Platform Vlieghinder Kennemerland
 

KABINET WIL REGELS MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VEREENVOUDIGEN

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 694 
|
 RVD 
KABINET WIL REGELS MILIEUEFFECTRAPPORTAGE VEREENVOUDIGEN

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Persbericht ministerraad 21 januari 2005

De ministerraad heeft ingestemd met voorstellen van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de regels voor milieueffectrapportage (MER) te vereenvoudigen. Hierdoor sluiten deze beter aan bij de Europese richtlijn en dat zal leiden tot lastenverlichting voor bedrijfsleven en overheden.

In de toekomst worden de MER-procedures korter en eenvoudiger. Een MER-beoordeling kan straks maximaal vier weken in beslag nemen, in plaats van 30 weken in de huidige procedure. Bovendien hoeven dan ongeveer dertig procent minder projecten een MER-procedure te doorlopen. Door de herziening komt het zwaartepunt van de MER-beoordeling meer op het planniveau dan op projectniveau te liggen. Immers, nog meer dan in de projectfase worden in de planfase van een project voor natuur en milieu zeer relevante afwegingen gemaakt. Het kabinet vindt het van belang om de belangen van natuur en milieu dan al mee te wegen.

De voorstellen vloeien voort uit het kabinetsstreven om de regeldruk te verminderen. De MER-regels bestaan al zo’n twintig jaar en zijn toe aan modernisering. De wijziging van de regels mag evenwel niet ten koste gaan van het oorspronkelijke doel van de milieueffectbeoordeling: milieu, natuur en cultuurhistorie een volwaardige plaats geven in de bestuurlijke besluitvorming over grote projecten van bedrijven en overheden.

Het Nederlandse MER-systeem heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het versterken van de aandacht voor milieu bij bestuurlijke besluiten. Gemeenten, provincies en rijksoverheid zijn inmiddels goed vertrouwd met de MER als belangrijk milieu-instrument en betrekken de gevolgen voor milieu, natuur en in toenemende mate ook cultuurhistorie in hun besluitvorming. Naar de mening van het kabinet is er daarom ruimte voor heroverweging van de wettelijke bepalingen voor de MER, zonder dat dit ten koste gaat van bescherming van het milieu. (RVD, 21.01.2005)
_____________________________________

Zie ook:

MER-procedure wordt onzorgvuldig
Noodkreet commissie MER


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Dit zou hoogst ernstig zijn!
zie ook mijn eerdere reactie.
Hoe moeten we dit interpreteren in het licht van de uitspraken van van Geel-zelfde kabinet-
over het grote milieuprobleem inzake opwarming van de aarde??
En.........van de VVD fractie en ik meen ook CDA die in het europarlement de Groenen blokkeren inzake vermindering van nachtvluchten!!!!!!!!
Ik wordt hier zeer verdrietig, maar ook uitermate woedend over!!
Jan Griese Secr PLRS
Geplaatst door: J.H. griese op 26 Jan 2005