Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Korte impressie van de Algemene Ledenvergadering van PVRC van afgelopen vrijdag

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 961 
|
 PVRC 
Korte impressie van de Algemene Ledenvergadering van PVRC van afgelopen vrijdag

Op 30 november j.l. vond de algemene ledenvergadering van PVRC plaats in theater ‘De Dansende Duinen’ te Castricum. Aansluitend werden een drietal presentaties gehouden met erna discussie.  De bijkomst werd bijgewoond door ongeveer 200 leden en belangstellenden.

In het eerste deel is door de voorzitter nog eens op rij gezet wat er in het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Heel veel, te oordelen aan de lengte van de lijst en de veelheid aan onderwerpen en de intensiteit van de contacten.
Belangrijkste feit is toch wel geweest de verdergaande samenwerking tussen de platforms (uitmondend in de oprichting van een koepelvereniging) en het steeds inniger worden van het contact met de landelijke politiek. Uiteindelijk wordt daar toch de koek gebakken! Zo waren wij (voor het eerst) uitgenodigd voor de hoorzitting in de Tweede Kamer over Schiphol. Ons lid IJmte van Gosliga heeft daar met verve onze visie over het voetlicht weten te brengen. De aanleiding van de hoorzitting was droevig. Het kabinet Balkenende 2 wist in het besluit over Schiphol niet verder te komen dan dat de luchthaven moest groeien en dat de rest daaraan ondergeschikt was. Gisteren hebben we kunnen zien dat het politieke klimaat in Nederland met de verkiezingen is veranderd. Mogelijk geeft dat ook hoop voor onze toekomst in verband met Schiphol.

Over onze toekomst hebben we het gehad in het tweede deel van de vergadering. Daarin gaven NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium), CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) en LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) een inleiding over hun visie op de toekomst in onze regio. NLR gaf een inzicht in het studieresultaat van een Europese studie naar populair gezegd glijvluchten. Het is duidelijk geworden dat het nog niet zo simpel is om het beste eruit te halen, maar bekend is nu hoe dit zou moeten gaan.

CROS hield een inleiding over de experimenten die gehouden gaan worden. Voor ons lijkt pilot 5 van groot belang. Pilot 5 is in wezen het verbeteren van de nachtnadering op de Polderbaan. Het zijn veel kleine stapjes die tot een beter resultaat zouden moeten leiden. Vooralsnog is afgezien van een verlegging van de route. Het te kleine gaatje tussen Castricum/Limmen met in het verlengde Uitgeest blijft het mikpunt. Het gaat er in deze pilot feitelijk om, tot procedures te komen die de piloot helpen zo goed mogelijk te mikken. De beoogde winst is met 1,5 dB, eufemistisch uitgedrukt, niet spectaculair te noemen.

LVNL gaf een aansprekende presentatie over de toekomst. Zij willen af van de grote spreiding van vliegtuigen op dit moment en streven naar meer concentratie volgens een ‘buizensysteem’.  Dit betekent dat minder mensen hinder zouden ondervinden, maar de mensen die de geconcentreerde vlieg’buizen’ over zich heen krijgen zullen nog veel meer hinder krijgen dan nu, ondanks dat mogelijk iets stiller in constante daling wordt gevlogen . De vraag dringt zich op of dit wel redelijk is. Er werd een inzicht gegeven in de heersende ideeën over toekomstige routes, de snelwegen in de lucht. Het kleine gaatje tussen Castricum en Limmen kwam bij deze presentatie prominent in beeld.  (Het geluidsspoor van een vliegtuig is 3,5 km breed, het gaatje slechts 450 meter. De zaal reageerde verbijsterd bij het zien van deze plaatjes. 

Zeer teleurstellend dus,  maar de opening was dat dit ‘allemaal nog maar in de ontwerpfase zat’. ‘Betere ideeën zijn welkom’.
In de discussie die volgde kwam veel onderdrukt leed naar boven. Een bewoner van Castricum vroeg zich vertwijfeld af of hij na alle jaren die hij met plezier in Castricum had doorgebracht, nu op zijn oude dag alsnog zou moeten verhuizen. Blijven met die snelweg boven zijn hoofd was voor hem geen optie meer. Zo ook de bewoner die zich vervolgens afvroeg waar hij dan wel zou kunnen wonen. Destijds verhuisd van Hoofddorp naar Castricum vanwege de rust die er (voor de komst van de Polderbaan) heerste in onze regio. Nu werd hij wederom voor het blok gezet.
‘Voor rust moet je elders zijn’, dat was toch steeds weer de impliciete boodschap van achter het spreekgestoelte.

Opvallend was de openheid waarin de discussie werd gevoerd. Door de inleiders werd goed geluisterd. Uiteindelijk was de conclusie dat verlegging van de (nacht)route de enige mogelijkheid zou zijn om de (nachtelijke) overlast serieus terug te dringen. Afgesproken is dat PVRC en LVNL in de nabije toekomst hierover met elkaar om tafel gaan zitten. De handschoen lijkt daarmee opgenomen door LVNL.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

In feite is het persen van al die vliegtuigen door het gaatje van 450 m. tussen Limmen en Castricum al vier jaar een feit. Dagen van 700 toestellen zijn regelmatig voorgekomen. Het was tot nu toe heel gewoon, dat er dagen waren waarop er elke halve minuut, een toestel overdenderde. Een vogel horen zingen was niet mogelijk en je kleinkinderen roepen ook niet mogelijk.
En nu willen ze, als dit rampzalige plan doorgaat er nog meer doorheen jagen? Zouden het er 1000 worden???Door die luchtkoker? En de piloten maar goed laten mikken. Schattig.
Diegenen, die dit bedacht hebben en dat wrijf ik ze nog maar eens onder hun neus, zouden zich diep moeten schamen!
Al die bulderbussen met hun vervuiling, hun gevaar en hun lawaai die o.a over duizenden kinderen vliegen ( op dit moment is het nu een soort Afghanistan en al die jonge kinderen worden nu naar bed gebracht). En overdag over al die scholen, die hier
precies op dit punt zijn, waar ze over heen scheren.
Het blijft een schande en iets om zich diep over te schamen, ik kan het niet anders zien.

Geplaatst door FD uit haarlem

Voor zover ik het begrijp kan de vereniging platforms, evenals het PVRC dit met meerderheid van stemmen beslissen. Sorry Uitgeest. Er is gekozen voor verenigingsstructuren onder leiding van een kleine groep in plaats van solidariteit binnen pluraliteit.

De enkele bestuurders van het PVRC doen flink en schrijven veel, maar hebben er mijns inziens niets van begrepen. Het lijkt meer op eem vleugje managerdenken en veel frustratie dan op een verantwoordelijke en structurele opstelling.

Ik ben zeer teleurgesteld in de kwaliteit van de bijeenkomst. De reactie van de heer Wilms elders op deze site lijkt zeer terecht, maar praktische adviezen dienen niet van ons maar van een voor de - buiten de buitengebieden wonende individuele burger verantwoordelijk KDC te komen. Ook Castricumse adviezen zijn locaal gekleurd. We moeten af van kennis gericht op managen van groepen naar kennis gericht op zorg voor mensen.

De LVNL vezint de meest economische weg met de kleinste groep geofferden, zonder zorgplicht voor het individu. De reactie van Els is terecht. Het woordenspel en de onduidelijkheden rond de regelgeving blijven gehandhaafd. In dat verband verwijst LVNL naar overheid PVRC wil een onderonsje met LVNL, ipv een onafhankelijke zorgplicht. De overheid legt deze zorgplicht (nog) niet op.

CDA met de Etzioni-verbondenheid van Balkenende denkt in termen van 'groep's-ethiek en dreigt het individu te vergeten. We komen terug bij inruil van de een voor de ander. Ook CROS denk het met managen wel te kunnen klaren. Straks hangen we nog van de kamer en kabinet af om ons tegen CROS en managers te beschermen.

Gelukkig dat Hoekstra uit de goede hoek komt.

Geplaatst door Gerard uit NULL

FD, tegen de tijd dat de overheid de op zich zeer gewenste zorgplicht aan 'n LVNL oplegt, als dat al gaat gebeuren, zijn we vrijwel zeker weer tich jaar en vele commissies verder. Op dit moment acteert geen van de partijen vanuit deze invalshoek maar men is al wel bezig om voor te sorteren op weer een concrete stap voor de (nabije) toekomst, gericht op minder ‘lastige omwonenden’ en meer capaciteit. De verdeel-en-heers-methode. Zoals je tijdens de ALV opgevallen moet zijn probeerde de heer van LVNL de verdeeldheid zelfs met een concreet voorbeeld uit te spelen. Vanuit bewonerspectief kun je mijns inziens niet laten passeren dat je op concrete dreiging voor nog meer verslechtering niet ook concreet reageert. Dit laat onverlet dat je daarnaast nog steeds de noodzaak voor een onafhankelijk 'zorgplichting gremium' zou kunnen pleiten. Maar dat neemt tijd, en zolang dat er nog niet is, of zich op korte termijn zal aandienen, zul je toch op een andere op de situatie toegespitste wijze iets moeten ondernemen? Wat mij in ieder geval helder is geworden dat de hinder nog steeds niet minder is geworden en, alle discussies en mogelijke oplossingsrichtingen of zorgplichtige opdrachten ten spijt, ook in de toekomst niet minder zal worden. Want het is inmiddels mijn overtuiging dat alle oplossingen, óók de zorgplichtig, zullen stuiten op de onneembare vesting ‘mainport’-eis en daarmee nooit tot concrete vermindering van hinder zullen blijken te kunnen leiden als puntje bij paaltje komt. Ik heb de hoop op een integere overheid in dit dossier inmiddels opgegeven. Zoals de 'randen van nacht' via links ons slinks de das omdeden, zo zullen we er straks via een andere s(linkse) truuk achterkomen dat de lobby van de sector sterker is dan welke politieke richting ook. LNVL/de sector wijzen steeds naar de overheid en wassen hun handen in onschuld, maar diezelfde LVNL/secor lobbiet en adviseert diezelfde overheid probleemloos de richting in die ze zelf willen gaan. En daar past geen zorgplicht voor omwonenden in als dat het hoofddoel groei in de weg staat. Helaas voor dit land en de omwonenden van Schiphol.
Ik ben het dus hartgrondig met je eens dat er vanuit een zorgplicht gedacht en gehandeld zou moeten worden en dat je dit als individuele burger van de overheid zou moeten kunnen verwachten. Helaas is de werkelijkheid in dit land op dit moment een andere, en is
het leven in dit land verworden tot, heel menselijk, een 'struggle for life' overlevingstocht voor de individuele burger. Dat is een realiteit die je niet zomaar naast je neer kunt leggen.

Geplaatst door FD uit haarlem

Gerard,

Ik waardeer je serieze reaktie

In de Cleveringa lezing van op 27 November te Leiden werd diens verzet tegen discriminatie van de joodse bevolkingsgroep herdacht. Daar in zette Kees Schuyt nog eens de destructieve werking uiteen van vijandsbeelden, ook die welke nu leiden tot systematisch wantrouwen van overheid en tot opofferen van minderheden.

Daartegenover machtsconcentraties uit te proberen is vernietigend voor menswaardige ontwikkelingen. Een van de gevolgen is versterken van tegenstellingen en meer opofferen van individuen. Een bekende techniek is uitsluiten van tegenstanders.
Er zijn momenteel tekenen dat de politiek zich bewust wordt van de behoefte aan beschaafd overleg. Hoor Buitenhof afgelopen weekend.

Er is wél veel verbeterd. De verkeerskeiding speelt reeds lang met variabele vliegpatronen. Het probleem is dat dit officieel niet wordt erkend omdat het verplichtingen schept. Evenzo zijn voorstellen uit het begin van de platformwereld (noem bv kenniscentrum, de rol van proefondervindelijkheid) overgenomen maar onder leiding van de sector.

Het enthousiasme over de commissie Eversdijk relecteert de eerlijkheid van Eversdijk, maar niet de werkelijkheidszin van de groep die hij moest leiden. van Deventer handhaafde het buitengebiedsdenken en het uitsluitend werken in planologische termen. (Ook Stallen was daar aanvankelijk slachtoffer). De platforms hebben dit niet doorzien en trappen nog steeds in die val.

De massale ontslagen bij V&W, mede samenhangend met verscherping van tegenstellingen hebben geleid tot een situatie waarin de deskundigheid voornamelijk nmog bij Schiphol ligt. Die dienen hun eigen beheersbaarheid te gaan organiseren. Een problematische situatie.

Op de platformvergadering was ik niet aanwezig. De datum was te laat bekend en er was geen behoorlijke voordiscussie en inleiding van de plannen.