Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Krijgt CROS de ruimte voor zinvol werk?(Geschiedenis van een Overleg)

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 602 
|
 PlatformOverleg 
Krijgt CROS de ruimte voor zinvol werk?(Geschiedenis van een Overleg)

Het gewetensonderzoek van CROS waarvan nu sprake is heeft nog een andere voorgeschiedenis dan die welke vermeld wordt in het bericht van 5 juni daarover in het NHD. Deze is vermeldenswaard, omdat daarin juist de bewoners een rol hebben gespeeld, zowel in een relatie tussen hun gezamenlijke Platforms en CROS, als plaatselijk in de relatie tussen eigen platform en eigen gemeente. Het is belangrijk om daar op dit moment openheid over te geven. 


Nieuwsbrief, Brief en Toelichting
Op 28 december 2003 hebben een aantal Platforms een open brief aan CROS gericht, naar aanleiding van de derde nieuwsbrief die CROS in 2003 had gepubliceerd. [Zie ook op deze site Gastenboek nr. 1058, Tijd: 2004-07-07]. De inhoud van die nieuwsbrief, en de toelichting daarop van CROS aan de pers, waren niet het enige voorwerp van kritiek. Het belangrijkste mikpunt van de kritiek op CROS is het eenzijdige overwicht in het CROS-overleg van de sector en de onmogelijkheid van gemeentevertegenwoordigers en bewonervertegenwoordigers die daar in zitten om hun achterban te consulteren, omdat alle stukken, agenda’s en notulen, geheim zijn en de vergaderingen niet toegankelijk. De vergaderingen zijn zelfs niet toegankelijk voor een groot aantal wethouders zelf en door dezen aangewezen bewonervertegenwoordigers. De Platforms hebben alle CROS-leden ook persoonlijk over de problematiek benaderd.

Gesprek en Belofte tot Aandacht voor Transparantie en Openheid 
Een uitnodiging om te komen praten werd door de gezamenlijke Platforms aangenomen onder voorwaarde dat deze problematiek eerst in een plenaire CROS vergadering openlijk zou worden besproken. Als olijftak werd door CROS in de eerste nieuwsbrief van 2004 een dubbelinterview geplaatst tussen de woordvoerder van een van de Platforms en de voorzitter van CROS.
Na de toezegging van CROS om transparatie en openheid agendapunt te maken voor een plenaire vergadering,  hebben CROS en de vertegenwoordigers van de Platforms, die zich inmiddels aaneengesloten hadden tot een groot Platformoverleg, een open gesprek gevoerd. Daarin is beloofd dat openheid en complete transparantie een belangrijk aandachtspunt zullen zijn binnen de komende evaluatie. Daar horen open agenda’s, vergaderingen en notulen bij.

Eigen Rol voor CROS en eigen Rol voor Organisaties van Omwonenden
In het gesprek werd ook besloten dat er voortaan open onderling overleg mogelijk zal zijn tussen CROS en het Platformoverleg. Verder is uitdrukkelijk overeengekomen dat Bewonerplatforms een eigen plaats blijven hebben naast en niet binnen CROS, en dat deze onafhankelijke plaats bij de komende evaluatie van effecten en bruikbaarheid van het stelsel een belangrijke en door CROS niet vervangbare is. Hiervan is de Nota “Als een Goed Instrument” een uiting. Het Platformoverkeg heeft dan ook eigen overleg gevoerd met VenW en met de Commissie Eversdijk. Wederzijds contact tussen CROS en Platforms zal verder zeker niet uit de weg worden gegaan.

Platformoverleg en Gemeenten
De Platforms hebben niet alleen gesproken met CROS. Ieder Platform heeft ook bij eigen wethouders en gemeente aangedrongen op het streven naar grotere openheid en gewezen op de noodzaak van vakkundige ondersteuning van gemeenten en vertegenwoordigers tegenover het informatieoverwicht dat de sector in de vergaderingen meebrengt. In het open staan voor zo’n goede relatie tussen gemeente en Platforms heeft vooral de gemeente Velsen, maar niet alleen Velsen, een voorbeeld gegeven.

Vormen van Communicatie. Een lange Weg te gaan
Dit alles neemt niet weg dat de strijd nog lang niet gestreden is. CROS is voor overleg en voorlichting en vooral voor communicatie. Maar communicatievormen zijn er tweeërlei. Er is communicatie als overredingstechniek of er is communicatie in wederzijds belang. De eerste heeft in CROS de overhand. CROS valt daarbij ten offer aan het overwicht van de sector. Bij Schiphol en de LVNL komt de gesloten overredingstechniek namelijk voort uit eigenbelang. Daar wordt die tot reclamematige propaganda en haast typerend misleidende interpretatie. Vriendelijk en schijnbaar open, maar beslist en gevoelloos, arrogant en onwrikbaar. CROS heeft daar onvoldoende tegenweer tegen. De vraag die CROS nu stelt is: Krijgt CROS wel de ruimte voor zinvol werk?

Ruimtebeheer
Belangrijk is dat de informatierichting in de toekomst wordt omgedraaid. Het doel van dit alles is niet CROS, maar een verantwoord gebruik van het luchtruim. Het luchtruim is onvervreemdbaar eigendom van de gemeenschap. Doel is het bewustzijn te versterken dat de sector en mainports dienstbaar zijn aan het welzijn van de gemeenschap en niet dat Noord Holland een groot etensbord is dat door de sector mag en kan worden afgegraasd. Er zal een behoorlijk en onafhankelijk Luchtruimtebeheer moeten komen.

Taak van BewonersPlatforms
Langzamerhand begint men in te zien dat Bewonerplatforms niet als doelstelling hebben ongenoegen kenbaar te maken door verstorende acties en misleidende propaganda. Ze willen op een constructieve en oorspronkelijke manier meewerken om - met zorg voor wat goed is - hun bijdrage te leveren aan de altijd weer nodige venieuwing van onze maatschappij. Daartoe hoort helaas af en toe, zoals nu, een niet mis te verstane kritische duidelijkheid.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rob E uit NULL

Game, Set and Match !

Geplaatst door Bob uit Limmen

Uit het hart gegrepen. De strategie van Schiphol en andere belanghebbende, zijnde verdeel en heers, wordt langzamerhand onderuit gehaald. Ik voorspel dat er een enorme beerput open gaat wanneer de verdeel en heers politiek niet langer meer houdbaar is. En dan zullen we zien wie er sterker is.