Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kabinet: selectieve groei van Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 872 
|
 Kabinet 
Kabinet: selectieve groei van Schiphol

Het kabinet volgt het advies van de Alderstafel over de toekomst van Schiphol en de regio tot 2020. De inzet is een selectieve groei tot 510.000 vluchten. 70.000 vluchten gaan naar regionale vliegvelden.

Dat schrijft het kabinet in een reactie op het advies van de Alderstafel. Hieraan nemen Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, regionale bestuurders en een delegatie van bewonersvertegenwoordigers deel.

Vluchten
Om te voldoen aan de vraag van naar verwachting 580.000 vliegbewegingen in 2020, wil het kabinet 70.000 vluchten ‘uitplaatsen’ naar regionale vliegvelden.

Het gaat daarbij vooral om vluchten van en naar plaatsen binnen Europa, die niet afhankelijk zijn van transferpassagiers. Schiphol blijft dan aantrekkelijk voor vluchten die maximaal bijdragen aan de Nederlandse economie.

Normen geluid
De Alderstafel stelt voor:

  • regels voor het baangebruik op Schiphol; 
  • een vastgesteld maximum aantal vliegbewegingen;
  • normen voor het aantal geluidsbelaste woningen en mensen dat ernstige hinder ondervindt.

Dit nieuwe systeem wordt vanaf 2010 twee jaar lang getest in een experiment. In die periode blijft het huidige handhavingssysteem gelden.

Geluidshinder beperken
Het kabinet stemt in met maatregelen om de geluidshinder te beperken, bijvoorbeeld een experiment waarbij vliegtuigen hun motoren zo min mogelijk gebruiken tijdens het landen (glijvluchten).

Het kabinet stelt, net als de provincie Noord-Holland en Schiphol, 10 miljoen euro beschikbaar voor alternatieve maatregelen in gebieden waar het niet mogelijk is de geluidshinder te beperken.

Luchtvaartnota
Het kabinet werkt het advies verder uit in de Luchtvaartnota. De Tweede Kamer wordt hierover eind 2008 geïnformeerd.


PERSBERICHT
Schiphol en de omgeving een stap vooruit
Persbericht | 10-10-2008


Het kabinet neemt het advies van de ‘Alderstafel’ over de toekomst van Schiphol en de regio tot en met 2020 over. Dit betekent dat het kabinet inzet op selectieve groei van Schiphol tot 510.000 vluchten. In 2020 is de vraag op Schiphol naar verwachting gegroeid tot 580.000 vliegbewegingen. Om aan deze vraag tegemoet te komen zet het kabinet in op het uitplaatsen van 70.000 vluchten naar regionale vliegvelden. Ook de voorstellen voor hinderbeperking en een nieuw transparanter normen- en handhavingstelsel worden door het kabinet overgenomen. De ministerraad heeft met deze kabinetsreactie ingestemd op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, mede namens minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Het kabinet spreekt haar waardering uit voor het bereikte akkoord van de Alderstafel. De betrokken partijen in het overleg hebben een goede balans gevonden tussen de ontwikkeling van Schiphol enerzijds en de bescherming van de omgeving anderzijds. Voor de Nederlandse economie is een duurzame ontwikkeling van de mainport Schiphol belangrijk. Het advies van de Alderstafel betekent dat met name vluchten met herkomst en bestemming binnen Europa die niet afhankelijk zijn van transferpassagiers ‘uitgeplaatst’ worden naar andere vliegvelden. Op deze manier blijft Schiphol aantrekkelijk voor vluchten die maximaal bijdragen aan de Nederlandse economie en kunnen de regionale luchthavens hun netwerk uitbreiden.

Het huidige normen- en handhavingstelsel voor geluid is erg complex. De Tweede Kamer heeft in februari 2008 de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM gevraagd te komen met een voorstel voor een nieuw stelsel. Kern van het voorstel van de Alderstafel is dat er niet langer gewerkt wordt met handhavingspunten. Er komen regels voor het baangebruik op Schiphol waardoor zo min mogelijk hinder wordt veroorzaakt, het maximum aantal vliegtuigbewegingen wordt vastgelegd en er komen normen voor het aantal geluidsbelaste woningen en ernstig gehinderden. Dit nieuwe systeem wordt vanaf 2010 twee jaar lang in een experiment getest. In deze periode blijft het huidige handhavingsyteem bestaan.

De groei van de luchthaven moet zo min mogelijk geluidshinder opleveren. Het kabinet stemt in met maatregelen om hinder te beperken. Een voorbeeld hiervan is het experiment rond de glijvluchten. Hierbij gebruiken vliegtuigen hun motoren zo min mogelijk tijdens het landen. Voor gebieden waar hinderbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn, heeft het kabinet, net als de provincie Noord-Holland en Schiphol, 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor alternatieve maatregelen voor de leefbaarheid.

Het advies van de Alderstafel wordt verder uitgewerkt in de Luchtvaartnota. Deze gaat in op het vraagstuk hoe de Nederlandse luchtvaart haar concurrentiepositie kan versterken en hoe hierbij de bescherming van de omgeving gewaarborgd blijft. Het beschikbaar maken van capaciteit op de regionale velden en de verdere uitwerking van een nieuw normen- en handhavingstelsel zijn daar onderdeel van. Over de Luchtvaartnota wordt de Tweede Kamer eind dit jaar geïnformeerd.

De Alderstafel met hierin Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, regionale bestuurders en een delegatie van bewonersvertegenwoordigers is in december 2006 opgericht. Het doel van dit overleg was om een advies over ontwikkelingen voor de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving gezamenlijk op te stellen. In 2007 heeft de Alderstafel al een advies uitgebracht over de ontwikkeling van Schiphol en de regio tot 2010. Dit advies is door het kabinet en de Tweede Kamer overgenomen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Er wordt in het Aldersadvies gesproken o.a. over selectiviteit. Dat wordt slechts uitgewerkt m.b.t. uitplaatsing naar andere luchthavens.
Er wordt met geen woord gerept over de HSL als groot alternatief voor europese vluchten, en evenmin over b.v. tariefdifferentiatie. (Zoals o.a. door Prof. de Wit UVA en St Natuur en Milieu voorgesteld )

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

In de praktijk zal het betekenen dat de 'minst' bevolkte gebieden volledig vol gevlogen zullen gaan worden. Onze regio dus. Bestel de verhuiswagen maar vast.

Geplaatst door Rob uit NULL

Ben al vertrokken.... woon nu net naast de luchthaven een stuk rustiger dan Castricum. Alleen stinkt het hier meer :-(