Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kader korte termijn ontwikkeling Schiphol niet helder

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 696 
|
 Commissie m.e.r. 
Kader korte termijn ontwikkeling Schiphol niet helder

Conclusies over het kunnen voldoen aan de wettelijke eis van gelijkwaardige bescherming bij uitbreiden van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol zijn op dit moment voorbarig. Of de vernieuwde criteria voor gelijkwaardigheid eenzelfde of betere bescherming bieden dan de oude is niet vastgesteld. De vraag waarom er binnen de bestaande milieugrenzen niet de beoogde 500.000 maar ongeveer 400.000 vliegtuigbewegingen passen, zal beantwoord moeten worden om daaruit lessen te trekken voor mogelijke alternatieven. De invoer van emissiegegevens moet worden verbeterd om de kwaliteit en betrouwbaarheid van het MER te vergroten.

Deze punten staan in het advies dat de Commissie m.e.r. vandaag uitbracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport voor de ontwikkeling van Schiphol voor de korte termijn (MER KT) en voor de middellange termijn (MER MLT). Bij de korte termijn gaat het daarbij om een groei naar ca 500.000 vliegtuigbewegingen; op de middellange termijn naar ca. 600.000 bewegingen.

In de Wet luchtvaart van 2003 is vastgelegd dat Schiphol bij ieder volgend besluit minimaal moet voldoen aan een gelijkwaardige bescherming. Recent heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer geïnformeerd over vernieuwde criteria voor gelijkwaardige of betere bescherming. De nieuwe criteria moeten nog met de Tweede Kamer besproken worden en daarnaast is ook niet getoetst of ze wel gelijkwaardig zijn met de ‘oude’ criteria.

Alternatieven in het voorlopige MER KT worden wel al hier tegen afgezet. Conclusies in het recent verschenen voorlopige MER KT zijn wat dat betreft dus voorbarig.
Het MER Korte Termijn moet een analyse geven van de redenen waarom de eerder gedachte 500.000 vliegtuigbewegingen niet passen in de vigerende milieugrenzen. Duidelijk moet worden of en in welke mate het feitelijke (banen)gebruik daar debet aan is en welke mogelijkheden er zijn om dit (banen)gebruik te optimaliseren.
De Commissie heeft in haar eerdere adviezen gewezen op het gebruik van onjuiste emissiegegevens voor bepaalde vliegtuigtypen, waardoor milieueffecten te positief worden ingeschat. Zij adviseert opnieuw de emissiegegevens aan te passen. Deze aanpassingen moeten er toe leiden dat de verschillen tussen rekenresultaten en de werkelijkheid kleiner worden.

 • Klik hier voor het volledge advies van de Commissie m.e.r.
 • Zie ook: VGP:Brief aan Tweede Kamer: “Aanpassing handhavingspunten en de definitie van gelijkwaardigheid


  Reacties op dit bericht

  Geplaatst door Olav uit NULL

  DE COMMISSIE VOOR DE MILIEUEFFECT RAPPORTAGE GEEFT DE MINISTER EEN VERHELDEREND ADVIES

  Het betreft aanbevelingen van de commissie voor de milieueffectraportage, gericht aan de minister.
  Boeiende elementen zijn de volgende:


  - De richtlijnen voor het m.e.r. Korte termijn zijn al behandeld aan de Alderstafel. Maar... deze dienen door het bevoegd gezag te worden vastgesteld. Daarmee is de zorgvuldigheid van het proces onder druk komen te staan.

  - De minister stelt nieuwe criteria voor gelijkwaardige bescherming voor. Die kunnen pas aanvaard worden na behandeling in de tweede kamer en nadat ook feitelijk is aangetoond dat ze inderdaad gelijkwaardig zijn. Als men hier niet voldoende tijd voor neemt loopt de zorgvuldigheid van het proces gevaar.

  - De commissie voor de milieueffectrapportage vindt het naar aansleiding van de startnotitie noodzakelijk aan te geven welke minimale eisen de commissie nog stelt ten aanzien van helderheid en volledigheid van het M.E.R. rapport.

  - Tenslotte acht de Commissie het wezenlijk dat het MER een samenvatting zal bevatten die goed toegankelijk is voor de besluitnemers en het publiek.


  WIJ MOGEN DE COMMISSIE DANKBAAR ZIJN !