nog minstens 10 jaar duren. Dat kon technisch nog niet.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

II) Directeur Kroese moest mij later toegeven in een "Benen op tafel" sessie: Ja het kon al, maar zou 17 % capaciteit kosten.. Waarom dat er niet ruiterlijk bijgezegd ? Bij de aanleg van de Polderbaan werden leugens verkocht (Jorritsma!)Zo zijn er nog veel meer zaken te memoreren, zoals de laatste: " Overval met inderhaast in elkaar gezet handhavingsstelsel, nee geen handhavingsstelsel,maar een afspraken stelsel: Vliegen Volgens Afspraak, Nu omgedoopt in: HET NIEUWE VLIEGEN... dat door demagoog Eurlings graag werd gepresenteerd als een UNANIEM accoord. Dat bijna de helft van de Crosbewoners en een meerderheid van 14 de 27 platforms tegenstemde werd onder het tapijt geveegd...
Wettelijk GELUID meten gebeurt nog steeds niet. Men wil nu doordrukken,dat het NOMOS-meetsysteem vanSchiphol gaat monitoren. Notabene heer riemers door kennisinstituten TNO, RIVM enCDV II veel slechter werd beoordeeld dan het systeem Luistervink van Geluidsconsult. Nogmaals:over welke kennisinstituten,heeft Riemers het toch ? Heeft hij al nieuwe op het oog, die Schiphol naar de mond gaan praten?

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

III) Zo was er bureau Novioconsult, dat in 2006 concludeerde dat bij de vorige stelsel-wijziging de Rechtszekerheid van de burgers/omwonenden verder was uitgekleed! Roemers wijst ook op het goede vestigings-klimaat voor bedrijven, maar hij vergeet daarbij dat de werknemers hierstraks niet meer willen en kunnen wonen... Nee de mening van de heer Buurma verdient een betere repliek. O.a. Een echte selectieve aanpak; Zoals Prof J. de Wit UVA, (dir. Airneth) voorstelde : Sterke Tariefdifferentiatie, inzet van de HSL. Als er vluchten van en naar het Oosten bijkomen, dan andere er af. Bijvoet sloeg de spijker op zijn kop: Maar die politici... Het lijkt of Riemers niet echt op de hoogte is van de ontwikkelingen van de laatste 20 jaar.. Innovaties .. O.K. Maar dan met open vizier en geen nieuwe trucen meer.Die hadden we al te veel !