Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kabinet biedt wettelijke bescherming buitengebied Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 932 
|
 V en W VROM 
Kabinet biedt wettelijke bescherming buitengebied Schiphol

Het kabinet biedt wettelijke bescherming aan mensen die in het gebied wonen verder van Schiphol, het zogeheten buitengebied. Daar wonen de meeste mensen die last hebben van het vliegverkeer. Dat staat in een brief die staatssecretarissen Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) en Van Geel (VROM) woensdag naar de Tweede kamer hebben gestuurd.

In het Kabinetsstandpunt Schiphol heeft het kabinet dan ook vastgesteld dat aanvullende bescherming van het buitengebied noodzakelijk is. Een van de redenen hiervoor is dat het merendeel van de geluidhinder die door Schiphol wordt veroorzaakt, optreedt in dat gebied (98%). Het kabinet ziet op basis van de evaluatie van het Schipholbeleid en de vele verbetervoorstellen diverse mogelijkheden om de hinder in het buitengebied terug te dringen, zoals glijlandingen, verleggen van start- en landingsroutes en het aanvliegen over zee.

Het kabinet verzoekt de luchtvaartpartijen in de zomer van 2006 een eerste voorstel te doen voor een pakket van maatregelen om de hinder te verminderen. In het najaar zal het kabinet besluiten over de maatregelen voor de aanvullende bescherming van het buitengebied en daarover handhaafbare afspraken maken met Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en de luchtverkeersleiding.

Het kabinet besluit over deze afspraken, in samenhang met de zogeheten saldering tussen de handhavingspunten voor vliegtuiggeluid rond de luchthaven. Dat betekent dat er een samenhang is tussen het effect van geluidsterugdringende maatregelen en de mogelijkheid om te gaan salderen. Voordat saldering in regelgeving wordt vastgelegd, wordt eerst in een milieueffectrapportage (m.e.r.) onderzocht welke effecten dit heeft op de omgeving.

Het kabinet hanteert twee uitgangspunten bij aanpassingen van het Schipholbeleid: de hinder die de luchthaven veroorzaakt moet verminderen en Schiphol moet behouden blijven als een belangrijk luchtvaartknooppunt in Noordwest-Europa.

De brief vindt u hier .


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

PAS OP: ROOKGORDIJN!
- glijlandingen maken ECHT WEL HERRIE, dat weten wij in Castricum als ervaringsdeskundigen onder de nachtelijke aanvliegroute naar de Polderbaan maar al te goed.
- Meer vluchten geeft gewoon meer hinder. Het gaat immers bij hinder al lang niet meer alleen om de herrie per kist, het gaat tegenwoordig om de aantallen. Die aantallen per uur over je hoofd zorgen voor de extreme overlast en DAT WIL HET KABINET LATEN TOENEMEN.
- Vliegroutes zijn waar de startbanen liggen. Dus: leg de banen in zee, alleen dan kan je over zee naderen en starten. Nu KAN SCHIPHOL ALLEEN OVER LAND bereikt worden. Schiphol ligt immers niet in of aan zee. In dat land wonen honderdduizenden mensen.

Een loze belofte dus! ROOKGORDIJN!

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

BELOFTEN DIE TE VEEL ONDUIDELIJKHEDEN BEVATTEN

Ben het met Gerard eens dat het een rookgordijn is.
Alweer bevat het voorstel valkuilen:

Voorbeelden (Dit zijn discussieuitgangspunten die heikele punten kunnen aangeven):

[1]
De grens van het buitengebied wordt gelegd op een contour waarBUITEN de hinder een de algemeen aanvaardbare waarde niet nag overschrijden.
Er wordt dus een groot gebied gedefineerd waarbinnen het is toegestaan meer herreie te maken dan normaal

[2]
Geconcentreerde vluchten veroorzaken vastliggende corridors met grote ellende voor de plaatselijke bewoners

[3]
Lden en Lnight behoren te worden gefactoriseerd voor de expositieduur (dwz. je moet niet over jaargemiddelden spreken waar hinder bijv, maar 50% van het jaar aanwezig is. In die gebieden wordt de resterende 50% onverdraaglijk)

[4]
Zoals ieder weet is de luidheid per vliegtuig in luchtverkeersgebied minder belangrijk dan de aantallen per periode. Dit hoort behoorlijk te worden onderzocht

[5]
De wetgever is geen verkeersleider. Er moet een permanente opdracht komen aan LVNL voor controleerbare permanent aanpasbare maatregelen. In verband daarmee moet het beschikken over hulpmiddelen als IKB en technische ondersteuning. Verder moet het formeel ontvlochten zijn van de sector.

[6]
Vooruitgang is definitieve belofte van inschakelen commissieMER

Geplaatst door Freek uit Utrecht

Rapporten-fabriek of Slaughterhouse of Monkeyhouse Vonnegut,
het maakt niets uit.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

AAN DE GRENS VAN HET BEGRIJPELIJKE VOORBI

Freek,

Geen science, geen fiction, geen science-fiction, geen Kurt Vonnegut
maar werkelijkheid geworden 1984 Orwell newspeak.

Ik lees op pag 4 in de brief DGTL/06.007918:

"Het kabinet zal geen extra beperkingen aan het ruimtegebruik stellen naar aanleiding van het salderen".

Alsof ik in een Kafka-achtig landschap wanhopig om mij heen grijp om houvast te vinden. Ik kan dit op geen manier meer interpreteren.

De enig mogelijke interpretatie lijkt: 'Salderen slikken of stikken'. De commissie MER mag het zeggen.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Olav, En dan te bedenken, dat de commissie MER vaak ook wordt overruhled.

Je interpretaties slaande spijker op de kop

Geplaatst door Bt uit Castricum