Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Korte impressie jaarvergadering PVRC, algemeen gedeelte

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 920 
|
 PVRC 
Korte impressie jaarvergadering PVRC, algemeen gedeelte

Impressie van de Algemene Ledenvergadering PVRC
d.d. 28 november 2008

Na een hartelijk welkom van de aanwezige leden en goedkeuring van notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering van 28.11.07 geeft de voorzitter een schets van PVRC, de ontplooide activiteiten en het toekomstperspectief. PVRC bestaat inmiddels 5,5 jaar, telt een stabiel aantal leden (ca. 1400) en behartigt primair de belangen van de bewoners in de regio.  Na een aantal jaren van lokale activiteiten richting Gemeente en aansluitend de politiek in Den Haag werd de conclusie getrokken dat politiek Den Haag de voorkeur geeft aan het spreken met een formele organisatie die electoraal een grotere groep mensen vertegenwoordigt dan slechts een lokale groep. Op dit verzoek is eind 2006 de Vereniging Gezamenlijk Platforms Schiphol (VGP) opgericht met als een van de deelnemende platforms het PVRC.
September 2007 kreeg VGP voor het eerst een formele plaats aan de Alderstafel. Naast de sector (Schiphol, KLM, Luchtverkeersleiding), de provincie en de gemeenten werden 3 plaatsen ingenomen door bewoners. Twee door CROS-bewoners (Geudeke en van Ojik) en een door VGP (von der Meer).
Teneinde dit onderhandelingsproces goed voorbereid in te gaan werd door CROS en VGP een Position Paper (uitgangspunten waaraan vastgehouden zou worden) opgesteld en gezamenlijk geaccordeerd: Schiphol werd als realiteit ervaren, maar niet in combinatie met onbeperkte groei. Capaciteit zou begrensd moeten worden tot niveau van ca. 500.000 ( 500 k) vliegtuigbewegingen (vtbn). Uitbreiding van de Handhavingspunten/grenswaarden van binnengebied naar buitengebied (conform advies commissie Eversdijk) voor een goede maximale lokale bescherming. Hinderbeperking naast overdag ook ’s nachts.
Volgens plan zou het Alderstafel advies in het voorjaar worden uitgebracht. Na twee keer te zijn uitgesteld, is dit advies op 29 september uiteindelijk door nagenoeg alle deelnemers aan dit Alderstafeloverleg geaccordeerd.
Alleen voor VGP was dit eindadvies niet acceptabel. Dit ondanks het feit dat er ook best positieve elementen waren zoals een maximum capaciteit voor Schiphol van 510 k vtbn t/m 2020. Dit betekent echter wel een effectieve stijging van 18 % (80 k vtbn)  per jaar en de veronderstelling dat een mogelijke verdere groei van Schiphol elders (Lelystad en Eindhoven) geaccommodeerd zal kunnen worden. Aantal nachtvluchten zal in 2012 van 33.6 naar 32 k vtbn worden gereduceerd en t/m 2020 zo blijven. Door andere tarifering zullen de meest lawaaige vliegtuigen worden geweerd. Voorts zullen met strikte voorkeur de Kaag- en Polderbaan (geven in vergelijking tot de andere banen de minste overlast qua aantal bewoners maar is een groot nadeel voor de regio Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest) worden ingezet voor landen, een 3e baan voor starten en bij piekbelasting een 4e baan. Het landen in continue daling (CDA vliegen) zoals dit al in de nacht gebeurt, zal aan het einde van de periode t/m 2020 worden uitgebreid naar de dag. Dit zou voor de regio Castricum minder geluidsoverlast kunnen betekenen. Maar indien de route ( daarover bestaat nu nog geen duidelijkheid) geconcentreerd over o.a. Castricum zal gaan, wordt het CDA- voordeel geheel teniet gedaan door de forse toename van het aantal vluchten. Positieve aspecten die dus voor Midden- Kennemerland niet positief hoeven uit te pakken. De kans daarop is best reëel. Een van de meest belangrijke onderdelen van het Aldersadvies betreft het voorgestelde nieuwe normen/handhavingstelsel “Vliegen volgens afspraak”. Daarbij worden de handhavingspunten/grenswaarden van het binnengebied afgeschaft en daarmee gelijk de kans om het buitengebied ook van handhavingspunten te voorzien. De mogelijkheid voor wettelijke lokale bescherming in het buitengebied is daarmee verkeken en die van het binnengebied verkwanseld. Daarmee hebben de bewoners geen enkele rechtszekerheid/bescherming meer m.b.t. een wettelijke lokale bescherming. De sector hoeft zich dan in het binnengebied alleen te houden aan de totale geluidsbelasting die de optelsom is van de huidige 35 handhavingspunten en het buitengebied blijft rechteloos.
Vliegen volgens afspraak wordt gebaseerd op het maken van afspraken en het elkaar daaraan houden. Indien dit niet gebeurt volgen er aansluitend geen sancties/boetes maar zullen zaken worden geeevalueerd… De uitkomsten hiervan zullen ter lering worden gebruikt voor het volgende jaar. Geluidmetingen zullen een signalerend/informatief karakter hebben en persé niet gebruikt worden voor het opleggen van sancties/boetes.
Binnen VGP werd dit stelsel nagenoeg door alle platforms (uitzondering Zwanenburg en Spaarndam) als onacceptabel beoordeeld dus NO GO.
Het oordeel over VVA van de bewoners aan de Alderstafel was: Von der Meer (VGP) en Geudeke (CROS) duidelijk NO GO, Van Ojik (CROS) meegaand/positief. Na dit oordeel aan de Alderstafel te hebben gegeven, wees Hans Alders nogmaals op het feit dat het Aldersadvies ondeelbaar is en als totaal pakket zou moeten worden beoordeeld. Voor Von der Meer is VVA een zaak van wetgeving waarbij de belangen van alle partijen in de samenleving evenwichtig beschermd dienen te worden en geen onderwerp voor gemarchandeer. Hij deelde mee af te zien van verder overleg en het Aldersadvies niet te voorzien van akkoord. Geudeke draaide te elfder ure bij en gaf het Aldersadvies net als Van Ojik zijn akkoord. Alders deelde de platforms mee dat degene die geen akkoord geeft ook niet betrokken zal worden bij de verdere uitwerking van dit advies. Von der Meer vond het onverstandig om mee te werken aan de uitwerking van zaken die geenszins acceptabel zijn. Het is naïef om te denken dat bij de uitwerking de uitkomst alsnog in het voordeel van de bewoners om te buigen is. Onderdelen van het advies mogen/kunnen alleen nog gewijzigd worden indien alle partijen van het Alderstafeloverleg dit wenselijk achten. In het geval van VVA zal de sector dit nooit toestaan. Daarvoor is het behaalde resultaat te belangrijk om weer uit handen te geven.
Onder invloed van de platforms Zwanenburg en Spaarndam besluit een aantal VGP-platforms alsnog in te stemmen met het Aldersadvies om toch maar aanwezig te kunnen zijn bij de verdere uitwerking. PVRC en andere platforms hebben hier niet voor gekozen.
De tegenstemmers van het Aldersadvies geven er de voorkeur aan om het Schipholdossier verder te blijven volgen en onderwerpen die zich daarvoor lenen (bijv. VVA) onder de aandacht van de politiek en media te brengen om daardoor besluitvorming in de 2e Kamer te kunnen beïnvloeden. Voorts zal nauwe samenwerking met de Gemeenten en CROS bewonersvertegenwoordigers gezocht worden.

Henk Eilert (oud-wethouder van Uitgeest) geeft een presentatie als CROS vertegenwoordiger van de Gemeenten van Cluster Noord ( IJmond) aan de Alderstafel. Deze presentatie blijkt grotendeels overeen te komen met de presentatie die Alders zelf op de recente informatie avond te Uitgeest heeft gegeven. Over VVA werd gezegd dat het huidige handhavingstelsel niet zal worden afgeschaft zolang experimenten met het nieuwe stelsel (VVA) gedurende 2 jaar niet zouden hebben bewezen dat het ten minste gelijkwaardig is aan het huidige stelsel. Von der Meer voegt hieraan toe dat juristen van Verkeer en Waterstaat aan de slag gaan om het VVA- voorstel te vertalen in wetgeving. Dit zal ongeveer 2 jaar duren en gedurende die tijd zal met het VVAstelsel worden geëxperimenteerd. Het huidige stelsel kan niet worden afgeschaft zolang er geen nieuwe wetgeving is.
M.b.t. de Polderbaan wordt de indruk gewekt dat het aantal landingen van 2008 naar 2020 met 21.000 vtbn. zal afnemen en starts met 20.000 vtbn. toenemen. Dit geeft een te mooi beeld. De getallen voor 2008 zijn niet de reële cijfers van de starts en landingen, maar geven de capaciteitsmogelijkheid die Schiphol volgens het Luchtverkeersbesluit (LVB) voor 2008 heeft. In tegenstelling tot de 480.000 vtbn die als LVB capaciteit mogelijk zijn, vinden er in 2008 in werkelijkheid totaal ca. 430.000 vtbn. Plaats. Volgens het Aldersadvies zal er een stijging zijn van 430.000 naar 510.000 vtbn. t/m 2020. Dat is 80.000 vtbn. (+18%) meer. Met dit percentage moet ook voor de Polderbaan gerekend worden.
Eilert beëindigt zijn presentatie met de conclusie niet echt tevreden te zijn met het Aldersadvies. Naast twijfels over de uitvoerbaarheid en hardheid van de maatregelen (met name de uitplaatsing naar Lelystad en Eindhoven) is de tijd die nodig is om maatregelen door te voeren wel erg lang. Voorts geeft de lobby om nog meer vtbn. van de Zwanenburgbaan naar de Polderbaan over te hevelen reden tot zorg voor onze regio. In CROS verband zal Christel Portegies als beoogd opvolger van Eilert onze regionale belangen goed moeten verdedigen.

Hans van Schoor als CROS bewonersvertegenwoordiger namens de Gemeente Castricum geeft met zijn presentatie een duidelijke indruk van de CROS organisatie waar alle partijen (Schiphol, KLM, Luchtverkeersleiding, bewoners, gemeenten, provincie) vertegenwoordigd zijn. Dit doet complex en bureaucratisch aan waarbij besluitvorming door de nogal tegenstrijdige belangen moeizaam is.
Als eén van de belangrijke knelpunten van het Aldersadvies wordt gezien het uitplaatsen van 80.000 vtbn. naar Lelystad en Eindhoven. Indien dit niet lukt, zal de verdere groei van Schiphol boven de 510. 0000 vtbn. bepaald worden door politieke besluitvorming. Deze heeft Schiphol in het verleden nooit in de kou laten staan.
Een ander knelpunt is het nieuwe normen/handhavingstelsel VVA, waarbij de handhavingpunten/grenswaarden worden afgeschaft. De forse toename van het startend verkeer zal niet door hinderbeperkende maatregelen worden ingeperkt. De regio Velsen, Beverwijk zal hierdoor zwaar getroffen worden. Dit tengevolge het strikt preferentieel baangebruik.
Metingen bij Beverwijk/Assendelft geven 59,3 d(B)A Lden aan. Algemeen wordt aangenomen dat boven 50 d(B)A Lden negatieve effecten voor de volksgezondheid kunnen worden verwacht zoals verhoogde bloeddruk en leerproblemen. De GGD heeft na onderzoek vastgesteld dat 44% van de inwoners van Castricum slaapproblemen heeft.
Het effect van VVA op de lokale geluidsbelasting, de toenemende intensiteit van de vliegbewegingen, de ongewisheid van de voorgestelde uitplaatsing van 70.000 vtbn. en het door de ervaring gerechtvaardigde wantrouwen tegen vage afspraken waren voor de CROS bewonersvertegenwoordigers van Cluster Noord redenen om niet met het Aldersadvies akkoord te gaan.

Bij het beantwoorden van de vragen die aansluitend op deze presentaties werden gesteld, bleken de bewonersvertegenwoordigers Van Schoor en Von der Meer veelal dezelfde kritische mening te hebben, terwijl Eilert vaak bereid was het voordeel van de twijfel uit te spreken. Zo zag hij wel het nut van de aanwezigheid bij de verdere uitwerking van het Aldersadvies, terwijl de bewoners daar geen heil in zien omdat meedoen aan iets wat niet deugt, alleen maar compromitteert en de handen bindt in toekomstige discussies.

De presentaties van deze avond:

· Erwin von der Meer
· Henk Eilert
· Hans van Schoor

E. von der Meer
Voorzitter PVRC

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Glas helder