Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Lawaai Schiphol leidt tot slechtere schoolprestatie

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 737 
|
 Trouw 
Lawaai Schiphol leidt tot slechtere schoolprestatie

(Novum) - Scholieren in de buurt van Schiphol presteren slechter dan kinderen elders in het land. Door lawaai van vliegtuigen maken ze meer fouten bij een aandachtstest en scoren ze lager op een geheugentest. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Elise van Kempen.

Jaarlijks zijn er in de omgeving van Schiphol tussen de 110 en 720 leerlingen meer dan gemiddeld die ondermaats presteren op een leestest. Ongeveer 850 leerlingen per schooljaar hebben erg veel last van het vliegverkeer bij de school.

Het onderzoek richtte zich op bijna drieduizend basisscholieren die rond drie Europese luchthavens wonen. Daaruit blijkt verder dat de kinderen die aangeven last te hebben van geluidshinder meer gezondheidsklachten hebben dan kinderen die geen last hebben van het geluid.

Van Kempen verdedigt haar proefschrift volgende week dinsdag aan de Universiteit Utrecht.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

Tel daar de gezondheidsklachten, zoals "onverklaarbare?" longontstekingen, aandoeningen aan de luchtwegen, moeheid en onrust door verstoorde nachtrust, een hoofd met watten, prikkelbaarheid in de klas jegens elkaar en nog zoveel meer maar bij op.
Werkelijk, je vraagt je af hoe lang deze dwaasheid, die zoveel schade toebrengt aan kinderen, volwassenen en dieren, nog voort mag duren. Diegenen, die dit beslissen zullen een keer rekenschap moeten geven van hun daden.

Geplaatst door dr O Bijvoet uit Casticum

Het lijkt me dat dit voor de arts aan de Alderstafel aanleiding kan zijn de instemming met verdere groei, ook die naar 480.00 tot nader order in te trekken.
Ook de instemming met overschrijden van de maximale geluidsbelasting in een anatal handhavingspunten wordt medisch gezien problematisch.

O. Bijvoet
Oud hoogleraar Inwendige Geneeskunde
Universiteit Leiden

Geplaatst door dr O Bijvoet uit Casticum

Het proefschrift, dat drs Elisa van Kempen binnenkort zal verdedigen hangt klaarblijkelijk samen met een rapport van het RIVM op 3 juni 2005. Dat is een studie in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol (GES), gecoördineerd (en deels uitgevoerd) door het RIVM, in samenwerking met andere onderzoeksinstituten en universiteiten. Gedeeltelijk ten laste van VROM en V&W.
Het is eigenlijk moeilijk te begrijpen waarom dit soort studies in de discussies niet meer aandacht krijgen.
In het Journal of Occupational and Environmental Hygiene, Volume
5, van 2 February 2008 , blz 119 - 129 staan de resultaten van een onderzoek van Beverly Cohen en anderen (http://www.informaworld.com/smpp/content?content=10.1080/15459620701815564) wordt ook aandacht gevraagd voor het feit dat de de negatieve effecten op de woonomgeving van grote luchthavens, niet alleen betrekking heeft op vliegverkeer, maar ook op de daarmee verbonden grote toename van anderssoortig verkeer in de omgeving daarvan. Het gaat daarbij niet alleen om geluid, maar ook om hoge concentraties fijn stof die met verkeerspieken samenhangen.
In de rapporten wordt het cynisme van de luchtvaartindustrie ten aanzien van de toekomst van individuele mensen die de keus daarvoor niet hebben gemaakt. wel vergeleken met dat van de tabaksindustrie. Ook daar geldt: "De maattschappij wil het toch zelf".


Geplaatst door Jaap uit Almer

Ik heb het zelf aan de lijve ondervonden hoe het voortdurende lawaai en slaapverstoring tot gezondheidsproblemen kan leiden. Ik ben ook van mening dat eens de verantwoordelijken ter verantwoording zullen worden geroepen. Ik ben mij gedegen aan het voor bereiden. Dit is mijn hoofddoel in het leven geworden, hoewel ik weet dat dit ook mijn gezondheidtoestand geen goed zal doen. Akties als de dieraktivisten kan ik niet goedkeuren, maar kan het mij levendig voorstellen. De politiek luistert toch niet?

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

De geschiedenis van al het Gezondheids-onderzoek zou ook toegevoegd moeten worden aan het Feuilleton van Burger (Zie onder Schrijf) Van 1990 tot 1993 kwam het RIVM met een eerste aanzet om de effecten op de gezondheid door vliegtuighinder te onderzoeken. Wollig taalgebruik werd gehanteerd om mee te delen, dat hierover nog niet zo veel bekend zou zijn. De Gezondheidsraad schreef echter in 1994 een rapport: Geluid en Gezondheid 1994/15(o.l.v.
Prof Ginjaar)Daarin werden al voldoende oorzakelijke significante wetenschappelijke verbanden beschreven- pag 60. Slaapverstoring, ischemische hartziekten.Dit rapport bleef echter in de la, en werd echter pas na het besluit van de PKB 1995 door minister de Boer beantwoord. Mosterd na de maaltijd dus !
Typerend was, dat meerdere onderzoeksresultaten structureel pas werden gepubliceerd, na belangrijke beleidsbeslissingen. Het belangrijkste RIVM/TNO vragenlijstonderzoek 1998 toonde eindelijk onomstotelijk aan, dat er veel mis was met de gezondheid rond schiphol, maar liep ook al vertraging op, evenals het onderzoek naar slaapverstoring. Minister Els Borst was het kennelijk zat, dat er steeds vertragingen ontstonden (door Ven W) en liet de Gezondheidsraad weer opnieuw een onderzoek doen: Grote Luchthavens en gezondheid 1999/14, dat binnen een jaar wel gereed was (Prof Wim Passchier): O.a. Al beschreven: De leerprestaties bij kinderen verslechterden pag 68 onderzoek bij luchthaven Munchen(Evans)
Maar het lijkt er op dat al deze zaken moeten worden weggemoffeld.
Cynischme ten top.


Geplaatst door dr O Bijvoet uit Casticum

GEEN GEDRAAI MAAR KLARE WIJN

Heer Griese

Het gaat mij niet om cynisme van de overheid, ook niet over praten.
Dat is al te veel gebeurd.

Hier is sprake van een onderzoek waarvan de inhoud ter beoordeling wordt voorgelegd aan deskundigen uit een medische faculteit.
Wanneer de instemming van de promotiecommissie met de kwaliteit van het onderzoek en met de uitwerking daarvan, bevestigt dat deze voldoende zijn om de verantwoordelijkheid van doctor toe te kennen, dan wordt het waarschijnlijk dat de de toenmalige geluidshinder schade veroorzaakte bij kinderen van omwonenden met mogelijk blijvende gevolgen. Dan wordt het de plicht van vertegenwoordigers van de omwonenden om daar iets aan te doen en verergering te voorkomen.
Het gaat dan om meer dan een willekeurig rapport van het RIVM, maar om wetenschappelijke betrouwbaarheid van de gegevens.

Ik herhaal mijn voorstel, dat ik richt, zowel aan van Ojik als collega, als aan de heer von der Meer, die mij gevolgd is in mijn voormalige positie als voorzitter van het PVRC en initiator van het platformoverleg :

De inhoud van dit voorstel is:
dat dit gebeuren voor de arts en de vertegenwoordigers van omwonenden aan de Alderstafel aanleiding moge zijn de instemming met verdere groei van het vliegverkeer, ook die naar 480.00, tot nader order in te trekken.
Ook de instemming met overschrijden van de maximale geluidsbelasting in een aantal handhavingspunten wordt medisch gezien problematisch.

U leest het goed, dat ook ik nog geen definitieve conclusies trek. Ik stel echter wel dat de bewijslast nu is omgedraaid. We zijn nu in de situatie gekomen dat we plausibele argumenten moeten horen waarom de overheid het rapport terzijde meent te moeten kunnen leggen.

Ik verwacht een openlijke reactie op dit forum. Het heeft geen zin verstoppertje te spelen. Daarvoor zijn de belangen, niet die van ons, maar die van anderen die van ons afhangen te groot.
Intrekken van toestemming heeft grote gevolgen omdat de minister zich dan definitief niet meer mag beroepen op instemming van omwonenden aan de Alderstafel.

O.L.M. Bijvoet

Geplaatst door Ton uit NULL

De gegevens zijn duidelijk en de rekening dient gemaakt te worden !
De omwonenden voelen het al járen op velerlei manieren aan den lijve.
De sektor, de provinciale politiek, de gemeentelijke politiek van A'dam, de sterke vervoerslobby, de asfaltlobby, de Kamer van Koophandel in A'dam, de 2e Kamer en het Kabinet steken nog steeds de kop in het zand.
Er mag al járen geen sprake meer van zijn van voorrang geven aan ekonomische belangen.
Belangen van hogere orde dienen direkt te prevaleren.
Geen kwestie meer van vrijblijvendheid.
Het is een sociale en medemenselijke plicht van IEDER die bij de ontwikkeling van Schiphol betrokken is om aan de handrem te trekken. Vertegenwoordigers van de omwonenden maar óók de sektor.
Niks "het is voor Uw eigen bestwil en voor een goed en mooi Nederland"
Direkt stóppen met groei op deze lokatie en tot 2020 per jaar juist een aantal procenten vermínderen van het aantal vliegbewegingen.


Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Heer Bijvoet, Met nogal wat verbijstering uw laatste reactie gelezen. Is een onderzoek van het RIVM van 2005 (RANCH)pas wetenschappelijk als het in een promotieonderzoek terecht komt???
Van Ojik en wij zitten JUIST aan die Alderstafel om die idiote groei te stoppen ! Die groei die al vele jaren samengaat met vele alarmerende resultaten via wetenschappelijk onderzoek. Waarvan van Ojik en ook ik al jaren afweten! Van Ojik en ook ik zijn al jaren deelnemer aan o.a. De zgn Klankbordgroep, die al die Gezondheidsonderzoeken bespreekt. Waar we weer te maken hebben met deelnemers als het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en van VROM. Die de resultaten vergoeilijken, en maatregelen tegenwerken. Dit RIVM onderzoek was al veel eerder bekend, en niet het eerste onderzoek, maar werd voorafgegaan door een reeks van onderzoeken. En........Schiphol mag maar doorgroeien......
Geen misverstand: Ook ik ben blij,dat iemand er promotieonderzoek van maakt. Toen wij in den Haag waren 3 jaar geleden voor een gesprek met CDA Staatssecretaris van Geel was het eerste wat hij (cynisch) kon tegenwerpen: "We willen toch allemaal vliegen"? Wit heet waren we over zoveel onnozelheid. We hebben een wijze overheid nodig,die regelgevend en -stellend is.
Die snelheden op de weg regelt, het gebruik van (te veel) alcohol regelt etc etc.
Met alle respect, maar uw plannen met het Platformoverleg waren zeer idealistisch, maar verre van realistisch. U zou het wel even vertellen, en ik moest me zeer weren, om bestaande beloften en structuren boven het politieke maaiveld te houden........
NU rept u over alarmerend Gezondheids-onderzoek. Waar was uw reactie eerder? U liet wel eens weten dat u ooit bij de Gezondheidsraad was betrokken. Waar was deze Prof toen? Waarom dan nu pas, en niet gereageerd voor de Polderbaan kwam?
Nog eens: Van Ojik en von der Meer en nog 4 personen zitten nu juist aan die tafel om realistische resultaten te gaan boeken! ! !
Zij spelen GEEN verstoppertje !
Het zo dienstig zijn, als u de juiste motieven blijft hanteren, om harde werkers als van Ojik, vonderMeer en anderen te capittelen !
Dit voorjaar zullen de resultaten van het Aldersoverleg bekend worden. Als wij die resultaten niet kunnen verantwoorden, komt er geen overeenkomst met ons, de omwonenden.
Zo simpel is dat.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

PS: Ton je schrijft het goed:
De sektor, de provinciale politiek, de gemeentelijke politiek van A'dam, de sterke vervoerslobby, de asfaltlobby, de Kamer van Koophandel in A'dam, de 2e Kamer en het Kabinet steken nog steeds de kop in het zand.
Er mag al járen geen sprake meer van zijn van voorrang geven aan ekonomische belangen.
Belangen van hogere orde dienen direkt te prevaleren.
Geen kwestie meer van vrijblijvendheid.
Het is een sociale en medemenselijke plicht van IEDER die bij de ontwikkeling van Schiphol betrokken is om aan de handrem te trekken. Vertegenwoordigers van de omwonenden maar óók de sektor. (En....De politiek !)

Geplaatst door Bijvoet uit Casticum

Dus trek ik aan de handrem!
en kapittel niet,
maar herhaal een helder voorstel:

Indien men mij vertegenwoordigt, blijf dan niet 'zitten', maar maak duidelijk dat omwonenden absoluut niet kunnen en mogen instemmen met welke toename dan ook van risico's voor gezondheidsschade aan mensen in de direkte omgeving van Schiphol. Zorg dat ook de minister zich niet meer op de omwonenden kan beroepen.

De rest glijdt af op de startbaan van mijn onverschilligheid.


Geplaatst door O. Bijvoet uit Casticum

Voor dat dit ontaardt in welles/nietes:

We hebben hier een prima gelegenheid
voor een helder signaal naar de buitenwereld.

De irritatie op de achtergrond van deze discussie gaat terug op een fundameneel meningsverschil over een standpunt dat ook Burger al signaleerde:

Formeel direct betrekken van belanghebbende omwonenden in politieke discussies tussen ondernemingen en overheid, zal altijd moeten leiden tot verlies voor omwonenden omdat deze een achterstand hebben op het gebied van deskundigheid en informatie.

Verschil van mening op dit punt heeft geleid tot mijn afstand nemen van een formeel statuut voor een belangenvereniging gezamenlijke platforms en het deelnemen hiervan namens deze van willekeurige burgers aan tafels als de Alderstafel die politieke beslissingen voorbereiden. de overheid drong hierop aan. Het gevolg is dat fundamentele belangen van burgers op vroeg niveau object worden van marchanderen en zo de noodzaak van politieke sturing kan voorkomen.

Het gevolg is dat minister Eurlings zich reeds tweemaal officieel heeft kunnen beroepen op instemming van burgers met loslaten van strikt handhaven van grenzen in bepaalde handhavingspunten in ruil voor begrensde groei (sic!) van de luchtvaart op Schiphol.

Het officieel publiekelijk ter sprake komen van de studie van Mevrouw Elise van Kempen is een goede gelegenheid tot voorwaardelijke correctie. Die kan zichtbare politieke gevolgen hebben. Vandaar mijn' trappen op de rem'.
Ik hoop dat geen enkele verwatering van de discussie de ernst van deze goede kans zal doorbreken.

Ik hoop dat het motief van mijn inbreng duidelijk is. Mijn bedoeling is de zaak te dienen, zonder oordelen over personen. Maar als personen, als persoon een officiele stem gaan laten horen namens de omwonenden dan kun je niet anders dan ze als zodanig daarop aanspreken. Vooral omdat hun overleg plaats vindt in de beslotenheid van het onbekende.

Met vriendelijke groet

Olav Bijvoet

Geplaatst door boudewijn uit aalsmeer

Jullie hebben gelijk,ik kan niet
tegen onderzoeksresultaten in.
Vergeet alleen niet dat je de schuld
niet eeuwig aan Schiphol mag geven.
Ik weet uit ervaring dat er nog veeeeeeeel meer factoren zijn in de randstad, het gebied waar we wonen.

Geplaatst door O. Bijvoet uit Casticum

Beste Boudewijn

Je slaat de spijker op zijn kop.

De wereld is nu een keer niet volmaakt.
Er staat geen oplossing in de sterren geschreven.

Daarom die taakverdeling tussen twee groepen:
1 - Belanghebbenden (Schiphol en de Sector; de Mensen die economisch daarmee verbonden zijn; en de Buitenstaanders die ermee te maken krijgen): met behulp van wetenschap en kennis
2 - Overheid die daarvoor de best mogelijke richting zoek in een onvolmaakte wereld: met behulp van wijsheid en ervaring

De eerste groep moet belangen verdedigen en wel zo objectief mogelijk.
De tweede groep moet belangloos de beste weg vinden in een onvolmaakte wereld, dat is politiek.

De ellende is,
dat belanghebbenden elkaar willen verdringen door politiek te bedrijven,
en dat de politiek dan macht gaat uitoefenen uitgaande van belang

De omwonenden mogen niet in dezelfde fout vervallen als Schiphol
namelijk politiek willen bedrijven
dan zijn er twee vechtenden en twee fout.

Omwonenden hebben met deze studie een nieuwe kans de zaak weer op de rails te zetten
en de eindverantwoordelijkheid weer terug te brengen naar waar hij hoort:
Bij de minister, en wel via
HELDERE WETGEVING EN GOEDE LUCHTVERKEERSLEIDING

maar dan moeten bewoners nu
NIET PRATEN MAAR DOEN
anders zijn wij de verliezers

Geplaatst door Boudewijn uit Kudelstaart

Beste O. Bijvoet,

Eigenlijk had ik van u liever alleen
het volgende gehoord:

''Het klopt dat wij niet alleen Schiphol
de schuld mogen geven. Schiphol
levert -vinden wij- wel tot heel veel
overlast, maar dit is te
verwaarlozen in vergelijking met de totale
hoeveelheid belasting door geluid, stank, troep, enzovoorts die de inwonenden
in de randstad moeten ondergaan anno 2008.''

Heer/mevrouw Bijvoet,
ik heb niet gesproken over een oplossing.
Ik heb alleen aangegeven dat we de
realiteit nooit maar dan ook nooit uit
het oog mogen verliezen.

Geplaatst door Bijvoet uit Casticum

en de realiteit is dat schoolprestaties en daarmee toekomstkansen van kinderen in de omgeving van Schiphol kunnen worden beschadigd.

Als dat een hard gegeven is dan is een grens bereikt waarmee niet te marchanderen valt


Geplaatst door Boudewijn uit Kudelstaart

Ik ben een jongere.
Dus oordelen doe ik zelf wel.

Geplaatst door Luisteraar uit Castricum

... als je de keus krijgt.