Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Landing in glijvlucht bespaart brandstof

 |
 Geplaatst door: Liesbeth 
 |
 Bekeken: 1013 
|
 Trouw 
Landing in glijvlucht bespaart brandstof

Het artikel vindt u ==>> hier.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ton uit NULL

Discussies over;
glijvluchten
boetes
Chipshol
groen vliegen
aantal vliegbewegingen
vogels op de startbaan
stilte-eilanden
Cros
BAS
resultaten alderstafel
mainportbelangen
enz.

Wanneer gaan we nou eindelijk eens proberen middelen te bedenken om dat "positieve denken over Schiphol" in Nederland te doorbreken ?
Een mentaliteitsverandering is absoluut noodzakelijk.
Het roer moet om in de hoofden van de Nederlanders zelf. Daar hebben we alle media hard bij nodig. En een hoop geld.
En een goed aktiecomité.
Dán pas zullen effekten mogelijk zijn in de Nederlandse politiek, die dat omgooien van het roer weer richting moet geven.

Geplaatst door O. Bijvoet uit Castricum

VOORDEEL

Het bericht over de milieuvoordelen van glijvluchten beschrijft een van de verbeteringen, die in het Europese "clean sky" programma worden besproken.
Clean Sky is een gezamenlijk initiatief van Europese militaire en zakelijke bedrijven die bij luchtvaart zijn betrokken.
Het doel is de concurrentiepositie verbeteren door wezenlijk bijdragen aan vermindering van de verwoestende invloeden van de luchtvaart op het milieu.
Men wil aandacht richten op, en de waarde aantonen van alle technische doorbraken die kunnen bijdragen aan een groenere luchtvaart
Ze hebben een adviesraad voor luchtvaartonderzoek (ACARE) waar ook Nederland bij is betrokken. Die adviesraad heeft als doelstelling in 2020 het volgende te bereiken:
20 % afname van CO2 productie door terugbrengen van het brandstofverbuik
80% afname van de NOx (stikstofoxydule) uitstoot
50% afname van geluidsproductie.
Een groene ontwerp-, productie-, onderhouds- en afvalcyclus.

NADEEL

Pas op! Technische aandact voor geluidsproductie heeft iets te maken met motoren. Maar...Motorgeluid is maar een van de vele aspecten van geluidshinder.
Onderzoek, dat te maken heeft met begrijpen van vliegoverlast en met de betekenis van de aanwezigheid van, en het gedrag van luchtvaart in bevolkte gebieden komt hierin NIET voor. Ook in Nederland bestaat de neiging de Luchtverkeersleiding in dit opzicht buiten schot te laten.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Beste Olav, kun je svp je stukje over het 'onderzoek, dat te maken heeft met begrijpen van vliegoverlast' toelichten?
Wat mij betreft krijg ik dezelfde hoeveelheid kisten over mijn huis, als ik ze niet hoor hoef ik me alleen nog maar zorgen te maken over de luchtvervuiling.

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

Beste R.Aalegeiz:

Ik maak onderscheid tussen Milieueffecten en Vliegtuiggeluidsoverlast.
Milieueffecten zijn afhankelijk van aantallen en aard van de vliegtuigen die regionale luchtvaartbedrijven hanteren.
Vliegtuiggeluidsoverlast is géén milieufactor, maar wordt veroorzaakt door verkeer van en naar de regio.
Wanneer je het verkeer bijvoorbeeld verlegt zal de milieuschade in het algemeen niet, maar de geluidsoverlast wel veranderen.

De luchtvaartbedrijven hebben primair regionale en milieuverantwoordelijkheid. Tot de regionale milieuverantwoordelijkheid behoort CO2, NOx en andere, maar ook een vorm van geluid: kijk naar grondgeluid in Hoofddorp, direct starten- en landgeluid over Zwanenburg of Halfweg of Spaarndam, zij-uitstroomgeluid van starters of taxigeluiden in Vijfhuizen, enzovoorts. Vandaar dat de luchtvaartbedrijven als onderdeel van hun overall milieuverantwoordelijkheid met individuele gemeenten en bewoners in hun REGIO overleg moeten plegen en moeten compenseren voor overlast. Oorsprong van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en Tafels daarin. Wederzijdse verplichtingen en Zonecontouren. De LVNL is daar niet primair, maar secundair bij betrokken: ze moeten zorgen dat de gewenste en mogelijke aantallen daar kunnen komen. De m.e.r. is daar op gericht. Het beschouwen van de LVNL als een van de verantwoordelijke bedrijven is misleidend. Algemene besluiten in CROS en tafels rieken naar beïnvloeden van algemeen domain en horen daar formaal niet thuis.

In het Luchtverkeersgebied heerst de luchtpolitie, de LVNL. Die moet de gewenste capaciteit leveren. Ze moet de beste weg vinden die te leveren met behoud van veiligheid en leefbaarheid waar ze ook vliegen.
Vliegtuiggeluidsoverlast is multicausaal, heeft vele oorzaken: Ik noem baankeuze, starten, landen, windrichting en vochtigheid, bochtenwerk en hoogte, daling en remmen, route, de vele richtingen waar toestellen vandaan komen en invliegen, transitiehoogte, relatieve hoogte van vliegen ten opzichte van anderen, tijd van vliegen enzovoorts.
Dit zijn allemaal vrijheidsgraden die men met behulp van opgedane kennis zou moeten kunnen variëren om capaciteit te leveren zonder de lokale integriteit van een bepaalde stad of dorp te veel aan te tasten. Je kunt bijvoorbeeld kenni opdoen door bestuderen van variatie van klachtenpatronen in het IKB in relatie tot al die variabelen.
Vliegtuiggeluidsoverlast is geen milieufactor in die zin dat je Vliegtuiggeluidsoverlast kunt sturen zonder de totale milieubelasting te veranderen.
Milieu is dus geen primaire opdracht van LVNL maar overlast in het verkeersgebied wel.

Tot nog toe is de LVNL de dans ontsprongen. Door handige definities in het LVB en LIB is de schijn gewekt dat ze meedoet aan milieuverantwoordelijkheid (VEM-driehoek van Kroese). In feite kan ze zo haar verantwoordelijkheid voor de integriteit van het luchtverkeersgebied ontlopen. Dat is kwalijk.

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

Tikfoutje

Er moest staan:
Algemene besluiten in CROS en tafels rieken naar beïnvloeden van algemeen domein en horen daar formeel niet thuis.

Omwonenden die grensoverschrijdingen goedkeuren in de hoop op een effect op aantallen vliegbewegingen, overschrijden daarmee hun mandaat en individuele verantwoordelijkheid. Ik vond dit heel erg.
Bovendien ontneem je daarmee aan de overheid de verplichting zelf een politiek besluit te nemen (overigens met de kans o,m door de Raad van State te worden teruggefloten).

Natuurlijk vind ook ik beperking van de milieueffecten van Schiphol belangrijk. Alleen, ik denk dat daar wel algemene aandacht voor is, maar dat periodieke verwoesting van de leefbaarheid in delen van de drukke randstad door politieke manipulatie via de sector, gewoontevorming en ingewikkeldhieid van het dossier werkelijkheid aan het worden is en, als de wil er niet is daar over na te denken, misschien wel gaat blijven.

Tenslotte: het napraten over zaken als de motie Baarda vind ik schadelijk, want het is een discussie die de werkelijke problemen doet vergeten. De zinnigheid van zoiets mag je best openlijk betwijfelen. Ook een zaak als het scheppen van stiltegebieden kan bedenkelijk zijn: wanneer de militaire gebieden al vrijheid om hindeloos te vliegen verminderen heeft het scheppen van nog minder vrij luchtruim misschien ook onaanvaardbare nadelen, wanneer je niet bereid bent in ruil daarvoor aan capaciteit ven luchtverkeer in te leveren.
We hebben in Holland genoeg ruimte voor en behoefte aan een kolossaal bedrijf als Schiphol? Dat is een politieke vraag.

Geplaatst door Ton uit NULL

We hebben daar niét genoeg ruimte voor en zeker geen behoefte !

Geplaatst door O. Bijvoet uit Castricum

Ton,

Die opmerking klinkt alsof ik zou denken dat die ruimte er wel is. Ik denk ook van niet, maar het is beter om het goede te doen om de goede reden - en daarom hoort die vraag niet thuis bij Schiphol, of bij een Alderstafel.
Daar is de zaak te belangrijk voor. Anders knoeien we maar een beetje aan.

Jouw opmerking betekent inderdaad dat er allerwegen behoefte is aan een helder en in alle opzichten beter doordacht beleid en niet aan het mezerige politieke gedraai dat de Schipholkwestie tot nu toe heeft gekenmerkt.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Dank je wel voor de toelichting Olav. Wegens tijdgebrek even geen uitgebreide respons van mij (is ook niet nodig).