Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchthaven in zee was en is slecht idee

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 5586 
|
 Platform Nederlandse Luchtvaart 
Luchthaven in zee was en is slecht idee

De denktank Public Space pleit in zijn maandag uitgebracht manifest voor “een paar aansprekende werken die de symbolen worden van het nieuwe Nederland”. Een voorbeeld hiervan zou een vliegveld in zee zijn. Het idee lijkt leuk, maar is praktisch onuitvoerbaar. Veel varianten voor zo’n luchthaven zijn reeds uitvoerig onderzocht, maar vallen allemaal eigenlijk af. Het is dan ook jammer dat dit idee nu toch weer naar voren wordt gebracht.

Een luchthaven in zee is niet uitvoerbaar om meerdere redenen. Eén daarvan zijn de kosten die geschat worden op 15 tot 20 miljard euro. De luchtvaartsector zal zo’n investering nooit alleen kunnen doen. Een zeer omvangrijke subsidie en garanties door de overheid zijn onontkoombaar. Een andere reden is de bereikbaarheid van een luchthaven in zee voor zowel de passagiers als de werknemers. Op dit gebied zijn veel problemen te verwachten. Zo moet de infrastructuur van zo’n luchthaven aansluiten bij een zeer goede landzijdige infrastructuur. Anders ontstaan dezelfde problemen als bij de luchthaven van Osaka. Daar komen de reizigers na het passeren van een prima brugverbinding vast te zitten als gevolg van vertraagde treinen en files. Andere redenen voor onuitvoerbaarheid hebben betrekking op klimatologische omstandigheden, morfologie en ecologie, vogels en juridische zaken.

In het geval van de denktank is een luchthaven in zee bedoeld als een “aansprekend werk”. In andere gevallen wil men met zo’n luchthaven bereiken dat minder mensen hinder ondervinden van geluid. Dat is een relatief magere opbrengst voor zo’n grote investering, die slechts bereikt wordt wanneer de luchthaven extreem ver in zee komt te liggen (25-30 km). Banen of een hele luchthaven in zee betekenen het begin van een zeer kostbaar en zeer langdurig proces waarvan de voordelen niet duidelijk en niet zeker zijn. Het is dan ook vele malen zinvoller om een goed werkend geluidhinderbeleid voor Schiphol te ontwikkelen. Voor een fractie van de investeringskosten die moeten worden gedaan voor de luchthaven in zee, kan men onderzoek doen naar bijvoorbeeld ander routegebruik en andere aanvliegprocedures en het aanbieden van effectieve oplossingen voor omwonenden.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"In andere gevallen wil men met zo’n luchthaven bereiken dat minder mensen hinder ondervinden van geluid. Dat is een relatief magere opbrengst voor zo’n grote investering, die slechts bereikt wordt wanneer de luchthaven extreem ver in zee komt te liggen (25-30 km)."

Goh, 'extreem ver'. Ik woon 'extreem ver' van Schiphol vandaan maar heb extreem veel overlast.
De schrijver heeft kennelijk geen flauw benul wat de opbrengsten zijn van de grond waar Schiphol nu beslag op legt.

Het vreemde aan bovenstaand artikeltje is het gebrek aan motivatie om tegen een innovatie te zijn. Of moet ik de volgende redenen als serieus beschouwen:
“Andere redenen voor onuitvoerbaarheid hebben betrekking op klimatologische omstandigheden, morfologie en ecologie, vogels en juridische zaken.”
Klimatologische redenen??? Wat is het gevolg voor het klimaat als je vliegverkeer verplaatst?
Morfologie…?
Vogels? Gisteren stond men nog massaal vuurwerk af te steken op het platform, vast niet voor de lol.

Tot slot, de klap op de vuurpijl: juridische redenen… Hoeveel rechtzaken heeft Schiphol de afgelopen tien jaar verloren?

Geplaatst door gerard uit NULL

Zo'n investering zou juist een MEGA-opbrengst opleveren. Stel je voor: geen ruimtebeperking, geen stringenste (nou ja..) geluidsbeperking.

Dus onbeperkte groeipotentie.

Welke luchthaven(s) wil(len) dat nu niet.

PNL lijkt met deze opstelling juist tégen een gezonde en groeivaste luchtvaartindustrie te zijn. Dat zou je uit hun naam niet afleiden....

Geplaatst door OB uit Castricum

PANIEK?

Dit lijkt me een wat paniekerige reactie van het PNL.
Wie de werkelijke uitspraak van de denktank (die beneden is aangehaald en die maar een regeltje van het hele rapport beslaat) heeft gelezen ziet ook wel dat het maar een voorbeeld was. Net als het noemen van de al afgekeurde zweeftrein.

Die mooie MEGA-projecten zijn anders best interessant. Vooral die in het Midden-Oosten:

Dubai, meen ik, maakt een schitterend met Nederlandse hulp geconstrueerd vliegveld in zee

Abu Dhabi wil niet onder doen en maakt een eiland waar het een gogantisch project opzet. Ze zeggen: "Wij gaan het cultureel doen!". Het wil een heuse dependance van het Louvre gaat stichten, en ook van andere grote Parijse musea, zoals van het Musée d'Orsay en van de Quai Branly, en van het Centre Pompidou. De Franse pers roept al: "Prostitutie!". "Ons Louvre is een Identiteit, geen merknaam!". Maar de Verenigde Emiraten hebben er intussen al een Sorbonne geïnaugureerd.

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Een investering in een nieuwe luchthaven in de Noordzee is voor Schiphol niet op te brengen en betekent voor de Nederlandse staat een herhaling van een soort Betuwelijnproject.. Veel geld pompen in een infrastructureel project en na de bouw er achter komen dat er blijkbaar geen reële behoefte voor bestaat. Schiphol heeft door haar locatie geen basis om zich te kunnen meten met de andere grote luchthavens in Europa laat staan met die van bijvoorbeeld een toekomstig Dubai. Schiphol is inmiddels aan de eind van haar groei m.b.t. haar “hubfunctie” waar het in principe allemaal om zou moeten gaan. Dit verklaart alle activiteiten die door Schiphol toenemend worden ondernomen richting puur vrachtverkeer, de goedkope chartervluchten, low cost carriers en het als een van de weinige luchthavens in Europa faciliteren van nachtvluchten. Ook wel het afvalputje van Europa genoemd. Daar zit nog een mogelijkheid tot groei maar heeft weinig van doen met wat Schiphol voor ogen stond en wat zij met een slogan aanduiden als “mainport” activiteit. De kassa moet rinkelen om de bruid op te maken voor een beoogde privatisering en daarna.....? Ja dat zijn de zorgen voor de dan zittende verantwoordelijken. Om onze aardgasinkomsten te verkwanselen aan zinloze infrastructurele projecten is een herhaling van zetten. Deze les zou inmiddels geleerd moeten zijn. Schiphol is slechts een van de vele Europese luchthavens die een zekere rol in het vliegverkeer speelt maar de echt dominante rol wordt door andere luchthavens opgeëist en succesvol ingevuld Wij zouden graag gidsland willen zijn maar de werkelijkheid gebiedt ons deze dagdromerij maar snel te verlaten. Er zijn ongetwijfeld nog andere activiteitsgebieden waarin wij als klein land wel zouden kunnen excelleren en waarvoor onze aardgasbaten ons een belangrijke steun in de rug kunnen geven voor het doen van verantwoorde toekomstgerichte investeringen. Eén Betuwelijn is voor zo’n klein landje echt genoeg.

Geplaatst door Ton uit NULL

Precies meneer von der Meer.
Eén, minstens de helft kleiner Schiphol dan nú, is voor ons kleine landje méér dan genoeg. De rest van de vliegruimte mag (en behoort) opgeeist worden door de veel grotere woonkernen als Londen, Parijs en Frankfurt.
Een te grote broek aantrekken doet die broek afzakken en laat je struikelen over de flodderende pijpen.
Er zijn wel andere terreinen waar dat kleine Nederland groot in kan, mag (en behoort) te zijn.

Geplaatst door OB uit Castricum


Dus men verwacht U op 8 maart 2007: Debat 'Groeiende luchtvaart in Nederland: een onmogelijke ambitie?'


Geplaatst door W.H. Evers uit Koog aan de Zaan


Mijn idee is alsvolgt:
Leg een dijklichaam aan dat loopt van Hoek van Holland tot aan Texel.
Dit dijklichaam ligt 20 a 25 KM vanuit de kust in zee en sluit bij genoemde punten aan op de kust.
Maak op 2 of 3 plaatsen voor de scheepvaart grote openingen met de mogelijkheid deze af te sluiten d.m.v. waterkeringen ongeveer zoals deze al in de Nieuwe Waterweg aanwezig is.

Vervolg:
Naast 1 of meer startbanen voor Schiphol ter hoogte van IJmuiden kan gedacht worden aan een groot aantal aantrekkelijke mogelijkheden zoals:
- Verplaatsing van zware industrie naar een industriepolder gelegen aan deze dijk. O.a. voor de hoogovens enz.,
- Opslag van steenkool, olie en erts ver van het vaste land,
- Bewonerseilanden - eventueel drijvend - op verscheidene plaatsen langs de dijk,
- Container havens kunnen worden aangelegd ter ontlasting van Rotterdam. De voorziene investeringen voor de 2e Maasvlakte en de regelmatig terugkerende uitgaven voor de versterking van de bestaande zeeweringen kunnen hiervoor wellicht (deels) worden gebruikt,
- Jachthavens zowel binnen- als buitendijks,
- Aquavermaakscentra,
- Viskweekstations,
- Atoomcentrales voor het opwekken van energie,
- Getijdencentrales voor het opwekken van enrgie.

Gevolgen:
Onze kustverdediging tegen het water wordt voor een belangrijk deel verplaatst naar een beter te verdedigen aaneengesloten dijk.
De binnendijks gelegen wateren worden een lagunelandschap met veel recreatieve mogelijkheden.
Door de openingen in het N en Z deel van de dijk blijft een zekere mate van eb en vloed bestaan terwijl ook het scheepvaartverkeer weinig hinder zal ondervinden.

Door de Rijnaanvoer van zoet water zal een zekere mate van verzoeting van het water plaats vinden.
Zelfs indien de waterkeringen bij storm uit (N) Westelijke richtingen niet worden gesloten zal door de relatief kleine instroomopeningen de hoge vloeden in gematigde vorm het vaste land bereiken.

Het probleem "Schiphol" is voor lange tijd opgelost; de terminals blijven waar ze nu zijn; voor lokaal vliegverkeer blijven (een deel van) de startbanen gehandhaafd; met de startbanen in zee worden verbindingen gecreëerd in de vorm van snelle ondergrondse shuttles en eventueel helivervoer.
Bij de planologische ontwikkelingen op het vaste land hoeft geen rekening meer te worden gehouden met eventuele uitbreiding van Schiphol en de Rotterdamse haven. Hierdoor komen meer gebieden ter beschikking voor woning- en kantorenbouw.

Bij verplaatsing van vervuilende industriëen kan gebouwd worden volgens de meest moderne inzichten.

Het nederlandse bebouwbare c.q. benutbare grondgebied wordt aanzienlijk groter. Bij een dijklengte van ongeveer 100 KM is dit bruto 2000 KM2.

Minder luchtvervuiling op het vast land.

Ingrijpende maatregelen voor het verbeteren van bestaande waterweringen - ten koste van touristische locaties - kunnen (deels) vervallen.


Geplaatst door W.H. Evers uit Koog aan de Zaan

Op te lossen problemen en aspecten:
Allereerst is er het probleem van de zeediepte ter plaatse van de dijk. De zee heeft hier een diepte van tussen 10 en 20 meter. Bij een dijkhoogte van 20 meter boven water zou de hoogte van het dijklichaam maximaal 40 meter moeten worden.
Dit vereist een aanzienlijke breedte van de dijkvoet.

Doorgaande scheepvaartroutes (DW route) zullen verplaatst moeten worden, hetgeen overleg met omringende landen vereist.


De aanleg van de dijk vergt aanzienlijke investeringen. Voor een (klein) deel worden deze goedgemaakt:
- door minder kosten voor de huidige kustverdediging,
- een nuttiger grondgebruik ter plaatse van het huidige Schiphol, hoogovens, Rotterdam in de vorm van bewoning en kantoorruimte,
- Minder kostbare installatie van windmolens op de dijk.


Door het creëren van nieuwe industrie- en woongebieden wordt de druk op de natuur in het oude land belangrijk minder.
De aanleg van e.e.a. vergt de ontwikkeling van vele nieuwe technieken. Deze zullen in andere landen ook kunnen worden toegepast hetgeen de nederlandse economie ten goede zal komen.
Het hele project zal van grote toeristische waarde blijken te zijn terwijl de huidige kustlijn in stand wordt gehouden.

Momenteel wordt een belangrijk deel van de (Nederlandse) baggercapaciteit in het Midden Oosten (Dubai) ingezet. De capaciteit komt over enige jaren vrij als deze bouwactiviteiten verminderen. Dit biedt de kans om deze capaciteit ten behoeve van de nederlandse economie in takt te houden.

Indien de bovengenoemde ideeën serieus worden opgenomen en doorgerekend zal nu reeds bij offshore activiteiten voor de nederlandse kust rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheid van deze dijk/polders in de toekomst. Dit is met name van belang voor windmolens in zee, pijpleidingen en gaswinningsstations.

Ik hoop met deze uiteenzetting een verdere bijdrage te leveren aan het behoud van ons land op lange termijn.

Geplaatst door Olav uit Castricum

DANK

De scheppingskracht van dergelijk vernieuwend denken geeft weer hoop dat dromen werkelijkheid kunnen wordenn.