Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Landschap Overijssel spreekt met ADT over bomenkap rondom vliegveld Twente

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 968 
|
 groene ruimte.nl 
Landschap Overijssel spreekt met ADT over bomenkap rondom vliegveld Twente

Na bestudering van het Ontwerp-Luchthavenbesluit voor vliegveld Twente dat 7 maart ter inzage is gelegd in het gemeentehuis van Enschede is de conclusie van Landschap Overijssel dat er mogelijk 840 hectare bos rondom het vliegveld gekapt gaat worden. Het zou betekenen dat vrijwel alle bos op de Lonnekerberg, het gehele landgoed ‘t Holthuis, het Hartjesbos, een groot deel van het Lonnekermeer en een groot deel van Hof Espelo verdwijnt. In de avond heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de directie van Landschap Overijssel en Area Development Twente (ADT) in aanwezigheid van de voorzitter van ADT, Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede.

De gemeente Enschede en de provincie Overijssel hebben altijd gezegd dat het om een compacte luchthaven in het groen zou gaan. Landschap Overijssel leest echter in het ontwerpbesluit terug dat alle obstakels die boven de 80 meter boven NAP uitkomen en die liggen binnen een straal van 4 kilometer van de start- en landingsbaan moeten worden verwijderd voor de vliegveiligheid. Juist in dit gebied rijst de stuwwal op van 35 tot 55 meter boven NAP. Bomen worden hier met gemak 35 meter hoog. Dit betekent concreet dat alle bossen boven de 45 meter gekapt moeten worden. Dit gaat om een oppervlakte van ruim 345 hectare, concludeerde Landschap Overijssel.

In het besluit staat ook dat alle obstakels die hoger zijn dan 49,8 meter boven NAP uitsteken verwijderd moeten worden voor onbelemmerd radar- en radioverkeer binnen een straal van 1500 meter vanaf de start- en landingsbaan. In dit gebied ligt het maaiveld tussen 28 en 40 meter boven NAP. Dit betekent dat alle bossen en bomen binnen dit beperkingengebied gekapt moeten worden. Door een overlap van 55 hectare bos tussen beide bepalingen uit het besluit op de kaart komt Landschap Overijssel uit op 840 hectare bos die volgens het ontwerpbesluit gekapt moet worden.

Tijdens het gesprek in de avond van 17 maart tussen Landschap Overijssel en ADT is gesproken over de verschillende beelden van de te verwachten bomenkap rondom Twente Airport. De voorzitter van ADT heeft begrip voor het misverstand dat is opgetreden. Partijen zijn ervan overtuigd dat de berekening van Landschap Overijssel van het aantal te kappen hectares geen werkelijkheid zal worden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, bevoegd gezag voor het te nemen Luchthavenbesluit, heeft al aangegeven de bomenkap zoveel mogelijk te beperken. Dit is ook de opvatting van de directie en het bestuur van ADT. Landschap Overijssel en ADT zijn het eens dat de bomenkap beperkt moet blijven tot maximaal enige honderden bomen in een gebied van vele tienduizenden bomen. Volstrekte zekerheid daarover kan pas over enige maanden worden verkregen als het ministerie daarover heeft geoordeeld. Tot die tijd zal het ministerie hierover geen uitspraken doen.

bron: Landschap Overijssel, 17/03/14
Copyright ©2014 AgriHolland B.V.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Nederland wordt steeds mooier met dit soort idiote plannen die commercieel en economisch (nu al) niet rendabel blijken te zijn. Maar ja, dan is het groen al verdwenen. Wat overblijft is kaalslag, maar dan heb je wel een mooi vergezicht op het naastgelegen vliegveld in Duitsland.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

MAAR DEZELFDE PROBLEMATIEK SPEELT OOK HIER!

Via de opheffing van Nationale LOandschappen en het listig introduceren van de term Metropolitaan landschap is ook in onze woonomgeving dit proces van Area Development helaas in volle gang.
Men werkt toe naar een, aan de Schiphol Area Development Company SADC gekoppeld, GRONDBEDRIJF voor de hele METROPOOLREGIO MRA.

Volgens uitspraken van de Amsterdamse wethouder RO, Van Poelgeest (GL), zou er tevens een governance bestuur voor die Metropool als geheel dienen te komen! En dat zou zomaar als LANDSDEEL op kunnen duiken, na het volledig ontmantelen van het huidige Provinciaal bestuur.

Daarom is het proces van bestuurlijke samenwerking tussen de BUCH gemeenten dat onlangs is gestart van groot belang. Veel te weinig wordt er kritisch gekeken naar metropolitane projecten als SMASH!, MAAK RUIMTE! en zeer recent SprintStad (SS) waarbij een kongsi van ProRail, NS, Provinciebestuur, I&M en een Ver. Deltametropool via strategische ingrepen alles maximaal wenst te urbaniseren.

De lang beloofde nieuwe PVRC website zou toch op dit soort gevaarlijke ontwikkelingen in dienen te gaan, nu is gebleken dat ontwikkeling van de luchtvaart zo diep ingrijpt in zowel ruimtelijke ordening als toekomstige organisatie van ons openbaar bestuur?

Het is de hoogste tijd hier echt aandacht aan te besteden, bedenk dat volgende maand de nieuwe gemeenteraden in onze regio zijn geinstalleerd!

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Wat triest is de sector toch. Schiphol heeft recentelijk nog een slogan in het leven geroepen, dat zij 'groen' gaat. Duurzaamheid is de spil van de luchtvaartsector? Die zelfde sector heeft al diverse landschappen naar de kl*te geholpen! Het Bulderbos en wat weet ik al niet meer is voor goed verdwenen! Dankzij de inhalige sector. De luchtvaartsector, en zeer zeker de Schipholgroup, heeft werkelijk overal schijt aan, als het geen metalen vleugels heeft.
Nu dit weer: ruim 840 hectare bas, voor goed verloren indien de sector haar zin weer krijgt in dit ontspoorde landje. STOP DIE IDIOTEN!